15/10/2019 واقعی قبلی
12:05 PM
CI
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.5% 0.4%
18/10/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
CI
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL 9.8%
03:00 PM
CI
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG


ساحل عاج - تقویم - شاخص های اقتصادی

ساحل عاج - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.