بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 3735.00 3744 3755 3765 3777 3799
بازار سهام 1310.90 1283 1256 1229 1203 1150

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.30 -3.8 2 1.5 2.3 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.00 -0.3 3 4.5 5 5.4
نرخ بیکاری 1.80 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 4.50 4 3.7 3.5 3 3
نرخ بهره 7.00 6 5 5 5 5
موازنه تجاری -415.10 -360 -360 -350 -370 -415
حساب جاری -673.20 -1200 -1200 -1200 -1200 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -5.3 -5 -5 -5 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 50 48 48 48 48
بودجه دولت -5.00 -8.3 -7 -7 -7 -7
اطمینان کسب و کار 50.76 48.7 52 54 56 54
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 40 30 30 30 40

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 1.80 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5
جمعیت 43.80 45.84 45.8 45.8 45.8 47.4

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 4.50 4 3.7 3.5 3 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 186.60 187 187 191 192 193
تورم مواد غذایی 0.20 1.8 1.5 1.3 1.4 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.4 0.3 0.6 0.6 0.5
قیمت تولید 188.60 183 190 197 196 187
تغییر قیمت تولید کننده 5.40 5 4.5 4 3.5 3.5
قیمت مصرف کننده اصلی 185.14 191 185 185 190 201
اندازه اصل تورم 6.20 5.5 5 4.7 4.5 4

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 7.00 6 5 5 5 5
ذخایر ارزی 3957.12 3300 3300 3300 3300 3251
نرخ بهره سپرده 10.11 10.09 9.09 9.09 9.09 9.09

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -415.10 -360 -360 -350 -370 -415
حساب جاری -673.20 -1200 -1200 -1200 -1200 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -5.3 -5 -5 -5 -5
واردات 831.40 600 650 700 680 700
صادرات 416.27 290 300 330 328 330
ورود توریست 1800.00 1000 1250 1250 1250 1250

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 50 48 48 48 48
بودجه دولت -5.00 -8.3 -7 -7 -7 -7
مخارج نظامی 406.00 475 475 475 475 500
هزینه های دولت 9660.10 9631 9950 10095 10143 10151


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 50.76 48.7 52 54 56 54
شاخص اقتصادی مقدم 5.65 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
پی ام آی مرکب 54.50 53 54.6 56 57 55

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 81538.20 81294 83984 85207 85615 85683
تسهیلات اعتباری خریدار 2725140.14 2678923 2853005 2781400 2861397 2823585


اوگاندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.