بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.00 1 1 1 1 1

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
نرخ بیکاری 25.60 11 11 11 11 9.8
نرخ تورم 4.10 4.5 3.8 3.4 3 2
نرخ بهره 4.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4
موازنه تجاری -662.10 -615 -615 -607 -607 -607
حساب جاری -575.10 -250 -250 -310 -310 -310
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20.90 -12 -12 -12 -12 -9.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.80 70.9 70 70 70 61
بودجه دولت -13.30 -6.5 -6.5 -6.5 -3.3 -3.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
تولید ناخالص داخلی 11.25 12.6 12.6 12.8 12.8 12.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 27196.69 26800 26800 26800 26800 28900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30764.12 36000 36000 36000 36000 37100

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 25.60 11 11 11 11 9.8
جمعیت 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 4.10 4.5 3.8 3.4 3 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.20 116 117 117 117 119
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 4.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4
نرخ بهره سپرده 0.52 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
ذخایر ارزی خارجی 2549.93 1980 1980 1980 1980 1980

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -662.10 -615 -615 -607 -607 -607
حساب جاری -575.10 -250 -250 -310 -310 -310
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20.90 -12 -12 -12 -12 -9.5
واردات 827.80 790 790 787 787 787
صادرات 165.70 175 175 180 180 180
ورود توریست 312.20 200 200 500 500 500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.80 70.9 70 70 70 61
بودجه دولت -13.30 -6.5 -6.5 -6.5 -3.3 -3.3


مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ وام بانکی 9.85 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
جواز ساختمان 267.00 380 380 380 380 380


باهاما - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.