بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.00 1 1 1 1 1

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.80 2 2 2 8.3 8.3
نرخ بیکاری 9.50 12 12 12 11 11
نرخ تورم 0.80 1.6 1.7 1.8 2 2.1
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4.5 4.5
موازنه تجاری -572.30 -630 -585 -630 -630 -615
حساب جاری -991.20 -210 -220 -250 -250 -310
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.60 -23 -23 -23 -17 -17
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.80 70 70 70 70 70
بودجه دولت -1.70 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.80 2 2 2 8.3 8.3
تولید ناخالص داخلی 12.83 12.6 12.6 12.6 12.6 12.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 27477.96 27200 27200 27200 27200 27300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35782.80 34000 34000 34000 34000 34600

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 9.50 12 12 12 11 11
جمعیت 0.38 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 0.80 1.6 1.7 1.8 2 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.70 110 109 114 111 113
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 0.45 0.45 0.45 1.24 0.45 0.45
ذخایر ارزی 2050.79 1980 1980 1980 1980 1980

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -572.30 -630 -585 -630 -630 -615
حساب جاری -991.20 -210 -220 -250 -250 -310
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.60 -23 -23 -23 -17 -17
واردات 686.60 750 750 790 790 787
صادرات 114.20 165 165 175 175 180
ورود توریست 23.60 115 150 200 200 500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.80 70 70 70 70 70
بودجه دولت -1.70 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5


مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ وام بانکی 9.69 9.69 9.69 11.05 9.69 9.69

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
جواز ساختمان 267.00 350 380 380 380 380


باهاما - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.