بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 196.40 199 201 202 203 206

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 -4 -4 -4 1.4 1.4
نرخ بیکاری 2.00 2.8 2.8 2.8 3.6 3.6
نرخ تورم 23.60 25 30 31 27 33
نرخ بهره 25.00 25 20 15 12.5 12.5
موازنه تجاری -23.80 -48.93 -48.91 -48.92 -48.9 -48.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.30 -22.8 -22.8 -22.8 -21.2 -21.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.00 65 65 65 58 58
بودجه دولت -3.90 -9.5 -9.5 -9.5 -8.6 -8.6

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 -4 -4 -4 1.4 1.4
تولید ناخالص داخلی 3.22 3.3 3.3 3.3 3.35 3.35
تولید ناخالص داخلی سرانه 541.30 550 550 550 565 565
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1161.20 1250 1250 1250 1174 1300

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 2.00 2.8 2.8 2.8 3.6 3.6
جمعیت 4.96 5.15 5.15 5.06 5.3 5.18

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 23.60 25 30 31 27 33
تورم مواد غذایی 22.20 20 24 30 32 33
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 2.3 1.8 3 -0.3 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 498.82 575 646 653 634 869

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 25.00 25 20 15 12.5 12.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -23.80 -48.93 -48.91 -48.92 -48.9 -48.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.30 -22.8 -22.8 -22.8 -21.2 -21.2

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.00 65 65 65 58 58
بودجه دولت -3.90 -9.5 -9.5 -9.5 -8.6 -8.6
مخارج نظامی 13.00 13.5 13.5 13.5 13.5 15.6

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ وام بانکی 12.40 12 12 12 12 12


لیبریا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.