بازارها گذشته مرجع
پول 2295 2019-09
بازار سهام 1926 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.6 2019-03
نرخ بیکاری 9.7 2018-12
نرخ تورم 3.6 2019-08
نرخ بهره 7 2019-07
موازنه تجاری -1091 2019-06
حساب جاری -860 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.4 2017-12
بودجه دولت -2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 57.44 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46636421 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 957 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2809 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 30019412 2019-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8182587 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4193881 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2280570 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1159804 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1307326 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 2018-12
جمعیت 52.55 2017-12
هزینه زندگی خانواده 762800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 332400 2018-12
دستمزد 362400 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 884100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 419500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 13.7 2014-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.6 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2019-08
تورم مواد غذایی 3.7 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-08
اندازه اصل تورم 2.9 2019-08
CPI مسکن آب و برق 140 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-08
قیمت صادرات 103 2019-03
قیمت واردات 101 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2019-08
قیمت تولید 124 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2019-07
ترازنامه بانک 35615347 2019-06
نرخ بهره سپرده 7.15 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 17308467 2019-06
عرضه پول M0 7262 2019-07
عرضه پول M1 13018 2019-07
عرضه پول M2 20399 2019-07
عرضه پول M3 26930 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1091 2019-06
حساب جاری -860 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2017-12
صادرات 1048 2019-06
واردات 2127 2018-12
گردش سرمایه -284 2019-03
بدهی خارجی 22238 2019-07
رابطه مبادله 102 2019-03
شاخص تروریسم 3.37 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.4 2017-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
بدهی های دولت 5957 2019-07
مخارج نظامی 665 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص رقابتی 47.21 2018-12
رتبه رقابتی 116 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 144 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18886 2019-07
نرخ وام بانکی 14.38 2019-07
قیمت گازوئیل 0.94 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تانزانیا - شاخص های اقتصادی.