بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 2155.13 2121 2113 2105 2098 2083
پول 35.75 35.7 35.9 36.1 36.3 36.71
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3.7 3.9 4.1 3.8 4
نرخ بیکاری 6.90 6.5 6.3 6.6 6.4 6.5
نرخ تورم 0.60 1 1.5 1.3 1.6 1.8
نرخ بهره 3.50 3.25 3.25 3.25 3 2.75
موازنه تجاری -8840.00 -8800 -10600 -6300 -6300 -10200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -8.3 -8.3 -7.6 -7.6 -7.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 62.8 62.8 63 63 63
بودجه دولت -3.20 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
اطمینان کسب و کار 159.60 161 155 155 155 155
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3.7 3.9 4.1 3.8 4
تولید ناخالص داخلی 14.22 14.7 14.7 15.5 15.5 15.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 117718.00 120490 136588 136851 136851 142188
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21621.00 24463 25434 25483 25483 26476
تولید ناخالص داخلی سرانه 10578.60 10830 10830 11200 11200 11200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21074.81 21575 21345 21345 22052 22052
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4911.00 5414 5548 5559 5559 5776
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10441.00 14804 17387 17420 17420 18099
تولید ناخالص داخلی از معادن 208.00 280 317 318 318 330
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7178.00 7027 7312 7327 7327 7612
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2180.00 1888 2104 2108 2108 2190
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 6.90 6.5 6.3 6.6 6.4 6.5
دستمزد 29841.00 30700 30700 31800 31800 31800
دستمزد در تولید 119.70 136 115 115 115 120
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.60 1 1.5 1.3 1.6 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.40 103 105 106 106 106
قیمت تولید 109.40 105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی 2.00 3.8 3.2 3.2 3.2 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.04 106 109 105 104 111
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 3.50 3.25 3.25 3.25 3 2.75
نرخ بهره سپرده 3.30 3.05 3.05 3.05 2.8 2.8
نرخ وام 8.50 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -8840.00 -8800 -10600 -6300 -6300 -10200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -8.3 -8.3 -7.6 -7.6 -7.6
درآمد گردشگری 5450.00 3740 6700 5400 5150 6650
ورود توریست 92398.00 112000 114000 113000 113000 112000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 62.8 62.8 63 63 63
بودجه دولت -3.20 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
هزینه های دولت 18231.00 18138 19331 19368 19368 20123
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 159.60 161 155 155 155 155
تولید صنعتی 2.20 2 2.4 0.6 0.6 2.3
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 88014.00 94510 105230 105432 105432 109544
نرخ وام بانکی 8.50 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25


موریس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.