30/09/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MU
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -32.5% -2.6% ®
06/10/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
MU
نرخ بیکاری Q2 7.1%
07/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MU
نرخ تورم (سالانه) SEP 1.5%
12/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MU
تغییرات سالیانه ورود توریست SEP -99.7%
21/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MU
موازنه تجاری AUG MUR-5.8B


موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی

موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.