بازارها گذشته مرجع
پول 1 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-12
نرخ بیکاری 9.5 2019-12
نرخ تورم 1.68 2019-11
نرخ بهره 4 2020-02
موازنه تجاری -573 2019-09
حساب جاری -116 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.6 2018-12
بودجه دولت -3.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
موارد کروناویروس 29 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 5 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 4 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 13 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 32218 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28705 2017-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.5 2019-12
جمعیت 0.38 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.68 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2019-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-02
عرضه پول M0 337 2019-12
نرخ بهره سپرده 0.85 2018-12
ذخایر ارزی 1380 2020-01
عرضه پول M1 3248 2019-12
عرضه پول M2 7215 2019-11
عرضه پول M3 8155 2020-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -573 2019-09
حساب جاری -116 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.5 2018-12
صادرات 109 2019-09
واردات 682 2019-09
ورود توریست 706 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.6 2018-12
بودجه دولت -3.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 52 2020-04

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 9.8 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.9 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.9 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7933 2017-03
آدرس های IP 80351 2017-03
شاخص فساد مالی 64 2019-12
رتبه فساد مالی 29 2019-12
آسانی کسب و کار 119 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 5870 2019-11
نرخ وام بانکی 10.43 2020-01

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 413 2018-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 29 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 5 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 4 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: باهاما - شاخص های اقتصادی.