بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 804.55 806 810 814 819 827

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 3 3 3.5 3.5 3.5
نرخ بیکاری 6.00 6 6 5.8 5.8 5.8
نرخ تورم 9.10 10 8 7.6 7 8.1
نرخ بهره 12.00 12 12 11 11 11
موازنه تجاری -87675.70 -94149 -94350 -94350 -94350 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.10 -14 -14 -11.5 -11.5 -11.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.70 52 52 50 50 50
بودجه دولت -5.70 -6.3 -6.3 -7 -7 -7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 3 3 3.5 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 11.96 12.8 12.8 13.6 13.6 13.6
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 201909.40 207967 208739 207967 208976 215246
تولید ناخالص داخلی سرانه 526.93 532 532 532 532 550
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1486.78 1050 1050 1050 1050 1140
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7084378.60 7296910 1642320 7296910 7332332 7552302

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 6.00 6 6 5.8 5.8 5.8
جمعیت 19.13 19.64 19.55 19.55 19.55 20.02

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 9.10 10 8 7.6 7 8.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.21 135 142 150 139 154
تورم مواد غذایی 11.10 10 12 11.6 10.7 10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130.54 133 136 140 140 147

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 12.00 12 12 11 11 11

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -87675.70 -94149 -94350 -94350 -94350 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.10 -14 -14 -11.5 -11.5 -11.5
بدهی خارجی 2021553.18 2150000 2150000 2250000 2250000 2250000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.70 52 52 50 50 50
بودجه دولت -5.70 -6.3 -6.3 -7 -7 -7
هزینه های دولت 147297.00 151716 152279 151716 152452 157026
هزینه های مالی 130.40 165 185 185 185 200
مخارج نظامی 85.80 55 60 60 60 60
ارزش بودجه دولت -19.10 -64 -54 -54 -54 -60
درآمدهای دولت 149.50 115 138 138 138 145

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


مالاوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.