29/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
CY
اطمینان کسب و کار OCT 80.7 81.4
10:00 AM
CY
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -28.9 -28.9
10:00 AM
CY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -8.8% -5.4%
30/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
CY
نرخ بیکاری SEP 8% 7.4%
05/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
CY
نرخ تورم (سالانه) OCT -0.9%
09/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
CY
موازنه تجاری SEP €-292.3M
13/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
CY
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 -11.6%
10:00 AM
CY
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 -11.9%
18/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
CY
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ OCT -1.9%
25/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
CY
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -3.5%


قبرس - تقویم - شاخص های اقتصادی

قبرس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.