09/06/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
موازنه تجاری APR €149.2M
10/06/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR -7.6%
19/06/2020 واقعی قبلی
08:25 AM
SI
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN -43
08:30 AM
SI
PPI (سالانه) MAY -0.4%
24/06/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
اطمینان کسب و کار JUN -27
08:30 AM
SI
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -8.8%
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -22.6%
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه ورود توریست MAY -100%
30/06/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUN
08:30 AM
SI
نرخ تورم (سالانه) JUN -1.2%


اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.