24/02/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
اطمینان کسب و کار FEB 1 -1
09:30 AM
SI
PPI (سالانه) JAN 0.3% 0.6%
25/02/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
تغییرات سالیانه ورود توریست JAN 7.8% 0.1%
27/02/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN -2.8%
09:30 AM
SI
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN -6.6%
28/02/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 0.8%
09:30 AM
SI
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 2.3%
09:30 AM
SI
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ FEB 2.3%
09:30 AM
SI
نرخ تورم (سالانه) FEB 2.1%
10/03/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 1.0%
11/03/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
موازنه تجاری JAN €-356.5M
20/03/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR -15
09:30 AM
SI
PPI (سالانه) FEB 0.3%
12:00 PM
SI
نرخ بیکاری JAN 7.7%


اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.