بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2020-01
بازار سهام 67.42 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-09
نرخ بیکاری 7.7 2019-11
نرخ تورم 0.7 2019-12
نرخ بهره 0 2020-01
موازنه تجاری -411622 2019-11
حساب جاری -11.9 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 109 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.6 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2019-11
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-09
تولید ناخالص داخلی 24.47 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5359 2019-09
تولید ناخالص ملی 20731 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1080 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 30926 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33048 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 101 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 381 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 264 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 338 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 485 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1172 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.7 2019-11
افراد شاغل 401 2018-12
افراد بیکار 30088 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 17.2 2019-09
هزینه های کار 94.98 2019-09
پست های خالی شغلی 10087 2019-11
دستمزد 1880 2019-06
جمعیت 0.86 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 2019-09
نرخ اشتغال 70.8 2019-09
استخدام تمام وقت 366 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62.8 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 38.5 2019-09
بهره وری 108 2019-09
رشد دستمزد 3.1 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2019-09
قیمت تولید 104 2019-11
CPI مسکن آب و برق 110 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.65 2019-12
تورم مواد غذایی 1.8 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-01
ذخایر ارزی 929 2019-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -411622 2019-11
حساب جاری -11.9 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
صادرات 236617 2019-11
واردات 648239 2019-11
گردش سرمایه -10.9 2019-09
حواله 18.7 2019-06
درآمد گردشگری 299400 2019-10
ورود توریست 110330 2019-12
ذخایر طلا 13.9 2019-12
بدهی خارجی 208113 2019-09
شاخص تروریسم 0.42 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 372 2019-09
هزینه های دولت 1008 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.7 2018-12
درآمدهای دولت 2436 2019-09
هزینه های مالی 2064 2019-09
درخواست پناهندگی 1340 2019-10
ارزیابی اعتبار 50 2020-01
مخارج نظامی 360 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 16.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.3 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 109 2019-12
تولید صنعتی 1.8 2019-10
تولید صنعتی 3.2 2019-10
ثبت خودرو 3366 2019-12
سرعت اینترنت 6912 2017-03
آدرس های IP 368293 2017-03
شاخص رقابتی 66.39 2019-12
رتبه رقابتی 44 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2019-12
رتبه فساد مالی 41 2019-12
آسانی کسب و کار 54 2019-12
تولید الکتریسیته 343 2019-11
استخراج معدن -2.4 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.6 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.6 2019-11
هزینه های مصرف کننده 3387 2019-09
پس انداز های شخصی 2.44 2018-12
قیمت گازوئیل 1.33 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 145 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 106 2019-09
جواز ساختمان 663 2019-10
میزان ساخت و ساز 10.5 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 70.1 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قبرس - شاخص های اقتصادی.