21/10/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MW
نرخ تورم (سالانه) SEP 7.1% 7.6%
30/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MW
تصمیم نرخ بهره 13.5%


مالاوی - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالاوی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.