بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.19 1.18 1.18 1.17 1.16 1.15
بازار سهام 65.18 64.7 62.24 59.86 57.58 53.02

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 0.9 1.5 0.6 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.60 9.5 7.3 3.3 3.3 2.8
نرخ بیکاری 9.40 11.9 11 10.4 10 9.5
نرخ تورم 2.40 2.6 1.9 0.8 1 1.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -410868.00 -528000 -528000 -525000 -525000 -525000
حساب جاری -799.50 -920 -920 -870 -870 -870
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70 -8.6 -8.6 -8.6 -6.5 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118.20 107 107 107 107 108
بودجه دولت -5.70 -3.3 -3.3 -3.3 -1 -1
اطمینان کسب و کار 100.60 103 105 108 108 110
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.80 -16.5 -17 -18 -18 -7
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 0.9 1.5 0.6 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.60 9.5 7.3 3.3 3.3 2.8
تولید ناخالص داخلی 24.56 23.5 23.5 23.5 23.5 24.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5331.10 5173 5544 5391 5391 5542
تولید ناخالص ملی 21000.31 24404 23914 21693 21693 22301
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1238.20 714 1123 1275 1275 1311
تولید ناخالص داخلی سرانه 32093.00 31500 31500 31500 31500 32200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39544.70 39100 39100 39100 39100 34000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 86.00 96.47 93.99 90.28 90.28 92.81
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 354.10 303 386 365 365 375
تولید ناخالص داخلی از ساخت 279.46 266 298 285 285 293
تولید ناخالص داخلی از معادن 331.40 313 351 343 343 353
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 985.77 1074 1053 1013 1013 1041
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1132.60 882 1073 1090 1090 1120

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 9.40 11.9 11 10.4 10 9.5
افراد شاغل 417.40 379 379 379 379 379
هزینه های کار 100.55 119 103 106 106 121
دستمزد 2267.00 2285 1959 2386 2386 2319
جمعیت 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.9
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 0.40 0.9 1.2 1.5 1.5 2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 2.40 2.6 1.9 0.8 1 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.07 102 102 101 102 102
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.15 104 104 107 107 107
تورم مواد غذایی -1.75 1.4 2.1 1.8 1.3 1.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.09 93.28 95.13 94.03 98.86 95.06

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -410868.00 -528000 -528000 -525000 -525000 -525000
حساب جاری -799.50 -920 -920 -870 -870 -870
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70 -8.6 -8.6 -8.6 -6.5 -6.5
واردات 652110.00 766000 766000 787000 787000 787000
صادرات 241242.00 238000 238000 262000 262000 262000
ورود توریست 100852.00 225900 460000 82000 82000 115000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118.20 107 107 107 107 108
بودجه دولت -5.70 -3.3 -3.3 -3.3 -1 -1
ارزش بودجه دولت -187.90 306 306 352 352 352
هزینه های دولت 1154.70 1169 1167 1139 1139 1170
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30 46.2 46.2 46.2 46.2 42

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 16.60 15.6 16.6 15.6 15.6 15.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.30 7.8 8.3 7.8 7.8 7.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.30 7.8 8.3 7.8 7.8 7.8

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 100.60 103 105 108 108 110
تولید صنعتی 8.30 3.2 1.9 1.2 2.2 0.9

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.80 -16.5 -17 -18 -18 -7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.60 2.5 3.2 2.1 1.8 1.2
هزینه های مصرف کننده 3737.90 3470 3905 3479 3479 3577
قیمت گازوئیل 1.50 1.25 1.19 1.14 1.07 1.02

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
میزان ساخت و ساز -2.20 3.5 3.5 5 5 5


قبرس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.