20/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
MU
تصمیم نرخ بهره 1.85% 1.85%
22/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MU
موازنه تجاری AUG MUR-10.55B MUR -9.8B
10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:30 AM
MU
نرخ تورم (سالانه) OCT
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
MU
درآمد گردشگری AUG MUR160M
10:00 AM
MU
(ورود توریست (تغییرات سالیانه OCT 2494

موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی

موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.