18/05/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
CI
نرخ تورم (سالانه) APR 3.3%


ساحل عاج - تقویم - شاخص های اقتصادی

ساحل عاج - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.