بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 3660.00 3675 3685 3696 3707 3729
بازار سهام 1364.10 1342 1314 1286 1258 1204

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.30 4 2.8 2.3 2 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.20 3 4.5 5 5.4 6
نرخ بیکاری 1.80 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 3.70 3.4 3.5 3 3 4
نرخ بهره 7.00 5 5 5 5 6.5
موازنه تجاری -466.10 -360 -350 -370 -415 -415
حساب جاری -910.50 -1200 -1200 -1200 -1300 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.40 -5 -5 -5 -5 -4.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.20 50.9 50.9 50.9 50.9 54
بودجه دولت -5.00 -7 -7 -7 -7 -5
اطمینان کسب و کار 50.00 53 54 56 54 58
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 30 30 40 40

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 1.80 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
جمعیت 45.74 45.8 45.8 45.8 47.4 48.96

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 3.70 3.4 3.5 3 3 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 186.90 187 191 192 192 200
تورم مواد غذایی -1.20 1.5 1.3 1.4 1.4 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.6 0.6 0.5 0.7
قیمت تولید 182.30 183 190 197 187 187
تغییر قیمت تولید کننده 2.70 4.5 4 3.5 3.5 3.5
قیمت مصرف کننده اصلی 185.36 191 185 185 201 201
اندازه اصل تورم 5.50 5 4.7 4.5 4 3.6

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 7.00 5 5 5 5 6.5
ذخایر ارزی 3848.07 3300 3300 3300 3300 3251
نرخ بهره سپرده 9.48 7.48 7.48 7.48 7.48 7.48

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -466.10 -360 -350 -370 -415 -415
حساب جاری -910.50 -1200 -1200 -1200 -1300 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.40 -5 -5 -5 -5 -4.8
واردات 882.91 650 700 680 700 750
صادرات 416.86 300 330 328 330 360
ورود توریست 1800.00 1250 1250 1250 1250 1400

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.20 50.9 50.9 50.9 50.9 54
بودجه دولت -5.00 -7 -7 -7 -7 -5
مخارج نظامی 406.00 475 475 475 500 500
هزینه های دولت 9660.10 9950 10095 10143 10182 10793


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 50.00 53 54 56 54 58
شاخص اقتصادی مقدم 1.02 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
پی ام آی مرکب 49.80 54.6 56 57 55 57

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 81538.20 83984 85207 85615 85941 91098
تسهیلات اعتباری خریدار 2912650.30 2853176 2781400 2924100 2969111 3147258


اوگاندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.