بازارها گذشته مرجع
پول 2298 2019-11
بازار سهام 1765 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2019-06
نرخ بیکاری 9.7 2018-12
نرخ تورم 3.6 2019-10
نرخ بهره 7 2019-07
موازنه تجاری -756 2019-09
حساب جاری -109 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.4 2017-12
بودجه دولت -2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 57.44 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46636421 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 957 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3227 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 30694320 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8033695 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4568829 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2384031 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1323862 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1290802 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 2018-12
جمعیت 54.2 2018-12
هزینه زندگی خانواده 762800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 332400 2018-12
دستمزد 362400 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 884100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 419500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 13.7 2014-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.6 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2019-10
تورم مواد غذایی 5.1 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-10
اندازه اصل تورم 2.6 2019-10
CPI مسکن آب و برق 139 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-10
قیمت صادرات 105 2019-06
قیمت واردات 102 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-10
قیمت تولید 124 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2019-07
ترازنامه بانک 35615347 2019-06
نرخ بهره سپرده 7.15 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 17308467 2019-06
عرضه پول M0 7219 2019-09
عرضه پول M1 12667 2019-09
عرضه پول M2 20422 2019-09
عرضه پول M3 27634 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -756 2019-09
حساب جاری -109 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
صادرات 1583 2019-09
واردات 2139 2019-06
گردش سرمایه -284 2019-03
بدهی خارجی 22172 2019-09
رابطه مبادله 102 2019-06
شاخص تروریسم 3.37 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.4 2017-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
بدهی های دولت 6142 2019-09
مخارج نظامی 665 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص رقابتی 48.19 2019-12
رتبه رقابتی 117 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 141 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 19213 2019-09
نرخ وام بانکی 14.09 2019-09
قیمت گازوئیل 0.91 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تانزانیا - شاخص های اقتصادی.