بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.00 1 1 1 1 1

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 -4.5 -4.5 1 1 1
نرخ بیکاری 9.50 13 13 12 12 12
نرخ تورم 1.43 1 1.3 1.5 1.6 1.8
نرخ بهره 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری -590.00 -580 -630 -585 -585 -615
حساب جاری 231.60 -400 -450 -450 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -9 -9 -10 -10 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.80 75 75 70 70 70
بودجه دولت -1.70 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 -4.5 -4.5 1 1 1
تولید ناخالص داخلی 12.83 11.7 11.7 12.6 12.6 12.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 27477.96 27000 27000 27200 27200 27200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35782.80 33650 33650 34000 34000 34000

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 9.50 13 13 12 12 12
جمعیت 0.38 0.39 0.41 0.41 0.41 0.42

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.43 1 1.3 1.5 1.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 -0.2 0.1 0.3 0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.50 110 110 110 110 112

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ بهره سپرده 0.59 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
ذخایر ارزی 1770.44 1960 1980 1980 1980 1980

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -590.00 -580 -630 -585 -585 -615
حساب جاری 231.60 -400 -450 -450 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -9 -9 -10 -10 -10
واردات 703.70 760 785 750 750 790
صادرات 113.70 180 155 165 165 175
ورود توریست 302.10 350 590 620 650 720

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.80 75 75 70 70 70
بودجه دولت -1.70 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5


مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ وام بانکی 10.38 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55


باهاما - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.