بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 3667.00 3679 3691 3702 3714 3737
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 5.4 6.3 5.4 5.8 5.8
نرخ تورم 2.10 2.5 3.8 3.5 3.7 4
نرخ بهره 10.00 9.5 9.5 9.5 9.25 9.25
موازنه تجاری -340.50 -315 -360 -360 -335 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -4.9 -4.9 -5.3 -5.3 -5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 42 42 43 43 43
بودجه دولت -4.70 -5.4 -5.4 -4.9 -4.9 -4.9
اطمینان کسب و کار 57.80 57.8 56.8 56.8 56.8 57.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600.00 1628290 1817300 1817300 1817300 1859522
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400.00 479510 440000 440000 440000 445000
هزینه زندگی خانواده 1368500.00 1368500 1368500 1368500 1368500 1508900
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.10 2.5 3.8 3.5 3.7 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177.30 180 181 182 184 188
تورم مواد غذایی 0.10 1.4 2 2 2 2
قیمت تولید 179.74 179 181 182 183 184
تغییر قیمت تولید کننده -2.80 -1.8 2 1.8 1.8 1.8
قیمت مصرف کننده اصلی 173.40 177 178 181 183 190
اندازه اصل تورم 2.70 4.3 4.6 5 5.3 6.4
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 10.00 9.5 9.5 9.5 9.25 9.25
نرخ بهره سپرده 10.26 9.76 9.76 9.76 9.51 9.51
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -340.50 -315 -360 -360 -335 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -4.9 -4.9 -5.3 -5.3 -5.3
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 42 42 43 43 43
بودجه دولت -4.70 -5.4 -5.4 -4.9 -4.9 -4.9
هزینه های دولت 4061.31 4281 4317 4281 4297 4568
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 57.80 57.8 56.8 56.8 56.8 57.7
پی ام آی مرکب 57.50 56.2 57 53.2 53.4 54
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 78397.00 74659 83336 82630 82944 88169


اوگاندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.