18/09/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
MW
نرخ تورم (سالانه) AUG 9.3%


مالاوی - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالاوی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.