بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 737.64 740 743 746 748 754

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 1.9 1.9 3.6 3.6 3.6
نرخ بیکاری 5.40 5.9 5.9 6.5 6.5 6.5
نرخ تورم 8.50 9.2 9.8 9.5 9.3 9
نرخ بهره 13.50 13.5 13.5 12.5 12.5 12.5
موازنه تجاری -91901.00 -94149 -94258 -94408 -94408 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.10 -20 -20 -16 -16 -16
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 75 75 73 73 73
بودجه دولت 4.00 -6.7 -6.7 -5.3 -5.3 -5.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 1.9 1.9 3.6 3.6 3.6
تولید ناخالص داخلی 7.67 4.7 4.7 6 6 6
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 191861.00 195506 195506 198768 198768 202545
تولید ناخالص داخلی سرانه 523.60 480 480 532 532 532
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1059.70 1000 1000 1050 1050 1050
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1501049.40 1457193 1529569 1555087 1555087 1584634

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 5.40 5.9 5.9 6.5 6.5 6.5
جمعیت 18.58 19.47 19.08 19.64 19.64 19.55

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 8.50 9.2 9.8 9.5 9.3 9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.40 125 135 139 130 147
تورم مواد غذایی 13.40 13.5 14 12 11 10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.12 123 128 128 127 140

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 13.50 13.5 13.5 12.5 12.5 12.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -91901.00 -94149 -94258 -94408 -94408 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.10 -20 -20 -16 -16 -16

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 75 75 73 73 73
بودجه دولت 4.00 -6.7 -6.7 -5.3 -5.3 -5.3
هزینه های دولت 139966.40 142626 142626 145005 145005 147760
هزینه های مالی 133.90 133 175 165 165 185
مخارج نظامی 53.50 55 55 55 55 60
درآمدهای دولت 78.60 112 140 115 115 138
ارزش بودجه دولت -55.30 -20 -45 -64 -64 -54

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


مالاوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.