بازارها گذشته مرجع
پول 1 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-12
نرخ بیکاری 9.5 2019-12
نرخ تورم -0.74 2020-09
نرخ بهره 4 2020-10
موازنه تجاری -450 2020-06
حساب جاری -740 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.8 2019-12
بودجه دولت -1.7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
موارد کروناویروس 8067 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 175 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 6680 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی 12.83 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 27478 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35783 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.5 2019-12
جمعیت 0.38 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.74 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-10
عرضه پول M0 380 2020-06
نرخ بهره سپرده 0.59 2019-12
ذخایر ارزی 1904 2020-09
عرضه پول M1 3523 2020-06
عرضه پول M2 7556 2020-06
عرضه پول M3 7798 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -450 2020-06
حساب جاری -740 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-12
صادرات 61.9 2020-06
واردات 512 2020-06
ورود توریست 23.4 2020-07

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.8 2019-12
بودجه دولت -1.7 2019-12
ارزیابی اعتبار 45 2021-01

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 9.8 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.9 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.9 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7933 2017-03
آدرس های IP 80351 2017-03
شاخص فساد مالی 64 2019-12
رتبه فساد مالی 29 2019-12
آسانی کسب و کار 119 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 5779 2020-06
نرخ وام بانکی 10.38 2020-08

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 267 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 8067 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 175 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 6680 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: باهاما - شاخص های اقتصادی.