بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بازار سهام 2234.32 2211 2181 2150 2120 2062
پول 43.15 43.31 43.77 44.24 44.71 45.68

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.00 1.5 2 2 2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 5.4 6.3 7.2 4.4 5
نرخ بیکاری 8.10 8.3 8 8 8 7.8
نرخ تورم 11.00 14 10 8 7 6
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2 2
موازنه تجاری -10880.00 -9700 -9700 -9300 -9300 -9300
حساب جاری -21732.00 -18500 -16400 -18000 -16800 -7468
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.10 -7 -7 -7 -7 -4.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.40 67 67 67 67 63
بودجه دولت -5.00 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.00 1.5 2 2 2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 5.4 6.3 7.2 4.4 5
تولید ناخالص داخلی 10.91 13.5 13.5 14.3 14.3 14.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 138553.00 113113 104498 127046 148529 155955
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27799.00 23608 18091 27806 29801 31291
تولید ناخالص داخلی سرانه 9061.28 9800 9800 9800 9800 10300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19469.52 21200 21200 21980 21980 21980
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7338.00 5115 3707 7029 7866 8260
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17266.00 10511 12769 16698 18509 19435
تولید ناخالص داخلی از معادن 392.00 230 305 325 420 441
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6801.00 5925 3876 6507 7291 7655
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1771.00 1903 1455 1581 1899 1993

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 8.10 8.3 8 8 8 7.8
افراد بیکار 44.90 43 43 43 43 43
افراد شاغل 509.90 560 560 560 560 560
دستمزد 33259.00 32400 32400 32400 32400 32400
جمعیت 1.27 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28
دستمزد در تولید 128.00 120 120 120 120 120
نرخ اشتغال 91.90 93 93 93 93 93

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 11.00 14 10 8 7 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.98 127 123 122 129 130
اندازه اصل تورم 5.80 7 6 5 4 3
قیمت تولید 134.20 105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی 17.20 20 16 13 10 8
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.5 -0.1 0.4 0.3 0.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.51 129 129 130 130 130

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2 2
ذخایر ارزی خارجی 7278.90 7850 7900 8010 7750 7600
نرخ بهره سپرده 0.70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
نرخ وام 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85
ترازنامه بانک 1970590.20 2050000 1985000 1957000 1855000 1900000
ترازنامه بانک مرکزی 473661.10 320000 320000 325000 325000 325000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -10880.00 -9700 -9700 -9300 -9300 -9300
حساب جاری -21732.00 -18500 -16400 -18000 -16800 -7468
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.10 -7 -7 -7 -7 -4.6
واردات 17263.00 16000 16000 16000 16000 16000
صادرات 6383.00 6300 6300 6700 6700 6700
درآمد گردشگری 3556.00 500 500 1000 1000 2300
ورود توریست 84268.00 45000 50000 65000 47000 51000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9080.00 19000 19000 19000 19000 19000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.40 67 67 67 67 63
بودجه دولت -5.00 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
ارزش بودجه دولت -1580163048.36 -489 -489 -489 -489 -489
هزینه های دولت 21356.00 20263 23598 21191 22894 24038
مخارج نظامی 19.00 26 26 26 26 26


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی -0.70 1.6 1.6 2.4 3.2 3
تولید صنعتی -1.60 -1.8 1.5 1.7 2 1.51
استخراج معدن 22.40 -2.8 -1.8 3 1.6 2.6

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 106510.00 85369 61762 95643 114179 119888
نرخ وام بانکی 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85


موریس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.