21/07/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده JUN 4.8% 3.5%
12:00 PM
SI
نرخ بیکاری MAY 7.7% 8.2%
22/07/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL -18 -17
23/07/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
اطمینان کسب و کار JUL 10 11
08:30 AM
SI
ورود توریست JUN 375K 113.4K ®
28/07/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 3.6%
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 14.3%
30/07/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUL 1.7%
08:30 AM
SI
نرخ تورم (سالانه) JUL 1.4%
09/08/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
موازنه تجاری JUN €-227M
10/08/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 22.1%


اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.