بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 3.20 3.22 3.24 3.26 3.27 3.31
بازار سهام 1866.28 1816 1773 1732 1691 1612
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.06 1.09 1.13 1.18 1.22 1.31

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.92 1 1 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 15.00 4.3 3.8 3.3 2 4.3
رشد GDP سالانه 16.60 3.5 5 3.5 4.2 4.5
نرخ بیکاری 5.00 4.9 4.7 4.5 4.5 4.5
نرخ تورم 2.20 1.6 2 1.7 1.5 1.5
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
موازنه تجاری -3117.50 -2080 -1590 -2160 -2160 -2160
حساب جاری 6498.10 1980 2150 2150 2150 2150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.10 80 80 80 80 81
بودجه دولت -11.70 -7 -7 -7 -7 -3
اطمینان کسب و کار 21.87 15 20 22 22 25
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.20 5 8 5 5 5
نرخ مالیات شرکت 23.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.92 1 1 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 15.00 4.3 3.8 3.3 2 4.3
رشد GDP سالانه 16.60 3.5 5 3.5 4.2 4.5
تولید ناخالص داخلی 401.95 380 380 380 380 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 359215.00 347719 351486 343623 366399 366600
تولید ناخالص ملی 381698.30 364298 382264 354993 389332 384012
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 73570.60 67413 71315 72988 75042 79021
تولید ناخالص داخلی سرانه 33817.42 34185 34185 34185 34185 35766
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38341.31 39100 39100 39100 39100 40000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3393.00 3788 3843 3505 3461 4030
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18471.90 18789 19438 19081 18841 21007
تولید ناخالص داخلی از ساخت 42173.20 45285 42856 43565 43017 47860
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49270.50 47422 52391 47413 50256 50502
تولید ناخالص داخلی از خدمات 36064.80 37530 38666 37255 36786 37047
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8834.10 9350 12271 9126 9011 9693
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4424.10 4303 6741 4570 4513 5316

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 5.00 4.9 4.7 4.5 4.5 4.5
دستمزد 11678.30 113000 113000 113000 113000 113000
دستمزد در تولید 126.00 128 128 128 128 128
حداقل دستمزد 5300.00 5500 5500 5500 5500 5500
جمعیت 9.29 9.45 9.45 9.45 9.45 9.61
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.20 1.6 2 1.7 1.5 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.10 101 102 102 103 103
قیمت مصرف کننده اصلی 101.80 102 102 102 103 103
اندازه اصل تورم 1.90 2 1.7 1.7 1.7 1.7
قیمت تولید 110.20 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
انتظارات تورم 1.90 2.3 1.9 1.9 1.9 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.5 0.5 0.3 0.3 0.5
تورم مواد غذایی 1.80 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 101.80 102 102 103 102 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.60 102 102 104 104 104

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
نرخ بهره بین بانکی 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
عرضه پول M1 646089.00 580581 582896 585211 587526 592156
ذخایر ارزی خارجی 205912.00 207600 214677 220530 237524 252900
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -3117.50 -2080 -1590 -2160 -2160 -2160
حساب جاری 6498.10 1980 2150 2150 2150 2150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
واردات 7379.60 6750 6970 6970 6970 6970
صادرات 4262.10 4670 4810 4810 4810 4810
ورود توریست 52.90 80 100 150 200 300

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.10 80 80 80 80 81
بودجه دولت -11.70 -7 -7 -7 -7 -3
ارزش بودجه دولت -1100.00 -13000 -5500 -5500 -4500 -4500
هزینه های دولت 78902.50 81058 81501 79377 80481 89051
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.90 43 43 43 43 40

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 23.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 19.60 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 21.87 15 20 22 22 25
تولید صنعتی 9.48 5.5 5.5 3.3 3.3 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.10 1.5 1 1 1 2
شاخص اقتصادی مقدم 0.21 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 46.79 55 55 55 55 56

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.20 5 8 5 5 5
هزینه های مصرف کننده 191803.50 176181 203502 180167 195640 190386
نرخ وام بانکی 3.11 3.11 4.34 3.11 3.11 3.11
قیمت گازوئیل 1.97 1.87 1.78 1.69 1.6 1.52
تسهیلات اعتباری خریدار 623.17 616 602 632 636 651


اسرائيل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.