05/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
اطمینان کسب و کار JUN -0.5 -10.4
06/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
تغییرات سالیانه ورود توریست JUN -98.4% -99.5%
01:00 PM
IL
تصمیم نرخ بهره 0.1% 0.10%
05:00 PM
IL
موازنه بودجه JUN ILS-12.2B ILS-17.8B ®
07/07/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
IL
ذخایر ارزی JUN $147.337B $142.513B ®
12/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IL
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN -9
13/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IL
موازنه تجاری JUN $-1133.9M
10:00 AM
IL
صادرات JUN $3620.9M
10:00 AM
IL
واردات JUN $4754.8M
15/07/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
IL
نرخ تورم (سالانه) JUN -1.6%
03:30 PM
IL
نرخ تورم (ماهانه) JUN -0.3%
16/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سومین تخمین Q1 -1.7%
10:00 AM
IL
رشد تولید ناخالص داخلی 3 سالانه به وقت Q1 4.6%
17/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
عرضه پول M1 (سالانه) JUN 19.7%
19/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IL
انتظارات تورم JUL 0.5%
22/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
شاخص PMI تولید JUN 38.5
23/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -14.9%
10:00 AM
IL
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY
10:00 AM
IL
شاخص اقتصادی کامپوزیت JUN -1.80%
30/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IL
نرخ بیکاری JUN 4.2%


اسرائيل - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسرائيل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.