بازارها گذشته مرجع
پول 39.95 2020-08
بازار سهام 1588 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2 2020-03
نرخ بیکاری 7.1 2020-03
نرخ تورم 1.7 2020-06
نرخ بهره 1.85 2020-07
موازنه تجاری -7717 2020-05
حساب جاری -4933 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.6 2019-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
اطمینان کسب و کار 162 2019-06
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 344 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 10 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 333 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2 2020-03
تولید ناخالص داخلی 14.18 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 116233 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20653 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10949 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22989 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3117 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4676 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10130 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 205 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6345 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6807 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1826 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2020-03
افراد شاغل 550 2020-03
افراد بیکار 41.9 2020-03
هزینه های کار 136 2019-12
بهره وری 135 2019-12
پست های خالی شغلی 13963 2019-12
دستمزد 29841 2018-12
جمعیت 1.27 2019-12
نرخ اشتغال 92.92 2020-03
دستمزد در تولید 123 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-06
اندازه اصل تورم 2.9 2020-06
قیمت تولید 113 2020-06
تورم مواد غذایی 3.3 2020-06
CPI مسکن آب و برق 94.56 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2020-06
قیمت صادرات 103 2019-09
قیمت واردات 93.3 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -2 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.85 2020-07
ذخایر ارزی 7194 2020-06
نرخ بهره سپرده 3.7 2019-12
ترازنامه بانک 1569150 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 322541 2020-06
نرخ وام 6.85 2020-05
عرضه پول M3 644330 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -7717 2020-05
حساب جاری -4933 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2019-12
صادرات 4194 2020-05
واردات 11911 2020-05
بدهی خارجی 39632 2019-12
درآمد گردشگری 3250 2020-03
ورود توریست 9 2020-06
ذخایر طلا 12.4 2020-03
گردش سرمایه 6302 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17370 2018-12
حواله 734 2019-12
رابطه مبادله 110 2019-09
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.6 2019-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
ارزش بودجه دولت -14336 2020-06
هزینه های دولت 18605 2020-03
درآمدهای دولت 15545 2020-06
هزینه های مالی 29881 2020-06
ارزیابی اعتبار 65 2020-08
مخارج نظامی 22 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 9 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 162 2019-06
تولید صنعتی -3.2 2020-03
تغییرات موجودی انبار 1240 2020-03
سرعت اینترنت 5741 2017-03
آدرس های IP 289734 2017-03
شاخص رقابتی 64.27 2019-12
رتبه رقابتی 52 2019-12
شاخص فساد مالی 52 2019-12
رتبه فساد مالی 56 2019-12
آسانی کسب و کار 13 2019-12
تولید صنعتی -0.5 2019-12
استخراج معدن 1.5 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 86039 2020-03
نرخ وام بانکی 6.85 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 344 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 10 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 333 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موریس - شاخص های اقتصادی.