21/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
MW
نرخ تورم (سالانه) JUN 19.1% 21%

مالاوی - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالاوی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.