02/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
CY
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q4 1.4% 8.9%
10:00 AM
CY
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q4 -4.5% -4.3%
04/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
CY
نرخ بیکاری JAN 7.3%
10:15 AM
CY
نرخ تورم (سالانه) FEB -1.6%
12/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
CY
موازنه تجاری JAN €-473M
17/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
CY
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ FEB -0.8%
26/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
CY
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 2.1%


قبرس - تقویم - شاخص های اقتصادی

قبرس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.