16/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
MW
نرخ تورم (سالانه) NOV 9.6%


مالاوی - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالاوی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.