21/10/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
PPI (سالانه) SEP 0.2%
08:45 AM
SI
نرخ بیکاری AUG 7.4%
25/10/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
اطمینان کسب و کار OCT -1
08:30 AM
SI
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -11
08:30 AM
SI
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 0%
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 5.3%
30/10/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ OCT 1.7%
09:30 AM
SI
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.7%
31/10/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
تغییرات سالیانه ورود توریست SEP 8.8%
08/11/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
موازنه تجاری SEP €20.2M
09:30 AM
SI
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 0.8%


اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.