بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2019-09
بازار سهام 857 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.07 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-06
نرخ بیکاری 7.3 2019-06
نرخ تورم 2.3 2019-08
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری 937 2019-07
حساب جاری 278 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.1 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 0 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2019-07
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 54.24 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10701 2019-06
تولید ناخالص ملی 45948 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2091 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 26759 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32743 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 220 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 487 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2220 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1538 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2052 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.3 2019-06
افراد شاغل 897213 2019-06
افراد بیکار 71850 2019-07
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 10.9 2019-06
هزینه های کار 112 2019-06
پست های خالی شغلی 13990 2019-07
دستمزد 1718 2019-06
حداقل دستمزد 887 2019-12
رشد دستمزد 3.86 2019-06
دستمزد در تولید 1637 2019-06
جمعیت 2.07 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2019-03
نرخ اشتغال 71.3 2019-03
استخدام تمام وقت 879 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 58.2 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 83.9 2019-03
بهره وری 112 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-08
اندازه اصل تورم 2.14 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
قیمت تولید 103 2019-07
CPI مسکن آب و برق 110 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.07 2019-08
تورم مواد غذایی 2.9 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.2 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.41 2019-08
عرضه پول M0 5273 2019-07
عرضه پول M1 21545 2019-07
عرضه پول M2 28048 2019-07
عرضه پول M3 28095 2019-07
ترازنامه بانک 42252 2019-07
ذخایر ارزی 394 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 17081 2019-07
وام به بخش خصوصی 9405 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 124 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 937 2019-07
حساب جاری 278 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 3962 2019-07
واردات 3025 2019-07
بدهی خارجی 44274 2019-07
گردش سرمایه 464 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -133 2019-06
ورود توریست 891560 2019-07
ذخایر طلا 3.17 2019-09
تولید نفت خام 0.01 2019-05
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.1 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -248 2019-07
هزینه های دولت 1940 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 2018-12
درآمدهای دولت 1461 2019-07
بدهی های دولت 28587 2019-03
هزینه های مالی 1701 2019-07
درخواست پناهندگی 265 2019-06
ارزیابی اعتبار 61.14
مخارج نظامی 493 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0 2019-08
تولید صنعتی 5.1 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.7 2019-07
تولید صنعتی 5.6 2019-07
استفاده از ظرفیت 83.6 2019-09
ثبت خودرو 6927 2019-06
سرعت اینترنت 13656 2017-03
آدرس های IP 869230 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.3 2019-06
شاخص رقابتی 69.62 2018-12
رتبه رقابتی 35 2018-12
شاخص فساد مالی 60 2018-12
رتبه فساد مالی 36 2018-12
آسانی کسب و کار 40 2018-12
تولید الکتریسیته 1408 2019-07
استخراج معدن -7.7 2019-07
تولید فولاد 49.47 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.3 2019-07
هزینه های مصرف کننده 5585 2019-06
پس انداز های شخصی 19.49 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2871 2019-07
نرخ وام بانکی 2.25 2019-07
قیمت گازوئیل 1.41 2019-08
بدهی خانوار به درآمد 45.04 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 5.5 2019-06
شاخص مسکن 128 2019-03
جواز ساختمان 259 2019-07
نرخ مالکیت مسکن 75.1 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.