22/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:40 AM
IL
انتظارات تورم MAY 3.5% 3.4% ® 3.3%
23/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
IL
نرخ بیکاری APR 3.5% 3.8% 3.8%
01:00 PM
IL
تصمیم نرخ بهره 0.75% 0.35% 0.6% 0.35%
24/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
IL
شاخص اقتصادی ترکیبی (ماهانه) APR 0.19% -0.05%
25/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
IL
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید APR 47.4 49
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
IL
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAR 13.4% 6.5%
10:00 AM
IL
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR 0.3% 0.2%
07/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
IL
(ورود توریست (تغییرات سالیانه MAY 587%
12:20 PM
IL
ذخایر ارزی خارجی MAY $197.63B
08/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
IL
اطمینان کسب و کار MAY 26.54
13/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
IL
موازنه تجاری MAY $-3569.9M
10:00 AM
IL
صادرات MAY $5041.5M
10:00 AM
IL
موازنه بودجه MAY ILS8B
10:00 AM
IL
واردات MAY $8611.4M
10:20 AM
IL
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY -16.47
14/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
IL
عرضه پول M1 (سالانه) MAY 17.7%
11:00 AM
IL
حساب جاری Q1 $6.6B
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:30 PM
IL
نرخ تورم (سالانه) MAY 4%
03:30 PM
IL
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.8%
16/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
IL
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q1 3.7% -0.4%
10:00 AM
IL
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (دومین تخمین) Q1 15.6% -1.6%

اسرائيل - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسرائيل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.