بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.19 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17
بازار سهام 879.59 866 855 844 834 812
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.13 0.01 0.03 0.04 0.06 0.09

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.60 -2 1.5 1.7 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.00 -4.5 1.2 16.8 5.1 4.5
نرخ بیکاری 8.60 9.6 11.7 11.2 11.2 9.5
نرخ تورم -0.10 0.2 0.5 0.9 0.9 1.8
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 316.43 -150 -150 -150 -150 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 5.6 5.1 5.1 5.1 5.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.10 78 81 81 81 81
بودجه دولت 0.50 -4.9 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
اطمینان کسب و کار -1.00 -7 -5 -3 -2 -1
ضریب اطمینان مصرف کننده -37.00 -27 -23 -23 -21 -19
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 2 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ مالیات شرکت 19.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.60 -2 1.5 1.7 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.00 -4.5 1.2 16.8 5.1 4.5
تولید ناخالص داخلی 53.74 49.5 51 51 51 51
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9291.20 11167 10312 10406 10852 11446
تولید ناخالص ملی 48007.00 48273 45847 48583 56072 49480
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1720.30 2176 1866 2016 2009 2230
تولید ناخالص داخلی سرانه 27152.10 25000 26000 26000 26000 26000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38688.80 35000 37500 37500 37500 37500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 199.00 252 188 184 232 259
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 438.70 549 484 432 512 562
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1849.20 2135 2015 1968 2160 2188
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1523.60 1642 1497 1562 1780 1683
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1628.40 1991 2027 1862 1902 2041

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 8.60 9.6 11.7 11.2 11.2 9.5
هزینه های کار 121.70 119 119 122 122 122
دستمزد 1799.00 1870 1900 1801 1984 1916
دستمزد در تولید 1720.00 1860 1874 1737 1814 1905
حداقل دستمزد 940.58 905 905 905 905 905
جمعیت 2.08 2.07 2.05 2.05 2.05 2.07
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -0.10 0.2 0.5 0.9 0.9 1.8
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.20 107 107 107 107 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.34 107 106 105 107 110
قیمت مصرف کننده اصلی 106.61 106 107 107 108 108
اندازه اصل تورم 1.30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
قیمت تولید 104.89 104 105 106 106 106
تغییر قیمت تولید کننده 0.00 0.1 1.5 1.6 1.7 1.8
CPI مسکن آب و برق 110.84 112 111 104 111 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.70 101 98.35 96.99 93.33 104
تورم مواد غذایی 4.10 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.51 -0.06 -0.38 -0.38 -0.38 0.44

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 316.43 -150 -150 -150 -150 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 5.6 5.1 5.1 5.1 5.1
واردات 2641.53 2590 2590 2590 2590 2710
صادرات 2957.96 2440 2440 2440 2440 2440

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.10 78 81 81 81 81
بودجه دولت 0.50 -4.9 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
ارزش بودجه دولت -126.00 117 117 117 117 117
هزینه های دولت 1965.10 1961 1826 2093 2295 2010
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.70 52.2 46.8 46.8 46.8 46.8

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 19.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -1.00 -7 -5 -3 -2 -1
تولید صنعتی -3.60 -1 5.5 8 8 9.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -37.00 -27 -23 -23 -21 -19
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 2 0.3 0.3 0.3 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.90 -1 2.9 4.5 4.5 5.5
هزینه های مصرف کننده 4626.60 5615 5311 5237 5404 5756
تسهیلات اعتباری خریدار 2777.00 2819 2791 2921 3277 2889
نرخ وام بانکی 2.21 2.53 2.4 2.4 2.4 3.03
قیمت گازوئیل 1.15 1.29 1.02 0.97 0.92 1.23


اسلوونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.