بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 196.06 196 197 198 200 203

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
نرخ بیکاری 2.00 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8
نرخ تورم 30.90 27 28 32 30 22
نرخ بهره 30.00 30 30 30 30 15
موازنه تجاری -33.00 -48.93 -48.91 -48.9 -48.92 -48.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.40 -22.8 -22.8 -22.8 -22.8 -21.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.00 28 28 28 28 27
بودجه دولت -3.90 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -4

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
تولید ناخالص داخلی 3.25 3.3 3.3 3.3 3.3 3.35
تولید ناخالص داخلی سرانه 541.30 550 550 550 550 565
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1161.20 1250 1250 1250 1250 1300

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 2.00 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8
جمعیت 4.82 5.15 5.15 5.15 5.06 5.18

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 30.90 27 28 32 30 22
تورم مواد غذایی 33.20 27 24 22 20 15
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 -0.3 2 1.8 3 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 496.68 521 588 656 646 788

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 30.00 30 30 30 30 15

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -33.00 -48.93 -48.91 -48.9 -48.92 -48.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.40 -22.8 -22.8 -22.8 -22.8 -21.2

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.00 28 28 28 28 27
بودجه دولت -3.90 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -4
مخارج نظامی 13.00 13.5 13.5 13.5 13.5 15.6

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ وام بانکی 12.40 12 12 12 12 12


لیبریا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.