بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 3535.00 3536 3545 3553 3562 3580
بازار سهام 1488.70 1426 1366 1308 1253 1142

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.30 2.8 2.3 2 2 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 4.5 1 3.4 4 4.7
نرخ بیکاری 1.80 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3
نرخ تورم 1.90 2.6 3 2.7 2.5 3
نرخ بهره 6.50 6.5 6 5.5 5 5
موازنه تجاری -397.55 -360 -350 -415 -415 -415
حساب جاری -1033.00 -1200 -1200 -1300 -1300 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.40 -5 -5 -5 -5 -4.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.20 50.9 50.9 50.9 50.9 54
بودجه دولت -5.20 -7 -7 -7 -7 -5
اطمینان کسب و کار 56.36 51 53 54 51.6 56
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 30 40 40 40

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 1.80 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3
جمعیت 45.74 45.8 45.8 47.4 47.4 48.96

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.90 2.6 3 2.7 2.5 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.70 114 115 114 115 118
تورم مواد غذایی 1.10 0.8 1.4 1.8 2 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7
قیمت تولید 203.50 192 192 194 205 201
تغییر قیمت تولید کننده 8.70 6 4.7 4.3 3.5 3.5
قیمت مصرف کننده اصلی 185.91 191 185 201 201 201
اندازه اصل تورم 5.30 4.7 4.5 4 4 3.6

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 6.50 6.5 6 5.5 5 5
ذخایر ارزی 3567.57 3300 3300 3300 3300 3251
نرخ بهره سپرده 8.59 8.59 8.09 7.59 7.09 7.09

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -397.55 -360 -350 -415 -415 -415
حساب جاری -1033.00 -1200 -1200 -1300 -1300 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.40 -5 -5 -5 -5 -4.8
واردات 824.11 700 680 700 700 750
صادرات 426.56 330 328 330 330 360
ورود توریست 1800.00 1250 1250 1250 1250 1400

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.20 50.9 50.9 50.9 50.9 54
بودجه دولت -5.20 -7 -7 -7 -7 -5
مخارج نظامی 948.00 475 475 500 500 500
هزینه های دولت 12113.80 12659 12235 12526 12598 13114


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 56.36 51 53 54 51.6 56
شاخص اقتصادی مقدم 0.87 1.3 1.6 1.4 1.2 2
پی ام آی مرکب 56.50 56 54 55 53.8 55

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 86524.70 90418 87390 89467 89986 93671
تسهیلات اعتباری خریدار 3029873.53 2781400 2812706 3011680 3137355 3153229


اوگاندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.