05/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
SI
موازنه تجاری MAY €-567M €-650M
11/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
SI
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAY 2.1%
21/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
SI
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL -33
08:30 AM
SI
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه JUN 22.5% 26.6%
02:30 PM
SI
نرخ بیکاری MAY 5.9%
22/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
SI
اطمینان کسب و کار JUL 0
25/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
SI
(ورود توریست (تغییرات سالیانه JUN 307%
27/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
SI
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه JUN 0.4%
08:30 AM
SI
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه JUN 25.1%
29/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
SI
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه JUL 10.8%
08:30 AM
SI
نرخ تورم (سالانه) JUL 10.43%
08:30 AM
SI
نرخ تورم (ماهانه) JUN 2.7%

اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.