بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 3.60 3.57 3.58 3.6 3.61 3.64
بازار سهام 1236.83 1253 1229 1206 1183 1137
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.11 1.14 1.2 1.26 1.32 1.45

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.9 0.6 0.6 0.6 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 -0.8 -0.2 1.1 2.2 3.2
رشد GDP سالانه 4.20 3.8 3.2 3.1 3.1 3.2
نرخ بیکاری 3.40 4 4.2 4.8 5 5
نرخ تورم 0.10 0.9 1.1 1.3 1 1.8
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
موازنه تجاری -1305.90 -1960 -1960 -2080 -2080 -2160
حساب جاری 3455.20 2150 2150 1980 1980 2150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.00 62 62 62 63 63
بودجه دولت -3.70 -4.5 -4.5 -4.5 -7 -7
اطمینان کسب و کار 23.43 -26 -16 -10 -8 -2
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.00 -16 -18 -17 -16 -14
نرخ مالیات شرکت 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.9 0.6 0.6 0.6 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 -0.8 -0.2 1.1 2.2 3.2
رشد GDP سالانه 4.20 3.8 3.2 3.1 3.1 3.2
تولید ناخالص داخلی 375.00 393 393 393 406 406
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 340713.90 331292 336552 344462 348210 355485
تولید ناخالص ملی 364381.80 342874 358392 368390 372398 380178
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 70058.60 68723 69014 70829 71600 73096
تولید ناخالص داخلی سرانه 34788.70 36042 36042 36042 36185 36185
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33661.00 33306 34000 34000 33306 34336
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3447.20 3361 3440 3485 3523 3597
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 19042.10 19097 19004 19252 19461 19868
تولید ناخالص داخلی از ساخت 39226.10 37889 39148 39658 40089 40927
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46982.80 46498 45549 47500 48016 49020
تولید ناخالص داخلی از خدمات 37799.30 35261 37724 38215 38631 39438
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11218.10 10733 11196 11341 11465 11704
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6329.20 4040 6317 6399 6468 6604

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.40 4 4.2 4.8 5 5
دستمزد 10933.30 109000 109000 113000 113000 113000
دستمزد در تولید 121.70 124 124 128 128 128
حداقل دستمزد 5300.00 5500 5500 5500 5500 5500
جمعیت 9.15 9.29 9.29 9.29 9.45 9.45
سن بازنشستگی زنان 63.33 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 68.33 69 69 69 69 69

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 0.10 0.9 1.1 1.3 1 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.30 102 102 102 101 104
قیمت مصرف کننده اصلی 100.60 102 102 103 103 104
اندازه اصل تورم 0.20 0.5 1.1 1.6 2 1.7
قیمت تولید 91.10 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
انتظارات تورم 0.40 1.1 1.5 1.7 1.7 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.1 0.5 0.3 0.1 0.1
تورم مواد غذایی -0.80 0.5 0.5 1 0.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 102.90 103 104 105 104 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.40 102 100 99.78 98.37 102

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
عرضه پول M1 431512.00 441597 446703 451809 456915 472234
نرخ بهره بین بانکی 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
ذخایر ارزی 131151.00 139365 146908 154451 161994 184623
نرخ بهره سپرده 0.56 0.56 0.56 1.02 0.56 1.27

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -1305.90 -1960 -1960 -2080 -2080 -2160
حساب جاری 3455.20 2150 2150 1980 1980 2150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5
واردات 5696.20 6740 6740 6750 6750 6970
صادرات 4390.30 4780 4780 4670 4670 4810
ورود توریست 343.80 369 410 381 423 430

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.00 62 62 62 63 63
بودجه دولت -3.70 -4.5 -4.5 -4.5 -7 -7
ارزش بودجه دولت -3338.00 -8200 -7100 -11900 -9800 -5500
هزینه های دولت 76992.80 75550 76821 77840 78687 80331
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.30 39 39 39 38.6 38.6

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 19.60 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.60 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 23.43 -26 -16 -10 -8 -2
تولید صنعتی 7.60 3.8 3.8 4.5 4.5 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.00 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6
شاخص اقتصادی مقدم 0.26 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3
شاخص PMI تولید 45.30 43.6 47 50 51 54

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.00 -16 -18 -17 -16 -14
هزینه های مصرف کننده 191494.30 184492 186805 193601 195707 199796
نرخ وام بانکی 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
قیمت گازوئیل 1.66 1.58 1.5 1.42 1.35 1.28
تسهیلات اعتباری خریدار 576.49 556 568 583 589 601


اسرائيل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.