بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 776.34 779 782 785 788 793

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 3 3 3 6 6
نرخ بیکاری 6.00 6.5 6.5 6.5 6.2 6.2
نرخ تورم 8.30 7.6 7.8 8 7.6 8.1
نرخ بهره 12.00 12 11 11 11 11
موازنه تجاری -100359.60 -94149 -94258 -94350 -94350 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.10 -16 -16 -16 -16 -12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 73 73 73 73 72
بودجه دولت -4.00 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -4.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 3 3 3 6 6
تولید ناخالص داخلی 7.67 6 6 6 6 7.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 201909.40 207967 207967 208739 207967 220445
تولید ناخالص داخلی سرانه 523.60 532 532 532 532 550
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1059.70 1050 1050 1050 1050 1140
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7084378.60 7296910 7296910 1642320 7296910 7734725

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 6.00 6.5 6.5 6.5 6.2 6.2
جمعیت 18.60 19.64 19.64 19.55 19.55 20.02

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 8.30 7.6 7.8 8 7.6 8.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.53 136 128 131 142 154
تورم مواد غذایی 10.30 8.6 8.3 8 8 8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127.92 126 125 130 136 147

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 12.00 12 11 11 11 11

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -100359.60 -94149 -94258 -94350 -94350 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.10 -16 -16 -16 -16 -12

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 73 73 73 73 72
بودجه دولت -4.00 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -4.7
هزینه های دولت 147297.00 151716 151716 152279 151716 160819
هزینه های مالی 231.90 165 165 185 185 200
مخارج نظامی 62.80 55 55 60 60 60
درآمدهای دولت 149.70 115 115 138 138 145
ارزش بودجه دولت -6.50 -64 -64 -54 -54 -60

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


مالاوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.