بازارها گذشته مرجع
پول 3690 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 2019-06
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
نرخ تورم 1.9 2019-09
نرخ بهره 9 2019-10
موازنه تجاری -279 2019-08
حساب جاری -939 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40 2018-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 58.6 2019-09
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 27.48 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23903 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 710 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1807 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16587 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3414 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1043 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1199 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 250 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 569 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8821 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
جمعیت 42.72 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1368500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 652200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 178 2019-09
تورم مواد غذایی -0.9 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 174 2019-09
اندازه اصل تورم 2.5 2019-09
CPI مسکن آب و برق 203 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 165 2019-09
قیمت صادرات 153 2019-08
قیمت واردات 126 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-09
قیمت تولید 177 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -2.8 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2019-10
عرضه پول M2 17868 2019-08
عرضه پول M3 25333 2019-08
ذخایر ارزی 3332 2019-08
وام به بخش خصوصی 16120 2019-08
نرخ بهره سپرده 10.26 2019-03
عرضه پول M1 10419 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -279 2019-08
حساب جاری -939 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-12
صادرات 322 2019-08
واردات 601 2019-08
رابطه مبادله 121 2019-08
ورود توریست 1402 2017-12
گردش سرمایه -703 2019-06
شاخص تروریسم 3.93 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40 2018-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
ارزیابی اعتبار 32.5
هزینه های دولت 4061 2017-12
مخارج نظامی 406 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 58.6 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 234 2019-08
سرعت اینترنت 2353 2017-03
آدرس های IP 20690 2017-03
تغییرات موجودی انبار 197 2017-12
شاخص رقابتی 48.94 2019-12
رتبه رقابتی 115 2019-12
پی ام آی مرکب 55.7 2019-09
شاخص فساد مالی 26 2018-12
رتبه فساد مالی 149 2018-12
آسانی کسب و کار 127 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 15357377 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 2577718 2019-08
هزینه های مصرف کننده 78397 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوگاندا - شاخص های اقتصادی.