بازارها گذشته مرجع
پول 2314 2020-12
بازار سهام 1797 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2020-03
نرخ بیکاری 9.6 2019-12
نرخ تورم 3.1 2020-10
نرخ بهره 5 2020-09
موازنه تجاری -93.28 2020-06
حساب جاری -239 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2019-12
بودجه دولت -1.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 509 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 21 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 180 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2020-03
تولید ناخالص داخلی 63.18 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53873143 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 986 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2660 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 31635470 2020-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8466096 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4537331 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2387805 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1337823 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1373071 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.6 2019-12
جمعیت 55.89 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.1 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 2020-10
تورم مواد غذایی 3.4 2020-10
قیمت مصرف کننده اصلی 111 2020-10
اندازه اصل تورم 2.4 2020-10
CPI مسکن آب و برق 151 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-10
قیمت صادرات 104 2020-06
قیمت واردات 96.9 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-10
قیمت تولید 104 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2020-09
ترازنامه بانک 37412732 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 18035450 2020-06
عرضه پول M0 7628 2020-09
عرضه پول M1 13667 2020-09
عرضه پول M2 22291 2020-09
عرضه پول M3 29429 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -93.28 2020-06
حساب جاری -239 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
صادرات 1476 2020-06
واردات 2139 2019-06
گردش سرمایه 460 2020-06
بدهی خارجی 23328 2020-09
رابطه مبادله 108 2020-06
شاخص تروریسم 3.27 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2019-12
بودجه دولت -1.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 35 2020-12
بدهی های دولت 6666 2020-09
مخارج نظامی 665 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص رقابتی 48.19 2019-12
رتبه رقابتی 117 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2019-12
رتبه فساد مالی 96 2019-12
آسانی کسب و کار 141 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 20209 2020-09
نرخ وام بانکی 13.69 2020-09
قیمت گازوئیل 0.82 2020-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 509 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 21 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 180 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تانزانیا - شاخص های اقتصادی.