بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 3.28 3.27 3.28 3.3 3.31 3.34
بازار سهام 1607.83 1585 1555 1525 1496 1438
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.18 1.21 1.27 1.33 1.4 1.53

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.3 1 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.40 3.2 6.3 6.3 4.3 4.3
رشد GDP سالانه 6.30 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2
نرخ بیکاری 4.50 4.9 4.6 4.6 4.4 4
نرخ تورم -0.40 -0.2 0.9 1.1 1 1.5
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
موازنه تجاری -1862.60 -1350 -2080 -2080 -1590 -1590
حساب جاری 6362.90 1980 1980 1980 2150 2150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.90 80 80 80 80 81
بودجه دولت -11.70 -7 -7 -7 -7 -3
اطمینان کسب و کار 12.60 18 16 15 20 25
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.80 -5 -5 -8 -10 5
نرخ مالیات شرکت 23.00 24 23 23 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.3 1 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.40 3.2 6.3 6.3 4.3 4.3
رشد GDP سالانه 6.30 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 395.10 380 380 380 380 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 339070.00 344217 345202 326412 361886 359018
تولید ناخالص ملی 354701.30 369170 360195 332298 382264 385044
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 73361.40 71197 70684 66216 71315 74258
تولید ناخالص داخلی سرانه 35293.40 34185 34185 34185 34185 35766
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40161.90 39100 39100 39100 39100 40000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3632.10 3621 3340 4073 3843 3777
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18014.20 19605 18331 17562 19438 20448
تولید ناخالص داخلی از ساخت 43417.60 40133 42491 41089 42856 41859
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46647.20 47268 49112 45096 52391 49301
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35983.00 37079 36449 33907 38666 38673
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8964.60 11624 10711 9304 12271 12124
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4125.80 4590 4310 3512 6741 4787

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.50 4.9 4.6 4.6 4.4 4
دستمزد 11868.50 113000 113000 113000 113000 113000
دستمزد در تولید 120.00 128 128 128 128 128
حداقل دستمزد 5300.00 5300 5500 5500 5500 5500
جمعیت 9.29 9.45 9.45 9.45 9.45 9.61
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.40 -0.2 0.9 1.1 1 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.70 100 101 101 101 103
قیمت مصرف کننده اصلی 99.80 104 103 103 105 105
اندازه اصل تورم 0.10 2 2 2 1.7 1.7
قیمت تولید 88.90 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
انتظارات تورم 1.10 1 2.1 2.5 1.9 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.1 0.3 0.5 0.5 0.5
تورم مواد غذایی -0.20 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 100.10 104 104 105 104 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.30 97.9 96.66 97.66 97.57 99.03

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
نرخ بهره بین بانکی 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
عرضه پول M1 564367.00 593636 624054 654472 684890 736772
ذخایر ارزی 179507.00 184900 197518 210060 222603 272631
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -1862.60 -1350 -2080 -2080 -1590 -1590
حساب جاری 6362.90 1980 1980 1980 2150 2150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
واردات 6531.80 6750 6750 6750 6970 6970
صادرات 4669.20 4670 4670 4670 4810 4810
ورود توریست 7.40 90 100 100 150 300

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.90 80 80 80 80 81
بودجه دولت -11.70 -7 -7 -7 -7 -3
ارزش بودجه دولت -128.00 -9800 -9800 -9800 -5500 -4500
هزینه های دولت 82559.40 77840 75489 82251 81501 81187
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.70 43 43 43 43 40

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 23.00 24 23 23 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 19.60 19.5 19.6 19.6 19.5 19.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.60 7.5 7.6 7.6 7.5 7.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 12.60 18 16 15 20 25
تولید صنعتی 9.70 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.40 1 1.5 1.5 1 2
شاخص اقتصادی مقدم -0.16 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
شاخص PMI تولید 49.50 53 54 55 55 56

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.80 -5 -5 -8 -10 5
هزینه های مصرف کننده 176183.50 193943 184116 164516 203502 202282
نرخ وام بانکی 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22
قیمت گازوئیل 1.68 1.6 1.52 1.44 1.37 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 596.51 583 599 621 602 608


اسرائيل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.