بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 559.46 561 566 572 578 589

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 4.5 6.5 5 5.5 6.1
نرخ بیکاری 3.50 3.5 3.5 3.2 3.2 3.2
نرخ تورم 3.90 4 3.8 3.4 2.7 2.4
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری 506.80 -4.98 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -3.7 -3.7 -3.4 -3.4 -3.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.00 37 37 39 39 39
بودجه دولت -5.50 -3.7 -3.7 -3.3 -3.3 -3.3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 4.5 6.5 5 5.5 6.1
تولید ناخالص داخلی 61.35 62 62 64 64 64
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 59817368.13 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14869377.29 15300589 5665612308 15835887 15612846 16801876
تولید ناخالص داخلی سرانه 1714.54 1720 1720 1730 1730 1730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5174.10 5200 5200 5250 5250 5250

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 3.50 3.5 3.5 3.2 3.2 3.2
جمعیت 26.37 27.3 27.09 27.09 27.09 27.72

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 3.90 4 3.8 3.4 2.7 2.4
تورم مواد غذایی 7.80 7 6.5 5.7 4.2 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.7 1 0.8 0.6 0.6

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 506.80 -4.98 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -3.7 -3.7 -3.4 -3.4 -3.4

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.00 37 37 39 39 39
بودجه دولت -5.50 -3.7 -3.7 -3.3 -3.3 -3.3
هزینه های دولت 5678289.21 5842960 2771862627 6047378 5962204 6416268

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی -0.70 8 8 8 8 7.5


ساحل عاج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.