07/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
MU
نرخ تورم (سالانه) MAY 11% 12%
10:00 AM
MU
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.7% 0.3%
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
MU
درآمد گردشگری MAR MUR3556M
10:00 AM
MU
(ورود توریست (تغییرات سالیانه MAY 145190%
18/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MU
موازنه تجاری APR MUR-16.6B

موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی

موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.