10/12/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
موازنه تجاری OCT €29M
09:30 AM
SI
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 4.6%
20/12/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
اطمینان کسب و کار DEC -3
09:30 AM
SI
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC -15
09:30 AM
SI
PPI (سالانه) NOV 0.2%
12:30 PM
SI
نرخ بیکاری OCT 7.2%
24/12/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV 0.7%
09:30 AM
SI
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV -5.4%
30/12/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ DEC 1.4%
09:30 AM
SI
نرخ تورم (سالانه) DEC 1.4%
09:30 AM
SI
تغییرات سالیانه ورود توریست NOV 7.1%


اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.