10/03/2021 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN -0.9%
12/03/2021 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
موازنه تجاری JAN €-265.2M
19/03/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
PPI (سالانه) FEB 0.5%
10:00 AM
SI
نرخ بیکاری JAN 8.9%
23/03/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR -21
24/03/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
اطمینان کسب و کار MAR 5
25/03/2021 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
تغییرات سالیانه ورود توریست FEB -96%
29/03/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 1.4%
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB -13%
31/03/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAR -1.1%
08:30 AM
SI
نرخ تورم (سالانه) MAR -1%


اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.