بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 728.35 726 729 732 736 742
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 5 5 7 7 7
نرخ بیکاری 5.40 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2
نرخ تورم 9.30 9.7 8.3 7.7 6.4 6
نرخ بهره 13.50 12.5 12.5 12 12 11.5
موازنه تجاری -96558.30 -94258 -94408 -94408 -94408 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -10 -10 -9 -9 -9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 67 67 65 65 65
بودجه دولت -5.60 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 5 5 7 7 7
تولید ناخالص داخلی 7.06 7 7 7.3 7.3 7.3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 184693.90 193929 193929 197622 197622 207504
تولید ناخالص داخلی سرانه 516.80 505 505 520 520 520
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1163.30 1180 1180 1240 1240 1240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1381652.11 1450735 1450735 1478368 1478368 1552286
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 5.40 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 9.30 9.7 8.3 7.7 6.4 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.03 115 119 125 117 126
تورم مواد غذایی 14.20 9.5 9 8.5 8.5 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.52 118 119 119 118 126
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 13.50 12.5 12.5 12 12 11.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -96558.30 -94258 -94408 -94408 -94408 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -10 -10 -9 -9 -9
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 67 67 65 65 65
بودجه دولت -5.60 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
هزینه های دولت 134737.90 141475 141475 144170 144170 151378
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


مالاوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.