24/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
SI
اطمینان کسب و کار NOV 5 2 1
25/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
SI
ورود توریست OCT 451K 638K
29/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
SI
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه OCT 1.9%
09:30 AM
SI
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه OCT 17.1% 17.5%
30/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
SI
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q3 1.9% 0.6%
09:30 AM
SI
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 16.3% 3.5%
09:30 AM
SI
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه NOV 3.5% 4.2%
09:30 AM
SI
نرخ تورم (سالانه) NOV 3% 3.5%
10/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
SI
موازنه تجاری OCT €-475.4M
09:30 AM
SI
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه OCT 7.8% 6.8%
21/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
SI
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه NOV 9.2% 9.7%
12:00 PM
SI
نرخ بیکاری OCT 6.8% 6.8%

اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.