30/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
PS
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 3.8%


فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.