بازارها گذشته مرجع
پول 3710 2020-07
بازار سهام 1320 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2020-03
نرخ بیکاری 1.8 2019-12
نرخ تورم 4.1 2020-06
نرخ بهره 7 2020-06
موازنه تجاری -189 2020-05
حساب جاری -381 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40 2018-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 43.06 2020-06
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
موارد کروناویروس 953 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 892 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 34.39 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31617 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 957 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2181 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 29343 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6620 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1992 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4478 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 516 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 853 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12647 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.8 2019-12
جمعیت 43.8 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.1 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 185 2020-06
تورم مواد غذایی 2.6 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 178 2020-05
اندازه اصل تورم 3.2 2020-05
CPI مسکن آب و برق 211 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 166 2020-04
قیمت صادرات 159 2020-04
قیمت واردات 112 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) 1 2020-04
قیمت تولید 189 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 4.3 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2020-06
عرضه پول M2 19839 2020-04
عرضه پول M3 28176 2020-04
ذخایر ارزی 3164 2020-04
وام به بخش خصوصی 17032 2020-04
نرخ بهره سپرده 9.84 2020-04
عرضه پول M1 11553 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -189 2020-05
حساب جاری -381 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-12
صادرات 291 2020-05
واردات 480 2020-05
رابطه مبادله 141 2020-04
ورود توریست 1800 2018-12
گردش سرمایه -140 2019-12
شاخص تروریسم 3.96 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40 2018-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
ارزیابی اعتبار 31 2020-07
هزینه های دولت 9660 2018-12
مخارج نظامی 406 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 15 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 43.06 2020-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.51 2019-11
سرعت اینترنت 2353 2017-03
آدرس های IP 20690 2017-03
تغییرات موجودی انبار 724 2018-12
شاخص رقابتی 48.94 2019-12
رتبه رقابتی 115 2019-12
پی ام آی مرکب 46.5 2020-06
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 116 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 16230710 2020-04
تسهیلات اعتباری خریدار 2718636 2020-04
هزینه های مصرف کننده 81538 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 217 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 953 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 892 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوگاندا - شاخص های اقتصادی.