بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 3677.63 3696 3706 3717 3728 3750
بازار سهام 1266.95 1279 1252 1225 1199 1147

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 -4.5 -3.8 2 1.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 0.3 0.7 1.6 2.2 2.7
نرخ بیکاری 1.80 2.4 2.4 2.7 2.7 2.7
نرخ تورم 4.70 4.6 3.8 3.3 3.5 4
نرخ بهره 7.00 6 6 5 5 6
موازنه تجاری -188.80 -470 -360 -350 -370 -415
حساب جاری -706.10 -1100 -1200 -1200 -1200 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -5.3 -5.3 -5 -5 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 50 50 48 48 48
بودجه دولت -5.00 -7.5 -7.5 -6 -6 -6
اطمینان کسب و کار 43.06 52 54.3 55.6 57 57.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 1.80 2.4 2.4 2.7 2.7 2.7
جمعیت 43.80 44.6 45.84 45.8 45.8 47.4

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 4.70 4.6 3.8 3.3 3.5 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 184.60 187 187 187 191 195
تورم مواد غذایی 1.90 2.7 3 2.7 2.6 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 0.8 0.4 0.3 0.6 0.5
قیمت تولید 188.60 180 183 191 191 187
تغییر قیمت تولید کننده 4.30 1.3 1.3 1.3 1.3 2.1
قیمت مصرف کننده اصلی 181.82 181 181 182 187 187
اندازه اصل تورم 5.80 3.6 3 2.8 3.1 3.2

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 7.00 6 6 5 5 6
ذخایر ارزی 3121.01 3300 3300 3300 3300 3251
نرخ بهره سپرده 10.17 8.84 8.84 8.84 7.84 8.84

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -188.80 -470 -360 -350 -370 -415
حساب جاری -706.10 -1100 -1200 -1200 -1200 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -5.3 -5.3 -5 -5 -5
واردات 479.70 520 600 650 700 700
صادرات 290.93 265 290 300 330 330
ورود توریست 1800.00 1000 1000 1250 1250 1250

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 50 50 48 48 48
بودجه دولت -5.00 -7.5 -7.5 -6 -6 -6
مخارج نظامی 406.00 475 475 475 475 500
هزینه های دولت 9660.10 9675 9728 9815 9873 9990


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 43.06 52 54.3 55.6 57 57.5
شاخص اقتصادی مقدم 0.51 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
پی ام آی مرکب 50.30 53 55 54 56 55

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 81538.20 81661 82109 82843 83332 84326
تسهیلات اعتباری خریدار 2677084.45 2581203 2705793 2814226 2778446 2778850


اوگاندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.