07/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MU
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.8%
08/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
MU
تصمیم نرخ بهره 1.85%
10/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MU
تغییرات سالیانه ورود توریست JUN -100%
22/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MU
موازنه تجاری MAY MUR-8.7B


موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی

موریس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.