28/08/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
UG
Inflation Rate YoY AUG 2.6%
04/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
UG
Stanbic Bank Uganda PMI AUG 58.2
05/09/2019 واقعی قبلی
09:45 AM
UG
Balance of Trade JUL $-395.6M
02:40 PM
UG
Business Confidence AUG 58.1


اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.