بازارها گذشته مرجع
پول 3675 2020-01
بازار سهام 1809 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-09
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
نرخ تورم 3.6 2019-12
نرخ بهره 9 2019-12
موازنه تجاری -295 2019-11
حساب جاری -776 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40 2018-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 56.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-09
تولید ناخالص داخلی 27.48 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31617 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 710 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1807 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 33583 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3414 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1043 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1199 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 250 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 569 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8821 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
جمعیت 42.72 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1368500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 652200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.6 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 180 2019-12
تورم مواد غذایی 2.5 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 176 2019-12
اندازه اصل تورم 3 2019-12
CPI مسکن آب و برق 210 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 168 2019-12
قیمت صادرات 167 2019-11
قیمت واردات 131 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-12
قیمت تولید 179 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2019-12
عرضه پول M2 18998 2019-11
عرضه پول M3 26417 2019-11
ذخایر ارزی 3153 2019-11
وام به بخش خصوصی 16454 2019-11
نرخ بهره سپرده 10.26 2019-03
عرضه پول M1 11060 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -295 2019-11
حساب جاری -776 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-12
صادرات 327 2019-11
واردات 623 2019-11
رابطه مبادله 128 2019-11
ورود توریست 1800 2018-12
گردش سرمایه -443 2019-09
شاخص تروریسم 3.96 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40 2018-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
ارزیابی اعتبار 33 2020-01
هزینه های دولت 9660 2018-12
مخارج نظامی 406 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 56.3 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.53 2019-10
سرعت اینترنت 2353 2017-03
آدرس های IP 20690 2017-03
تغییرات موجودی انبار 724 2018-12
شاخص رقابتی 48.94 2019-12
رتبه رقابتی 115 2019-12
پی ام آی مرکب 57.7 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2018-12
رتبه فساد مالی 149 2018-12
آسانی کسب و کار 116 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 15639444 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 2678889 2019-11
هزینه های مصرف کننده 81538 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 217 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوگاندا - شاخص های اقتصادی.