بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.00 1 1 1 1 1
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.8 1.8 1.8 1.8 2
نرخ بیکاری 10.70 13 13 13 13 12
نرخ تورم 1.80 2.3 2.6 2.4 2.3 2.2
نرخ بهره 4.00 4 4 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری -573.10 -550 -570 -580 -630 -615
حساب جاری -116.20 -400 -400 -400 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -9 -9 -9 -9 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.60 70 70 70 70 65
بودجه دولت -3.30 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -5.1
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.8 1.8 1.8 1.8 2
تولید ناخالص داخلی 12.16 13.6 13.6 13.6 13.6 13.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 32217.87 32600 32600 32600 32600 33000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28705.28 28000 28000 28000 28000 28000
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 10.70 13 13 13 13 12
جمعیت 0.39 0.39 0.39 0.39 0.41 0.42
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.80 2.3 2.6 2.4 2.3 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.1 0.3 0.2 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.80 111 111 111 111 114
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.00 4 4 3.5 3.5 3.5
نرخ بهره سپرده 0.85 0.85 0.85 0.35 0.35 0.35
ذخایر ارزی 1646.51 1960 1960 1960 1980 1980
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -573.10 -550 -570 -580 -630 -615
حساب جاری -116.20 -400 -400 -400 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -9 -9 -9 -9 -10
واردات 681.90 710 800 760 785 790
صادرات 108.80 160 230 180 155 175
ورود توریست 349.40 750 680 550 610 750
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.60 70 70 70 70 65
بودجه دولت -3.30 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -5.1
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ وام بانکی 12.73 12.73 12.73 12.23 12.23 12.23


باهاما - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.