بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 3.51 3.54 3.55 3.57 3.58 3.61
بازار سهام 1566.96 1560 1542 1525 1507 1473
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.97 0.91 0.96 1 1.05 1.14
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 1.1 0.9 0.9 0.9 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 3.2 3.4 3.6 3.1 3.5
رشد GDP سالانه 0.60 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
نرخ بیکاری 3.70 3.5 3.5 3.6 3.8 3.8
نرخ تورم 0.30 0.7 0.7 0.9 1.1 1.3
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
موازنه تجاری -1697.10 -1500 -1500 -1500 -1500 -1590
حساب جاری 4207.00 3400 1510 2150 2150 1980
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 64 62 62 62 62
بودجه دولت -1.90 -3.7 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
اطمینان کسب و کار 22.33 22.5 22 22 22 24.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00 -10 -11 -11 -11 -16
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 1.1 0.9 0.9 0.9 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 3.2 3.4 3.6 3.1 3.5
رشد GDP سالانه 0.60 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
تولید ناخالص داخلی 369.69 375 386 386 386 386
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 333026.20 338152 338807 344169 345700 349987
تولید ناخالص ملی 345639.40 357192 357885 356510 358082 369694
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71165.50 66638 66767 74175 73727 68970
تولید ناخالص داخلی سرانه 34788.70 35023 35304 35304 35304 35304
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33661.00 33900 34000 34000 34000 34000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3257.10 3591 3598 3368 3374 3717
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18159.90 18163 18198 18777 18814 18799
تولید ناخالص داخلی از ساخت 40775.70 40046 40123 42162 42244 41447
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46677.30 48955 49050 50155 48358 50668
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34365.00 36130 36200 35533 35602 37395
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10968.80 11466 11489 11342 11364 11868
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5576.60 6299 6311 5766 5777 6519
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.70 3.5 3.5 3.6 3.8 3.8
دستمزد 10791.60 109000 109000 109000 109000 113000
دستمزد در تولید 116.90 124 124 124 124 128
حداقل دستمزد 5300.00 5300 5500 5500 5500 5500
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.30 0.7 0.7 0.9 1.1 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.80 101 101 102 102 102
قیمت مصرف کننده اصلی 101.00 102 102 102 102 104
قیمت تولید 92.70 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
انتظارات تورم 1.10 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 -0.2 0.3 0.1 0.1 0.1
تورم مواد غذایی 0.20 1.2 1.2 1.2 1.2 2.6
CPI مسکن آب و برق 102.80 102 103 103 104 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.30 99.01 100 102 100 100
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی 0.18 0.26 0.51 0.23 0.23 0.76
ذخایر ارزی 121361.00 122271 123367 122983 124834 125710
نرخ بهره سپرده 0.56 0.52 0.77 0.56 0.56 1.02
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1697.10 -1500 -1500 -1500 -1500 -1590
حساب جاری 4207.00 3400 1510 2150 2150 1980
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5
واردات 5535.10 6420 7250 6740 6740 6750
صادرات 3838.00 4480 5590 4780 4780 4670
ورود توریست 447.10 440 450 400 400 500
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 64 62 62 62 62
بودجه دولت -1.90 -3.7 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
هزینه های دولت 75909.20 76156 76303 76645 78642 78821
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50 39.3 39 39 39 39
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 19.60 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 22.33 22.5 22 22 22 24.5
تولید صنعتی -1.80 3.8 3.8 3.8 3.8 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
شاخص اقتصادی مقدم 0.25 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3
شاخص PMI تولید 50.30 53.2 52.9 53.6 53.6 53.7
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00 -10 -11 -11 -11 -16
هزینه های مصرف کننده 185691.90 190155 190524 192617 192377 196811
نرخ وام بانکی 3.52 3.59 3.84 3.52 3.52 4.09
قیمت گازوئیل 1.75 1.55 1.51 1.46 1.42 1.34


اسرائيل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.