بازارها گذشته مرجع
پول 580 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2019-09
نرخ بیکاری 2.5 2018-12
نرخ تورم 1.6 2019-12
نرخ بهره 4.5 2019-12
موازنه تجاری 107 2019-09
حساب جاری -706 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.5 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2019-09
تولید ناخالص داخلی 43.01 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18345800000 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4629190000 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1692 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3733 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.5 2018-12
جمعیت 25.2 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2019-12
تورم مواد غذایی 3.5 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-12
CPI مسکن آب و برق 107 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.4 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 6.46 2019-10
عرضه پول M0 3240190 2019-08
عرضه پول M2 9876400 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 107 2019-09
حساب جاری -706 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2018-12
صادرات 444 2019-09
واردات 550 2019-09
تولید نفت خام 49 2019-08
شاخص تروریسم 2.6 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.5 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
هزینه های دولت 2264800000 2016-12
ارزیابی اعتبار 37 2020-01
مخارج نظامی 566 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.3 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 9.8 2019-06
سرعت اینترنت 2590 2017-03
آدرس های IP 492392 2017-03
استفاده از ظرفیت 67.5 2019-09
شاخص رقابتی 48.15 2019-12
رتبه رقابتی 118 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 110 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 11759100000 2016-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.8 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ساحل عاج - شاخص های اقتصادی.