بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 3.30 3.33 3.34 3.35 3.37 3.39
بازار سهام 1512.69 1503 1474 1446 1419 1364
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.80 0.83 0.87 0.91 0.96 1.05

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.40 0.6 0.6 0.6 0.6 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.50 2.1 3.2 4.3 4.3 4.3
رشد GDP سالانه 37.90 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2
نرخ بیکاری 4.70 5 4.9 4.6 4.6 4.4
نرخ تورم -0.80 -0.5 0.3 1.5 1.1 1
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
موازنه تجاری -1553.80 -2080 -2080 -2080 -2080 -2160
حساب جاری 3806.40 1980 1980 1980 1980 2150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.90 68 65 65 65 65
بودجه دولت -4.50 -12 -7 -7 -7 -7
اطمینان کسب و کار -0.10 3 18 16 15 20
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.41 -20 -16 -16 -16 -14
نرخ مالیات شرکت 23.00 24 23 23 23 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.40 0.6 0.6 0.6 0.6 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.50 2.1 3.2 4.3 4.3 4.3
رشد GDP سالانه 37.90 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2
تولید ناخالص داخلی 395.10 340 380 380 380 380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 331758.60 349987 348256 345555 349239 361886
تولید ناخالص ملی 340782.60 369694 372034 363153 367023 382264
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 62773.40 68970 71901 69295 70034 71315
تولید ناخالص داخلی سرانه 35293.40 33042 34185 34185 34185 34185
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40161.90 38000 39100 39100 39100 39100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3831.30 3717 3520 3558 3595 3843
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16520.90 18799 19442 19651 19861 19438
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38654.10 41447 40050 40481 40913 42856
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45343.30 50668 47969 49170 49694 52391
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31897.60 37395 38593 39009 39425 38666
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8752.20 11868 11454 11577 11700 12271
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3304.00 6519 6462 6532 6601 6741

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 4.70 5 4.9 4.6 4.6 4.4
دستمزد 11508.80 113000 113000 113000 113000 113000
دستمزد در تولید 123.50 128 128 128 128 128
حداقل دستمزد 5300.00 5300 5300 5500 5500 5500
جمعیت 9.15 9.29 9.45 9.45 9.45 9.45
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -0.80 -0.5 0.3 1.5 1.1 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.40 100 101 102 101 101
قیمت مصرف کننده اصلی 101.00 104 103 103 103 105
اندازه اصل تورم -0.30 1.6 2 2 2 1.7
قیمت تولید 87.80 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
انتظارات تورم -0.30 1.5 1 2.1 2.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.1 0.1 0.3 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 0.00 1 0.5 0.5 0.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 103.50 103 104 105 105 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.60 98.01 98.39 97.24 97.66 98.99

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ بهره بین بانکی 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
عرضه پول M1 536819.00 563218 593636 624054 654472 684890
ذخایر ارزی 160749.00 171514 183603 195693 207782 219872
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -1553.80 -2080 -2080 -2080 -2080 -2160
حساب جاری 3806.40 1980 1980 1980 1980 2150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5
واردات 5714.70 6750 6750 6750 6750 6970
صادرات 4160.90 4670 4670 4670 4670 4810
ورود توریست 20.30 50 350 380 400 430

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.90 68 65 65 65 65
بودجه دولت -4.50 -12 -7 -7 -7 -7
ارزش بودجه دولت -20300.00 -11900 -9800 -9800 -9800 -5500
هزینه های دولت 77663.90 78821 78610 77323 78148 81501
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50 47 43 43 43 43

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 23.00 24 23 23 23 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 19.60 19.5 19.6 19.6 19.6 19.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.60 7.5 7.6 7.6 7.6 7.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -0.10 3 18 16 15 20
تولید صنعتی 10.60 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.90 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
شاخص اقتصادی مقدم 0.06 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
شاخص PMI تولید 54.90 50 51 51 53 54

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.41 -20 -16 -16 -16 -14
هزینه های مصرف کننده 168792.20 196811 195861 187061 189055 203502
نرخ وام بانکی 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26
قیمت گازوئیل 1.61 1.52 1.44 1.36 1.29 1.44
تسهیلات اعتباری خریدار 589.93 582 589 598 605 602


اسرائيل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.