بازارها گذشته مرجع
پول 196 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.5 2019-12
نرخ بیکاری 2 2019-12
نرخ تورم 23.6 2020-01
نرخ بهره 25 2020-05
موازنه تجاری -23.8 2019-10
حساب جاری -131 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32 2018-12
بودجه دولت -3.9 2018-12
موارد کروناویروس 288 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 35 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 157 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 3.22 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 541 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1161 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1417 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 398 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 85.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 201 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 612 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2 2019-12
جمعیت 4.96 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 23.6 2020-01
تورم مواد غذایی 22.2 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 499 2019-10
CPI مسکن آب و برق 245 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 766 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 25 2020-05
عرضه پول M1 77007 2019-12
عرضه پول M2 121006 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -23.8 2019-10
حساب جاری -131 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.3 2019-12
صادرات 36.6 2019-10
واردات 60.4 2019-10
بدهی خارجی 806 2019-09
حواله 24.7 2019-10
شاخص تروریسم 0.11 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32 2018-12
بودجه دولت -3.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 13 2018-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1810 2017-03
آدرس های IP 43914 2017-03
تولید سیمان 22338 2019-10
شاخص رقابتی 40.55 2018-12
رتبه رقابتی 132 2018-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 175 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 12.4 2019-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 288 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 35 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 157 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیبریا - شاخص های اقتصادی.