بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 3.20 3.16 3.18 3.2 3.21 3.24
بازار سهام 2152.16 2070 2027 1985 1944 1864
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.37 1.28 1.33 1.39 1.44 1.56

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.67 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.17 6.2 6.1 6.3 6.4 6.5
رشد GDP سالانه 2.70 3.5 4.2 4.2 4.5 4
نرخ بیکاری 4.30 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ تورم 2.80 2.8 3 3.2 3.2 3.5
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.25 0.25
موازنه تجاری -3014.70 -3410 -3290 -3490 -3490 -4190
حساب جاری 5331.10 5600 5650 6000 5900 6000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 5.2 5.2 5.2 5.2 5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.10 80 80 80 81 81
بودجه دولت -11.70 -7 -7 -3 -3 -3
اطمینان کسب و کار 21.97 22 22 22 25 25
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.65 -5 -3 3 2 4
نرخ مالیات شرکت 23.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.67 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.17 6.2 6.1 6.3 6.4 6.5
رشد GDP سالانه 2.70 3.5 4.2 4.2 4.5 4
تولید ناخالص داخلی 401.95 410 410 410 410 410
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 359607.30 358936 353269 381127 382263 381908
تولید ناخالص ملی 380815.00 375983 364958 404982 404806 400046
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 75974.10 77369 75037 78058 80760 82321
تولید ناخالص داخلی سرانه 36563.94 34185 34185 35766 35766 35766
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38341.31 39100 39100 40000 40000 40000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3393.00 3946 3603 3600 3607 4198
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18471.90 20567 19617 19599 19636 21884
تولید ناخالص داخلی از ساخت 42173.20 46859 44788 44746 44830 49858
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47058.10 49446 48744 52276 50023 52611
تولید ناخالص داخلی از خدمات 36064.80 36272 38301 38265 38337 38593
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8834.10 9491 9382 9373 9391 10098
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4424.10 5205 4698 4694 4703 5538

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 4.30 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
دستمزد 11658.40 113000 113000 113000 113000 113000
دستمزد در تولید 123.00 128 128 128 128 128
حداقل دستمزد 5300.00 5500 5500 5500 5500 5500
جمعیت 9.29 9.45 9.45 9.45 9.61 9.61
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 62.90 63 64.2 64.8 64.9 64

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 2.80 2.8 3 3.2 3.2 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.60 103 104 106 106 110
قیمت مصرف کننده اصلی 102.40 103 103 104 105 107
اندازه اصل تورم 2.00 2.2 2.1 2.3 2.4 2.5
قیمت تولید 111.60 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
انتظارات تورم 2.60 2.5 1.9 1.9 1.9 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 3.00 2.5 2.6 2.6 2.9 3
CPI مسکن آب و برق 103.20 104 104 105 106 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.00 104 105 105 105 106

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی 0.13 0.13 0.13 0.13 0.28 0.28
عرضه پول M1 671523.00 666000 664000 650000 650000 664000
ذخایر ارزی خارجی 213029.00 220530 237524 246090 252900 293833
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.25 0.25

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -3014.70 -3410 -3290 -3490 -3490 -4190
حساب جاری 5331.10 5600 5650 6000 5900 6000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 5.2 5.2 5.2 5.2 5.5
واردات 8316.80 8220 8100 8300 8300 9000
صادرات 5302.10 4810 4810 4810 4810 4810
ورود توریست 20.50 150 200 200 300 300

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.10 80 80 80 81 81
بودجه دولت -11.70 -7 -7 -3 -3 -3
ارزش بودجه دولت -20996.00 2000 -500 1100 700 -2000
هزینه های دولت 77286.00 87189 81605 83107 82155 92769
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.90 43 43 43 40 40

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 23.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 19.60 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار 21.97 22 22 22 25 25
تولید صنعتی 3.10 9 8 6 6 12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.50 1 1 1 2 2
شاخص اقتصادی مقدم -0.05 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 47.83 55 55 55 56 56

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.65 -5 -3 3 2 4
هزینه های مصرف کننده 191074.60 186405 185225 203504 203112 198335
نرخ وام بانکی 3.04 3.04 3.04 3.04 3.19 3.19
قیمت گازوئیل 2.06 1.96 1.86 1.77 1.68 1.59
تسهیلات اعتباری خریدار 663.56 650 670 695 706 752


اسرائيل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.