18/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ AUG 0.1%
25/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL 2.4%
27/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
اطمینان کسب و کار SEP 109.5
09:00 AM
CY
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP -7.4
09:00 AM
CY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL 0%
30/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
حساب جاری Q2 €-591.3M
09:00 AM
CY
نرخ بیکاری AUG 7.0%
09:00 AM
CY
تغییرات سالیانه رشد دستمزد Q2 2.5%
03/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
نرخ تورم (سالانه) SEP -0.7%
07/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز Q2 12.8%
10/10/2019 واقعی قبلی
09:05 AM
CY
موازنه تجاری AUG €-471.9M


قبرس - تقویم - شاخص های اقتصادی

قبرس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.