بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 3568.00 3617 3626 3636 3646 3666
بازار سهام 1487.90 1444 1407 1370 1334 1265

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 2 1.3 1.5 2.1 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.70 5 3 4.3 4 3.8
نرخ بیکاری 2.44 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3
نرخ تورم 2.20 2.3 2.1 1.8 2.2 2.2
نرخ بهره 6.50 6.5 6 6 5.5 5.5
موازنه تجاری -367.30 -370 -370 -370 -370 -390
حساب جاری -1279.90 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.80 -8 -7 -7 -7 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.80 50.9 51.3 51.3 51.3 51.3
بودجه دولت -6.60 -9 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4
اطمینان کسب و کار 49.36 52.5 52 52.7 53 53
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 2.44 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3
جمعیت 45.74 47.4 47.4 47.4 47.4 48.96

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 2.20 2.3 2.1 1.8 2.2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.70 114 115 115 116 116
تورم مواد غذایی 2.90 1.8 2 2 1.4 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.6 -0.1 0.3 0.5 0.5
قیمت تولید 203.90 208 225 216 220 226
تغییر قیمت تولید کننده 12.60 12 10 8.5 8 8.5
قیمت مصرف کننده اصلی 114.85 117 117 118 119 122
اندازه اصل تورم 2.20 4 3.6 3.4 3.8 3.8

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 6.50 6.5 6 6 5.5 5.5
ذخایر ارزی خارجی 4018.09 3300 3300 3300 3300 3251
نرخ بهره سپرده 8.65 8.65 8.15 8.15 7.65 7.65

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -367.30 -370 -370 -370 -370 -390
حساب جاری -1279.90 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.80 -8 -7 -7 -7 -7
واردات 660.00 700 700 700 700 750
صادرات 292.67 330 330 330 330 360
ورود توریست 473.00 1250 1250 1250 1250 1400

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.80 50.9 51.3 51.3 51.3 51.3
بودجه دولت -6.60 -9 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4
مخارج نظامی 948.00 500 500 500 500 500
هزینه های دولت 14745.00 15482 15187 15379 15335 16071


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 49.36 52.5 52 52.7 53 53
شاخص اقتصادی مقدم 0.00 1.4 1.2 0.7 0.7 2
پی ام آی مرکب 52.50 53 53.8 54 55 55

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
هزینه های مصرف کننده 120447.00 126469 124060 125626 125265 131275
تسهیلات اعتباری خریدار 3169086.31 3068517 3107183 3280789 3295850 3185121


اوگاندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.