بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 170.40 172 173 174 175 177

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.00 3.3 3.3 3.3 4.2 4.2
نرخ بیکاری 2.70 2.7 2.7 2.7 3 3
نرخ تورم 10.50 14 16 15 12.5 10
نرخ بهره 25.00 25 30 30 30 30
موازنه تجاری -38.52 -48.93 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.80 -18.5 -18.5 -18.5 -20.6 -20.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.10 47 47 47 47 48
بودجه دولت -4.50 -8.6 -8.6 -8.6 -8.6 -7

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.00 3.3 3.3 3.3 4.2 4.2
تولید ناخالص داخلی 3.22 2.7 2.7 2.7 2.7 3
تولید ناخالص داخلی سرانه 516.30 400 400 400 400 525
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1427.80 1350 1350 1350 1350 1400

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 2.70 2.7 2.7 2.7 3 3
جمعیت 4.94 5.3 5.3 5.18 5.18 5.3

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 10.50 14 16 15 12.5 10
تورم مواد غذایی 10.48 14 18 20 22 25
نرخ تورم (ماهانه) -4.10 1.2 1.5 2 2 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 541.90 560 593 620 626 689

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 25.00 25 30 30 30 30

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -38.52 -48.93 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.80 -18.5 -18.5 -18.5 -20.6 -20.6

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.10 47 47 47 47 48
بودجه دولت -4.50 -8.6 -8.6 -8.6 -8.6 -7
مخارج نظامی 15.10 13.5 13.5 15.6 15.6 15.6

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ وام بانکی 12.44 12 12 12 12 12


لیبریا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.