بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 2314.00 2318 2322 2326 2330 2338
بازار سهام 1803.04 1735 1666 1600 1536 1408

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 2.6 3.5 4 4 6
نرخ بیکاری 9.60 10.6 10.6 10.6 10.6 10.3
نرخ تورم 3.20 3.2 3.4 3.6 3.5 3.8
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری -93.28 -869 -859 -631 3241 -828
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -5 -5 -5 -5 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38.6 38.6 38.6 38.6 38
بودجه دولت -1.40 -7.7 -7.7 -7.7 -7.7 -6.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 2.6 3.5 4 4 6
تولید ناخالص داخلی 63.18 50 55 55 55 62
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53873143.29 23839073 55112226 55273845 25388613 25388613
تولید ناخالص داخلی سرانه 985.50 965 965 965 965 990
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2660.40 2510 2510 2510 2510 2650
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8466095.78 2690734 9351021 8686214 2865631 2865631
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4537331.19 1908886 4970605 4655302 2032963 2032963
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2387805.16 1055550 2834652 2449888 1124161 1124161
تولید ناخالص داخلی از معادن 1337823.47 600138 1625961 1372607 639147 639147
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1373070.56 849066 1367538 1408770 904255 904255

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 9.60 10.6 10.6 10.6 10.6 10.3
جمعیت 55.89 60 60 60 59.15 60.8

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 3.20 3.2 3.4 3.6 3.5 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.79 121 124 125 130 125
تورم مواد غذایی 3.00 3.6 4 4.2 4 4.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.3 0.2 0.2 0.3 0.6
قیمت تولید 104.40 133 110 110 137 137
تغییر قیمت تولید کننده 4.40 5 5 5 4.3 4.3
اندازه اصل تورم 2.40 2.3 2.6 2.4 2.3 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.28 110 112 109 122 113

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
ترازنامه بانک 37412732.50 39000000 39150000 39150000 39250000 39500000
ترازنامه بانک مرکزی 18035450.30 23500000 23600000 23600000 23650000 22800000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -93.28 -869 -859 -631 3241 -828
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -5 -5 -5 -5 -6
واردات 2138.90 2000 2000 2000 2150 2150

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38.6 38.6 38.6 38.6 38
بودجه دولت -1.40 -7.7 -7.7 -7.7 -7.7 -6.3
مخارج نظامی 665.00 760 760 760 730 730

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
قیمت گازوئیل 0.80 0.81 0.72 0.69 0.77 0.77
نرخ وام بانکی 13.97 12.93 13.51 13.51 14.93 14.93


تانزانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.