بازارها گذشته مرجع
پول 540 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2020-12
نرخ بیکاری 2.4 2019-12
نرخ تورم 3.3 2021-03
نرخ بهره 4 2021-04
موازنه تجاری 507 2021-02
حساب جاری -1192 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30 2019-12
بودجه دولت -5.5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2020-12
موارد کروناویروس 46231 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 291 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 45733 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی 58.79 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 59817368 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14869377 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1736 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5238 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2019-12
جمعیت 25.8 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.3 2021-03
تورم مواد غذایی 5.2 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2021-03
CPI مسکن آب و برق 110 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 0.82 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 215010 2021-05
موارد کروناویروس 46231 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 291 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 45733 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 4.55 2021-03
عرضه پول M0 4776300 2021-01
عرضه پول M2 12643800 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 507 2021-02
حساب جاری -1192 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2020-12
صادرات 990 2021-02
واردات 484 2021-02
تولید نفت خام 35 2020-12
شاخص تروریسم 1.95 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30 2019-12
بودجه دولت -5.5 2020-12
هزینه های دولت 5678289 2019-12
ارزیابی اعتبار 37 2021-05
مخارج نظامی 559 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.75 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.7 2020-12
سرعت اینترنت 2590 2017-03
آدرس های IP 492392 2017-03
استفاده از ظرفیت 76.2 2020-12
شاخص رقابتی 48.15 2019-12
رتبه رقابتی 118 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
آسانی کسب و کار 110 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 40765607 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.9 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ساحل عاج - شاخص های اقتصادی.