بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 3.43 3.46 3.5 3.55 3.6 3.7
بازار سهام 1929.23 1827 1775 1725 1677 1584
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.87 2.91 3.03 3.14 3.26 3.52

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.02 6.1 6.3 6.4 6.4 6.5
رشد GDP سالانه -1.90 4.2 4.2 4.5 4.5 4
نرخ بیکاری 3.70 3.7 3.2 3.5 3.6 3.2
نرخ تورم 4.10 4.5 4 3.5 2.5 2.9
نرخ بهره 0.75 0.75 0.9 0.9 1 1
موازنه تجاری -5482.90 -3290 -3490 -3490 -3490 -4190
حساب جاری 5126.70 5650 6000 5900 5900 6000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 5.2 5.2 5.2 5.2 5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.80 80 80 81 81 81
بودجه دولت -11.70 -7 -3 -3 -3 -3
اطمینان کسب و کار 26.94 22 22 25 25 25
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.98 -3 3 2 2 4
نرخ مالیات شرکت 23.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.02 6.1 6.3 6.4 6.4 6.5
رشد GDP سالانه -1.90 4.2 4.2 4.5 4.5 4
تولید ناخالص داخلی 401.95 410 410 410 410 410
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 376607.50 381144 387902 402618 400710 428788
تولید ناخالص ملی 401695.40 402461 409514 444011 427404 472872
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 80100.00 78111 81820 84787 85226 90298
تولید ناخالص داخلی سرانه 36563.94 34185 35766 35766 35766 35766
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38341.31 39100 40000 40000 40000 40000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3393.00 3600 3607 3610 3610 3845
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18471.90 20567 19617 19599 19636 21884
تولید ناخالص داخلی از ساخت 42173.20 46859 44788 44746 44830 49858
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51267.80 52276 50023 53940 54549 57446
تولید ناخالص داخلی از خدمات 36064.80 36272 38301 38265 38337 38593
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8834.10 9491 9382 9373 9391 10098
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4424.10 5205 4698 4694 4703 5538

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 3.70 3.7 3.2 3.5 3.6 3.2
دستمزد 12036.80 113000 113000 113000 113000 113000
دستمزد در تولید 145.90 128 128 128 128 128
حداقل دستمزد 5300.00 5500 5500 5500 5500 5500
جمعیت 9.29 9.45 9.45 9.61 9.61 9.61
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 62.60 64.2 64.8 64.9 64.9 64

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 4.10 4.5 4 3.5 2.5 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.50 106 106 106 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 105.00 103 104 105 106 107
اندازه اصل تورم 3.76 2.1 2.3 2.4 2.4 2.5
قیمت تولید 123.30 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
تورم مواد غذایی 5.50 2.6 2.6 2.9 2.9 3
CPI مسکن آب و برق 104.40 105 106 107 107 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.20 112 112 112 113 113
انتظارات تورم 3.30 3.7 2.2 2.1 2.4 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.3 0.5 0.1 0.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.75 0.75 0.9 0.9 1 1
نرخ بهره بین بانکی 1.31 1.31 1.46 1.46 1.56 1.06
عرضه پول M1 711927.00 664000 650000 650000 650000 664000
ذخایر ارزی خارجی 199808.00 237524 246090 252900 252900 293833
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 0.5 0.5 0.6 0.1

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -5482.90 -3290 -3490 -3490 -3490 -4190
حساب جاری 5126.70 5650 6000 5900 5900 6000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 5.2 5.2 5.2 5.2 5.5
واردات 10353.00 8100 8300 8300 8300 9000
صادرات 4870.10 4810 4810 4810 4810 4810
ورود توریست 249.20 200 200 300 300 300

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.80 80 80 81 81 81
بودجه دولت -11.70 -7 -3 -3 -3 -3
ارزش بودجه دولت 1400.00 -500 1100 700 700 -2000
هزینه های دولت 80114.40 82951 84287 86948 85242 92599
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.90 43 43 40 40 40

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 23.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 19.60 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 26.94 22 22 25 25 25
تولید صنعتی 9.90 8 6 6 6 12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 1 1 2 1.1 2
شاخص اقتصادی مقدم 0.18 0.09 0.2 0.2 0.2 0.3
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.20 55 55 56 56 56

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.98 -3 3 2 2 4
هزینه های مصرف کننده 200678.80 202784 205412 214325 213522 228256
نرخ وام بانکی 3.01 3.01 3.16 3.16 3.26 2.76
قیمت گازوئیل 2.12 2.2 2.28 2.36 2.44 2.44
تسهیلات اعتباری خریدار 694.22 670 695 724 739 771


اسرائيل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.