بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 3730.00 3741 3752 3762 3774 3796
بازار سهام 1350.31 1322 1293 1266 1239 1185

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 -3 -4.5 -3.8 2 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 1.7 3 5.1 4.7 6
نرخ بیکاری 1.80 2.4 2.4 2.4 2.7 2.7
نرخ تورم 2.80 3.4 3.6 3.8 3.1 4
نرخ بهره 8.00 8 7 7 7 6.5
موازنه تجاری -202.00 -630 -470 -360 -680 -415
حساب جاری -380.90 -750 -1100 -1200 -1200 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -5.3 -5.3 -5.3 -5 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 50 50 50 48 48
بودجه دولت -4.70 -6.5 -6.5 -6.5 -5 -5
اطمینان کسب و کار 34.00 38 53 54.3 56 57.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 1.80 2.4 2.4 2.4 2.7 2.7
جمعیت 43.80 44.6 44.6 45.84 45.8 47.4
هزینه زندگی خانواده 1368500.00 1368500 1368500 1508900 1508900 1608900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600.00 1817300 1817300 1859522 1859522 1957168

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.80 3.4 3.6 3.8 3.1 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 182.50 183 185 187 186 195
تورم مواد غذایی 2.60 3.4 2.7 3 2.7 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 1 0.8 0.4 0.3 0.5
قیمت تولید 184.40 180 180 183 183 187
تغییر قیمت تولید کننده 4.30 1.4 1.3 1.3 1.3 2.1
قیمت مصرف کننده اصلی 178.09 179 180 181 182 189
اندازه اصل تورم 3.20 3.2 3.4 3.4 3.4 4

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 8.00 8 7 7 7 6.5
ذخایر ارزی 3275.48 3240 3300 3300 3300 3251
نرخ بهره سپرده 9.84 10.43 9.43 9.43 9.43 9.43

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -202.00 -630 -470 -360 -680 -415
حساب جاری -380.90 -750 -1100 -1200 -1200 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -5.3 -5.3 -5.3 -5 -5
واردات 409.00 900 750 700 1050 1200
صادرات 207.15 270 280 290 370 370
ورود توریست 1800.00 2150 2150 2150 2150 2300

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 50 50 50 48 48
بودجه دولت -4.70 -6.5 -6.5 -6.5 -5 -5
مخارج نظامی 406.00 475 475 475 475 500
هزینه های دولت 9660.10 9742 9805 10153 10114 10762


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 34.00 38 53 54.3 56 57.5
شاخص اقتصادی مقدم 0.51 1.3 1.6 1.6 1.6 1.8
پی ام آی مرکب 41.90 44 53 55 54 55

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 81538.20 82231 82761 85697 85370 90838
تسهیلات اعتباری خریدار 2718636.08 2539442 2615997 2824020 2858439 2993462


اوگاندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.