07/07/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
CY
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز Q1 -0.7% 10.2% ®
10/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
موازنه تجاری MAY €-164.5M
17/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUN -1.4%
27/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -28.9%
30/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
اطمینان کسب و کار JUL 79.7
09:00 AM
CY
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL -23.5
09:00 AM
CY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -35.4%
09:00 AM
CY
نرخ بیکاری JUN 10.2%


قبرس - تقویم - شاخص های اقتصادی

قبرس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.