بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 763.57 766 769 772 775 780

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 3 3 3 3 5
نرخ بیکاری 5.40 6.2 6.2 6.2 6.2 6.4
نرخ تورم 7.30 7.5 8.3 8.4 8.3 8.1
نرخ بهره 12.00 12 12 11 11 11
موازنه تجاری -104084.50 -94149 -94258 -94408 -94350 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.10 -16 -16 -16 -16 -12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 73 73 73 73 72
بودجه دولت 4.00 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -4.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 3 3 3 3 5
تولید ناخالص داخلی 7.67 6 6 6 6 7.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 201909.40 202919 207967 207967 208739 209007
تولید ناخالص داخلی سرانه 523.60 532 532 532 532 550
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1059.70 1050 1050 1050 1050 1140
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1501049.40 1508555 1546081 1546081 1642320 1553811

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 5.40 6.2 6.2 6.2 6.2 6.4
جمعیت 18.58 19.64 19.64 19.64 19.55 20.02

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 7.30 7.5 8.3 8.4 8.3 8.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128.65 131 136 129 131 142
تورم مواد غذایی 10.40 9 8.6 8.3 8 8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122.70 125 126 126 130 135

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 12.00 12 12 11 11 11

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -104084.50 -94149 -94258 -94408 -94350 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.10 -16 -16 -16 -16 -12

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 73 73 73 73 72
بودجه دولت 4.00 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -4.7
هزینه های دولت 147297.00 148033 151716 151716 152279 152474
هزینه های مالی 109.80 165 165 165 185 200
مخارج نظامی 53.50 55 55 55 60 60
درآمدهای دولت 103.30 115 115 115 138 145
ارزش بودجه دولت -6.50 -64 -64 -64 -54 -60

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


مالاوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.