بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 2300.00 2300 2300 2300 2300 2300
بازار سهام 1908.10 1875 1836 1799 1762 1691

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 4 4.6 5.3 6 5.7
نرخ بیکاری 9.50 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3
نرخ تورم 4.00 3.5 3.3 3 3.4 3.3
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری -820.50 3241 3241 3241 3241 -828
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38.6 38 38 38 38
بودجه دولت -2.60 -3.9 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 4 4.6 5.3 6 5.7
تولید ناخالص داخلی 62.41 55 55 55 55 62
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 57519760.71 25388613 59820551 60165670 60568308 63230323
تولید ناخالص داخلی سرانه 976.16 965 965 965 965 990
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2635.34 2510 2510 2510 2510 2650
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8674674.00 2865631 10040589 9073709 9134432 10612903
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4637527.00 2032963 5261637 4850853 4883316 5561550
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2537748.00 1124161 3013437 2654484 2672249 3185203
تولید ناخالص داخلی از معادن 1473804.00 639147 1654507 1541599 1551916 1748814
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1387694.00 904255 1447306 1451528 1461242 1529802

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 9.50 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3
جمعیت 59.73 59.15 59.15 59.15 59.15 60.8

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 4.00 3.5 3.3 3 3.4 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.71 104 107 107 107 108
تورم مواد غذایی 4.00 4 3.5 3 2.8 2.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 0.2 -0.1 -0.2 -0.2
قیمت تولید 104.40 115 113 111 110 120
تغییر قیمت تولید کننده 4.40 10 8 6 5 4.5
اندازه اصل تورم 4.50 3.5 3 2.5 2.3 2.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.50 105 105 105 105 104

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
ترازنامه بانک 37870333.80 39250000 39250000 39250000 39250000 39500000
ترازنامه بانک مرکزی 21569586.50 23650000 23650000 23650000 23650000 22800000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -820.50 3241 3241 3241 3241 -828
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
واردات 2394.00 2150 2150 2150 2150 2150

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38.6 38 38 38 38
بودجه دولت -2.60 -3.9 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
مخارج نظامی 639.00 730 730 730 730 730

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
قیمت گازوئیل 1.05 1 0.95 0.9 0.86 0.81
نرخ وام بانکی 14.44 14.44 14.44 14.44 14.44 14.44


تانزانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.