بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 207.83 206 207 208 208 210
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 4 4 4.3 4.3 4.3
نرخ بیکاری 2.40 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
نرخ تورم 23.30 26 25 23 24.4 26
نرخ بهره 12.40 12 12 11.5 11.5 11
موازنه تجاری -41.70 -48.93 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.80 -20 -20 -22 -22 -22
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.00 30 30 28 28 28
بودجه دولت -4.10 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 4 4 4.3 4.3 4.3
تولید ناخالص داخلی 3.25 3.22 3.22 3.26 3.26 3.26
تولید ناخالص داخلی سرانه 541.30 530 530 550 550 550
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1161.20 1200 1200 1250 1250 1250
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 2.40 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 23.30 26 25 23 24.4 26
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 408.01 478 499 505 508 628
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 12.40 12 12 11.5 11.5 11
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -41.70 -48.93 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.80 -20 -20 -22 -22 -22
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.00 30 30 28 28 28
بودجه دولت -4.10 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1


لیبریا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.