بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 556.75 561 565 569 573 581

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 2.6 4.5 6 6.6 7
نرخ بیکاری 2.40 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 2.70 1.9 1.7 1.7 1.6 1.7
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -26.60 -4.7 -4.73 -4.72 -4.72 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.90 53 30 30 30 30
بودجه دولت -3.80 -6 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 2.6 4.5 6 6.6 7
تولید ناخالص داخلی 58.79 48 54 54 54 54
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41376545.29 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9777660.43 5309852210 10031880 10217655 10364320 5665612308
تولید ناخالص داخلی سرانه 1735.80 1580 1700 1700 1700 1700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5238.30 4150 4430 4430 4430 4430

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 2.40 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5
جمعیت 25.80 26.46 27.3 27.3 27.3 27.09

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 2.70 1.9 1.7 1.7 1.6 1.7
تورم مواد غذایی 4.60 4 4.3 4.5 4.6 4.5
نرخ تورم (ماهانه) -1.00 0.5 0.2 0.6 0.6 0.4

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 4.25 4.44 3.66 3.66 3.66 4.44

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -26.60 -4.7 -4.73 -4.72 -4.72 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.90 53 30 30 30 30
بودجه دولت -3.80 -6 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
هزینه های دولت 4797736.98 2597809398 4922478 5013635 5085601 2771862627

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -8.40 -6.5 4 7.5 8 8


ساحل عاج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.