بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-05
بازار سهام 69.58 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-03
نرخ بیکاری 7 2019-03
نرخ تورم 1.2 2019-04
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -374177 2019-03
حساب جاری -1230 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 111 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.3 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -8.4 2019-02
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 21.65 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5143 2018-12
تولید ناخالص ملی 20731 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1534 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 29433 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32415 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 81.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 332 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 235 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 331 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 470 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1098 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7 2019-03
افراد شاغل 380 2017-12
افراد بیکار 33383 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 20 2018-12
هزینه های کار 103 2018-12
پست های خالی شغلی 8774 2019-02
دستمزد 2222 2018-12
جمعیت 0.86 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 2018-12
نرخ اشتغال 69.2 2018-12
استخدام تمام وقت 355 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.1 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 40.2 2018-12
بهره وری 106 2018-12
رشد دستمزد 2.9 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 2018-12
قیمت تولید 102 2019-03
CPI مسکن آب و برق 107 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.72 2019-04
تورم مواد غذایی 2.9 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
ذخایر ارزی 829 2019-04
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -374177 2019-03
حساب جاری -1230 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
صادرات 213171 2019-03
واردات 587348 2019-03
گردش سرمایه -713 2018-12
حواله 13 2018-09
درآمد گردشگری 52400 2019-02
ورود توریست 329308 2019-04
ذخایر طلا 13.9 2019-03
بدهی خارجی 102533 2018-12
شاخص تروریسم 1.21 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -1050 2018-09
هزینه های دولت 897 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.7 2018-12
درآمدهای دولت 2374 2018-12
هزینه های مالی 2486 2018-12
درخواست پناهندگی 805 2019-02
ارزیابی اعتبار 36.25
مخارج نظامی 360 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 111 2019-04
تولید صنعتی 5.5 2019-02
تولید صنعتی 5 2019-02
تغییرات موجودی انبار -23.6 2018-03
ثبت خودرو 4422 2019-04
سرعت اینترنت 6912 2017-03
آدرس های IP 368293 2017-03
شاخص رقابتی 65.57 2018-12
رتبه رقابتی 44 2018-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 57 2018-12
تولید الکتریسیته 372 2019-03
استخراج معدن 1.9 2019-02
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.3 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -8.4 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2019-02
هزینه های مصرف کننده 3395 2018-12
پس انداز های شخصی -3.07 2017-12
قیمت گازوئیل 1.39 2019-04
بدهی خانوار به درآمد 163 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 107 2018-12
جواز ساختمان 525 2019-02
میزان ساخت و ساز 14.2 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 70.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قبرس - شاخص های اقتصادی.