22/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
CI
نرخ تورم (سالانه) JUN 3.5% 3.7%
11:00 AM
CI
نرخ تورم (ماهانه) JUN

ساحل عاج - تقویم - شاخص های اقتصادی

ساحل عاج - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.