29/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
CY
اطمینان کسب و کار NOV 104.8 106.0 104.5
10:00 AM
CY
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV -19.2 -20.1 -21.7
10:30 AM
CY
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP -1.3% 8.9% ® 7.2%
30/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
CY
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 1.5% 1.3%
10:00 AM
CY
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 12.9% 5.3%
01/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
CY
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP 2.9% 1.2%
02/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
CY
نرخ تورم (سالانه) NOV 4.3% 4.6%
10:00 AM
CY
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.7%
10:00 AM
CY
نرخ بیکاری OCT 3.6% 3.3%
10/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
CY
موازنه تجاری OCT €438.3M
17/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
CY
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه NOV 4.4%

قبرس - تقویم - شاخص های اقتصادی

قبرس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.