بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 2314.00 2318 2322 2326 2330 2338
بازار سهام 1986.64 1910 1834 1761 1691 1550

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 4.5 5.2 5.6 5.7 6.2
نرخ بیکاری 9.60 10.6 10.6 10.6 9.9 9.9
نرخ تورم 3.30 3.4 3.6 3.5 3.6 3.8
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری -820.50 -869 -859 3241 3241 -828
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -5 -5 -5 -5 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38.6 38.6 38.6 38.6 38
بودجه دولت -2.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.5 -2.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 4.5 5.2 5.6 5.7 6.2
تولید ناخالص داخلی 63.18 55 55 55 55 62
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53873143.29 56297435 56674547 56890039 56943912 60417222
تولید ناخالص داخلی سرانه 985.50 965 965 965 965 990
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2660.40 2510 2510 2510 2510 2650
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5855643.00 8764154 6160136 6183559 6189415 6566940
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5137774.00 5591061 5404938 5425489 5430627 5761870
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2888507.00 2590586 3038709 3050263 3053152 3239380
تولید ناخالص داخلی از معادن 1491969.00 1503363 1569551 1575519 1577011 1673201
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1404922.00 1429619 1477978 1483598 1485003 1575581

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 9.60 10.6 10.6 10.6 9.9 9.9
جمعیت 59.73 60 60 59.15 59.15 60.8

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 3.30 3.4 3.6 3.5 3.6 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.22 104 103 104 107 108
تورم مواد غذایی 4.90 4 4.2 4 4 4.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.7 0.6 0.3 0.3 0.4
قیمت تولید 104.40 133 110 137 137 137
تغییر قیمت تولید کننده 4.40 5 5 4.3 4.3 4.3
اندازه اصل تورم 3.70 3 2.7 2.3 2.3 2.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.06 103 102 103 107 107

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
ترازنامه بانک 37870333.80 39150000 39150000 39250000 39250000 39500000
ترازنامه بانک مرکزی 21569586.50 23600000 23600000 23650000 23650000 22800000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -820.50 -869 -859 3241 3241 -828
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -5 -5 -5 -5 -6
واردات 2138.90 2000 2000 2150 2150 2150

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38.6 38.6 38.6 38.6 38
بودجه دولت -2.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.5 -2.5
مخارج نظامی 639.00 760 760 730 730 730

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
قیمت گازوئیل 0.94 0.75 0.71 0.77 0.64 0.61
نرخ وام بانکی 13.76 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05


تانزانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.