بازارها گذشته مرجع
پول 2314 2021-05
بازار سهام 1924 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2020-09
نرخ بیکاری 9.6 2019-12
نرخ تورم 3.3 2021-04
نرخ بهره 5 2021-04
موازنه تجاری -320 2020-09
حساب جاری -362 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2019-12
بودجه دولت -2.6 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 509 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 21 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 180 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2020-09
تولید ناخالص داخلی 63.18 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53873143 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 986 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2660 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 30325687 2020-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5855643 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5137774 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2888507 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1491969 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1404922 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.6 2019-12
جمعیت 59.73 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.3 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-04
تورم مواد غذایی 4.8 2021-04
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-04
اندازه اصل تورم 3.5 2021-04
CPI مسکن آب و برق 105 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2021-04
قیمت صادرات 104 2020-06
قیمت واردات 96.9 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-04
قیمت تولید 104 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2021-04
ترازنامه بانک 37748372 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 20753088 2020-12
عرضه پول M0 6936 2021-02
عرضه پول M1 14426 2021-02
عرضه پول M2 22764 2021-02
عرضه پول M3 29807 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -320 2020-09
حساب جاری -362 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
صادرات 1724 2020-09
واردات 2139 2019-06
گردش سرمایه -351 2020-09
بدهی خارجی 24653 2021-02
رابطه مبادله 108 2020-06
شاخص تروریسم 3.11 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2019-12
بودجه دولت -2.6 2020-12
ارزیابی اعتبار 35 2021-05
بدهی های دولت 6906 2021-02
مخارج نظامی 781 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص رقابتی 48.19 2019-12
رتبه رقابتی 117 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2020-12
رتبه فساد مالی 94 2020-12
آسانی کسب و کار 141 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 20399 2021-02
نرخ وام بانکی 13.96 2021-02
قیمت گازوئیل 0.92 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 509 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 21 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 180 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تانزانیا - شاخص های اقتصادی.