20/04/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
MW
نرخ تورم (سالانه) MAR 8.3%
30/04/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
MW
تصمیم نرخ بهره 12%


مالاوی - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالاوی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.