بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بازار سهام 1707.60 1685 1672 1659 1645 1619
پول 40.55 40.76 40.95 41.15 41.34 41.72

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 30.70 1.6 1.3 1.7 1.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.90 20 8.5 7.5 3.3 7
نرخ بیکاری 10.40 15 14.2 12 11.6 9.5
نرخ تورم 0.20 1.6 1.8 2.5 2.3 2.8
نرخ بهره 1.85 1.5 1.35 1.35 1.35 1.35
موازنه تجاری -8679.00 -10200 -6700 -10600 -10600 -10600
حساب جاری -18600.00 -7000 -8500 -8500 -8500 -7468
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -6 -6 -6 -6 -5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.60 66 66 66 66 65
بودجه دولت -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 30.70 1.6 1.3 1.7 1.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.90 20 8.5 7.5 3.3 7
تولید ناخالص داخلی 14.18 13.5 13.5 13.5 13.5 14.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 121000.00 121038 100657 148302 115865 123975
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25703.00 22270 9053 27615 24665 26391
تولید ناخالص داخلی سرانه 10949.20 9500 9500 9500 9500 10800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22989.30 21200 21200 21200 21200 21980
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6138.00 4876 660 6024 5804 6210
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15375.00 10953 8670 18878 13806 14773
تولید ناخالص داخلی از معادن 314.00 215 176 344 329 352
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6064.00 6835 3458 7940 6196 6630
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1728.00 1802 1478 2284 1544 1652

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 10.40 15 14.2 12 11.6 9.5
افراد بیکار 61.00 40.5 40.5 43 43 43
افراد شاغل 523.70 554 554 560 560 560
دستمزد 31856.00 31800 31800 32400 32400 32400
جمعیت 1.27 1.27 1.27 1.3 1.3 1.31
نرخ اشتغال 89.60 93 93 93 93 93
دستمزد در تولید 125.40 120 120 120 120 120

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 0.20 1.6 1.8 2.5 2.3 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.00 107 108 109 111 112
اندازه اصل تورم 4.30 4 2.5 2 2 1.8
قیمت تولید 118.80 105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی -1.60 2.8 3 3 4 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.06 106 108 110 110 113
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 1.85 1.5 1.35 1.35 1.35 1.35
نرخ بهره سپرده 1.70 3.35 3.35 2.85 3.2 3.2
ترازنامه بانک 1813310.10 1647000 1647000 1646500 1646500 1638000
ترازنامه بانک مرکزی 414996.05 315000 315000 320000 320000 325000
نرخ وام 6.85 6.5 6.5 8.25 6.35 6.35

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -8679.00 -10200 -6700 -10600 -10600 -10600
حساب جاری -18600.00 -7000 -8500 -8500 -8500 -7468
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -6 -6 -6 -6 -5.3
واردات 14884.00 14000 14000 16000 16000 16000
صادرات 6205.00 6000 6000 6300 6300 6700
درآمد گردشگری 176.00 370 250 450 700 2000
ورود توریست 58.00 520 600 1000 3000 5200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21337.00 18600 18600 19000 19000 19000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.60 66 66 66 66 65
بودجه دولت -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
ارزش بودجه دولت -3611.00 -486 -486 -489 -489 -489
هزینه های دولت 20096.00 19276 26566 20988 19525 20892
مخارج نظامی 22.70 23 23 26 26 26


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی -11.50 -3 0.8 1.6 2 1.8

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 99648.00 86732 62124 114255 91808 98235
نرخ وام بانکی 6.85 6.5 6.5 8.25 6.35 6.35


موریس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.