بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 70.22 69.2 68.44 67.7 66.96 65.51
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1 0.8 0.8 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 3.8 3.7 3.5 3 3.2
نرخ بیکاری 6.50 6.5 6.4 6.5 6.3 6.2
نرخ تورم -0.30 0.3 1.2 2 2.2 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -503489.00 -408000 -675000 31000 -51000 -528000
حساب جاری -591.30 50 -980 -360 -360 -920
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -7.5 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102.50 97 97 91 91 91
بودجه دولت -4.80 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
اطمینان کسب و کار 108.20 106 106 107 107 108
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.10 -8.2 -7.6 -7 -7 -8
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 6.50 6.5 6.4 6.5 6.3 6.2
دستمزد 1898.00 1870 2271 2273 2273 2325
جمعیت 0.86 0.86 0.87 0.88 0.88 0.88
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 2.50 2.5 2.2 2.3 2 2.4
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم -0.30 0.3 1.2 2 2.2 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.02 102 102 103 104 104
قیمت تولید 104.10 100 117 117 117 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.18 103 97.68 98.12 101 100
تورم مواد غذایی -1.60 1.9 2 2 2 2
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -503489.00 -408000 -675000 31000 -51000 -528000
حساب جاری -591.30 50 -980 -360 -360 -920
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -7.5 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3
واردات 731323.00 682000 864000 864000 675000 766000
صادرات 227834.00 274000 189000 775000 624000 238000
ورود توریست 509662.00 424000 124100 124100 124100 141900
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102.50 97 97 91 91 91
بودجه دولت -4.80 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
هزینه های دولت 854.60 829 930 885 880 960
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.70 38.7 38.7 40 40 40
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 16.60 15.6 15.6 15.6 16.6 15.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.30 7.8 7.8 7.8 8.3 7.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.30 7.8 7.8 7.8 8.3 7.8
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 108.20 106 106 107 107 108
تولید صنعتی 0.20 0.3 2.3 2.5 2.2 1.7
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.10 -8.2 -7.6 -7 -7 -8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70 4.4 4.2 4.2 4 3.8
هزینه های مصرف کننده 3412.30 3496 3521 3532 3515 3633
قیمت گازوئیل 1.37 1.34 1.3 1.27 1.23 1.23
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز 12.80 16.1 12.6 10.8 8.7 6.5


قبرس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.