بازارها گذشته مرجع
پول 776 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-12
نرخ بیکاری 6 2020-12
نرخ تورم 8.3 2021-02
نرخ بهره 12 2021-02
موازنه تجاری -100360 2020-06
حساب جاری -1206 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2019-12
بودجه دولت -4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 7.67 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 201909 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 524 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1060 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7084379 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1590376 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 230378 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 847814 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 52748 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 32608 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 237378 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 338419 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 18124 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6 2020-12
جمعیت 18.6 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.3 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 2021-02
تورم مواد غذایی 10.3 2021-02
CPI مسکن آب و برق 119 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128 2021-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 12 2021-02
ذخایر ارزی 614 2020-12
عرضه پول M1 751000 2020-12
عرضه پول M2 1534300 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -100360 2020-06
حساب جاری -1206 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.1 2019-12
صادرات 46264 2020-06
واردات 146624 2020-06
گردش سرمایه 1270 2019-12
ذخایر طلا 0 2020-12
بدهی خارجی 2021553 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 112 2019-12
شاخص تروریسم 1.64 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2019-12
بودجه دولت -4 2019-12
هزینه های دولت 147297 2019-12
هزینه های مالی 232 2020-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -6.5 2020-08
درآمدهای دولت 150 2020-12
مخارج نظامی 62.8 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1309 2017-03
آدرس های IP 15425 2017-03
تغییرات موجودی انبار 7910 2019-12
شاخص رقابتی 43.7 2019-12
رتبه رقابتی 128 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2020-12
رتبه فساد مالی 129 2020-12
آسانی کسب و کار 109 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 638 2020-12
هزینه های مصرف کننده 1398900 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالاوی - شاخص های اقتصادی.