22/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MU
موازنه تجاری NOV MUR -9.6B MUR-8.5B
08/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MU
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.7%
11/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MU
درآمد گردشگری NOV MUR222M
10:00 AM
MU
تغییرات سالیانه ورود توریست JAN -99.3%
18/02/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
MU
موازنه تجاری DEC MUR-9.6B


موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی

موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.