23/08/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
CI
Industrial Production YoY JUN 12.3%
11/09/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
CI
Inflation Rate YoY AUG 1.2%


ساحل عاج - تقویم - شاخص های اقتصادی

ساحل عاج - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.