12/12/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PS
نرخ تورم (سالانه) NOV -0.71%
20/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PS
موازنه تجاری OCT
27/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PS
حساب جاری Q3


فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.