بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 3660.00 3657 3668 3680 3692 3716
بازار سهام 1219.74 1156 1096 1039 986 886

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 1.5 2.1 1.6 1.6 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 4.5 5 5.5 6 6
نرخ بیکاری 2.44 2.3 2.3 2.3 2.3 2
نرخ تورم 4.90 4.5 5 5.2 4.8 4
نرخ بهره 6.50 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -405.40 -370 -370 -390 -390 -390
حساب جاری -845.30 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.80 -7 -7 -7 -7 -5.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.80 51.3 51.3 51.3 51.3 52
بودجه دولت -6.60 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4
اطمینان کسب و کار 56.44 52.7 53 54 52.8 55
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 2.44 2.3 2.3 2.3 2.3 2
جمعیت 45.74 47.4 47.4 48.96 48.96 48.96

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 4.90 4.5 5 5.2 4.8 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.00 118 119 121 122 125
تورم مواد غذایی 4.40 4.7 4.5 3.7 3.5 3
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.6 0.4 0.2 0.3 0.3
قیمت تولید 230.20 231 234 236 250 253
تغییر قیمت تولید کننده 12.80 16 13 10 8.5 7
قیمت مصرف کننده اصلی 116.52 119 120 122 122 126
اندازه اصل تورم 3.60 4 4.4 4.7 4.5 4

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 6.50 7 7 7 7 7
ذخایر ارزی خارجی 4463.61 4300 4300 4250 4400 4400
نرخ بهره سپرده 8.56 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -405.40 -370 -370 -390 -390 -390
حساب جاری -845.30 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.80 -7 -7 -7 -7 -5.8
واردات 774.80 700 700 750 750 750
صادرات 369.39 330 330 360 360 360
ورود توریست 473.00 1250 1250 1400 1400 1400

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.80 51.3 51.3 51.3 51.3 52
بودجه دولت -6.60 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4
مخارج نظامی 948.00 500 500 500 500 500
هزینه های دولت 14745.00 15409 15482 15556 15630 16489


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 56.44 52.7 53 54 52.8 55
شاخص اقتصادی مقدم -0.10 -1 0.3 -0.2 0.7 1.3
پی ام آی مرکب 53.90 55.2 56 54 55 56

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 120447.00 125867 126469 127072 127674 134696
تسهیلات اعتباری خریدار 3677071.16 3287080 3354321 3689049 3897695 3910392


اوگاندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.