بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 2110.78 2103 2095 2087 2080 2065
پول 36.12 36.3 36.5 36.7 36.9 37.31
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3.7 4 4.1 3.8 4
نرخ بیکاری 6.90 6.6 6.3 6.6 6.4 6.4
نرخ تورم 1.80 2 0.5 0.8 1 1.5
نرخ بهره 3.35 3.35 3.35 3.35 3.25 3.25
موازنه تجاری -10348.00 -8000 -10600 -6300 -6300 -10200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -8.3 -8.3 -7.6 -7.6 -7.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 62.8 62.8 63 63 63
بودجه دولت -3.20 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
اطمینان کسب و کار 161.50 161 175 190 180 180
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3.7 4 4.1 3.8 4
تولید ناخالص داخلی 14.22 14.7 14.7 15.5 15.5 15.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 117718.00 122799 136604 122544 122191 142068
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21621.00 24932 25358 22507 22443 26373
تولید ناخالص داخلی سرانه 10578.60 10830 10830 11200 11200 11200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21074.81 21575 21345 21345 22052 22052
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4911.00 5508 5543 5112 5098 5765
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10441.00 15015 17315 10869 10838 18008
تولید ناخالص داخلی از معادن 208.00 285 317 217 216 330
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7178.00 7156 7320 7472 7451 7612
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2180.00 1925 2106 2269 2263 2190
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 6.90 6.6 6.3 6.6 6.4 6.4
دستمزد 29841.00 30700 30700 31800 31800 31800
دستمزد در تولید 119.70 136 115 115 115 120
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.80 2 0.5 0.8 1 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.67 104 103 105 104 104
قیمت تولید 110.10 105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی 5.80 3.8 3.2 3.2 3.2 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.03 107 108 104 104 109
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 3.35 3.35 3.35 3.35 3.25 3.25
نرخ بهره سپرده 3.30 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2
نرخ وام 8.50 8.5 8.5 8.5 8.4 8.4
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -10348.00 -8000 -10600 -6300 -6300 -10200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -8.3 -8.3 -7.6 -7.6 -7.6
درآمد گردشگری 4169.00 3740 6700 5400 5150 6650
ورود توریست 107275.00 108000 162000 116000 98000 110000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 62.8 62.8 63 63 63
بودجه دولت -3.20 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
هزینه های دولت 18231.00 18486 19349 18978 18924 20123
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 161.50 161 175 190 180 180
تولید صنعتی 2.20 2 2.4 0.6 0.6 2.3
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 88014.00 96322 105331 91623 91359 109544
نرخ وام بانکی 8.50 8.5 8.5 8.5 8.4 8.4


موریس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.