بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 2307.00 2300 2306 2313 2320 2333
بازار سهام 2077.95 2020 1980 1940 1902 1826
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.4 5.2 4.7 4.5 4.8
نرخ بیکاری 9.70 9.5 9.5 9.5 9.5 9.3
نرخ تورم 3.80 3.3 3.5 3.6 3.6 5
نرخ بهره 7.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری -755.80 -819 -829 -631 -750 -828
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40 45 45 45 45 47
بودجه دولت -2.00 -4 -4 -4 -4 -5.1
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.4 5.2 4.7 4.5 4.8
تولید ناخالص داخلی 57.44 62 62 62 62 60
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46636420.57 49621151 49061514 48828332 48735059 51074342
تولید ناخالص داخلی سرانه 957.10 995 995 995 995 1020
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3227.03 3400 3400 3400 3400 3560
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5573086.00 8711855 8451447 8411278 8395211 8798181
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4052741.00 4462289 4806408 4783564 4774426 5003599
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2671779.00 2426526 2508001 2496080 2491312 2610895
تولید ناخالص داخلی از معادن 1290552.00 1234031 1392703 1386084 1383436 1449841
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1317178.00 1390995 1357924 1351470 1348888 1413635
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 9.70 9.5 9.5 9.5 9.5 9.3
جمعیت 54.20 58.37 58.37 58.37 57.5 59.15
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 884100.00 950800 950800 950800 960500 1000500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 419500.00 490500 490500 490500 500000 520000
هزینه زندگی خانواده 762800.00 762800 762800 762800 785000 798000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.80 3.3 3.5 3.6 3.6 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.10 120 121 120 121 127
تورم مواد غذایی 6.30 6.5 6.5 5.5 5 5
قیمت تولید 103.16 111 110 108 108 113
تغییر قیمت تولید کننده 11.44 7.8 6.5 4.7 5 4.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.33 109 110 109 109 115
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 7.00 5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 7.15 7.15 5.15 5.15 5.15 5.15
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -755.80 -819 -829 -631 -750 -828
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -5
واردات 2138.90 1950 1970 2000 2000 2150
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40 45 45 45 45 47
بودجه دولت -2.00 -4 -4 -4 -4 -5.1
مخارج نظامی 665.00 760 760 760 760 730
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
قیمت گازوئیل 0.91 1 1.02 1.05 1.07 1.08
نرخ وام بانکی 13.62 12.44 12.44 12.44 12.44 12.44


تانزانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.