بازارها گذشته مرجع
پول 3.53 2019-08
بازار سهام 1484 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.86 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-06
رشد GDP سالانه 1 2019-06
نرخ بیکاری 4.1 2019-06
نرخ تورم 0.5 2019-07
نرخ بهره 0.25 2019-07
موازنه تجاری -2937 2019-07
حساب جاری 2607 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 23.89 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 2019-07
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-06
رشد GDP سالانه 1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 370 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 333687 2019-06
تولید ناخالص ملی 345639 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71166 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 34789 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33661 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3257 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18160 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 40776 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48506 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34365 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10969 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5577 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2019-06
افراد شاغل 3968 2019-06
افراد بیکار 151 2019-06
پست های خالی شغلی 103354 2019-07
دستمزد 10789 2019-05
حداقل دستمزد 5300 2019-01
دستمزد در تولید 113 2019-05
جمعیت 8.97 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 68.33 2018-12
نرخ اشتغال 61.1 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 63.5 2019-05
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.5 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-07
اندازه اصل تورم 0.7 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-06
قیمت تولید 93.1 2019-07
قیمت صادرات 103 2019-03
قیمت واردات 105 2019-03
CPI مسکن آب و برق 102 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2019-07
تورم مواد غذایی -0.1 2019-07
انتظارات تورم 1.4 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 0.23 2019-08
عرضه پول M1 420987 2019-06
عرضه پول M2 857293 2019-05
عرضه پول M3 1169038 2019-05
ترازنامه بانک 1576411 2019-01
ذخایر ارزی 119994 2019-07
نرخ بهره سپرده 0.56 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 433010 2019-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 124 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2937 2019-07
حساب جاری 2607 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-12
صادرات 4296 2019-07
واردات 7233 2019-07
بدهی خارجی 98231 2019-03
رابطه مبادله 106 2018-12
گردش سرمایه -1870 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 45086 2019-03
حواله 1275 2019-03
ورود توریست 323 2019-07
تولید نفت خام 0.39 2019-04
شاخص تروریسم 4.58 2017-12
فروش اسلحه 707 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
ارزش بودجه دولت -2000 2019-07
هزینه های دولت 75909 2019-06
درآمدهای دولت 31299 2019-07
هزینه های مالی 33197 2019-07
ارزیابی اعتبار 75.69
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2017-12
مخارج نظامی 15690 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 19.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 23.89 2019-07
تولید صنعتی 2.4 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 2019-06
تغییرات موجودی انبار 1275 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.23 2019-06
سرعت اینترنت 13669 2017-03
آدرس های IP 2363587 2017-03
شاخص رقابتی 76.63 2018-12
رتبه رقابتی 20 2018-12
شاخص فساد مالی 61 2018-12
رتبه فساد مالی 34 2018-12
آسانی کسب و کار 49 2018-12
شاخص PMI تولید 52.7 2019-06
تولید صنعتی 2.5 2019-06
استخراج معدن -10.3 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 2019-07
هزینه های مصرف کننده 185692 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 982397 2019-06
نرخ وام بانکی 3.55 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 553 2019-04
شاخص خوشبینی اقتصادی 134 2019-06
قیمت گازوئیل 1.77 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.9 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.2 2019-02
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 413 2019-05
جواز ساختمان 5851 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 66.5 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 11271 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسرائيل - شاخص های اقتصادی.