بازارها گذشته مرجع
پول 40.2 2021-04
بازار سهام 1633 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.9 2020-12
نرخ بیکاری 10.4 2020-12
نرخ تورم 1 2021-03
نرخ بهره 1.85 2021-02
موازنه تجاری -8215 2021-01
حساب جاری -14800 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.6 2019-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 1203 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 15 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 854 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی 14.18 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 121000 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25703 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10949 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22989 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4583 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6138 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15375 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 314 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7255 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6064 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1728 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.4 2020-12
افراد شاغل 550 2020-03
افراد بیکار 41.9 2020-03
هزینه های کار 136 2019-12
بهره وری 135 2019-12
پست های خالی شغلی 13963 2019-12
دستمزد 31856 2019-12
جمعیت 1.27 2020-12
نرخ اشتغال 92.92 2020-03
دستمزد در تولید 125 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2021-03
اندازه اصل تورم 3.2 2021-01
قیمت تولید 118 2021-02
تورم مواد غذایی -1.6 2021-03
CPI مسکن آب و برق 92.72 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2021-03
قیمت صادرات 124 2020-12
قیمت واردات 99.8 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.85 2021-02
ذخایر ارزی 7329 2021-03
نرخ بهره سپرده 3.7 2019-12
ترازنامه بانک 1732317 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 412752 2021-02
نرخ وام 6.85 2021-01
عرضه پول M3 710613 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -8215 2021-01
حساب جاری -14800 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2019-12
صادرات 5299 2021-01
واردات 13514 2021-01
بدهی خارجی 43727 2020-06
درآمد گردشگری 243 2021-01
ورود توریست 311 2021-03
ذخایر طلا 12.44 2020-12
گردش سرمایه 6302 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21337 2019-12
حواله 591 2020-06
رابطه مبادله 125 2020-12
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.6 2019-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
ارزش بودجه دولت -3129 2021-02
هزینه های دولت 20096 2020-12
درآمدهای دولت 7590 2021-02
هزینه های مالی 10719 2021-02
ارزیابی اعتبار 65 2021-04
مخارج نظامی 22.7 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 9 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -11.5 2020-12
تغییرات موجودی انبار 1222 2020-12
سرعت اینترنت 5741 2017-03
آدرس های IP 289734 2017-03
شاخص رقابتی 64.27 2019-12
رتبه رقابتی 52 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2020-12
رتبه فساد مالی 52 2020-12
آسانی کسب و کار 13 2019-12
تولید صنعتی -16.8 2020-09
استخراج معدن -3.7 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 99648 2020-12
نرخ وام بانکی 6.85 2021-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1203 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 15 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 854 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موریس - شاخص های اقتصادی.