بازارها گذشته مرجع
پول 600 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 2019-12
نرخ بیکاری 2.4 2019-12
نرخ تورم 2.6 2020-02
نرخ بهره 4.5 2020-02
موازنه تجاری 287 2019-12
حساب جاری -706 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2018-12
موارد کروناویروس 349 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 41 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 43.01 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41376545 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9777660 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1692 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3733 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2019-12
جمعیت 25.8 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.6 2020-02
تورم مواد غذایی 5.4 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-02
CPI مسکن آب و برق 108 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.7 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2020-02
نرخ بهره بین بانکی 4.23 2020-02
عرضه پول M0 4004100 2019-12
عرضه پول M2 10770100 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 287 2019-12
حساب جاری -706 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2018-12
صادرات 811 2019-12
واردات 525 2019-12
تولید نفت خام 49 2019-11
شاخص تروریسم 2.6 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
هزینه های دولت 4797737 2018-12
ارزیابی اعتبار 37 2020-04
مخارج نظامی 566 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 9.8 2019-06
سرعت اینترنت 2590 2017-03
آدرس های IP 492392 2017-03
استفاده از ظرفیت 72.3 2019-12
شاخص رقابتی 48.15 2019-12
رتبه رقابتی 118 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 110 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 26549424 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.7 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 349 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 41 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ساحل عاج - شاخص های اقتصادی.