بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 3.47 3.5 3.51 3.53 3.54 3.57
بازار سهام 1304.54 1299 1274 1250 1226 1178
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.70 0.72 0.75 0.79 0.83 0.91

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.20 0.6 0.6 0.6 0.6 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.90 -1.2 2.1 3.2 4.3 4.3
رشد GDP سالانه -29.00 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2
نرخ بیکاری 4.90 4.7 5 4.9 4.6 4.4
نرخ تورم -0.80 0.2 1.3 1 0.9 1.8
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
موازنه تجاری -2170.80 -1960 -1590 -2080 -2080 -1590
حساب جاری 3806.40 2150 1980 1980 1980 2150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.90 68 68 65 65 65
بودجه دولت -4.50 -12 -12 -7 -7 -7
اطمینان کسب و کار 4.80 5 15 18 16 20
ضریب اطمینان مصرف کننده -24.00 -18 -17 -16 -16 -14
نرخ مالیات شرکت 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.20 0.6 0.6 0.6 0.6 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.90 -1.2 2.1 3.2 4.3 4.3
رشد GDP سالانه -29.00 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2
تولید ناخالص داخلی 395.10 340 340 380 380 380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 307406.00 333247 348256 345555 349239 363231
تولید ناخالص ملی 312603.80 354801 372034 363153 367023 388031
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 62292.00 68369 71901 69295 70034 74993
تولید ناخالص داخلی سرانه 35293.40 33042 33042 34185 34185 34185
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40161.90 38000 38000 39100 39100 39100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3251.30 3406 3520 3558 3595 3671
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17762.90 18814 19442 19651 19861 20278
تولید ناخالص داخلی از ساخت 41173.50 38755 40050 40481 40913 41772
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42423.30 45092 47969 49170 49694 50032
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35318.70 37346 38593 39009 39425 40253
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10378.70 11083 11454 11577 11700 11946
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4176.80 6253 6462 6532 6601 6740

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.90 4.7 5 4.9 4.6 4.4
دستمزد 11063.50 109000 113000 113000 113000 113000
دستمزد در تولید 122.20 124 128 128 128 128
حداقل دستمزد 5300.00 5300 5300 5300 5500 5500
جمعیت 9.15 9.29 9.29 9.45 9.45 9.45
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.80 0.2 1.3 1 0.9 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.20 101 102 102 101 104
قیمت مصرف کننده اصلی 100.80 102 103 103 103 104
اندازه اصل تورم -0.10 1.1 1.6 2 2 1.7
قیمت تولید 88.00 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
انتظارات تورم 0.10 0.2 1.5 1.7 2.1 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1
تورم مواد غذایی 0.20 0.5 1 0.5 0.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 103.30 103 105 105 104 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.80 99.5 99.78 99.08 96.66 102

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
نرخ بهره بین بانکی 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
عرضه پول M1 521946.00 512458 531850 551242 570635 609419
ذخایر ارزی 161688.00 159400 171514 183603 195693 219872
نرخ بهره سپرده 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -2170.80 -1960 -1590 -2080 -2080 -1590
حساب جاری 3806.40 2150 1980 1980 1980 2150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
واردات 5837.30 6740 6750 6750 6750 6970
صادرات 3666.50 4780 4670 4670 4670 4810
ورود توریست 20.10 100 200 350 380 430

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.90 68 68 65 65 65
بودجه دولت -4.50 -12 -12 -7 -7 -7
ارزش بودجه دولت -17300.00 -7100 -11900 -9800 -9800 -5500
هزینه های دولت 77376.00 76051 78610 77323 78148 81990
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50 47 47 43 43 43

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 19.60 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.60 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 4.80 5 15 18 16 20
تولید صنعتی 2.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.30 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6
شاخص اقتصادی مقدم 0.15 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
شاخص PMI تولید 49.80 47 50 51 51 54

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -24.00 -18 -17 -16 -16 -14
هزینه های مصرف کننده 154766.00 184900 195861 187061 189055 204283
نرخ وام بانکی 3.26 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46
قیمت گازوئیل 1.63 1.44 1.37 1.3 1.24 1.18
تسهیلات اعتباری خریدار 582.54 563 589 598 605 614


اسرائيل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.