07/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MU
نرخ تورم (سالانه) MAR 2.2%
08/04/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
MU
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 3.1%
10/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MU
تغییرات سالیانه ورود توریست MAR -3.5%
22/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MU
موازنه تجاری FEB MUR-9B


موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی

موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.