بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 1317.83 1297 1276 1256 1237 1198
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.39 0.37 0.41 0.45 0.49 0.6

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 0.8 0.8 0.9 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 4.5 3.6 4 4.8 4.8
نرخ بیکاری 6.70 6.9 6.7 6.3 6.8 6.6
نرخ تورم 4.90 3.1 2.4 1.9 1.8 1.9
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.1 0.25
موازنه تجاری -460.68 -270 -270 -270 -270 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.10 6.8 6.8 6.8 6.8 6.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.80 81 81 81 82.5 82.5
بودجه دولت -8.40 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.5
اطمینان کسب و کار 10.00 2 -1 -1 1 1
ضریب اطمینان مصرف کننده -24.00 -31 -19 -19 -14 -14
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.40 2 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ مالیات شرکت 19.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 0.8 0.8 0.9 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 4.5 3.6 4 4.8 4.8
تولید ناخالص داخلی 53.59 51 51 51 52.8 52.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11160.40 11076 11287 11400 11607 11608
تولید ناخالص ملی 46297.00 49480 48380 47964 48149 50509
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2164.70 2230 2224 2190 2251 2159
تولید ناخالص داخلی سرانه 22915.15 26000 26000 26000 27000 27000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36547.74 37500 37500 37500 38800 38800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 212.80 259 198 228 221 232
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 514.60 562 465 509 535 580
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2236.40 2188 2200 2519 2326 2565
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1622.90 1683 1682 1683 1688 1751
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2299.90 2041 1963 2129 2392 2144

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 6.70 6.9 6.7 6.3 6.8 6.6
هزینه های کار 124.80 123 135 129 128 126
دستمزد 1886.00 2070 2059 2000 1919 2121
دستمزد در تولید 1819.00 1950 1913 1876 1878 1998
حداقل دستمزد 1024.24 1100 1100 1100 1100 1150
جمعیت 2.10 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 4.90 3.1 2.4 1.9 1.8 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.90 111 108 110 110 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.83 110 110 110 110 110
قیمت مصرف کننده اصلی 108.58 108 110 109 110 110
اندازه اصل تورم 2.50 3 2.7 1.3 1.1 0.6
قیمت تولید 116.21 117 118 120 120 122
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 0.13 0.12 0.12 0.12
تغییر قیمت تولید کننده 10.60 9.5 7.5 5.1 3.5 1.8
تورم مواد غذایی 3.90 2 2 2 3.7 3.7
CPI مسکن آب و برق 108.60 117 115 116 118 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.50 113 113 113 113 113

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.1 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.48 -0.48

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -460.68 -270 -270 -270 -270 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.10 6.8 6.8 6.8 6.8 6.1
واردات 4165.06 2710 2710 2710 2710 2710
صادرات 3704.38 2440 2440 2440 2440 2440

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.80 81 81 81 82.5 82.5
بودجه دولت -8.40 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.5
ارزش بودجه دولت -199.00 117 117 117 117 117
هزینه های دولت 2086.40 2010 2151 2157 2170 2222
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.00 46.8 46.8 46.8 44 44

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 19.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار 10.00 2 -1 -1 1 1
تولید صنعتی 10.10 2.4 1.6 1.6 2.5 2.4

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -24.00 -31 -19 -19 -14 -14
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.40 2 0.3 0.3 0.3 0.3
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 41.00 1.1 2.8 2.8 3 3
هزینه های مصرف کننده 6361.80 5756 5670 5854 6616 5672
تسهیلات اعتباری خریدار 2600.00 2789 2740 2722 2725 2856
قیمت گازوئیل 1.49 1.42 1.35 1.28 1.21 1.15
نرخ وام بانکی 2.13 2.13 2.13 2.13 2.23 2.23


اسلوونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.