بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بازار سهام 1599.68 1574 1561 1549 1536 1512
پول 39.70 39.94 40.12 40.31 40.5 40.87

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.60 -12 1.3 2 1.4 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -32.50 -14 3.5 5 6.5 7.5
نرخ بیکاری 12.20 8.4 9 8.8 8.7 8.7
نرخ تورم 3.20 2.5 2.2 2.3 1.8 2.5
نرخ بهره 1.85 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35
موازنه تجاری -7579.00 -10200 -6700 -8000 -8000 -10600
حساب جاری -13100.00 -11500 -3500 -7000 -8500 -7468
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -7.6 -6 -6 -6 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.60 80 73 73 73 73
بودجه دولت -3.20 -10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 12.20 8.4 9 8.8 8.7 8.7
افراد بیکار 41.90 40.5 40.5 40.5 40.5 43
افراد شاغل 549.90 554 554 554 554 560
دستمزد 29841.00 31800 31800 31800 31800 32400
جمعیت 1.27 1.29 1.27 1.27 1.27 1.3
نرخ اشتغال 92.92 93 93 93 93 93
دستمزد در تولید 122.60 120 120 120 120 120

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.20 2.5 2.2 2.3 1.8 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.13 106 110 108 108 109
اندازه اصل تورم 3.80 3 2.6 2.3 2 1.8
قیمت تولید 115.80 105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی 5.40 2 2.5 2.8 3 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.4 0.7 0.5 0.5 0.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.78 108 107 107 108 110

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 1.85 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35
نرخ بهره سپرده 3.70 3.7 3.2 3.2 3.2 3.2
نرخ وام 6.85 6.85 6.35 6.35 6.35 6.35
ترازنامه بانک 1732317.40 1645000 1642000 1647000 1647000 1646500
ترازنامه بانک مرکزی 405336.86 293500 300000 315000 315000 320000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -7579.00 -10200 -6700 -8000 -8000 -10600
حساب جاری -13100.00 -11500 -3500 -7000 -8500 -7468
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -7.6 -6 -6 -6 -6
واردات 14126.00 10300 12000 14000 14000 16000
صادرات 6547.00 4500 5300 6000 6000 6300
درآمد گردشگری 195.00 1000 3000 3400 3600 3800
ورود توریست 1149.00 1000 15000 30000 40000 60000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17370.00 18600 18600 18600 18600 19000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.60 80 73 73 73 73
بودجه دولت -3.20 -10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
ارزش بودجه دولت 3080.00 -486 -486 -486 -486 -489
هزینه های دولت 22138.00 16720 19265 23245 23577 17974
مخارج نظامی 22.00 23 23 23 23 26


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -40.40 -15 2 1.7 2.5 2.3

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 53836.00 90221 89579 56528 57335 96987
نرخ وام بانکی 6.85 6.85 6.35 6.35 6.35 6.35


موریس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.