بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.46 3.49 3.5 3.52 3.53 3.56
بازار سهام 1678.89 1616 1601 1586 1571 1542
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.88 0.83 0.87 0.91 0.95 1.05
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.9 0.9 0.9 1.2 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.33 3.1 3.8 3.2 3.1 3.2
رشد GDP سالانه 4.10 3.1 3.8 3.2 3.1 3.2
نرخ بیکاری 3.90 3.5 3.6 3.8 3.8 4.2
نرخ تورم 0.60 0.3 0.9 1.1 1.3 1.8
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
موازنه تجاری -3039.30 -1500 -1960 -1960 -1590 -1590
حساب جاری 3932.20 1510 2150 2150 1980 2150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.00 62 62 62 62 63
بودجه دولت -3.70 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.8
اطمینان کسب و کار 23.96 23.5 22 22 24.5 22
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00 -11 -11 -11 -16 -18
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.9 0.9 0.9 1.2 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.33 3.1 3.8 3.2 3.1 3.2
رشد GDP سالانه 4.10 3.1 3.8 3.2 3.1 3.2
تولید ناخالص داخلی 369.69 393 393 393 393 406
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 336773.50 342916 345952 347417 347080 358187
تولید ناخالص ملی 359110.70 355475 358774 370602 370243 382091
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 68895.60 72868 72478 70939 70870 73138
تولید ناخالص داخلی سرانه 34788.70 36042 36042 36042 36042 36185
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33661.00 34000 34000 34000 34000 34000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3262.90 3358 3381 3361 3358 3466
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18159.90 18723 18850 18741 18723 19322
تولید ناخالص داخلی از ساخت 40775.70 42040 42325 42081 42040 43385
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45579.50 50009 48451 47038 46992 48496
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34365.00 35430 35671 35465 35430 36564
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10968.80 11309 11386 11320 11309 11671
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5576.60 5749 5789 5755 5749 5933
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.90 3.5 3.6 3.8 3.8 4.2
دستمزد 10891.00 109000 109000 109000 113000 113000
دستمزد در تولید 114.60 124 124 124 128 128
حداقل دستمزد 5300.00 5500 5500 5500 5500 5500
جمعیت 8.97 9.29 9.29 9.29 9.29 9.45
سن بازنشستگی زنان 63.33 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 68.33 69 69 69 69 69
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.60 0.3 0.9 1.1 1.3 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.80 101 102 102 102 104
قیمت مصرف کننده اصلی 100.90 102 103 103 103 104
اندازه اصل تورم 0.50 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7
قیمت تولید 92.20 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
انتظارات تورم 0.90 1.4 1.5 1.5 1.7 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.1 0.5 0.3 0.1
تورم مواد غذایی 0.40 1.2 1.2 1.2 2.6 2.6
CPI مسکن آب و برق 103.30 102 103 104 105 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.50 99.7 102 100 99.78 102
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی 0.23 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
عرضه پول M1 433002.00 4.3 426271 431503 431503 448871
ذخایر ارزی 126023.00 128400 131900 135400 138973 153049
نرخ بهره سپرده 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -3039.30 -1500 -1960 -1960 -1590 -1590
حساب جاری 3932.20 1510 2150 2150 1980 2150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5
واردات 7109.90 7250 6740 6740 6750 6970
صادرات 4070.60 5590 4780 4780 4670 4810
ورود توریست 358.30 450 450 400 500 550
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.00 62 62 62 62 63
بودجه دولت -3.70 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.8
ارزش بودجه دولت -14878.00 -4500 -8200 -7100 -11900 -5500
هزینه های دولت 77071.40 75968 78949 79299 79222 81757
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.30 39 39 39 39 38.6
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 19.60 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.60 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 23.96 23.5 22 22 24.5 22
تولید صنعتی 3.40 3.8 3.8 3.8 4.5 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.70 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6
شاخص اقتصادی مقدم 0.24 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3
شاخص PMI تولید 51.80 52.9 53.6 53.6 53.7 54
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00 -11 -11 -11 -16 -18
هزینه های مصرف کننده 187056.30 191977 192917 193136 192949 199123
نرخ وام بانکی 3.51 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
تسهیلات اعتباری خریدار 570.44 568 581 588 587 606
قیمت گازوئیل 1.78 1.96 2 2.05 2.1 2.1


اسرائيل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.