بازارها گذشته مرجع
پول 597 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.4 2019-06
نرخ بیکاری 2.6 2017-12
نرخ تورم 0.4 2019-08
نرخ بهره 4.5 2019-09
موازنه تجاری 33.8 2019-04
حساب جاری -706 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.5 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 43.01 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18345800000 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4629190000 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1692 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3733 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.6 2017-12
افراد شاغل 7644539 2013-12
افراد بیکار 426225 2013-12
جمعیت 23.8 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-08
تورم مواد غذایی 2.5 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-07
CPI مسکن آب و برق 106 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 4.38 2018-12
عرضه پول M0 3219033 2019-06
عرضه پول M2 9738882 2019-06
نرخ بهره سپرده 6.49 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 33.8 2019-04
حساب جاری -706 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2017-12
صادرات 558 2019-04
واردات 525 2019-04
تولید نفت خام 49 2019-05
شاخص تروریسم 3.28 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.5 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
هزینه های دولت 2264800000 2016-12
ارزیابی اعتبار 37.5
مخارج نظامی 566 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.3 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 9.8 2019-06
سرعت اینترنت 2590 2017-03
آدرس های IP 492392 2017-03
استفاده از ظرفیت 63.5 2018-09
شاخص رقابتی 47.57 2018-12
رتبه رقابتی 114 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 122 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 11759100000 2016-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 15.1 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ساحل عاج - شاخص های اقتصادی.