بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 3.54 3.58 3.6 3.61 3.63 3.66
بازار سهام 1461.98 1469 1454 1438 1423 1392
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.45 1.64 1.67 1.71 1.75 1.82
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 1.1 1.1 0.9 0.9 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 3.5 3.2 3.4 3.6 3.5
رشد GDP سالانه 5.00 3.8 3.2 3.2 3.2 3.6
نرخ بیکاری 3.60 3.6 3.5 3.5 3.6 3.8
نرخ تورم 0.80 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6
نرخ بهره 0.25 0.5 0.5 0.75 0.75 1
موازنه تجاری -2175.70 -2250 -1500 -1500 -1500 -1590
حساب جاری 2607.00 3200 3400 1510 2150 1980
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 1.9 1.9 1.5 1.5 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 64 64 62 62 62
بودجه دولت -1.90 -3.7 -3.7 -3.6 -3.6 -3.6
اطمینان کسب و کار 26.35 26.5 26 22 22 24.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.00 -12 -14 -11 -11 -16
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 1.1 1.1 0.9 0.9 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 3.5 3.2 3.4 3.6 3.5
رشد GDP سالانه 5.00 3.8 3.2 3.2 3.2 3.6
تولید ناخالص داخلی 369.69 375 375 386 386 386
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 332647.30 336625 338152 338807 338807 349987
تولید ناخالص ملی 347077.10 344797 357192 357885 357885 369694
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 67924.70 66283 66638 66767 66767 68970
تولید ناخالص داخلی سرانه 34788.70 35023 35023 35304 35304 35304
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33661.00 33900 33900 34000 34000 34000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3257.10 3602 3591 3598 3598 3717
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18159.90 18216 18163 18198 18198 18799
تولید ناخالص داخلی از ساخت 40775.70 40162 40046 40123 40123 41447
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48505.70 46033 48955 49050 49050 50668
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34365.00 36235 36130 36200 36200 37395
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10968.80 11500 11466 11489 11489 11868
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5576.60 6317 6299 6311 6311 6519
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.60 3.6 3.5 3.5 3.6 3.8
دستمزد 10749.60 10722 109000 109000 109000 113000
دستمزد در تولید 120.80 115 124 124 124 128
حداقل دستمزد 5300.00 5300 5300 5500 5500 5500
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.80 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.10 102 102 102 102 103
قیمت مصرف کننده اصلی 101.20 102 102 102 102 104
قیمت تولید 93.80 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
انتظارات تورم 1.40 1.2 1.4 1.4 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.1 -0.2 0.3 0.1 0.1
تورم مواد غذایی 3.60 1.2 1.2 1.2 1.2 2.6
CPI مسکن آب و برق 101.80 102 103 102 102 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.10 102 99.58 99.68 99.68 101
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.25 0.5 0.5 0.75 0.75 1
نرخ بهره بین بانکی 0.26 0.26 0.26 0.51 0.51 0.76
ذخایر ارزی 120108.00 108945 108425 108425 108425 108218
نرخ بهره سپرده 0.52 0.52 0.52 0.77 0.77 1.02
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -2175.70 -2250 -1500 -1500 -1500 -1590
حساب جاری 2607.00 3200 3400 1510 2150 1980
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 1.9 1.9 1.5 1.5 1.5
واردات 6151.20 4910 6420 7250 6740 6750
صادرات 3975.50 3820 4480 5590 4780 4670
ورود توریست 365.10 330 340 400 400 380
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 64 64 62 62 62
بودجه دولت -1.90 -3.7 -3.7 -3.6 -3.6 -3.6
هزینه های دولت 73884.80 76251 76156 76303 76303 78821
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50 39.3 39.3 39 39 39
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 19.60 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 26.35 26.5 26 22 22 24.5
تولید صنعتی 4.30 2.7 3.8 3.8 3.8 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
شاخص اقتصادی مقدم 0.13 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
شاخص PMI تولید 50.40 52.7 53.2 52.9 53.6 53.7
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.00 -12 -14 -11 -11 -16
هزینه های مصرف کننده 188233.20 188063 190155 190524 190524 196811
نرخ وام بانکی 3.55 3.59 3.59 3.84 3.84 4.09
قیمت گازوئیل 1.78 1.59 1.55 1.52 1.6 1.52


اسرائيل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.