بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 2321.00 2320 2320 2320 2320 2320
بازار سهام 1874.58 1830 1793 1758 1722 1655

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 5 4.8 5.4 5.7 6
نرخ بیکاری 9.50 9.3 9.3 9.3 9.3 9.1
نرخ تورم 3.80 4.5 3.7 3.4 3.1 3
نرخ بهره 5.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -1371.70 -1019 -1009 -900 -781 -828
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38 38 38 38 37
بودجه دولت -2.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 5 4.8 5.4 5.7 6
تولید ناخالص داخلی 62.41 55 55 62 62 62
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 57519760.71 60223189 60395749 60280709 60625828 64263377
تولید ناخالص داخلی سرانه 976.16 990 990 990 990 995
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2635.34 2510 2510 2650 2650 2650
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10031318.00 8984466 6347321 10573009 10603103 11207390
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5072162.00 5567116 5492714 5346059 5361275 5666822
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3043420.00 2721481 3164370 3207765 3216895 3400231
تولید ناخالص داخلی از معادن 1701661.00 1663593 1757767 1793551 1798656 1901164
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1461479.00 1472126 1538607 1540399 1544783 1632823

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 9.50 9.3 9.3 9.3 9.3 9.1
جمعیت 59.73 59.15 59.15 60.8 60.8 60.8

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 3.80 4.5 3.7 3.4 3.1 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.88 109 108 108 110 112
تورم مواد غذایی 6.60 6.8 6.4 6 4.5 4
قیمت تولید 104.40 115 113 111 110 120
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 -0.6 0.4 0.3 0.2 0.3
اندازه اصل تورم 3.30 3.5 4 4 4 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.00 106 107 107 107 108

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 5.00 7 7 7 7 7
ترازنامه بانک 42909000.00 39250000 39250000 39500000 39500000 39500000
ترازنامه بانک مرکزی 21114021.20 23650000 23650000 22800000 22800000 22800000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -1371.70 -1019 -1009 -900 -781 -828
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -3
واردات 2394.00 2150 2150 2150 2150 2150

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38 38 38 38 37
بودجه دولت -2.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
مخارج نظامی 639.00 730 730 730 730 730

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
قیمت گازوئیل 1.23 1.27 1.32 1.36 1.41 1.41
نرخ وام بانکی 13.80 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8


تانزانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.