کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 24.60 23.5 23.5 22.5 22.5 22
جمعیت 4.85 5.1 5.1 5.1 5.1 5.21
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.58 2 2 2.6 3.5 3.5
تورم مواد غذایی 2.75 2.6 2.6 2.6 3.5 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.66 103 104 105 105 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.66 101 102 101 103 106
قیمت تولید 99.30 103 102 102 102 105
تغییر قیمت تولید کننده 0.40 2.9 3 3 3 3
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -382.50 0 -363 -363 -382 -382
حساب جاری -387.00 -500 -500 -500 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.80 -13 -13 -13 -13 -13.5
واردات 471.80 459 449 449 504 508
صادرات 89.30 95 86 86 107 111
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.20 16 16 16 16 16
بودجه دولت 1.30 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
هزینه های دولت 789.00 757 766 799 806 824


فلسطین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.