21/09/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
MW
نرخ تورم (سالانه) AUG 8.7%

مالاوی - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالاوی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.