بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 594.01 588 592 596 599 607
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20 6.7 7.3 6.8 6.5 7
نرخ بیکاری 2.60 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 1.20 1.2 1.2 0.7 1.4 1.8
موازنه تجاری 246.30 -4.73 -4.72 -4.72 -4.72 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -4 -4 -3.2 -3.2 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.50 28 28 25 25 25
بودجه دولت -3.80 -2.9 -2.9 -2.7 -2.7 -2.7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20 6.7 7.3 6.8 6.5 7
تولید ناخالص داخلی 43.01 44.8 44.8 45.5 45.5 45.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18345800000.00 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4629190000.00 4939345730 4967120870 4948604110 4943974920 5309852210
تولید ناخالص داخلی سرانه 1692.50 1700 1700 1720 1720 1720
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3733.00 3920 3920 4015 4015 4015
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 2.60 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.20 1.2 1.2 0.7 1.4 1.8
تورم مواد غذایی 2.50 2 2.3 2.3 2.2 2.4
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره بین بانکی 4.38 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
نرخ بهره سپرده 6.49 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 246.30 -4.73 -4.72 -4.72 -4.72 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -4 -4 -3.2 -3.2 -3.2
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.50 28 28 25 25 25
بودجه دولت -3.80 -2.9 -2.9 -2.7 -2.7 -2.7
هزینه های دولت 2264800000.00 2416541600 2430130400 2421071200 2418806400 2597809398
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 12.30 4.52 4.45 4.41 4.41 4.9


ساحل عاج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.