بازارها گذشته مرجع
پول 2295 2020-01
بازار سهام 2090 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2019-09
نرخ بیکاری 9.7 2018-12
نرخ تورم 3.8 2019-12
نرخ بهره 7 2019-11
موازنه تجاری -756 2019-09
حساب جاری -109 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.4 2017-12
بودجه دولت -2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2019-09
تولید ناخالص داخلی 57.44 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46636421 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 957 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3227 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 28640136 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5573086 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4052741 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2671779 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1290552 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1317178 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 2018-12
جمعیت 54.2 2018-12
هزینه زندگی خانواده 762800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 332400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 884100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 419500 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.8 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 2019-12
تورم مواد غذایی 6.3 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-12
اندازه اصل تورم 2.2 2019-11
CPI مسکن آب و برق 139 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-12
قیمت صادرات 105 2019-06
قیمت واردات 102 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-12
قیمت تولید 103 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 11.44 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2019-11
ترازنامه بانک 35542799 2019-09
نرخ بهره سپرده 7.15 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 17918813 2019-09
عرضه پول M0 7411 2019-11
عرضه پول M1 13192 2019-11
عرضه پول M2 21068 2019-11
عرضه پول M3 28164 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -756 2019-09
حساب جاری -109 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
صادرات 1583 2019-09
واردات 2139 2019-06
گردش سرمایه -284 2019-03
بدهی خارجی 22281 2019-11
رابطه مبادله 102 2019-06
شاخص تروریسم 3.27 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.4 2017-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
بدهی های دولت 6314 2019-11
مخارج نظامی 665 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص رقابتی 48.19 2019-12
رتبه رقابتی 117 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 141 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 19384 2019-11
نرخ وام بانکی 13.62 2019-11
قیمت گازوئیل 0.91 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تانزانیا - شاخص های اقتصادی.