بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 586.72 591 595 600 604 613

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 2.3 2.6 3 5.6 8.3
نرخ بیکاری 2.40 3.2 3.2 3.2 4 4
نرخ تورم 2.30 3.5 3.2 3 1.8 3.5
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4 4
موازنه تجاری 207.30 -4.98 -4.73 -4.85 -4.72 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.6 -2.6 -2.6 -1.7 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.00 53 53 53 28 28
بودجه دولت -3.80 -4.6 -4.6 -4.6 -4.4 -4.4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 2.3 2.6 3 5.6 8.3
تولید ناخالص داخلی 43.01 48 48 48 54 54
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41376545.29 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9777660.43 10002547 10031880 10070990 10325209 10906882
تولید ناخالص داخلی سرانه 1692.50 1770 1770 1770 1850 1850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3733.00 4015 4015 4015 3757 4190

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 2.40 3.2 3.2 3.2 4 4
جمعیت 25.80 26.6 26.6 26.46 27.3 27.09

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.30 3.5 3.2 3 1.8 3.5
تورم مواد غذایی 5.60 6 5.8 6.1 4.5 5.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.8 0.6 0.8 0.5 1

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 6.32 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 207.30 -4.98 -4.73 -4.85 -4.72 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.6 -2.6 -2.6 -1.7 -1.7

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.00 53 53 53 28 28
بودجه دولت -3.80 -4.6 -4.6 -4.6 -4.4 -4.4
هزینه های دولت 4797736.98 4908085 4922478 4941669 5066410 5351828

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی 9.80 8 5 6.5 6.5 8


ساحل عاج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.