بازارها گذشته مرجع
پول 36.3 2019-10
بازار سهام 2120 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-06
نرخ بیکاری 6.6 2019-06
نرخ تورم 1.3 2019-09
نرخ بهره 3.35 2019-10
موازنه تجاری -10348 2019-07
حساب جاری -4913 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 162 2019-06
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 14.22 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7476 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23321 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10579 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21075 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3168 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5011 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13446 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 276 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7187 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6813 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1796 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.6 2019-06
افراد شاغل 554 2019-06
افراد بیکار 39.1 2019-06
هزینه های کار 135 2018-12
بهره وری 132 2018-12
پست های خالی شغلی 4124 2018-12
دستمزد 29841 2018-12
جمعیت 1.27 2018-12
نرخ اشتغال 93.41 2019-06
دستمزد در تولید 124 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-09
اندازه اصل تورم 2 2019-08
قیمت تولید 110 2019-08
تورم مواد غذایی 4.2 2019-09
CPI مسکن آب و برق 97.55 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-09
قیمت صادرات 99.1 2019-06
قیمت واردات 92.9 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.35 2019-10
ذخایر ارزی 7217 2019-09
نرخ بهره سپرده 3.3 2018-12
ترازنامه بانک 1458049 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 265910 2019-07
نرخ وام 8.5 2019-07
عرضه پول M3 573864 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -10348 2019-07
حساب جاری -4913 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.8 2018-12
صادرات 7061 2019-07
واردات 17409 2019-07
بدهی خارجی 42078 2018-09
درآمد گردشگری 4937 2019-07
ورود توریست 100837 2019-09
ذخایر طلا 12.44 2019-09
گردش سرمایه 8408 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17370 2018-12
رابطه مبادله 107 2019-06
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -1989 2019-08
هزینه های دولت 20135 2019-06
درآمدهای دولت 7278 2019-08
هزینه های مالی 9266 2019-08
ارزیابی اعتبار 65
مخارج نظامی 22 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 162 2019-06
تولید صنعتی 2 2019-06
تغییرات موجودی انبار 163 2019-06
سرعت اینترنت 5741 2017-03
آدرس های IP 289734 2017-03
شاخص رقابتی 64.27 2019-12
رتبه رقابتی 52 2019-12
شاخص فساد مالی 51 2018-12
رتبه فساد مالی 56 2018-12
آسانی کسب و کار 20 2018-12
تولید صنعتی 1.3 2019-06
استخراج معدن 3.8 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 90880 2019-06
نرخ وام بانکی 8.5 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 99.1 2011-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موریس - شاخص های اقتصادی.