بازارها گذشته مرجع
پول 3.46 2019-12
بازار سهام 1599 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.84 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.33 2019-09
رشد GDP سالانه 4.1 2019-09
نرخ بیکاری 3.4 2019-10
نرخ تورم 0.4 2019-10
نرخ بهره 0.25 2019-11
موازنه تجاری -2510 2019-10
حساب جاری 4207 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 20.37 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 2019-10
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.33 2019-09
رشد GDP سالانه 4.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 370 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 336644 2019-09
تولید ناخالص ملی 359111 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 68739 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 34789 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33661 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3257 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18160 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 40776 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45580 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34365 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10969 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5577 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2019-10
افراد شاغل 3970 2019-09
افراد بیکار 160 2019-09
پست های خالی شغلی 98348 2019-10
دستمزد 10792 2019-08
حداقل دستمزد 5300 2019-01
دستمزد در تولید 117 2019-08
جمعیت 8.97 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 68.33 2018-12
نرخ اشتغال 61.2 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62.8 2019-10
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-10
اندازه اصل تورم 0.4 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-09
قیمت تولید 92.8 2019-10
قیمت صادرات 102 2019-06
قیمت واردات 105 2019-06
CPI مسکن آب و برق 103 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.6 2019-10
تورم مواد غذایی 1 2019-10
انتظارات تورم 1 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-12
عرضه پول M1 428683 2019-10
عرضه پول M2 859848 2019-08
عرضه پول M3 1174924 2019-09
ترازنامه بانک 1610440 2019-08
ذخایر ارزی 122383 2019-11
نرخ بهره سپرده 0.56 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 420186 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2510 2019-10
حساب جاری 4207 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-12
صادرات 3609 2019-10
واردات 6120 2019-10
بدهی خارجی 97464 2019-06
رابطه مبادله 106 2018-12
گردش سرمایه 616 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 46870 2019-06
حواله 1225 2019-06
ورود توریست 451 2019-11
تولید نفت خام 0.39 2019-07
شاخص تروریسم 4.53 2018-12
فروش اسلحه 707 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 500 2019-11
هزینه های دولت 76840 2019-09
درآمدهای دولت 28076 2019-10
هزینه های مالی 34728 2019-10
ارزیابی اعتبار 80 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2017-12
مخارج نظامی 15690 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 19.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 20.37 2019-11
تولید صنعتی 22.4 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2019-09
تغییرات موجودی انبار 2772 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 2019-10
سرعت اینترنت 13669 2017-03
آدرس های IP 2363587 2017-03
شاخص رقابتی 76.74 2019-12
رتبه رقابتی 20 2019-12
شاخص فساد مالی 61 2018-12
رتبه فساد مالی 34 2018-12
آسانی کسب و کار 35 2019-12
شاخص PMI تولید 51.8 2019-10
تولید صنعتی 28.3 2019-09
استخراج معدن -12.2 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 2019-10
هزینه های مصرف کننده 187147 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 992058 2019-09
نرخ وام بانکی 3.49 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 564 2019-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 135 2019-10
قیمت گازوئیل 1.76 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.6 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.1 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.7 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 415 2019-09
جواز ساختمان 4817 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 66.5 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 11617 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسرائيل - شاخص های اقتصادی.