تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 14.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2923 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3435 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 97.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 221 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 365 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 18.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 449 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 724 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 53.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30.7 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 770 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 24.6 2019-09
جمعیت 4.85 2018-12
استخدام تمام وقت 1005500 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 44.2 2019-09
افراد بیکار 334100 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 40.4 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.59 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.73 2019-08
تورم مواد غذایی 3.8 2019-08
قیمت تولید 99.3 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -2.3 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -400 2019-08
حساب جاری -403 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.8 2017-12
صادرات 82.3 2019-08
واردات 482 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2831 2019-06
شاخص تروریسم 5.33 2017-12
ورود توریست 503 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.5 2017-12
بودجه دولت 2.3 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 812 2019-06
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5826 2017-03
آدرس های IP 339971 2017-03
تغییرات موجودی انبار 33.5 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.86 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2241 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فلسطین - شاخص های اقتصادی.