بازارها گذشته مرجع
پول 730 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-12
نرخ بیکاری 5.4 2019-12
نرخ تورم 8.7 2020-05
نرخ بهره 13.5 2020-06
موازنه تجاری -91901 2019-06
حساب جاری -1203 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2019-12
بودجه دولت 4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 7.67 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 191861 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 517 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1163 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1501049 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 406044 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 42442 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 135990 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 12518 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 32608 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 238302 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41822 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 17981 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.4 2019-12
جمعیت 18.58 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.7 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2020-05
تورم مواد غذایی 13.7 2020-05
CPI مسکن آب و برق 112 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 13.5 2020-06
ذخایر ارزی 429 2020-04
عرضه پول M1 656900 2020-04
عرضه پول M2 1351300 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -91901 2019-06
حساب جاری -1203 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.1 2019-12
صادرات 74239 2019-06
واردات 166140 2019-06
گردش سرمایه 1270 2019-12
ذخایر طلا 0.4 2019-12
بدهی خارجی 1569794 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 112 2019-12
شاخص تروریسم 0.66 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2019-12
بودجه دولت 4 2019-12
هزینه های دولت 139966 2018-12
هزینه های مالی 154 2020-03
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -34.8 2020-03
درآمدهای دولت 120 2020-03
مخارج نظامی 53.5 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1309 2017-03
آدرس های IP 15425 2017-03
تغییرات موجودی انبار 7517 2018-12
شاخص رقابتی 43.7 2019-12
رتبه رقابتی 128 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2019-12
رتبه فساد مالی 123 2019-12
آسانی کسب و کار 109 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 553 2020-04
هزینه های مصرف کننده 1329280 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالاوی - شاخص های اقتصادی.