بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
بازار سهام 66.00 65.7 64.11 62.56 61.05 58.13

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 1.5 0.6 0.7 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.90 5.3 3.3 2.8 2 2.8
نرخ بیکاری 5.20 6 5.9 6.2 6.3 6.5
نرخ تورم 5.04 3.5 3.8 2 2.1 1.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -455520.00 -528000 -525000 -525000 -525000 -525000
حساب جاری -922.00 -920 -870 -870 -870 -870
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.90 -8.6 -8.6 -6.5 -6.5 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118.20 107 107 107 107 108
بودجه دولت -5.70 -3.3 -3.3 -1 -1 -1
اطمینان کسب و کار 104.90 105 108 108 108 110
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.60 -17 -18 -18 -18 -7
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 1.5 0.6 0.7 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.90 5.3 3.3 2.8 2 2.8
تولید ناخالص داخلی 23.80 23.5 23.5 23.5 23.5 24.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5323.50 5441 5397 5480 5430 5548
تولید ناخالص ملی 21000.31 23468 22896 21588 21420 22301
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1058.90 1102 1283 1273 1080 1319
تولید ناخالص داخلی سرانه 30438.47 31500 31500 31500 31500 32200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37655.18 39100 39100 39100 39100 34000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 88.00 92.24 89.87 88.41 89.76 92.39
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 355.80 379 370 364 363 380
تولید ناخالص داخلی از ساخت 296.66 292 287 287 303 295
تولید ناخالص داخلی از معادن 353.00 344 344 341 360 354
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 996.02 1034 1014 1013 1016 1043
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1081.90 1053 1099 1164 1104 1130

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 5.20 6 5.9 6.2 6.3 6.5
افراد شاغل 417.40 379 379 379 379 379
هزینه های کار 102.32 95.86 119 102 104 121
دستمزد 1880.00 1937 2386 1908 1908 2344
جمعیت 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.9
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد -3.30 1.2 1.5 1.5 1.5 2

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 5.04 3.5 3.8 2 2.1 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.09 103 104 103 105 105
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.86 104 107 107 107 107
تورم مواد غذایی 4.02 2.1 1.8 1.3 1.3 1.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.65 96.63 96.82 99.84 103 97.89

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -455520.00 -528000 -525000 -525000 -525000 -525000
حساب جاری -922.00 -920 -870 -870 -870 -870
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.90 -8.6 -8.6 -6.5 -6.5 -6.5
واردات 769025.00 766000 787000 787000 787000 787000
صادرات 313505.00 238000 262000 262000 262000 262000
ورود توریست 321858.00 460000 82000 82000 82000 115000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118.20 107 107 107 107 108
بودجه دولت -5.70 -3.3 -3.3 -1 -1 -1
ارزش بودجه دولت -187.90 306 352 352 352 352
هزینه های دولت 1198.40 1146 1147 1187 1222 1179
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30 46.2 46.2 46.2 46.2 42

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 16.60 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.30 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.30 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 104.90 105 108 108 108 110
تولید صنعتی 4.60 3.2 1.2 1.2 1.5 0.9

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.60 -17 -18 -18 -18 -7
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.40 3.2 2.1 1.8 1.5 1.2
هزینه های مصرف کننده 3516.00 3832 3520 3843 3586 3618
قیمت گازوئیل 1.53 1.45 1.38 1.31 1.25 1.18

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
میزان ساخت و ساز 4.00 3.5 5 5 5 5


قبرس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.