بازارها گذشته مرجع
پول 1 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-12
نرخ بیکاری 10.1 2017-12
نرخ تورم 3.6 2019-02
نرخ بهره 4 2019-07
موازنه تجاری -499 2019-03
حساب جاری 32.6 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.6 2018-12
بودجه دولت -3.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 12.16 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 27484 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28705 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.1 2017-12
جمعیت 0.39 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.6 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2019-02
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2019-07
عرضه پول M0 322 2019-06
نرخ بهره سپرده 0.85 2018-12
ذخایر ارزی 1563 2019-06
عرضه پول M1 3004 2019-06
عرضه پول M2 7027 2019-06
عرضه پول M3 7429 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -499 2019-03
حساب جاری 32.6 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.5 2018-12
صادرات 146 2019-03
واردات 645 2019-03
ورود توریست 589 2019-05
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.6 2018-12
بودجه دولت -3.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 65
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.9 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.9 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7933 2017-03
آدرس های IP 80351 2017-03
شاخص فساد مالی 65 2018-12
رتبه فساد مالی 29 2018-12
آسانی کسب و کار 118 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 5846 2019-06
نرخ وام بانکی 10.96 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 413 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: باهاما - شاخص های اقتصادی.