بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بازار سهام 1598.25 1589 1577 1564 1552 1527
پول 39.70 39.89 40.07 40.26 40.45 40.82

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.20 0.8 1.6 1.3 1.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.50 3.5 20 8.5 7.5 7
نرخ بیکاری 10.90 12.6 15 14.2 12 8
نرخ تورم 1.00 2.6 2.3 1.8 2.5 2.3
نرخ بهره 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
موازنه تجاری -9896.00 -10200 -6700 -8000 -10600 -10600
حساب جاری -14800.00 -3500 -7000 -8500 -8500 -7468
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6 -6 -6 -6 -5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.60 66 66 66 66 65
بودجه دولت -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.20 0.8 1.6 1.3 1.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.50 3.5 20 8.5 7.5 7
تولید ناخالص داخلی 14.18 13.5 13.5 13.5 13.5 14.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 107781.00 124265 121038 100657 148302 133585
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22944.00 23845 22271 9066 27615 25634
تولید ناخالص داخلی سرانه 10949.20 9500 9500 9500 9500 10800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22989.30 21200 21200 21200 21200 21980
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5399.00 5469 4879 666 6024 5880
تولید ناخالص داخلی از ساخت 12843.00 15168 10958 8680 18878 16306
تولید ناخالص داخلی از معادن 306.00 285 215 176 344 306
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 5764.00 6804 7045 3118 7940 7314
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1436.00 1594 1802 1478 2284 1714

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 10.90 12.6 15 14.2 12 8
افراد بیکار 41.90 40.5 40.5 40.5 43 43
افراد شاغل 549.90 554 554 554 560 560
دستمزد 29841.00 31800 31800 31800 32400 32400
جمعیت 1.27 1.27 1.27 1.27 1.3 1.31
نرخ اشتغال 92.92 93 93 93 93 93
دستمزد در تولید 123.40 120 120 120 120 120

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 1.00 2.6 2.3 1.8 2.5 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.00 110 108 108 109 111
اندازه اصل تورم 3.20 3.2 3 2.5 2 1.8
قیمت تولید 116.50 105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی -0.70 2.5 2.8 3 3 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.7 0.5 0.5 0.5 0.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.30 107 107 108 110 112

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
نرخ بهره سپرده 3.70 3.7 3.2 3.2 2.85 3.2
نرخ وام 6.85 6.85 6.35 6.35 8.25 6.35
ترازنامه بانک 1732317.40 1642000 1647000 1647000 1646500 1638000
ترازنامه بانک مرکزی 427496.25 300000 315000 315000 320000 325000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -9896.00 -10200 -6700 -8000 -10600 -10600
حساب جاری -14800.00 -3500 -7000 -8500 -8500 -7468
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6 -6 -6 -6 -5.3
واردات 16445.00 12000 14000 14000 16000 16000
صادرات 6549.00 5300 6000 6000 6300 6700
درآمد گردشگری 222.00 500 370 250 450 2000
ورود توریست 1232.00 470 520 600 1000 5200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21337.00 18600 18600 18600 19000 19000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.60 66 66 66 66 65
بودجه دولت -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
ارزش بودجه دولت -5117.00 -486 -486 -486 -489 -489
هزینه های دولت 18163.00 18081 19265 26566 20988 19437
مخارج نظامی 22.00 23 23 23 26 26


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -15.50 2 1.7 2.5 2.3 2.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 85403.00 97564 89579 64603 114255 104882
نرخ وام بانکی 6.85 6.85 6.35 6.35 8.25 6.35


موریس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.