22/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
PS
موازنه تجاری APR $-553.6M $-595.6M
29/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:10 AM
PS
حساب جاری Q1 $-390M
30/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
PS
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 11%
14/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
PS
نرخ تورم (سالانه) JUN 3.43%

فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.