کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 27.00 28 26 26 26 25
جمعیت 5.10 5.23 5.23 5.23 5.23 5.33

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 1.28 1.7 0.9 0.8 1 1
قیمت تولید 100.98 95.46 97.8 101 104 98.33
تغییر قیمت تولید کننده 7.50 3 3 3 3 3
تورم مواد غذایی 1.59 2.5 3 3 3 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.79 114 102 105 101 103
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.79 103 102 103 104 104

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -400.20 -397 -397 -397 -397 -397
حساب جاری -236.00 -400 -375 -375 -375 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
صادرات 111.90 111 111 111 111 111
واردات 512.10 508 508 508 508 508

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.40 18.8 18.8 18.8 18.8 18.2
بودجه دولت -0.50 -3.2 -3.2 -3.2 -2 0.5
هزینه های دولت 822.20 949 984 851 855 1028

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی 27.01 0.21 0.19 0.23 0.23 0.25

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
جواز ساختمان 2649.00 2500 2600 2600 2600 2500


فلسطین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.