26/07/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PS
موازنه تجاری MAY $-373.2M
08/08/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PS
نرخ بیکاری Q2 27.8%
12/08/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PS
نرخ تورم (سالانه) JUL 2.13%
19/08/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PS
موازنه تجاری JUN


فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.