بازارها گذشته مرجع
پول 40.2 2020-05
بازار سهام 1619 2020-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-12
نرخ بیکاری 6.4 2019-12
نرخ تورم 4.2 2020-04
نرخ بهره 1.85 2020-05
موازنه تجاری -8575 2020-03
حساب جاری -10762 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.6 2019-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
اطمینان کسب و کار 162 2019-06
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 332 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 10 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 322 2020-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 14.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 133759 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25977 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10579 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21075 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4302 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5915 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16347 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 306 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7107 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7316 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1728 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2019-12
افراد شاغل 557 2019-12
افراد بیکار 37.9 2019-12
هزینه های کار 135 2018-12
بهره وری 132 2018-12
پست های خالی شغلی 13963 2019-12
دستمزد 29841 2018-12
جمعیت 1.27 2019-12
نرخ اشتغال 93.63 2019-12
دستمزد در تولید 125 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.2 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2020-04
اندازه اصل تورم 3 2020-04
قیمت تولید 111 2020-02
تورم مواد غذایی 12.2 2020-04
CPI مسکن آب و برق 98 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2020-04
قیمت صادرات 103 2019-09
قیمت واردات 93.3 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.85 2020-05
ذخایر ارزی 6966 2020-04
نرخ بهره سپرده 3.7 2019-12
ترازنامه بانک 1569150 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 302626 2020-04
نرخ وام 8.35 2020-03
عرضه پول M3 623488 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -8575 2020-03
حساب جاری -10762 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2019-12
صادرات 5474 2020-03
واردات 14049 2020-03
بدهی خارجی 39632 2019-12
درآمد گردشگری 4899 2020-02
ورود توریست 55863 2020-03
ذخایر طلا 12.43 2019-12
گردش سرمایه 6302 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17370 2018-12
حواله 734 2019-12
رابطه مبادله 110 2019-09
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.6 2019-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
ارزش بودجه دولت -6060 2020-03
هزینه های دولت 19442 2019-12
درآمدهای دولت 3334 2020-03
هزینه های مالی 9394 2020-03
ارزیابی اعتبار 65 2020-05
مخارج نظامی 22 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 9 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 162 2019-06
تولید صنعتی 0.4 2019-12
تغییرات موجودی انبار 176 2019-12
سرعت اینترنت 5741 2017-03
آدرس های IP 289734 2017-03
شاخص رقابتی 64.27 2019-12
رتبه رقابتی 52 2019-12
شاخص فساد مالی 52 2019-12
رتبه فساد مالی 56 2019-12
آسانی کسب و کار 13 2019-12
تولید صنعتی -0.5 2019-12
استخراج معدن 1.5 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 104908 2019-12
نرخ وام بانکی 8.35 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 332 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 10 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 322 2020-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موریس - شاخص های اقتصادی.