بازارها گذشته مرجع
بازار سهام 1908 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2021-03
نرخ بیکاری 9.5 2020-12
نرخ تورم 4 2021-09
نرخ بهره 5 2021-09
موازنه تجاری -820 2021-03
حساب جاری -499 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2019-12
بودجه دولت -2.6 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 26115 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 724 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 180 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2021-03
تولید ناخالص داخلی 62.41 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 57519761 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 976 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2635 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 33212706 2021-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8674674 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4637527 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2537748 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1473804 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1387694 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.5 2020-12
جمعیت 59.73 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-09
تورم مواد غذایی 4 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-09
اندازه اصل تورم 4.5 2021-08
CPI مسکن آب و برق 105 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-09
قیمت صادرات 109 2021-03
قیمت واردات 102 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2021-09
قیمت تولید 104 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2021-09
ترازنامه بانک 37870334 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 21569586 2021-03
عرضه پول M0 7786 2021-08
عرضه پول M1 16540 2021-08
عرضه پول M2 25491 2021-08
عرضه پول M3 32964 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -820 2021-03
حساب جاری -499 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
صادرات 1296 2021-03
واردات 2394 2021-06
گردش سرمایه -463 2021-03
بدهی خارجی 25958 2021-08
رابطه مبادله 107 2021-03
شاخص تروریسم 3.11 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2019-12
بودجه دولت -2.6 2020-12
ارزیابی اعتبار 35 2021-10
بدهی های دولت 7926 2021-08
مخارج نظامی 639 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص رقابتی 48.19 2019-12
رتبه رقابتی 117 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2020-12
رتبه فساد مالی 94 2020-12
آسانی کسب و کار 141 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 20972 2021-08
نرخ وام بانکی 14.44 2021-08
قیمت گازوئیل 1.05 2021-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 26115 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 724 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 180 2021-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تانزانیا - شاخص های اقتصادی.