29/09/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
IL
شاخص اقتصادی کامپوزیت AUG -0.06% -0.02% ®
01/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
شاخص PMI تولید AUG 49.8
07/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
موازنه بودجه SEP ILS-17.3B
12:00 PM
IL
ذخایر ارزی SEP $161.7B
13/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
تغییرات سالیانه ورود توریست SEP -93.4%
14/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
اطمینان کسب و کار SEP 4.8
15/10/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
IL
نرخ تورم (سالانه) SEP -0.8%
03:30 PM
IL
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0%
16/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
عرضه پول M1 (سالانه) SEP 24.1%
18/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IL
GDP Growth Rate QoQ 3st Est Q2 -1.8%
10:00 AM
IL
رشد تولید ناخالص داخلی 3 سالانه به وقت Q2 -6.8%
19/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IL
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP -24
21/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
موازنه تجاری SEP $-2170.8M
11:00 AM
IL
صادرات SEP $3666.5M
11:00 AM
IL
واردات SEP $5837.3M
22/10/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
IL
تصمیم نرخ بهره 0.10%
23/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IL
انتظارات تورم OCT 0.1%
10:00 AM
IL
شاخص اقتصادی کامپوزیت SEP -0.06%
24/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IL
شاخص PMI تولید SEP
26/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 2.2%


اسرائيل - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسرائيل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.