25/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
IL
انتظارات تورم OCT 2.2% 2.4%
11:00 AM
IL
نرخ بیکاری SEP 5% 5%
26/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
IL
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید SEP 54.1 53
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
IL
شاخص اقتصادی کامپوزیت SEP 0.28% 0.15%
31/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
IL
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 5.49% 4%
04/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
IL
(ورود توریست (تغییرات سالیانه OCT 128.4%
07/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
IL
اطمینان کسب و کار OCT 21.95
01:00 PM
IL
ذخایر ارزی خارجی OCT $203.99B
08/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
IL
موازنه بودجه OCT ILS-6B
10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
IL
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -5.04
11/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
IL
موازنه تجاری OCT $-2805.5M
11:00 AM
IL
صادرات OCT $3570.7M
11:00 AM
IL
واردات OCT $6376.2M
13/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:50 AM
IL
عرضه پول M1 (سالانه) OCT 21.9%
15/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:30 PM
IL
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.5%
03:30 PM
IL
نرخ تورم (ماهانه) OCT
16/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
IL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اولین تخمین Q3 3.9%
11:00 AM
IL
رشد تولید ناخالص داخلی سالانه اولین تخمین Q3 16.6%
19/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
IL
انتظارات تورم NOV

اسرائيل - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسرائيل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.