بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2020-05
بازار سهام 47.83 2020-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2020-03
نرخ بیکاری 6.7 2020-03
نرخ تورم -1.2 2020-04
نرخ بهره 0 2020-04
موازنه تجاری -327141 2020-03
حساب جاری -510 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
بودجه دولت 1.7 2019-12
اطمینان کسب و کار 74.5 2020-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.5 2020-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 2020-03
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
موارد کروناویروس 939 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 17 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 594 2020-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 25 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5388 2019-12
تولید ناخالص ملی 21944 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1002 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 30926 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33048 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 101 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 402 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 266 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 336 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 488 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1172 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2020-03
افراد شاغل 416 2019-12
افراد بیکار 32803 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 15.2 2019-12
هزینه های کار 118 2019-12
پست های خالی شغلی 9543 2020-03
دستمزد 2269 2019-12
جمعیت 0.88 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 2019-12
نرخ اشتغال 70 2020-03
استخدام تمام وقت 367 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 41.7 2019-12
بهره وری 102 2019-12
رشد دستمزد 2.9 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.2 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.82 2020-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.52 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2019-12
قیمت تولید 105 2020-03
CPI مسکن آب و برق 107 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.35 2020-04
تورم مواد غذایی -1.3 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) -1.5 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-04
ذخایر ارزی 1003 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -327141 2020-03
حساب جاری -510 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2019-12
صادرات 304958 2020-03
واردات 632099 2020-03
گردش سرمایه -415 2019-12
حواله 20.6 2019-12
درآمد گردشگری 25610 2020-03
ورود توریست 55342 2020-03
ذخایر طلا 13.9 2020-03
بدهی خارجی 205303 2019-12
شاخص تروریسم 0.42 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
بودجه دولت 1.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -277 2019-12
هزینه های دولت 927 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2019-12
درآمدهای دولت 2083 2020-03
هزینه های مالی 1918 2020-03
درخواست پناهندگی 1340 2019-10
ارزیابی اعتبار 50 2020-05
مخارج نظامی 360 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 16.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 74.5 2020-04
تولید صنعتی 3.8 2020-02
تولید صنعتی 4.5 2020-02
ثبت خودرو 827 2020-04
سرعت اینترنت 6912 2017-03
آدرس های IP 368293 2017-03
شاخص رقابتی 66.39 2019-12
رتبه رقابتی 44 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2019-12
رتبه فساد مالی 41 2019-12
آسانی کسب و کار 54 2019-12
تولید الکتریسیته 390 2019-12
استخراج معدن 1.6 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.5 2020-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.4 2020-03
هزینه های مصرف کننده 3390 2019-12
پس انداز های شخصی 2.44 2018-12
قیمت گازوئیل 1.06 2020-05
بدهی خانوار به درآمد 145 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 102 2019-12
جواز ساختمان 591 2020-02
میزان ساخت و ساز 9.8 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 70.1 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 939 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 17 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 594 2020-05
تختخوابهای ICU 341 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قبرس - شاخص های اقتصادی.