بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 750.00 765 768 772 775 781
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 5 5 5.3 5.3 5.3
نرخ بیکاری 5.90 5.7 5.7 5.5 5.5 5.5
نرخ تورم 9.00 8.4 8 6.7 6.4 6
نرخ بهره 13.50 13.5 14 14 14 14
موازنه تجاری -129242.80 -94258 -94408 -94408 -94408 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -10 -10 -9 -9 -9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.70 54 54 52 52 52
بودجه دولت -5.60 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 5 5 5.3 5.3 5.3
تولید ناخالص داخلی 7.06 7 7 7.3 7.3 7.3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 184693.90 184037 184037 186671 184915 195631
تولید ناخالص داخلی سرانه 516.80 505 505 520 520 520
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1163.30 1180 1180 1240 1240 1240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1381652.11 1447971 1447971 1468696 1454880 1539194
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 5.90 5.7 5.7 5.5 5.5 5.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 9.00 8.4 8 6.7 6.4 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.20 114 119 122 123 125
تورم مواد غذایی 13.00 9.5 9 8.5 8.5 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.88 116 118 116 118 124
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 13.50 13.5 14 14 14 14
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -129242.80 -94258 -94408 -94408 -94408 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -10 -10 -9 -9 -9
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.70 54 54 52 52 52
بودجه دولت -5.60 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
هزینه های دولت 134737.90 134259 134259 136180 134899 142717
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


مالاوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.