13/12/2018 واقعی قبلی توافق
08:05 AM
PS
نرخ تورم (سالانه) NOV 0.09% 0.07%
23/12/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
PS
حساب جاری Q3 $-373.3M
24/12/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
PS
موازنه تجاری OCT $-379.2M
31/12/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
PS
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -1.3%
04/01/2019 واقعی قبلی توافق
05:00 AM
PS
PPI (سالانه) NOV
05/01/2019 واقعی قبلی توافق
12:50 AM
PS
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV -3.4%






فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.