بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1.00 1 1 1 1 1

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 -4.5 -4.5 -4.5 1 1
نرخ بیکاری 9.50 13 13 13 12 12
نرخ تورم 1.68 1.8 1.7 1.6 1.6 1.8
نرخ بهره 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری -590.00 -570 -580 -630 -585 -615
حساب جاری 231.60 -400 -400 -450 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -9 -9 -9 -10 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.80 75 75 75 70 70
بودجه دولت -1.70 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 -4.5 -4.5 -4.5 1 1
تولید ناخالص داخلی 13.00 12.45 12.45 13.6 13.8 13.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 32217.87 32600 32600 32600 33000 33000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28705.28 26877 26877 28000 26877 26880

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 9.50 13 13 13 12 12
جمعیت 0.38 0.39 0.39 0.41 0.41 0.42

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.68 1.8 1.7 1.6 1.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.3 0.2 0.2 0.1 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.30 110 111 110 110 112

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ بهره سپرده 0.59 0.85 0.35 1.24 0.35 1.24
ذخایر ارزی 2033.90 1960 1960 1980 1980 1980

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -590.00 -570 -580 -630 -585 -615
حساب جاری 231.60 -400 -400 -450 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -9 -9 -9 -10 -10
واردات 703.70 800 760 785 750 790
صادرات 113.70 230 180 155 165 175
ورود توریست 711.70 300 350 590 620 720

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.80 75 75 75 70 70
بودجه دولت -1.70 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5


مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ وام بانکی 11.05 9.93 9.93 9.93 9.93 9.93


باهاما - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.