27/08/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
PS
موازنه تجاری JUN $-399.3M
30/08/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
PS
PPI (سالانه) JUL 1.8%
05/09/2018 واقعی قبلی توافق
06:45 AM
PS
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL 1.1%
13/09/2018 واقعی قبلی توافق
06:30 AM
PS
نرخ تورم (سالانه) AUG 1.21%


فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.