قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.44 1.7 1.9 2.4 2.2 3.5
تورم مواد غذایی 1.77 5 2.5 0.51 2.6 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.85 112 113 114 113 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.96 102 105 106 106 110
قیمت تولید 100.07 105 108 108 107 110
تغییر قیمت تولید کننده -0.70 2.9 3 3.1 2.9 3
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -420.00 0 -382 -382 -382 -382
حساب جاری -444.70 -480 -420 -440 -500 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.80 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -13
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 18 18 18 18 17
بودجه دولت 2.30 -0.73 -0.73 -0.73 2.3 2.3
هزینه های دولت 894.70 892 855 911 912 930
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 1.60 0.71 0.21 0.19 0.23 0.25


فلسطین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.