بازارها گذشته مرجع
پول 3680 2021-01
بازار سهام 1308 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.3 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.2 2020-09
نرخ بیکاری 1.8 2019-12
نرخ تورم 3.6 2020-12
نرخ بهره 7 2020-12
موازنه تجاری -428 2020-11
حساب جاری -910 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.2 2019-12
بودجه دولت -5 2019-12
اطمینان کسب و کار 50 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
موارد کروناویروس 38935 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 317 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 13861 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.3 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.2 2020-09
تولید ناخالص داخلی 34.39 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31617 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 957 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2181 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 34532 2020-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9715 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1684 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5191 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 993 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 892 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13733 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.8 2019-12
جمعیت 43.8 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.6 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 187 2020-12
تورم مواد غذایی -1 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 186 2020-12
اندازه اصل تورم 5.9 2020-12
CPI مسکن آب و برق 205 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 216 2020-12
قیمت صادرات 170 2020-11
قیمت واردات 141 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-12
قیمت تولید 182 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2020-12
عرضه پول M2 22485 2020-11
عرضه پول M3 31479 2020-11
ذخایر ارزی 3697 2020-11
وام به بخش خصوصی 17709 2020-11
نرخ بهره سپرده 10.27 2020-11
عرضه پول M1 13000 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -428 2020-11
حساب جاری -910 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.4 2019-12
صادرات 383 2020-11
واردات 811 2020-11
رابطه مبادله 121 2020-11
ورود توریست 1800 2018-12
گردش سرمایه -890 2020-09
شاخص تروریسم 3.28 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.2 2019-12
بودجه دولت -5 2019-12
ارزیابی اعتبار 31 2021-01
هزینه های دولت 9660 2018-12
مخارج نظامی 406 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 15 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50 2020-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.02 2020-08
سرعت اینترنت 2353 2017-03
آدرس های IP 20690 2017-03
تغییرات موجودی انبار 724 2018-12
شاخص رقابتی 48.94 2019-12
رتبه رقابتی 115 2019-12
پی ام آی مرکب 51.2 2020-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 116 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 17460396 2020-11
تسهیلات اعتباری خریدار 2866798 2020-11
هزینه های مصرف کننده 81538 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 214 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 38935 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 317 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 13861 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوگاندا - شاخص های اقتصادی.