بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 3685.00 3721 3732 3743 3755 3777
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 5.8 5.4 5.3 6 6.1
نرخ تورم 2.50 2.3 3.4 3.7 3.8 4
نرخ بهره 9.00 9.5 9.5 9.25 9.25 9.25
موازنه تجاری -314.00 -360 -360 -360 -335 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -4.9 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 42 43 43 43 43
بودجه دولت -4.70 -5.4 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
اطمینان کسب و کار 57.73 56.9 56.9 56.8 57.3 57.4
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600.00 1817300 1817300 1817300 1817300 1859522
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400.00 440000 440000 440000 440000 445000
هزینه زندگی خانواده 1368500.00 1368500 1368500 1368500 1368500 1508900
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.50 2.3 3.4 3.7 3.8 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 178.90 178 181 184 185 185
تورم مواد غذایی 0.30 1.3 1.3 1.4 1.6 1.6
قیمت تولید 176.55 180 180 176 182 183
تغییر قیمت تولید کننده -2.80 -2 -1.6 1.4 1.3 1.3
قیمت مصرف کننده اصلی 174.20 174 177 179 180 180
اندازه اصل تورم 2.60 2.3 2.6 3.2 3.4 3.4
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 9.00 9.5 9.5 9.25 9.25 9.25
نرخ بهره سپرده 10.26 9.76 9.76 9.76 9.51 9.51
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -314.00 -360 -360 -360 -335 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -4.9 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 42 43 43 43 43
بودجه دولت -4.70 -5.4 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
هزینه های دولت 4061.31 4297 4281 4277 4305 4559
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 57.73 56.9 56.9 56.8 57.3 57.4
پی ام آی مرکب 56.30 57 56.2 54.8 55 56
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 78397.00 82944 82630 82552 83101 88004


اوگاندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.