12/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MU
درآمد گردشگری AUG MUR 4.7B MUR4.9B
10:00 AM
MU
تغییرات سالیانه ورود توریست OCT -3.8% -2.0%
20/11/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
MU
موازنه تجاری SEP MUR-10.2B
12:20 PM
MU
تصمیم نرخ بهره 3.35%
06/12/2019 واقعی قبلی
04:30 AM
MU
نرخ تورم (سالانه) NOV 0.4%
10/12/2019 واقعی قبلی
09:25 AM
MU
تغییرات سالیانه ورود توریست NOV -3.8%
10:00 AM
MU
درآمد گردشگری SEP MUR4.7B


موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی

موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.