27/07/2021 واقعی قبلی
09:30 AM
CY
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 47.3%
29/07/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
اطمینان کسب و کار JUL 105
09:00 AM
CY
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL -13.4
30/07/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
نرخ بیکاری JUN 9.9%
09:30 AM
CY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 55.9%
06/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
نرخ تورم (سالانه) JUL 3.1%
09/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
موازنه تجاری JUN €-428M
13/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 2%
09:00 AM
CY
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 -1.6%
19/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUL 2.2%


قبرس - تقویم - شاخص های اقتصادی

قبرس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.