04/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
تغییرات سالیانه ورود توریست FEB -99.3% -97.6%
07/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
اطمینان کسب و کار FEB 12.6
12:00 PM
IL
ذخایر ارزی FEB $179.507B
08/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
حساب جاری Q4 $6.4B
09/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
IL
موازنه بودجه FEB ILS-0.1B
10/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q4 8.7%
11:00 AM
IL
رشد تولید ناخالص داخلی 2 سالانه به وقت Q4 41.5%
11:00 AM
IL
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB -8.8
11/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
موازنه تجاری FEB $-1862.6M
11:00 AM
IL
صادرات FEB $4669.2M
11:00 AM
IL
واردات FEB $6531.8M
15/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
عرضه پول M1 (سالانه) FEB 30.1%
04:30 PM
IL
نرخ تورم (سالانه) FEB -0.4%
04:30 PM
IL
نرخ تورم (ماهانه) FEB -0.1%
19/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 9.7%
11:00 AM
IL
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN 0.4%
04:00 PM
IL
انتظارات تورم MAR 1.1%
20/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
شاخص PMI تولید FEB 49.5
25/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
نرخ بیکاری FEB 4.5%
30/03/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
IL
شاخص اقتصادی کامپوزیت FEB


اسرائيل - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسرائيل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.