بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 3.51 3.56 3.57 3.59 3.6 3.63
بازار سهام 1525.55 1490 1473 1456 1439 1406
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.78 1.12 1.16 1.21 1.26 1.37
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 1.1 1.1 0.9 0.9 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 3.5 3.2 3.4 3.6 3.5
رشد GDP سالانه 1.00 3.8 3.2 3.3 3.4 3.6
نرخ بیکاری 3.80 3.6 3.5 3.5 3.6 3.8
نرخ تورم 0.60 0.6 0.7 0.7 0.9 1.3
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
موازنه تجاری -1713.50 -2250 -1500 -1500 -1500 -1590
حساب جاری 4207.00 3200 3400 1510 2150 1980
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 1.9 1.9 1.5 1.5 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 64 64 62 62 62
بودجه دولت -1.90 -3.7 -3.7 -3.6 -3.6 -3.6
اطمینان کسب و کار 24.46 26.5 26 22 22 24.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00 -12 -14 -11 -11 -16
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 1.1 1.1 0.9 0.9 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 3.5 3.2 3.4 3.6 3.5
رشد GDP سالانه 1.00 3.8 3.2 3.3 3.4 3.6
تولید ناخالص داخلی 369.69 375 375 386 386 386
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 333686.90 337102 339582 344169 345700 351468
تولید ناخالص ملی 345639.40 346130 356971 356510 358082 369465
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71165.50 70331 72250 74175 73727 74779
تولید ناخالص داخلی سرانه 34788.70 35023 35023 35304 35304 35304
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33661.00 33900 33900 34000 34000 34000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3257.10 3602 3667 3368 3374 3795
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18159.90 18216 19748 18777 18814 20439
تولید ناخالص داخلی از ساخت 40775.70 40162 42292 42162 42244 43772
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46677.30 46033 48955 50155 48358 50668
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34365.00 36235 35311 35533 35602 36547
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10968.80 11500 11641 11342 11364 12049
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5576.60 6317 5084 5766 5777 5262
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.80 3.6 3.5 3.5 3.6 3.8
دستمزد 10780.40 10722 109000 109000 109000 113000
دستمزد در تولید 115.90 115 124 124 124 128
حداقل دستمزد 5300.00 5300 5300 5500 5500 5500
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.60 0.6 0.7 0.7 0.9 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.00 101 101 101 102 102
قیمت مصرف کننده اصلی 100.90 102 102 102 102 104
قیمت تولید 93.10 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
انتظارات تورم 1.00 1.2 1.4 1.4 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.1 -0.2 0.3 0.1 0.1
تورم مواد غذایی 1.10 1.2 1.2 1.2 1.2 2.6
CPI مسکن آب و برق 102.20 102 102 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.70 101 99.01 100 102 100
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
ذخایر ارزی 119823.00 120473 122271 123367 122983 125710
نرخ بهره سپرده 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -1713.50 -2250 -1500 -1500 -1500 -1590
حساب جاری 4207.00 3200 3400 1510 2150 1980
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 1.9 1.9 1.5 1.5 1.5
واردات 6080.10 4910 6420 7250 6740 6750
صادرات 4366.60 3820 4480 5590 4780 4670
ورود توریست 304.60 330 340 400 400 380
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 64 64 62 62 62
بودجه دولت -1.90 -3.7 -3.7 -3.6 -3.6 -3.6
هزینه های دولت 75909.20 76651 76477 76645 78642 79154
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50 39.3 39.3 39 39 39
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 19.60 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 24.46 26.5 26 22 22 24.5
تولید صنعتی 2.40 2.7 3.8 3.8 3.8 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
شاخص اقتصادی مقدم 0.19 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
شاخص PMI تولید 52.20 52.7 53.2 52.9 53.6 53.7
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00 -12 -14 -11 -11 -16
هزینه های مصرف کننده 185691.90 186690 189563 192617 192377 196197
نرخ وام بانکی 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
قیمت گازوئیل 1.77 1.69 1.64 1.6 1.55 1.55


اسرائيل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.