21/05/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه PPI APR 2%
08:35 AM
SI
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY -25
11:00 AM
SI
نرخ بیکاری MAR 9.0%
25/05/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
اطمینان کسب و کار MAY 9
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه ورود توریست APR -69.2%
28/05/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR 3.4%
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 24%
31/05/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 -1%
08:30 AM
SI
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -4.5%
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAY 2.2%
08:30 AM
SI
نرخ تورم (سالانه) MAY 2.1%
09/06/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
موازنه تجاری APR €118.7M
10/06/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 8.5%


اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.