بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 729.29 730 732 735 738 743

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 6 6 6 6 6.3
نرخ بیکاری 5.40 5.2 5.2 5.2 5.2 5
نرخ تورم 11.10 10 8.7 9.3 8.8 7
نرخ بهره 13.50 13.5 14.5 14.5 14.5 13.5
موازنه تجاری -96558.30 -94149 -94258 -94408 -94278 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.70 -10 -10 -10 -10 -12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 65 65 65 65 65
بودجه دولت -4.50 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 6 6 6 6 6.3
تولید ناخالص داخلی 7.06 7.3 7.3 7.3 7.3 7.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 191861.00 203373 203373 203373 203373 216185
تولید ناخالص داخلی سرانه 516.80 520 520 520 520 532
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1163.30 1240 1240 1240 1240 1380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1501049.40 1515824 1515824 1515824 1591112 1691352

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 5.40 5.2 5.2 5.2 5.2 5
جمعیت 18.14 19.47 19.47 19.47 19.08 19.55

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 11.10 10 8.7 9.3 8.8 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.29 127 120 125 133 143
تورم مواد غذایی 17.60 22 18 16 14 10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.81 121 121 124 127 136

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 13.50 13.5 14.5 14.5 14.5 13.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -96558.30 -94149 -94258 -94408 -94278 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.70 -10 -10 -10 -10 -12

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 65 65 65 65 65
بودجه دولت -4.50 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5
هزینه های دولت 139966.40 148364 148364 148364 148364 157711
هزینه های مالی 169.10 155 110 133 175 185
مخارج نظامی 53.50 55 55 55 55 60
درآمدهای دولت 135.20 108 130 112 140 138
ارزش بودجه دولت -33.90 -50 35 -20 -45 -54

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


مالاوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.