بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 587.98 586 590 595 599 608
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 6.8 6.5 6.7 7 7.2
نرخ بیکاری 2.50 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
نرخ تورم 1.60 1 1.4 0.8 1.6 2
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.25 4 4
موازنه تجاری 106.80 -4.98 -4.73 -4.72 -4.85 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.50 25 25 25 25 23
بودجه دولت -3.80 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 6.8 6.5 6.7 7 7.2
تولید ناخالص داخلی 43.01 48 48 48 48 54
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18345800000.00 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4629190000.00 4943974920 4930087350 4939345730 4953233300 5309866098
تولید ناخالص داخلی سرانه 1692.50 1770 1770 1770 1770 1850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3733.00 4015 4015 4015 4015 4190
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.50 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
جمعیت 25.20 26.6 26.6 26.6 26.46 27.09
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.60 1 1.4 0.8 1.6 2
تورم مواد غذایی 3.50 1.2 2.3 2.3 2.2 2.4
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.25 4 4
نرخ بهره بین بانکی 6.46 6.46 6.46 6.21 5.96 5.96
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 106.80 -4.98 -4.73 -4.72 -4.85 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -1.7
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.50 25 25 25 25 23
بودجه دولت -3.80 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.6
هزینه های دولت 2264800000.00 2418806400 2412012000 2416541600 2423336000 2597816192
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 9.80 3.2 8 5 6.5 8


ساحل عاج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.