بازارها گذشته مرجع
پول 3712 2020-09
بازار سهام 1362 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2020-03
نرخ بیکاری 1.8 2019-12
نرخ تورم 4.5 2020-09
نرخ بهره 7 2020-08
موازنه تجاری -299 2020-07
حساب جاری -706 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40 2018-12
بودجه دولت -5 2019-12
اطمینان کسب و کار 48 2020-08
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
موارد کروناویروس 7777 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 75 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 4260 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 34.39 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31617 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 957 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2181 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 29343 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6620 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1992 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4478 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 516 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 853 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12647 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.8 2019-12
جمعیت 43.8 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.5 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 185 2020-08
تورم مواد غذایی 1.7 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 184 2020-08
اندازه اصل تورم 5.9 2020-08
CPI مسکن آب و برق 208 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 202 2020-08
قیمت صادرات 151 2020-07
قیمت واردات 125 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-08
قیمت تولید 189 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 5.4 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2020-08
عرضه پول M2 20722 2020-07
عرضه پول M3 29147 2020-07
ذخایر ارزی 4148 2020-07
وام به بخش خصوصی 17251 2020-07
نرخ بهره سپرده 10.09 2020-07
عرضه پول M1 11842 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -299 2020-07
حساب جاری -706 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-12
صادرات 420 2020-07
واردات 719 2020-07
رابطه مبادله 121 2020-07
ورود توریست 1800 2018-12
گردش سرمایه -649 2020-03
شاخص تروریسم 3.96 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40 2018-12
بودجه دولت -5 2019-12
ارزیابی اعتبار 31 2020-09
هزینه های دولت 9660 2018-12
مخارج نظامی 406 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 15 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 48 2020-08
شاخص اقتصادی مقدم 5.65 2020-06
سرعت اینترنت 2353 2017-03
آدرس های IP 20690 2017-03
تغییرات موجودی انبار 724 2018-12
شاخص رقابتی 48.94 2019-12
رتبه رقابتی 115 2019-12
پی ام آی مرکب 54.6 2020-08
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 116 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 16996560 2020-07
تسهیلات اعتباری خریدار 2710944 2020-07
هزینه های مصرف کننده 81538 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 217 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 7777 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 75 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 4260 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوگاندا - شاخص های اقتصادی.