بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.00 1 1 1 1 1

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.80 2 2 8.3 8.3 8.3
نرخ بیکاری 25.60 18 18 11 11 11
نرخ تورم 2.70 1.7 1.8 2 2 2.1
نرخ بهره 4.00 4 4 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -490.80 -585 -630 -615 -615 -607
حساب جاری -638.40 -220 -250 -250 -250 -310
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.60 -23 -23 -17 -17 -17
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.80 70 70 70 70 70
بودجه دولت -6.40 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.80 2 2 8.3 8.3 8.3
تولید ناخالص داخلی 11.25 12.6 12.6 12.6 12.6 12.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 23971.11 27200 27200 27200 27200 27300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30764.12 34000 34000 34000 34000 34600

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 25.60 18 18 11 11 11
جمعیت 0.39 0.41 0.42 0.42 0.42 0.43

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.70 1.7 1.8 2 2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.30 110 111 112 113 113

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 0.45 0.45 0.45 0.95 0.95 0.95
ذخایر ارزی خارجی 2370.01 1980 1980 1980 1980 1980

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -490.80 -585 -630 -615 -615 -607
حساب جاری -638.40 -220 -250 -250 -250 -310
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.60 -23 -23 -17 -17 -17
صادرات 112.10 165 175 175 175 180
واردات 602.90 750 790 790 790 787
ورود توریست 93.90 150 200 200 200 500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.80 70 70 70 70 70
بودجه دولت -6.40 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5


مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ وام بانکی 10.50 10.5 10.5 11 11 11

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
جواز ساختمان 267.00 380 380 380 380 380


باهاما - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.