بازارها گذشته مرجع
پول 2315 2020-09
بازار سهام 1809 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2020-03
نرخ بیکاری 9.7 2018-12
نرخ تورم 3.3 2020-08
نرخ بهره 5 2020-08
موازنه تجاری -93.28 2020-06
حساب جاری -239 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2019-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 509 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 21 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 186 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2020-03
تولید ناخالص داخلی 63.18 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53873143 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 986 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2660 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 31635470 2020-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8466096 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4537331 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2387805 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1337823 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1373071 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 2018-12
جمعیت 55.89 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.3 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2020-08
تورم مواد غذایی 3.7 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2020-08
اندازه اصل تورم 2.5 2020-08
CPI مسکن آب و برق 151 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-08
قیمت صادرات 105 2019-06
قیمت واردات 102 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-08
قیمت تولید 104 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2020-08
ترازنامه بانک 36220172 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 18718147 2020-02
عرضه پول M0 7610 2020-07
عرضه پول M1 14336 2020-07
عرضه پول M2 22567 2020-07
عرضه پول M3 29339 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -93.28 2020-06
حساب جاری -239 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
صادرات 1476 2020-06
واردات 2139 2019-06
گردش سرمایه 460 2020-06
بدهی خارجی 23193 2020-07
رابطه مبادله 102 2019-06
شاخص تروریسم 3.27 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2019-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 35 2020-09
بدهی های دولت 6576 2020-07
مخارج نظامی 665 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص رقابتی 48.19 2019-12
رتبه رقابتی 117 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2019-12
رتبه فساد مالی 96 2019-12
آسانی کسب و کار 141 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 19920 2020-07
نرخ وام بانکی 13.62 2020-07
قیمت گازوئیل 0.79 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 509 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 21 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 186 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تانزانیا - شاخص های اقتصادی.