بازارها گذشته مرجع
پول 39.3 2021-01
بازار سهام 1642 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.5 2020-09
نرخ بیکاری 10.9 2020-09
نرخ تورم 2.7 2020-12
نرخ بهره 1.85 2020-12
موازنه تجاری -9528 2020-11
حساب جاری -14800 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.6 2019-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 556 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 10 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 525 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.5 2020-09
تولید ناخالص داخلی 14.18 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 107781 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22944 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10949 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22989 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3860 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5399 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 12843 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 306 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7174 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 5764 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1436 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.9 2020-09
افراد شاغل 550 2020-03
افراد بیکار 41.9 2020-03
هزینه های کار 136 2019-12
بهره وری 135 2019-12
پست های خالی شغلی 13963 2019-12
دستمزد 29841 2018-12
جمعیت 1.27 2019-12
نرخ اشتغال 92.92 2020-03
دستمزد در تولید 123 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-12
اندازه اصل تورم 3.7 2020-12
قیمت تولید 116 2020-11
تورم مواد غذایی 5.3 2020-12
CPI مسکن آب و برق 92.57 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-12
قیمت صادرات 119 2020-09
قیمت واردات 103 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.85 2020-12
ذخایر ارزی 7292 2020-12
نرخ بهره سپرده 3.7 2019-12
ترازنامه بانک 1732317 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 407009 2020-12
نرخ وام 6.85 2020-11
عرضه پول M3 694773 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -9528 2020-11
حساب جاری -14800 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2019-12
صادرات 5724 2020-11
واردات 15322 2020-11
بدهی خارجی 43727 2020-06
درآمد گردشگری 222 2020-10
ورود توریست 1042 2020-12
ذخایر طلا 12.44 2020-09
گردش سرمایه 6302 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17370 2018-12
حواله 591 2020-06
رابطه مبادله 116 2020-09
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.6 2019-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
ارزش بودجه دولت -2540 2020-11
هزینه های دولت 18163 2020-09
درآمدهای دولت 8042 2020-11
هزینه های مالی 10583 2020-11
ارزیابی اعتبار 65 2021-01
مخارج نظامی 22 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 9 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -15.5 2020-09
تغییرات موجودی انبار -700 2020-09
سرعت اینترنت 5741 2017-03
آدرس های IP 289734 2017-03
شاخص رقابتی 64.27 2019-12
رتبه رقابتی 52 2019-12
شاخص فساد مالی 52 2019-12
رتبه فساد مالی 56 2019-12
آسانی کسب و کار 13 2019-12
تولید صنعتی -16.8 2020-09
استخراج معدن -3.7 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 85403 2020-09
نرخ وام بانکی 6.85 2020-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 556 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 10 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 525 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موریس - شاخص های اقتصادی.