بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بازار سهام 1571.04 1558 1546 1534 1521 1497
پول 39.25 39.59 39.77 39.96 40.14 40.52

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 -0.5 -0.5 1 1.2 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 1.7 2.4 2.7 3 3.5
نرخ بیکاری 6.40 8.6 9.4 10 10.5 11
نرخ تورم 2.20 1.8 1.6 1.5 2.2 1.8
نرخ بهره 2.85 2.85 2.85 2.85 2.35 2.35
موازنه تجاری -8668.00 -13650 -14320 -10250 -10250 -10500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -7.6 -7.6 -7.6 -5.1 -5.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 80 80 80 73 73
بودجه دولت -3.20 -5.8 -5.8 -5.8 -5.3 -5.3
اطمینان کسب و کار 161.50 65 70 75 92 100
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 -0.5 -0.5 1 1.2 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 1.7 2.4 2.7 3 3.5
تولید ناخالص داخلی 14.70 13.84 15.5 15.5 16.3 16.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 123674.00 125488 125158 127013 127384 131459
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27988.00 23443 28324 28744 28828 29750
تولید ناخالص داخلی سرانه 10578.60 11200 11200 11200 11500 11500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21074.81 21527 21527 21527 21527 22159
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5853.00 5071 5923 6011 6029 6221
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14589.00 13562 14764 14983 15027 15507
تولید ناخالص داخلی از معادن 292.00 278 296 300 301 310
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7198.00 6871 7284 7392 7414 7651
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1762.00 1797 1783 1810 1815 1873

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 6.40 8.6 9.4 10 10.5 11
افراد بیکار 37.90 40.3 40.3 40.5 40.5 43
افراد شاغل 557.20 552 552 554 554 560
دستمزد 29841.00 31800 31800 31800 31800 32400
جمعیت 1.27 1.27 1.27 1.29 1.27 1.3
نرخ اشتغال 93.63 93.1 93.3 93 93 93
دستمزد در تولید 125.20 115 115 120 120 120

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.20 1.8 1.6 1.5 2.2 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.60 105 105 105 109 107
اندازه اصل تورم 2.20 0.9 0.9 1 1 1.2
قیمت تولید 110.80 105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی 6.10 5.8 5.3 4.6 4.3 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.8 1.2 1.5 0.7 1.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.54 105 105 107 107 109

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 2.85 2.85 2.85 2.85 2.35 2.35
نرخ بهره سپرده 3.30 3.3 3.3 2.85 3.3 2.85
نرخ وام 8.35 8.35 8.35 8.35 7.85 7.85

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -8668.00 -13650 -14320 -10250 -10250 -10500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -7.6 -7.6 -7.6 -5.1 -5.1
واردات 15570.00 20000 20500 17700 17700 18000
صادرات 6902.00 6350 6180 7450 7450 7500
درآمد گردشگری 5434.00 4200 4600 6850 6850 6950
ورود توریست 111560.00 90000 95000 130000 112000 140000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17370.00 18600 18600 18600 18600 19000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 80 80 80 73 73
بودجه دولت -3.20 -5.8 -5.8 -5.8 -5.3 -5.3
ارزش بودجه دولت -1464.20 -420 -420 -486 -486 -489
هزینه های دولت 18578.00 20329 18801 19080 19135 19747
مخارج نظامی 22.00 23 23 23 23 26


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 161.50 65 70 75 92 100
تولید صنعتی 0.40 0.5 1.6 2 2 2.3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 96667.00 91194 97827 99277 99567 102752
نرخ وام بانکی 8.35 8.35 8.35 8.35 7.85 7.85


موریس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.