09/09/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
MU
Inflation Rate YoY AUG 0.8%
10/09/2019 واقعی قبلی
08:15 AM
MU
Tourist Arrivals YoY AUG -0.4%
10:00 AM
MU
Tourism Revenues JUN MUR4.9B


موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی

موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.