بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 808.55 814 819 825 830 842

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 4.1 4.1 4.1 4.4 4.4
نرخ بیکاری 6.00 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7
نرخ تورم 14.10 18 14 12 10 8
نرخ بهره 14.00 14 14 14 14 13.5
موازنه تجاری -133612.50 -94149 -94258 -94408 -94278 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.70 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.70 50.6 50.6 50.6 50.6 51
بودجه دولت -8.30 -7.7 -7.7 -7.7 -7.3 -7.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 4.1 4.1 4.1 4.4 4.4
تولید ناخالص داخلی 11.96 13.6 13.6 13.6 13.6 14.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 201909.40 210188 210188 210188 210793 219436
تولید ناخالص داخلی سرانه 395.13 532 500 550 550 550
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1486.78 1050 1050 1140 1140 1140
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7536528.00 7556868 7556868 7845526 7868135 8190729

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 6.00 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7
جمعیت 19.13 19.55 19.55 20.02 20.02 20.02

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 14.10 18 14 12 10 8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 147.14 154 153 165 162 178
تورم مواد غذایی 14.20 13 12 10 9 9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138.99 130 136 140 140 146

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 14.00 14 14 14 14 13.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -133612.50 -94149 -94258 -94408 -94278 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.70 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -10
بدهی خارجی 2021553.18 2250000 2250000 2250000 2250000 2400000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.70 50.6 50.6 50.6 50.6 51
بودجه دولت -8.30 -7.7 -7.7 -7.7 -7.3 -7.3
هزینه های دولت 147297.00 153336 153336 153336 153778 160083
هزینه های مالی 189.40 175 175 200 190 230
مخارج نظامی 85.80 60 60 60 60 60
ارزش بودجه دولت -72.10 -35 -43 -60 -60 -85
درآمدهای دولت 117.30 132 127 135 140 145

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


مالاوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.