بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 1.16 1.15 1.15 1.14 1.14 1.13
بازار سهام 1175.39 1145 1125 1106 1087 1050
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.21 0.22 0.24 0.26 0.29 0.35

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 1 0.9 0.8 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.30 5.5 7.5 6.3 4 3.5
نرخ بیکاری 7.30 7 6.9 6.7 6.3 6.8
نرخ تورم 2.40 1.8 1.7 1.5 1.5 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -488.00 -270 -270 -270 -270 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.10 7.2 6.8 6.8 6.8 6.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.80 81 81 81 81 82.5
بودجه دولت -8.40 -5.8 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
اطمینان کسب و کار 7.00 -1 -1 -1 -1 1
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.00 -19 -19 -19 -19 -14
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.60 2 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ مالیات شرکت 19.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 1 0.9 0.8 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.30 5.5 7.5 6.3 4 3.5
تولید ناخالص داخلی 52.88 51 51 51 51 52.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11003.50 11446 11225 11611 11697 11618
تولید ناخالص ملی 46297.00 49480 48843 49769 49214 50553
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2088.80 2230 2088 2288 2220 2161
تولید ناخالص داخلی سرانه 25759.22 26000 26000 26000 26000 27000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36547.74 37500 37500 37500 37500 38800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 229.60 259 225 204 244 233
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 491.20 562 561 479 522 581
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2423.80 2188 2481 2263 2576 2568
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1627.30 1683 1694 1730 1730 1753
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2056.10 2041 2073 2019 2186 2146

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 7.30 7 6.9 6.7 6.3 6.8
هزینه های کار 125.90 122 123 135 129 126
دستمزد 1941.00 1916 2070 2059 2000 2121
دستمزد در تولید 1837.00 1905 1950 1913 1876 1998
حداقل دستمزد 1024.24 1024 1100 1100 1100 1100
جمعیت 2.10 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 2.40 1.8 1.7 1.5 1.5 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.72 110 110 110 110 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.58 110 106 106 109 108
قیمت مصرف کننده اصلی 107.45 108 108 110 109 109
اندازه اصل تورم 1.00 2.5 3 2.7 1.3 1.1
قیمت تولید 111.25 114 114 116 114 116
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.1 0.13 0.12 0.12 0.12
تغییر قیمت تولید کننده 7.70 8.6 7.6 5.4 2.4 1.9
CPI مسکن آب و برق 116.04 115 112 113 115 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.53 101 101 101 101 101
تورم مواد غذایی -0.40 2 2 2 2 3.7

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -488.00 -270 -270 -270 -270 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.10 7.2 6.8 6.8 6.8 6.8
واردات 3270.28 2710 2710 2710 2710 2710
صادرات 2782.05 2440 2440 2440 2440 2440

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.80 81 81 81 81 82.5
بودجه دولت -8.40 -5.8 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
ارزش بودجه دولت -179.00 117 117 117 117 117
هزینه های دولت 2052.40 2010 2149 2212 2182 2224
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.00 46.8 46.8 46.8 46.8 44

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 19.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 7.00 -1 -1 -1 -1 1
تولید صنعتی 8.30 2.7 2.4 1.6 1.6 2.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.00 -19 -19 -19 -19 -14
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.60 2 0.3 0.3 0.3 0.3
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 12.30 16.5 1.1 2.8 2.8 3
هزینه های مصرف کننده 5663.30 5756 5485 5833 6020 5677
تسهیلات اعتباری خریدار 2627.00 2856 2869 2812 2732 2956
نرخ وام بانکی 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
قیمت گازوئیل 1.49 1.42 1.35 1.28 1.21 1.15


اسلوونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.