بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 150.00 152 153 153 154 156

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.00 4.7 4.7 4.7 5 5
نرخ بیکاری 4.10 4.1 4.1 4.1 4 4
نرخ تورم 5.44 6.9 7.1 7.3 7.5 7.1
نرخ بهره 20.00 20 20 20 20 20
موازنه تجاری -57.40 -63 -73 -80 -98 -55
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.80 -20.6 -20.6 -20.6 -20.6 -20.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.10 50.9 50.9 50.9 50.9 51
بودجه دولت -3.00 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.00 4.7 4.7 4.7 5 5
تولید ناخالص داخلی 2.95 2.7 2.7 3 3 3
تولید ناخالص داخلی سرانه 608.52 400 600 525 525 525
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1353.84 1350 1400 1400 1400 1400

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 4.10 4.1 4.1 4.1 4 4
جمعیت 5.57 5.18 5.18 5.3 5.3 5.3

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 5.44 6.9 7.1 7.3 7.5 7.1
تورم مواد غذایی -6.58 0.3 0.5 0.6 0.7 1
نرخ تورم (ماهانه) -3.17 0.5 0.8 0.6 1 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 593.00 586 601 647 636 681

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 20.00 20 20 20 20 20

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -57.40 -63 -73 -80 -98 -55
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.80 -20.6 -20.6 -20.6 -20.6 -20.6
صادرات 58.20 57 60 52 65 70
واردات 115.60 130 140 150 95 125

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.10 50.9 50.9 50.9 50.9 51
بودجه دولت -3.00 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.5
مخارج نظامی 15.10 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ وام بانکی 12.44 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5


لیبریا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.