بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 729.74 732 735 738 740 746

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 1.9 1.9 1.9 4.5 4.5
نرخ بیکاری 5.40 5.9 5.9 5.9 6.5 6.5
نرخ تورم 9.40 9 9.6 9.3 8.4 7.6
نرخ بهره 13.50 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
موازنه تجاری -91901.00 -94149 -94258 -94278 -94408 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.10 -20 -20 -20 -16 -16
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 75 75 75 73 73
بودجه دولت 4.00 -6.7 -6.7 -6.7 -5.3 -5.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 1.9 1.9 1.9 4.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 7.00 7.87 7.3 7.3 7.5 7.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 191861.00 195506 195506 195506 200495 204304
تولید ناخالص داخلی سرانه 516.80 520 520 520 532 532
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1163.30 1240 1240 1240 1215 1380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1501049.40 1457193 1457193 1529569 1568597 1598400

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 5.40 5.9 5.9 5.9 6.5 6.5
جمعیت 18.58 19.47 19.47 19.08 19.64 19.55

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 9.40 9 9.6 9.3 8.4 7.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.58 120 126 134 138 144
تورم مواد غذایی 14.60 16 15 14 12 10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.14 121 124 128 127 137

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 13.50 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -91901.00 -94149 -94258 -94278 -94408 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.10 -20 -20 -20 -16 -16

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 75 75 75 73 73
بودجه دولت 4.00 -6.7 -6.7 -6.7 -5.3 -5.3
هزینه های دولت 139966.40 142626 142626 142626 146265 149044
هزینه های مالی 154.50 110 133 175 165 185
مخارج نظامی 53.50 55 55 55 55 60
درآمدهای دولت 119.60 130 112 140 115 138
ارزش بودجه دولت -34.80 35 -20 -45 -64 -54

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


مالاوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.