بازارها گذشته مرجع
پول 537 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2020-09
نرخ بیکاری 2.4 2019-12
نرخ تورم 2.3 2021-01
نرخ بهره 4 2020-12
موازنه تجاری -53.1 2020-08
حساب جاری -643 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30 2019-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2020-12
موارد کروناویروس 32631 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 192 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 31154 2021-02

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2020-09
تولید ناخالص داخلی 58.79 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 59817368 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14869377 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1736 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5238 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2019-12
جمعیت 25.8 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2021-01
تورم مواد غذایی 3.2 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2021-01
CPI مسکن آب و برق 110 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 5.17 2020-12
عرضه پول M0 4476600 2020-11
عرضه پول M2 11718400 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -53.1 2020-08
حساب جاری -643 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
صادرات 482 2020-08
واردات 535 2020-08
تولید نفت خام 36 2020-10
شاخص تروریسم 1.95 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30 2019-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
هزینه های دولت 5678289 2019-12
ارزیابی اعتبار 37 2021-02
مخارج نظامی 566 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -12 2020-09
سرعت اینترنت 2590 2017-03
آدرس های IP 492392 2017-03
استفاده از ظرفیت 68.5 2020-09
شاخص رقابتی 48.15 2019-12
رتبه رقابتی 118 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
آسانی کسب و کار 110 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 40765607 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 32631 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 192 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 31154 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ساحل عاج - شاخص های اقتصادی.