بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 534.37 540 544 548 552 560

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 2.9 4.5 6 5 6.5
نرخ بیکاری 2.40 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3
نرخ تورم 3.90 2.7 2.3 1.7 1.9 2
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری 506.80 -4.98 -4.73 -4.7 -4.7 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.00 37 37 37 37 36.5
بودجه دولت -5.50 -3.7 -3.7 -3.7 -3.3 -3.3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 2.9 4.5 6 5 6.5
تولید ناخالص داخلی 58.79 54 54 54 54 58
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 59817368.13 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14869377.29 15300589 15538499 15761540 15612846 16786040
تولید ناخالص داخلی سرانه 1735.80 1700 1700 1700 1700 1760
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5238.30 4430 4430 4430 4430 4650

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 2.40 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3
جمعیت 25.80 27.3 27.3 27.09 27.09 27.72

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 3.90 2.7 2.3 1.7 1.9 2
تورم مواد غذایی 5.30 4.5 4.6 4.5 4.5 5.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 506.80 -4.98 -4.73 -4.7 -4.7 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.00 37 37 37 37 36.5
بودجه دولت -5.50 -3.7 -3.7 -3.7 -3.3 -3.3
هزینه های دولت 5678289.21 5842960 5933812 6018987 5962204 6410221

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی -0.70 7.5 8 8 8 7.5


ساحل عاج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.