ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - اوگاندا - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchB+ Stable Jun 20 2022
FitchB+ Negative Jun 24 2020
Moody'sB2 Stable Nov 18 2016
Moody'sB1 Negative Apr 20 2016
FitchB+ Stable Feb 13 2015
S&PB Stable Jan 17 2014
Moody'sB1 Stable Dec 20 2013
FitchB Positive Sep 05 2013
S&PB+ Negative Dec 11 2012
FitchB Stable Oct 07 2011
FitchB Positive Aug 19 2009
S&PB+ Stable Dec 09 2008
FitchB Stable Mar 17 2005