بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 540.75 545 549 553 557 565

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.70 4.5 6 6.6 7 7.6
نرخ بیکاری 2.40 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6
نرخ تورم 2.30 1.7 1.7 1.6 1.7 2
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -53.10 -4.98 -4.73 -4.72 -4.7 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.00 37 37 37 37 36.5
بودجه دولت -3.80 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.70 4.5 6 6.6 7 7.6
تولید ناخالص داخلی 58.79 54 54 54 54 58
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 59817368.13 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14869377.29 5309852210 10031880 10217655 5665612308 5665612308
تولید ناخالص داخلی سرانه 1735.80 1700 1700 1700 1700 1760
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5238.30 4430 4430 4430 4430 4650

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 2.40 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6
جمعیت 25.80 27.3 27.3 27.3 27.09 27.72

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 2.30 1.7 1.7 1.6 1.7 2
تورم مواد غذایی 3.20 4.3 4.5 4.6 4.5 5.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.6 0.6 0.4 0.6

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 4.14 4.44 3.66 3.66 4.44 4.44

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -53.10 -4.98 -4.73 -4.72 -4.7 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.00 37 37 37 37 36.5
بودجه دولت -3.80 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -4
هزینه های دولت 5678289.21 2597809398 4922478 5013635 2771862627 2771862627

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -12.00 4 7.5 8 8 7.5


ساحل عاج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.