07/08/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
موازنه تجاری JUN €172.1M
10/08/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -16.9%
21/08/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
ضریب اطمینان مصرف کننده AUG -31
08:30 AM
SI
PPI (سالانه) JUL -0.6%
11:00 AM
SI
نرخ بیکاری JUN
25/08/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
اطمینان کسب و کار AUG -12
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه ورود توریست JUL -64.4%
27/08/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUL 3%
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL -5%
31/08/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -4.5%
08:30 AM
SI
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -2.3%
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ AUG -0.3%
08:30 AM
SI
نرخ تورم (سالانه) AUG 0.3%


اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.