بازارها گذشته مرجع
پول 1 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-12
نرخ بیکاری 9.5 2019-12
نرخ تورم 1.43 2019-12
نرخ بهره 4 2020-04
موازنه تجاری -590 2019-12
حساب جاری 232 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.8 2019-12
بودجه دولت -1.7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
موارد کروناویروس 104 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 11 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 89 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی 12.83 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 27478 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35783 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.5 2019-12
جمعیت 0.38 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.43 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2019-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-04
عرضه پول M0 337 2019-12
نرخ بهره سپرده 0.59 2019-12
ذخایر ارزی 2034 2020-04
عرضه پول M1 3248 2019-12
عرضه پول M2 7542 2020-03
عرضه پول M3 8196 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -590 2019-12
حساب جاری 232 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.5 2018-12
صادرات 114 2019-12
واردات 704 2019-12
ورود توریست 712 2020-02

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.8 2019-12
بودجه دولت -1.7 2019-12
ارزیابی اعتبار 50 2020-07

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 9.8 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.9 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.9 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7933 2017-03
آدرس های IP 80351 2017-03
شاخص فساد مالی 64 2019-12
رتبه فساد مالی 29 2019-12
آسانی کسب و کار 119 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 5779 2020-03
نرخ وام بانکی 11.05 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 413 2018-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 104 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 11 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 89 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: باهاما - شاخص های اقتصادی.