23/09/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
CI
نرخ تورم (سالانه) AUG 4.7% 3.9% 4.1%

ساحل عاج - تقویم - شاخص های اقتصادی

ساحل عاج - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.