بازارها گذشته مرجع
پول 171 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3 2020-12
نرخ بیکاری 2.7 2020-12
نرخ تورم 12.92 2021-01
نرخ بهره 25 2021-04
موازنه تجاری -28.67 2021-01
حساب جاری -103 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.6 2019-12
بودجه دولت -4.5 2019-12
موارد کروناویروس 2118 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 85 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 1962 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3 2020-12
تولید ناخالص داخلی 3.22 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 516 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1428 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3087 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 960 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 186 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 462 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1193 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.7 2020-12
جمعیت 4.94 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 12.92 2021-01
تورم مواد غذایی 16.31 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 543 2020-12
CPI مسکن آب و برق 242 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 812 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) -4.1 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 25 2021-04
عرضه پول M1 85918 2020-12
عرضه پول M2 127297 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -28.67 2021-01
حساب جاری -103 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.7 2019-12
صادرات 87.13 2021-01
واردات 116 2021-01
بدهی خارجی 953 2020-12
حواله 28.54 2021-01
شاخص تروریسم 0.19 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.6 2019-12
بودجه دولت -4.5 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 13.6 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1810 2017-03
آدرس های IP 43914 2017-03
تولید سیمان 45407 2021-01
شاخص رقابتی 40.55 2018-12
رتبه رقابتی 132 2018-12
شاخص فساد مالی 28 2020-12
رتبه فساد مالی 137 2020-12
آسانی کسب و کار 175 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 12.44 2021-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2118 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 85 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 1962 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیبریا - شاخص های اقتصادی.