بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
بازار سهام 837.93 829 818 808 798 777
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.09 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.60 10 1.8 1.5 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.00 -6.2 -4.5 1.2 16.8 4.5
نرخ بیکاری 9.20 10.8 11.5 11.7 11.2 9.5
نرخ تورم -0.10 -0.1 0.2 0.5 0.9 1.8
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 200.51 60 -150 -150 -150 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 5.6 5.6 5.1 5.1 5.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.10 78 78 81 81 81
بودجه دولت 0.50 -4.9 -4.9 -5.8 -5.8 -5.8
اطمینان کسب و کار -1.00 -3 -7 -5 -3 -1
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.00 -28 -27 -23 -23 -19
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ مالیات شرکت 19.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.60 10 1.8 1.5 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.00 -6.2 -4.5 1.2 16.8 4.5
تولید ناخالص داخلی 53.74 62 49.5 51 51 51
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9291.20 10421 10312 10433 12041 10776
تولید ناخالص ملی 48007.00 44337 45847 48583 56072 47910
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1720.30 1969 1864 1999 2308 1948
تولید ناخالص داخلی سرانه 27152.10 25000 25000 26000 26000 26000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38688.80 35000 35000 37500 37500 37500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 199.00 196 188 184 212 197
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 438.70 473 484 432 498 505
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1849.20 2001 2015 1984 2289 2105
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1523.60 1495 1497 1567 1808 1565
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1628.40 2088 2027 1857 2144 2118

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 9.20 10.8 11.5 11.7 11.2 9.5
هزینه های کار 121.70 115 119 122 122 122
دستمزد 1811.00 1754 1900 1801 1984 1947
دستمزد در تولید 1709.00 1685 1874 1737 1814 1919
حداقل دستمزد 940.58 905 905 905 905 905
جمعیت 2.08 2.06 2.07 2.05 2.05 2.07
سن بازنشستگی زنان 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.10 -0.1 0.2 0.5 0.9 1.8
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.05 106 107 107 107 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.02 105 106 105 107 107
قیمت مصرف کننده اصلی 106.58 107 107 107 108 109
اندازه اصل تورم 1.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
قیمت تولید 103.20 104 105 105 105 107
تغییر قیمت تولید کننده -0.20 0.5 1 1.5 1.6 1.8
CPI مسکن آب و برق 111.73 111 111 104 111 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.67 97.71 98.35 96.99 93.33 100
تورم مواد غذایی 3.10 3 3.7 3.7 3.7 3.7

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.48 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 200.51 60 -150 -150 -150 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 5.6 5.6 5.1 5.1 5.1
واردات 2736.52 2890 2590 2590 2590 2710
صادرات 2937.04 2950 2440 2440 2440 2440

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.10 78 78 81 81 81
بودجه دولت 0.50 -4.9 -4.9 -5.8 -5.8 -5.8
ارزش بودجه دولت -283.00 118 117 117 117 117
هزینه های دولت 1965.10 1929 1826 2108 2433 1908
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.70 52.2 52.2 46.8 46.8 46.8

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 19.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -1.00 -3 -7 -5 -3 -1
تولید صنعتی -4.60 -12.5 -1 5.5 8 9.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.00 -28 -27 -23 -23 -19
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.70 -3.9 -1 2.9 4.5 5.5
هزینه های مصرف کننده 4626.60 5385 5311 5202 6004 5550
تسهیلات اعتباری خریدار 2792.00 2821 2791 2921 3316 2916
نرخ وام بانکی 2.26 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
قیمت گازوئیل 1.20 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87


اسلوونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.