بازارها گذشته مرجع
پول 559 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2020-03
نرخ بیکاری 2.4 2019-12
نرخ تورم 2.7 2020-08
نرخ بهره 4 2020-08
موازنه تجاری -26.6 2020-04
حساب جاری -706 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.9 2019-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2020-12
موارد کروناویروس 19556 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 120 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 19065 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 58.79 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41376545 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9777660 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1736 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5238 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2019-12
جمعیت 25.8 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2020-08
تورم مواد غذایی 4.6 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-08
CPI مسکن آب و برق 108 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -1 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 3.66 2020-07
عرضه پول M0 4095900 2020-06
عرضه پول M2 11260100 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -26.6 2020-04
حساب جاری -706 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2018-12
صادرات 483 2020-04
واردات 509 2020-04
تولید نفت خام 47 2020-05
شاخص تروریسم 2.6 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.9 2019-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
هزینه های دولت 4797737 2018-12
ارزیابی اعتبار 37 2020-09
مخارج نظامی 566 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -8.4 2020-06
سرعت اینترنت 2590 2017-03
آدرس های IP 492392 2017-03
استفاده از ظرفیت 70 2020-03
شاخص رقابتی 48.15 2019-12
رتبه رقابتی 118 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 110 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 26549424 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 19556 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 120 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 19065 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ساحل عاج - شاخص های اقتصادی.