بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 184.50 186 187 188 190 192

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 -3 1.3 1.3 1.3 1.3
نرخ بیکاری 2.00 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2
نرخ تورم 17.10 20 22 24 26 30
نرخ بهره 25.00 15 12.5 12.5 12.5 12.5
موازنه تجاری -90.00 -48.9 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.30 -32 -25 -25 -25 -25
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.00 65 58 58 58 58
بودجه دولت -3.90 -9.5 -8.6 -8.6 -8.6 -8.6

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 -3 1.3 1.3 1.3 1.3
تولید ناخالص داخلی 3.22 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 516.30 475 400 400 400 400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1427.80 1250 1350 1350 1350 1350

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 2.00 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2
جمعیت 4.96 5.06 5.3 5.3 5.3 5.18

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 17.10 20 22 24 26 30
تورم مواد غذایی 17.80 20 22 24 26 25
نرخ تورم (ماهانه) 7.10 1.8 -0.7 1.2 1.5 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 557.00 563 576 610 645 620

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 25.00 15 12.5 12.5 12.5 12.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -90.00 -48.9 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.30 -32 -25 -25 -25 -25

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.00 65 58 58 58 58
بودجه دولت -3.90 -9.5 -8.6 -8.6 -8.6 -8.6
مخارج نظامی 13.00 13.5 13.5 13.5 13.5 15.6

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ وام بانکی 12.40 12 12 12 12 12


لیبریا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.