بازارها گذشته مرجع
پول 3680 2019-12
بازار سهام 1778 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 2019-06
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
نرخ تورم 3 2019-11
نرخ بهره 9 2019-10
موازنه تجاری -340 2019-10
حساب جاری -939 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40 2018-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 56.66 2019-11
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 27.48 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31617 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 710 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1807 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16587 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3414 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1043 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1199 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 250 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 569 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8821 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
جمعیت 42.72 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1368500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 652200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 179 2019-11
تورم مواد غذایی 0.9 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 174 2019-10
اندازه اصل تورم 2.6 2019-10
CPI مسکن آب و برق 205 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 164 2019-10
قیمت صادرات 147 2019-09
قیمت واردات 127 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-11
قیمت تولید 177 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -2.6 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2019-10
عرضه پول M2 18006 2019-09
عرضه پول M3 25151 2019-09
ذخایر ارزی 3193 2019-09
وام به بخش خصوصی 16129 2019-09
نرخ بهره سپرده 10.26 2019-03
عرضه پول M1 10514 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -340 2019-10
حساب جاری -939 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-12
صادرات 312 2019-10
واردات 651 2019-10
رابطه مبادله 116 2019-09
ورود توریست 1402 2017-12
گردش سرمایه -703 2019-06
شاخص تروریسم 3.96 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40 2018-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
ارزیابی اعتبار 33 2019-12
هزینه های دولت 9660 2018-12
مخارج نظامی 406 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 56.66 2019-11
شاخص اقتصادی مقدم 0.46 2019-09
سرعت اینترنت 2353 2017-03
آدرس های IP 20690 2017-03
تغییرات موجودی انبار 724 2018-12
شاخص رقابتی 48.94 2019-12
رتبه رقابتی 115 2019-12
پی ام آی مرکب 58.6 2019-11
شاخص فساد مالی 26 2018-12
رتبه فساد مالی 149 2018-12
آسانی کسب و کار 116 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 15362938 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2577337 2019-09
هزینه های مصرف کننده 81538 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 218 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوگاندا - شاخص های اقتصادی.