کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 26.40 28 28 26 26 25
جمعیت 5.10 5.23 5.23 5.23 5.23 5.33

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.55 0.9 0.7 0.9 0.8 1
قیمت تولید 98.50 107 111 111 111 111
تغییر قیمت تولید کننده 0.60 3 3 3 3 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.23 99.62 102 105 101 103
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.27 102 102 102 103 103
تورم مواد غذایی 5.11 1.2 2.5 3 3 3.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -419.70 -397 -382 -397 -397 -397
حساب جاری -428.00 -400 -400 -375 -375 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.70 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
صادرات 124.80 107 111 111 111 111
واردات 544.50 504 508 508 508 508

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.40 18.8 18.8 18.8 18.8 18.2
بودجه دولت -0.50 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 0.5
هزینه های دولت 822.20 854 949 851 855 1028

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
جواز ساختمان 2732.00 2300 2500 2600 2600 2500


فلسطین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.