07/05/2021 واقعی قبلی
10:40 AM
TZ
نرخ تورم (سالانه) APR


تانزانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

تانزانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.