بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بازار سهام 1670.70 1649 1636 1623 1610 1584
پول 39.90 40.34 40.53 40.72 40.91 41.29

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.60 -8 -12 1.3 2 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.00 -12 -12.5 3.5 5 7
نرخ بیکاری 7.10 9.4 10 10.5 9.8 8.9
نرخ تورم 1.70 2 2.5 2.2 2 2
نرخ بهره 1.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
موازنه تجاری -8714.00 -7000 -5800 -6700 -8000 -9700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -7.6 -7.6 -5.7 -5.7 -5.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.60 80 80 73 73 73
بودجه دولت -3.20 -5.8 -5.8 -5.3 -5.3 -5.3
اطمینان کسب و کار 161.50 70 75 92 95 100
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.60 -8 -12 1.3 2 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.00 -12 -12.5 3.5 5 7
تولید ناخالص داخلی 14.18 10 10 13.5 13.5 13.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 116233.00 115859 117039 120301 122045 125232
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20653.00 25557 22730 21376 21686 24321
تولید ناخالص داخلی سرانه 10949.20 8900 8900 9500 9500 9500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22989.30 20500 20500 21200 21200 21200
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4676.00 5415 5176 4840 4910 5538
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10130.00 13710 14304 10485 10637 15305
تولید ناخالص داخلی از معادن 205.00 274 268 212 215 286
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6807.00 6766 6402 7045 7147 6850
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1826.00 1656 1512 1890 1917 1618

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 7.10 9.4 10 10.5 9.8 8.9
افراد بیکار 41.90 40.3 40.5 40.5 40.5 43
افراد شاغل 549.90 552 554 554 554 560
دستمزد 29841.00 31800 31800 31800 31800 32400
جمعیت 1.27 1.27 1.29 1.27 1.27 1.3
نرخ اشتغال 92.92 93.3 93 93 93 93
دستمزد در تولید 122.90 115 120 120 120 120

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.70 2 2.5 2.2 2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.16 105 106 110 107 108
اندازه اصل تورم 3.00 2.4 2 1.6 1.4 1.6
قیمت تولید 112.60 105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی 7.50 5.3 4.6 4.3 5 5
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.4 0.4 0.7 0.5 0.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.66 106 108 107 107 110

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 1.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
نرخ بهره سپرده 3.70 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
نرخ وام 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85
ترازنامه بانک 1569150.02 1640000 1645000 1642000 1647000 1646500
ترازنامه بانک مرکزی 297923.36 293000 293500 300000 315000 320000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -8714.00 -7000 -5800 -6700 -8000 -9700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -7.6 -7.6 -5.7 -5.7 -5.7
واردات 11153.00 10000 10300 12000 14000 16000
صادرات 2439.00 3000 4500 5300 6000 6300
درآمد گردشگری 3250.00 4600 6850 6850 6850 6950
ورود توریست 20.00 250 500 25000 60000 75000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17370.00 18600 18600 18600 18600 19000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.60 80 80 73 73 73
بودجه دولت -3.20 -5.8 -5.8 -5.3 -5.3 -5.3
ارزش بودجه دولت -4784.00 -420 -486 -486 -486 -489
هزینه های دولت 18605.00 17455 17012 19256 19535 18203
مخارج نظامی 22.00 23 23 23 23 26


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 161.50 70 75 92 95 100
تولید صنعتی -3.20 -1.7 -0.8 1.2 1.5 2

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 86039.00 90796 91795 89050 90341 98220
نرخ وام بانکی 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85


موریس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.