06/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
اطمینان کسب و کار MAR -1.5 23.43
11:00 AM
IL
تغییرات سالیانه ورود توریست MAR -81% 0.5%
01:00 PM
IL
تصمیم نرخ بهره 0.10% 0.25%
08/04/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
IL
ذخایر ارزی MAR $131.151B
09/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
موازنه بودجه MAR ILS-3.3B
14/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.1%
11:00 AM
IL
نرخ تورم (ماهانه) MAR -0.1%
17/04/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
IL
عرضه پول M1 (سالانه) MAR 4.4%
18/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
انتظارات تورم APR 0.4%
19/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سومین تخمین Q4 1.0%
11:00 AM
IL
رشد تولید ناخالص داخلی 3 سالانه به وقت Q4 4.0%
11:00 AM
IL
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR -6
23/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IL
موازنه تجاری MAR $-1305.9M
10:00 AM
IL
صادرات MAR $4390.3M
10:00 AM
IL
واردات MAR $5696.2M
27/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 7.6%
11:00 AM
IL
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB 4%
11:00 AM
IL
شاخص اقتصادی کامپوزیت MAR 0.26%
30/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
نرخ بیکاری MAR 3.4%


اسرائيل - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسرائيل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.