بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بازار سهام 2080.78 2064 2040 2016 1993 1947
پول 45.00 45.55 46.73 47.94 49.18 51.76

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 2 1.5 -0.5 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 4.8 5.2 4.4 4.8 6
نرخ بیکاری 8.70 8.2 8 7.6 7.4 7
نرخ تورم 11.50 12.3 9.7 8.6 7.5 6.5
نرخ بهره 2.25 2.75 2.75 2.75 2.75 2.5
موازنه تجاری -15163.00 -15800 -16600 -12100 -13800 -14600
حساب جاری -14910.00 -16400 -18000 -16800 -8000 -7468
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.60 -11 -11 -8 -8 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.00 85 85 79 79 79
بودجه دولت -5.00 -4.7 -4.7 -4.1 -4.1 -4.1
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 2 1.5 -0.5 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 4.8 5.2 4.4 4.8 6
تولید ناخالص داخلی 11.16 13.5 14.3 14.3 14.3 14.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 128391.00 125253 145758 134040 134554 154503
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26456.00 27414 29245 27620 27726 30999
تولید ناخالص داخلی سرانه 9421.80 9800 9800 9800 9800 10300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20244.16 21200 21980 21980 21980 21980
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5823.00 6929 7720 6079 6103 8183
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11857.00 16462 18164 12379 12426 19254
تولید ناخالص داخلی از معادن 405.00 321 412 423 424 437
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6361.00 6415 7155 6641 6666 7584
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1962.00 1558 1863 2048 2056 1975

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 8.70 8.2 8 7.6 7.4 7
افراد بیکار 47.60 43 43 43 43 43
افراد شاغل 502.50 560 560 560 560 560
دستمزد 33259.00 32400 32400 32400 32400 32400
جمعیت 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28
دستمزد در تولید 130.00 120 120 120 120 120
نرخ اشتغال 91.30 93 93 93 93 93

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 11.50 12.3 9.7 8.6 7.5 6.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.39 125 124 130 131 132
اندازه اصل تورم 8.30 7.5 6 4.6 4 3
قیمت تولید 143.80 153 153 152 153 166
تورم مواد غذایی 15.60 18 13 10 8 6
تغییر قیمت تولید کننده 18.50 20 17 13.5 10 8
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 -0.1 0.4 0.3 0.3 0.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 140.76 141 141 142 142 142

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 2.25 2.75 2.75 2.75 2.75 2.5
ذخایر ارزی خارجی 7070.90 7900 8010 7750 7500 7600
نرخ بهره سپرده 0.70 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
نرخ وام 7.25 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
ترازنامه بانک 2078111.60 1985000 1957000 1855000 1910000 1900000
ترازنامه بانک مرکزی 425537.85 320000 325000 325000 325000 325000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -15163.00 -15800 -16600 -12100 -13800 -14600
حساب جاری -14910.00 -16400 -18000 -16800 -8000 -7468
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.60 -11 -11 -8 -8 -8
واردات 24218.00 23000 24100 18900 21000 22000
صادرات 9055.00 7200 7500 6800 7200 7400
درآمد گردشگری 4128.00 3800 4200 3500 4000 5000
ورود توریست 86605.00 50000 65000 47000 51000 51000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9080.00 19000 19000 19000 19000 19000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.00 85 85 79 79 79
بودجه دولت -5.00 -4.7 -4.7 -4.1 -4.1 -4.1
ارزش بودجه دولت -3951272791.04 -489 -489 -489 -489 -489
هزینه های دولت 22301.00 20628 21288 23282 23371 22566
مخارج نظامی 19.00 26 26 26 26 26


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
تولید صنعتی 7.60 6.8 5 3.6 4 3.2
تولید صنعتی -12.80 1.5 1.7 2 2 1.51
استخراج معدن 17.50 -1.8 3 1.6 1.6 2.6

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
هزینه های مصرف کننده 87437.00 96821 115635 91284 91634 122573
نرخ وام بانکی 7.25 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75


موریس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.