20/01/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
انتظارات تورم JAN 0.9%
22/01/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV -8.4%
11:00 AM
IL
تولیدات صنعتی (ماهانه) NOV 2.4%
11:00 AM
IL
شاخص PMI تولید DEC 52.8
23/01/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
شاخص اقتصادی کامپوزیت DEC 0.24%
30/01/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
نرخ بیکاری DEC 3.9%
05/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
اطمینان کسب و کار JAN 23.96
11:00 AM
IL
تغییرات سالیانه ورود توریست JAN 10%
06/02/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
IL
ذخایر ارزی JAN $126.023B
10/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
IL
موازنه بودجه JAN ILS-14.9B
11:00 AM
IL
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -10
12/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
موازنه تجاری JAN $-3039.3M
11:00 AM
IL
صادرات JAN $4070.6M
11:00 AM
IL
واردات JAN $7109.9M
14/02/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
IL
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.6%
03:30 PM
IL
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0%


اسرائيل - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسرائيل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.