بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 2314.00 2318 2322 2326 2330 2338
بازار سهام 1868.83 1791 1720 1651 1585 1453

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 4.3 4.7 5.3 5.7 6.2
نرخ بیکاری 9.60 10.6 10.6 10.6 9.9 9.9
نرخ تورم 3.20 3.4 3.6 3.5 3.6 3.8
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری -320.20 -869 -859 3241 3241 -828
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -5 -5 -5 -5 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38.6 38.6 38.6 38.6 38
بودجه دولت -2.60 -7.7 -7.7 -7.7 -7.7 -6.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 4.3 4.7 5.3 5.7 6.2
تولید ناخالص داخلی 63.18 55 55 55 55 62
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53873143.29 56028069 56189688 25388613 56728420 60245582
تولید ناخالص داخلی سرانه 985.50 965 965 965 965 990
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2660.40 2510 2510 2510 2510 2650
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5855643.00 8804740 8747380 2865631 6165992 6548284
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5137774.00 4718824 5580361 2032963 5410076 5745501
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2888507.00 2483317 2585628 1124161 3041598 3230177
تولید ناخالص داخلی از معادن 1491969.00 1391336 1500486 639147 1571043 1668448
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1404922.00 1427993 1426882 904255 1479383 1571105

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 9.60 10.6 10.6 10.6 9.9 9.9
جمعیت 59.73 60 60 59.15 59.15 60.8

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 3.20 3.4 3.6 3.5 3.6 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.41 104 103 104 106 108
تورم مواد غذایی 3.60 4 4.2 4 4 4.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.2 0.2 0.3 0.3 0.6
قیمت تولید 104.40 133 110 137 137 137
تغییر قیمت تولید کننده 4.40 5 5 4.3 4.3 4.3
اندازه اصل تورم 3.80 2.6 2.4 2.3 2.3 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.91 103 102 103 105 107

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
ترازنامه بانک 37748372.00 39150000 39150000 39250000 39250000 39500000
ترازنامه بانک مرکزی 20753088.00 23600000 23600000 23650000 23650000 22800000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -320.20 -869 -859 3241 3241 -828
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -5 -5 -5 -5 -6
واردات 2138.90 2000 2000 2150 2150 2150

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38.6 38.6 38.6 38.6 38
بودجه دولت -2.60 -7.7 -7.7 -7.7 -7.7 -6.3
مخارج نظامی 781.00 760 760 730 730 730

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
قیمت گازوئیل 0.85 0.75 0.71 0.77 0.64 0.61
نرخ وام بانکی 13.96 13.38 13.38 14.93 13.38 13.38


تانزانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.