بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 3690.00 3705 3720 3734 3749 3779
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 6.3 6.3 5.4 5.8 6.2
نرخ تورم 3.40 4.3 5 5.3 5.4 5.5
نرخ بهره 10.00 9.5 9.5 9.5 9.25 9
موازنه تجاری -313.42 -315 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -4.9 -4.9 -5.3 -5.3 -5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 42 42 43 43 43
بودجه دولت -4.70 -5.4 -5.4 -4.9 -4.9 -4.9
اطمینان کسب و کار 57.58 57.8 56.8 56.8 56.8 57.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600.00 1628290 1817300 1817300 1817300 1859522
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400.00 479510 440000 440000 440000 445000
هزینه زندگی خانواده 1368500.00 1368500 1368500 1368500 1368500 1508900
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 3.40 4.3 5 5.3 5.4 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177.30 183 183 185 187 193
تورم مواد غذایی -0.20 1.4 2 2 2 2
قیمت تولید 177.45 176 180 180 179 183
تغییر قیمت تولید کننده -2.30 -3 1.2 0.8 1.8 1.6
قیمت مصرف کننده اصلی 172.60 181 182 182 182 191
اندازه اصل تورم 4.60 6.5 7 7 7 5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 10.00 9.5 9.5 9.5 9.25 9
نرخ بهره سپرده 10.26 10.26 10.26 10.26 10.26 10.01
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -313.42 -315 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -4.9 -4.9 -5.3 -5.3 -5.3
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 42 42 43 43 43
بودجه دولت -4.70 -5.4 -5.4 -4.9 -4.9 -4.9
هزینه های دولت 4061.31 4317 4317 4281 4281 4585
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 57.58 57.8 56.8 56.8 56.8 57.7
پی ام آی مرکب 57.80 56.2 57 53.2 53.4 54
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 78397.00 44683 44683 44305 44305 47454


اوگاندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.