بازارها گذشته مرجع
پول 2309 2020-05
بازار سهام 1807 2020-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2019-09
نرخ بیکاری 9.7 2018-12
نرخ تورم 3.3 2020-04
نرخ بهره 7 2020-04
موازنه تجاری -610 2019-12
حساب جاری -49.9 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2019-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
موارد کروناویروس 509 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 21 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 180 2020-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2019-09
تولید ناخالص داخلی 59 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46636421 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 957 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3227 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 28640136 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5573086 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4052741 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2671779 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1290552 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1317178 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 2018-12
جمعیت 55.89 2019-12
هزینه زندگی خانواده 762800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 332400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 884100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 419500 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.3 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 2020-04
تورم مواد غذایی 4.6 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 111 2020-04
اندازه اصل تورم 2.1 2020-04
CPI مسکن آب و برق 151 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2020-04
قیمت صادرات 105 2019-06
قیمت واردات 102 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2020-03
قیمت تولید 104 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2020-04
ترازنامه بانک 36300616 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 18672289 2019-12
عرضه پول M0 6877 2020-03
عرضه پول M1 12981 2020-03
عرضه پول M2 21032 2020-03
عرضه پول M3 28242 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -610 2019-12
حساب جاری -49.9 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
صادرات 1711 2019-12
واردات 2139 2019-06
گردش سرمایه -1091 2019-09
بدهی خارجی 22387 2020-03
رابطه مبادله 102 2019-06
شاخص تروریسم 3.27 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2019-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
بدهی های دولت 6433 2020-03
مخارج نظامی 665 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص رقابتی 48.19 2019-12
رتبه رقابتی 117 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2019-12
رتبه فساد مالی 96 2019-12
آسانی کسب و کار 141 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 20013 2020-03
نرخ وام بانکی 13.32 2020-03
قیمت گازوئیل 0.9 2020-04

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 509 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 21 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 180 2020-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تانزانیا - شاخص های اقتصادی.