بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.00 1 1 1 1 1

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 -8 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ بیکاری 9.50 13 12 12 12 12
نرخ تورم 1.43 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8
نرخ بهره 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری -449.90 -630 -630 -585 -585 -630
حساب جاری -739.80 -110 -150 -210 -220 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 -9 -10 -10 -10 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.80 75 70 70 70 70
بودجه دولت -1.70 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 -8 6.5 6.5 6.5 6.5
تولید ناخالص داخلی 12.83 11.7 12.6 12.6 12.6 12.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 27477.96 27000 27200 27200 27200 27200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35782.80 33650 34000 34000 34000 34000

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 9.50 13 12 12 12 12
جمعیت 0.38 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.43 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.50 111 109 109 109 114

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ بهره سپرده 0.59 1.24 0.09 0.09 0.09 1.24
ذخایر ارزی 2127.10 1980 1980 1980 1980 1980

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -449.90 -630 -630 -585 -585 -630
حساب جاری -739.80 -110 -150 -210 -220 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 -9 -10 -10 -10 -10
واردات 511.80 785 750 750 750 790
صادرات 61.90 155 165 165 165 175
ورود توریست 23.40 68 95 115 150 200

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.80 75 70 70 70 70
بودجه دولت -1.70 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5


مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ وام بانکی 10.38 11.05 9.88 9.88 9.88 11.05

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
جواز ساختمان 267.00 280 320 350 380 380


باهاما - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.