بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 801.40 812 816 821 826 835

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 3.8 4 4 4 4
نرخ بیکاری 6.00 6 5.8 5.8 5.8 5.8
نرخ تورم 9.80 8.5 7.8 7.6 7.3 7
نرخ بهره 12.00 12 12 11 11 11
موازنه تجاری -133612.50 -94350 -94258 -94408 -94408 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.70 -14 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.70 51 50.6 50.6 50.6 50.6
بودجه دولت -5.70 -6.3 -7 -7 -7 -7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 3.8 4 4 4 4
تولید ناخالص داخلی 11.96 12.8 13.6 13.6 13.6 13.6
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 201909.40 208739 209582 209986 209986 217965
تولید ناخالص داخلی سرانه 395.13 532 532 532 500 550
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1486.78 1050 1050 1050 1050 1140
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7084378.60 1642320 7353585 7367754 7367754 7647728

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 6.00 6 5.8 5.8 5.8 5.8
جمعیت 19.13 19.55 19.55 19.55 19.55 20.02

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 9.80 8.5 7.8 7.6 7.3 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.39 143 151 140 144 153
تورم مواد غذایی 11.80 12 11.6 10.7 9.8 9.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 136.34 130 136 140 140 146

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 12.00 12 12 11 11 11

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -133612.50 -94350 -94258 -94408 -94408 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.70 -14 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5
بدهی خارجی 2021553.18 2150000 2250000 2250000 2250000 2250000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.70 51 50.6 50.6 50.6 50.6
بودجه دولت -5.70 -6.3 -7 -7 -7 -7
هزینه های دولت 147297.00 152279 152894 153189 153189 159010
هزینه های مالی 186.40 185 185 185 185 200
مخارج نظامی 85.80 60 60 60 60 60
ارزش بودجه دولت -28.40 -54 -54 -54 -54 -60
درآمدهای دولت 112.50 138 138 138 138 145

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


مالاوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.