22/04/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MU
موازنه تجاری FEB MUR-8.2B
07/05/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
MU
نرخ تورم (سالانه) APR 1%
11/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MU
درآمد گردشگری FEB MUR243M
10:00 AM
MU
تغییرات سالیانه ورود توریست MAY -99.4%


موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی

موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.