بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 2314.00 2318 2322 2326 2330 2338
بازار سهام 1793.59 1726 1657 1591 1527 1400

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 2.3 2.6 3.5 4 4
نرخ بیکاری 9.70 11 10.6 10.6 10.6 10.6
نرخ تورم 3.10 3.3 3.2 3.4 3.6 3.5
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری -93.28 3273 -859 -631 -631 3241
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -4.4 -5 -5 -5 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38.8 38.6 38.6 38.6 38.6
بودجه دولت -3.10 -9.5 -7.7 -7.7 -7.7 -7.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 2.3 2.6 3.5 4 4
تولید ناخالص داخلی 63.18 50 50 55 55 55
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53873143.29 23839073 55112226 55273845 55758703 25388613
تولید ناخالص داخلی سرانه 985.50 930 965 965 965 965
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2660.40 2400 2510 2510 2510 2510
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8466095.78 2690734 9351021 8686214 8762409 2865631
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4537331.19 1908886 4970605 4655302 4696138 2032963
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2387805.16 1055550 2834652 2449888 2471378 1124161
تولید ناخالص داخلی از معادن 1337823.47 600138 1625961 1372607 1384647 639147
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1373070.56 849066 1367538 1408770 1421128 904255

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 9.70 11 10.6 10.6 10.6 10.6
جمعیت 55.89 57.5 60 60 60 59.15

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.10 3.3 3.2 3.4 3.6 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.54 123 121 124 125 130
تورم مواد غذایی 3.40 3.3 3.6 4 4.2 4
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3
قیمت تولید 104.40 133 110 110 110 137
تغییر قیمت تولید کننده 4.40 5 5 5 5 4.3
اندازه اصل تورم 2.50 2.6 2.3 2.6 2.4 2.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.44 115 110 112 109 122

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
ترازنامه بانک 36220172.20 38730000 39000000 39150000 39150000 39250000
ترازنامه بانک مرکزی 18718146.70 23670000 23500000 23600000 23600000 23650000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -93.28 3273 -859 -631 -631 3241
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -4.4 -5 -5 -5 -5
واردات 2138.90 2000 2000 2000 2000 2150

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38.8 38.6 38.6 38.6 38.6
بودجه دولت -3.10 -9.5 -7.7 -7.7 -7.7 -7.7
مخارج نظامی 665.00 760 760 760 760 730

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
قیمت گازوئیل 0.80 0.81 0.72 0.69 0.65 0.77
نرخ وام بانکی 13.10 12.93 13.51 13.51 13.51 14.93


تانزانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.