بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 2300.00 2302 2309 2317 2325 2340
بازار سهام 1935.63 1929 1910 1890 1871 1834
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.60 6.8 5.6 6.4 5.2 6.3
نرخ بیکاری 10.30 9 9 8 8 8
نرخ تورم 3.70 3.6 4 4.1 4.3 4.8
نرخ بهره 7.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری -1038.60 3102 3313 3313 3313 3273
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -8.7 -8.7 -7 -7 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40 43 43 45 45 45
بودجه دولت -2.00 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.60 6.8 5.6 6.4 5.2 6.3
تولید ناخالص داخلی 57.44 59 59 62 62 62
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46636420.57 22196414 22321230 22134006 22134006 23839073
تولید ناخالص داخلی سرانه 957.10 980 980 1010 1010 1010
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2809.07 2898 2838 2838 2946 2946
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8182587.00 2505325 2519413 2498281 2498281 2690734
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4193881.00 1777352 1787346 1772354 1772354 1908886
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2280570.00 982816 988343 980053 980053 1055550
تولید ناخالص داخلی از معادن 1159804.00 558785 561927 557214 557214 600138
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1307326.00 790560 795006 788337 788337 849066
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 10.30 9 9 8 8 8
دستمزد 362400.00 359314 390000 390000 390000 400000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 884100.00 749322 950800 950800 950800 960500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 419500.00 377812 490500 490500 490500 500000
هزینه زندگی خانواده 762800.00 762800 762800 762800 762800 785000
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 3.70 3.6 4 4.1 4.3 4.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.61 116 117 121 122 123
تورم مواد غذایی 2.90 5.34 5.5 5.5 5.5 5
قیمت تولید 123.70 129 128 128 128 133
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.21 106 110 110 111 115
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 7.00 5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 7.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -1038.60 3102 3313 3313 3313 3273
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -8.7 -8.7 -7 -7 -7
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40 43 43 45 45 45
بودجه دولت -2.00 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
قیمت گازوئیل 1.01 0.98 0.96 0.93 0.91 0.91
نرخ وام بانکی 14.41 12.41 12.41 12.41 12.41 12.41


تانزانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.