بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 2320.00 2324 2328 2332 2336 2344
بازار سهام 1758.88 1735 1666 1599 1535 1408

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 2.3 2.5 3.6 4.6 5
نرخ بیکاری 9.70 11 11 11.6 11.6 11.6
نرخ تورم 3.30 3.5 3.6 3.2 3.4 4
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری -641.10 -869 -859 -631 -631 -828
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -4.4 -4.4 -5 -5 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38.8 38.8 38.6 38.6 38.6
بودجه دولت -3.10 -9.5 -9.5 -6 -6 -6
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 2.3 2.5 3.6 4.6 5
تولید ناخالص داخلی 63.18 50 50 50 55 55
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53873143.29 47709058 55219972 55812576 56351308 57980970
تولید ناخالص داخلی سرانه 985.50 930 930 965 965 965
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2660.40 2400 2400 2510 2510 2510
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8466095.78 5701267 9369925 9470480 9561894 9838421
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4537331.19 4145954 4980323 5033770 5082359 5229339
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2387805.16 2733230 2840194 2870674 2898383 2982203
تولید ناخالص داخلی از معادن 1337823.47 1320235 1629140 1646623 1662517 1710597
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1373070.56 1347473 1370212 1384917 1398284 1438722

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 9.70 11 11 11.6 11.6 11.6
جمعیت 55.89 58.37 57.5 60 60 59.15

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 3.30 3.5 3.6 3.2 3.4 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.74 120 121 124 125 126
تورم مواد غذایی 3.80 5 4.7 4.5 4.2 5.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.6 0.4 0.3 0.2 0.3
قیمت تولید 104.40 108 110 110 110 114
تغییر قیمت تولید کننده 4.40 4.7 5 5 5 4.3
اندازه اصل تورم 2.60 2.4 2.6 3 3.2 3.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.78 109 110 112 111 115

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
ترازنامه بانک 36220172.20 38650000 38730000 39000000 39150000 39250000
ترازنامه بانک مرکزی 18718146.70 23550000 23670000 23500000 23600000 23650000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -641.10 -869 -859 -631 -631 -828
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -4.4 -4.4 -5 -5 -5
واردات 2138.90 2000 2000 2000 2000 2150

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38.8 38.8 38.6 38.6 38.6
بودجه دولت -3.10 -9.5 -9.5 -6 -6 -6
مخارج نظامی 665.00 760 760 760 760 730

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
قیمت گازوئیل 0.73 0.63 0.6 0.57 0.54 0.51
نرخ وام بانکی 13.51 13.51 13.51 13.51 13.51 13.51


تانزانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.