بازارها گذشته مرجع
پول 2314 2021-07
بازار سهام 2005 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2020-12
نرخ بیکاری 2.16 2020-12
نرخ تورم 3.6 2021-06
نرخ بهره 5 2021-05
موازنه تجاری -820 2021-03
حساب جاری -499 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2019-12
بودجه دولت -2.6 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 609 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 21 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 180 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی 62.41 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53873143 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 976 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2635 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 35150214 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9654413 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5059266 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2897536 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1590872 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1391640 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.16 2020-12
جمعیت 59.73 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.6 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-06
تورم مواد غذایی 4.7 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-06
اندازه اصل تورم 3.7 2021-05
CPI مسکن آب و برق 104 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2021-06
قیمت صادرات 104 2020-06
قیمت واردات 96.9 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-06
قیمت تولید 104 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2021-05
ترازنامه بانک 37870334 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 21569586 2021-03
عرضه پول M0 7478 2021-05
عرضه پول M1 15108 2021-05
عرضه پول M2 23846 2021-05
عرضه پول M3 31326 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -820 2021-03
حساب جاری -499 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
صادرات 1296 2021-03
واردات 2139 2019-06
گردش سرمایه -305 2020-12
بدهی خارجی 25243 2021-05
رابطه مبادله 108 2020-06
شاخص تروریسم 3.11 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2019-12
بودجه دولت -2.6 2020-12
ارزیابی اعتبار 35 2021-07
بدهی های دولت 7411 2021-05
مخارج نظامی 639 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص رقابتی 48.19 2019-12
رتبه رقابتی 117 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2020-12
رتبه فساد مالی 94 2020-12
آسانی کسب و کار 141 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 20708 2021-05
نرخ وام بانکی 13.64 2021-05
قیمت گازوئیل 0.97 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 609 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 21 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 180 2021-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تانزانیا - شاخص های اقتصادی.