08/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
TZ
نرخ تورم (سالانه) NOV 4% 3.9%

تانزانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

تانزانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.