بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 728.93 731 734 737 740 746
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 5 7 7 7 7
نرخ بیکاری 5.40 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2
نرخ تورم 9.60 9 8.6 7.4 6.1 6
نرخ بهره 13.50 12.5 12 12 11.5 11.5
موازنه تجاری -96558.30 -94408 -94408 -94408 -94408 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.70 -11 -9 -9 -9 -9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 67 65 65 65 65
بودجه دولت -4.50 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 5 7 7 7 7
تولید ناخالص داخلی 7.06 7 7.3 7.3 7.3 7.3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 184693.90 193929 197622 197622 197622 207504
تولید ناخالص داخلی سرانه 516.80 505 520 520 520 520
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1163.30 1180 1240 1240 1240 1240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1430022.80 1443284 1470775 1470775 1470775 1544314
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.40 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 9.60 9 8.6 7.4 6.1 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.29 120 126 118 122 127
تورم مواد غذایی 16.00 9 8.5 8.5 8.5 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.49 119 120 119 120 127
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 13.50 12.5 12 12 11.5 11.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -96558.30 -94408 -94408 -94408 -94408 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.70 -11 -9 -9 -9 -9
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 67 65 65 65 65
بودجه دولت -4.50 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
هزینه های دولت 134737.90 141475 144170 144170 144170 151378
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


مالاوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.