قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.53 2.4 2.2 2 2 3.5
تورم مواد غذایی 0.97 2.5 2.6 2.6 2.6 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.88 114 113 103 104 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.60 106 106 101 102 110
قیمت تولید 99.49 108 104 103 103 107
تغییر قیمت تولید کننده -1.00 3.1 2.9 2.9 3 3
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -414.00 -380 -382 -382 -382 -382
حساب جاری -306.00 -440 -500 -500 -500 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.80 -12.5 -12.5 -13 -13 -13
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 18 18 17 17 17
بودجه دولت 2.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
هزینه های دولت 802.30 903 912 914 963 930


فلسطین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.