بازارها گذشته مرجع
پول 1 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2017-12
نرخ بیکاری 10.1 2017-12
نرخ تورم 3.6 2019-02
نرخ بهره 4 2019-04
موازنه تجاری -586 2018-09
حساب جاری -639 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.6 2018-12
بودجه دولت -3.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی 12.16 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 26539 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27718 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.1 2017-12
جمعیت 0.38 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.6 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2019-02
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2019-04
عرضه پول M0 307 2018-09
نرخ بهره سپرده 0.85 2018-12
ذخایر ارزی 1182 2018-12
عرضه پول M1 2712 2018-09
عرضه پول M2 6715 2018-09
عرضه پول M3 7098 2018-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -586 2018-09
حساب جاری -639 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.5 2018-12
صادرات 146 2018-09
واردات 732 2018-09
ورود توریست 400 2018-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.6 2018-12
بودجه دولت -3.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 65
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.9 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.9 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7933 2017-03
آدرس های IP 80351 2017-03
شاخص فساد مالی 65 2018-12
رتبه فساد مالی 29 2018-12
آسانی کسب و کار 118 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 5887 2018-11
نرخ وام بانکی 11.05 2018-09
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 391 2018-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: باهاما - شاخص های اقتصادی.