بازارها گذشته مرجع
پول 555 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2021-03
نرخ بیکاری 3.5 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 6.91 2021-09
نرخ تورم 4.7 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1868955 2021-09
نرخ بهره 4 2021-09
موازنه تجاری 507 2021-02
حساب جاری -1192 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30 2019-12
بودجه دولت -5.5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2021-12
موارد کروناویروس 59558 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 574 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 47834 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2021-03
تولید ناخالص داخلی 61.35 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 59817368 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14869377 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1715 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5174 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2020-12
جمعیت 26.37 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 6.91 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1868955 2021-09
موارد کروناویروس 59558 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 574 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 47834 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.7 2021-08
تورم مواد غذایی 8.8 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2021-08
CPI مسکن آب و برق 114 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 4.21 2021-07
عرضه پول M0 5397400 2021-06
عرضه پول M2 14278600 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 507 2021-02
حساب جاری -1192 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2020-12
صادرات 990 2021-02
واردات 484 2021-02
تولید نفت خام 33 2021-05
شاخص تروریسم 1.95 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30 2019-12
بودجه دولت -5.5 2020-12
هزینه های دولت 5678289 2019-12
ارزیابی اعتبار 38 2021-09
مخارج نظامی 589 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 24.75 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.3 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.7 2020-12
سرعت اینترنت 2590 2017-03
آدرس های IP 492392 2017-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 77.1 2021-03
شاخص رقابتی 48.15 2019-12
رتبه رقابتی 118 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
آسانی کسب و کار 110 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 40765607 2019-12
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 6.7 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ساحل عاج - شاخص های اقتصادی.