10/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
موازنه تجاری MAR €-366.7M €-560.8M ®
14/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q1 1.4%
09:00 AM
CY
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q1 -4.5%
19/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ APR 0.3%
28/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
اطمینان کسب و کار MAY 93.2
09:00 AM
CY
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY -18.4
09:00 AM
CY
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 1.4%
09:00 AM
CY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR -7.6%
31/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 -4.5%
01/06/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
نرخ بیکاری APR
09:10 AM
CY
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 1%
03/06/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
نرخ تورم (سالانه) MAY 1.6%


قبرس - تقویم - شاخص های اقتصادی

قبرس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.