17/08/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MW
نرخ تورم (سالانه) JUL 8.5%


مالاوی - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالاوی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.