23/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MU
موازنه تجاری NOV MUR -12B MUR-9.9B
07/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
MU
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.9%
11/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MU
درآمد گردشگری NOV MUR5.4B
10:00 AM
MU
تغییرات سالیانه ورود توریست JAN -3.8%
18/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MU
موازنه تجاری DEC MUR-12B


موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی

موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.