بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 745.90 750 753 756 759 764

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 -1.9 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بیکاری 5.40 5.8 6.2 6.2 6.2 6.2
نرخ تورم 7.10 8 8.5 9 9.2 9
نرخ بهره 13.50 13.5 12.5 12.5 12.5 12.5
موازنه تجاری -169215.00 -94354 -94258 -94408 -94408 -94350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.10 -20 -16 -16 -16 -16
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 75 73 73 73 73
بودجه دولت 4.00 -6.7 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 -1.9 4.5 4.5 4.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 7.67 4.7 6 6 6 6
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 201909.40 195631 198073 210995 210995 208739
تولید ناخالص داخلی سرانه 523.60 480 532 532 532 532
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1059.70 1000 1050 1050 1050 1050
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1501049.40 1539194 1472529 1568597 1568597 1642320

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 5.40 5.8 6.2 6.2 6.2 6.2
جمعیت 18.58 19.08 19.64 19.64 19.64 19.55

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 7.10 8 8.5 9 9.2 9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.96 132 138 130 132 144
تورم مواد غذایی 10.30 9.5 9 8.6 8.3 9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.99 126 127 127 130 137

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 13.50 13.5 12.5 12.5 12.5 12.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -169215.00 -94354 -94258 -94408 -94408 -94350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.10 -20 -16 -16 -16 -16

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 75 73 73 73 73
بودجه دولت 4.00 -6.7 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
هزینه های دولت 147297.00 142717 144498 153925 153925 152279
هزینه های مالی 133.90 175 165 165 165 185
مخارج نظامی 53.50 55 55 55 55 60
درآمدهای دولت 78.60 140 115 115 115 138
ارزش بودجه دولت -55.30 -45 -64 -64 -64 -54

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


مالاوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.