بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بازار سهام 2009.67 1980 1951 1922 1893 1838
پول 42.85 43.25 43.66 44.07 44.48 45.32

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.00 1.7 1.2 1.5 2 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 18.80 5.5 3.8 5 6 6
نرخ بیکاری 10.50 9 8.6 8.3 8 8
نرخ تورم 5.80 6.5 5 4 2.6 3
نرخ بهره 1.85 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35
موازنه تجاری -11609.00 -10600 -9700 -9700 -9700 -9300
حساب جاری -18450.00 -8500 -8500 -8500 -8500 -7468
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.10 -14 -7 -7 -7 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.40 70 67 67 67 67
بودجه دولت -13.60 -11 -6 -6 -6 -6
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.00 1.7 1.2 1.5 2 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 18.80 5.5 3.8 5 6 6
تولید ناخالص داخلی 10.91 13.5 13.5 13.5 13.5 14.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 99939.00 148302 127807 110680 104936 135475
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17444.00 27615 22920 18316 18491 28744
تولید ناخالص داخلی سرانه 9061.28 9500 9800 9800 9800 9800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19469.52 21200 21200 21200 21200 21980
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3527.00 6024 6345 5068 3703 6725
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11993.00 18878 10152 12593 12713 17194
تولید ناخالص داخلی از معادن 288.00 344 331 223 302 351
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3672.00 7940 5864 3856 3892 6782
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1346.00 2284 1694 1819 1413 1796

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 10.50 9 8.6 8.3 8 8
افراد بیکار 54.80 43 43 43 43 43
افراد شاغل 466.60 560 560 560 560 560
دستمزد 33259.00 32400 32400 32400 32400 32400
جمعیت 1.27 1.3 1.3 1.3 1.3 1.31
نرخ اشتغال 89.50 93 93 93 93 93
دستمزد در تولید 122.90 120 120 120 120 120

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 5.80 6.5 5 4 2.6 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.28 108 114 116 115 116
اندازه اصل تورم 4.60 5 4.6 4.3 4 3.5
قیمت تولید 128.30 105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی 7.40 6.8 5.6 4.5 3.8 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.3 0.4 0.4 -0.2 0.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.75 114 115 115 115 115

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 1.85 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35
نرخ بهره سپرده 1.70 2.85 1.7 1.2 1.2 1.2
نرخ وام 6.85 8.25 6.35 6.35 6.35 6.35
ترازنامه بانک 1955776.80 1646500 1646500 1646500 1646500 1638000
ترازنامه بانک مرکزی 463588.95 320000 320000 320000 320000 325000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -11609.00 -10600 -9700 -9700 -9700 -9300
حساب جاری -18450.00 -8500 -8500 -8500 -8500 -7468
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.10 -14 -7 -7 -7 -7
واردات 19442.00 16000 16000 16000 16000 16000
صادرات 7833.00 6300 6300 6300 6300 6700
درآمد گردشگری 577.00 400 200 500 700 1000
ورود توریست 54434.00 2000 1750 3000 3200 4000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9080.00 19000 19000 19000 19000 19000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.40 70 67 67 67 67
بودجه دولت -13.60 -11 -6 -6 -6 -6
ارزش بودجه دولت -1983325072.34 -489 -489 -489 -489 -489
هزینه های دولت 21674.00 20988 19281 22758 22974 22473
مخارج نظامی 19.00 26 26 26 26 26


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی 45.90 1.6 2 2 2 1.8

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
هزینه های مصرف کننده 64818.00 114255 84236 68059 68707 111436
نرخ وام بانکی 6.85 8.25 6.35 6.35 6.35 6.35


موریس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.