بازارها گذشته مرجع
پول 805 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2020-12
نرخ بیکاری 6 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 3.11 2021-08
نرخ تورم 9.1 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 594333 2021-08
نرخ بهره 12 2021-07
موازنه تجاری -87676 2021-01
حساب جاری -1206 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.7 2020-12
بودجه دولت -5.7 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی 11.96 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 201909 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 527 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1487 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7084379 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1590376 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 230378 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 847814 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 52748 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 32608 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 237378 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 338419 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 18124 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6 2020-12
جمعیت 19.13 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 3.11 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 594333 2021-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.1 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 2021-06
تورم مواد غذایی 11.1 2021-06
CPI مسکن آب و برق 121 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 12 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 468 2021-04
عرضه پول M1 796100 2021-04
عرضه پول M2 1645000 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -87676 2021-01
حساب جاری -1206 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.1 2020-12
صادرات 98882 2021-01
واردات 186557 2021-01
گردش سرمایه 1270 2019-12
بدهی خارجی 2021553 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 112 2019-12
شاخص تروریسم 1.64 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.7 2020-12
بودجه دولت -5.7 2020-12
هزینه های دولت 147297 2019-12
هزینه های مالی 130 2021-04
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -19.1 2021-04
درآمدهای دولت 150 2021-04
مخارج نظامی 85.8 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1309 2017-03
آدرس های IP 15425 2017-03
تغییرات موجودی انبار 7910 2019-12
شاخص رقابتی 43.7 2019-12
رتبه رقابتی 128 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2020-12
رتبه فساد مالی 129 2020-12
آسانی کسب و کار 109 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 663 2021-04
هزینه های مصرف کننده 1398900 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالاوی - شاخص های اقتصادی.