بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17 1.17
بازار سهام 59.00 57.44 56.21 55 53.81 51.44

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 0.2 0.9 1.5 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.50 -2.3 9.5 7.3 3.3 2.8
نرخ بیکاری 6.80 12 11.9 11 10.4 9.5
نرخ تورم -1.90 0.5 1 2.5 3 1.8
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -473131.00 -528000 -528000 -528000 -525000 -525000
حساب جاری -784.20 -920 -920 -920 -870 -870
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3 -9.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.50 107 107 107 107 108
بودجه دولت 1.70 -8.6 -8.6 -8.6 -8.6 -6.4
اطمینان کسب و کار 80.80 100 103 105 108 110
ضریب اطمینان مصرف کننده -31.80 -20 -16 -17 -18 -7
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 0.2 0.9 1.5 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.50 -2.3 9.5 7.3 3.3 2.8
تولید ناخالص داخلی 24.56 23.5 23.5 23.5 23.5 24.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5218.90 5310 5173 5544 5337 5487
تولید ناخالص ملی 21000.31 21774 24404 23914 23022 23667
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1234.30 1095 714 1123 1081 1112
تولید ناخالص داخلی سرانه 32093.00 31500 31500 31500 31500 32200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39544.70 39100 39100 39100 39100 34000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 87.40 84.61 96.47 93.99 90.49 93.02
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 353.00 325 303 386 372 382
تولید ناخالص داخلی از ساخت 275.85 279 266 298 287 295
تولید ناخالص داخلی از معادن 332.40 334 313 351 338 347
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 980.26 956 1074 1053 1014 1043
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1055.10 1176 882 1073 1033 1062

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 6.80 12 11.9 11 10.4 9.5
افراد شاغل 416.50 379 379 379 379 379
هزینه های کار 116.85 119 103 107 106 121
دستمزد 1907.00 2285 1959 1942 2386 2319
جمعیت 0.88 0.89 0.89 0.89 0.89 0.9
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 2.00 0.7 0.9 1.2 1.5 2

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -1.90 0.5 1 2.5 3 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.32 102 100 102 103 105
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.24 104 104 104 107 107
تورم مواد غذایی -4.40 2 2.4 2.1 1.8 1.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.16 96.25 91.83 95.69 96.08 97.81

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -473131.00 -528000 -528000 -528000 -525000 -525000
حساب جاری -784.20 -920 -920 -920 -870 -870
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3 -9.4
واردات 664938.00 766000 766000 766000 787000 787000
صادرات 191807.00 238000 238000 238000 262000 262000
ورود توریست 3889.00 38700 225900 460000 82000 115000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.50 107 107 107 107 108
بودجه دولت 1.70 -8.6 -8.6 -8.6 -8.6 -6.4
ارزش بودجه دولت -72.40 306 306 306 352 352
هزینه های دولت 1102.20 1000 1169 1167 1124 1155
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50 46.2 46.2 46.2 46.2 42

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 16.60 15.6 16.6 16.6 15.6 15.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.30 7.8 8.3 8.3 7.8 7.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.30 7.8 8.3 8.3 7.8 7.8

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 80.80 100 103 105 108 110
تولید صنعتی -0.90 -3 1.9 1.9 2.2 2.2

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -31.80 -20 -16 -17 -18 -7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.10 2 2.5 2.5 3.8 1.5
هزینه های مصرف کننده 3368.20 3470 3470 3905 3760 3865
قیمت گازوئیل 1.38 1.25 1.19 1.13 1.07 1.02

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
میزان ساخت و ساز 0.70 -4 3.5 3.5 5 5


قبرس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.