بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.21 1.2 1.2 1.19 1.19 1.18
بازار سهام 1068.82 1051 1038 1025 1012 986
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.15 0.16 0.18 0.19 0.21 0.25

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.00 1.5 4.4 1 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.50 12.8 5.1 4.5 4.5 4.5
نرخ بیکاری 9.00 10.8 10.8 9.5 9.1 8.7
نرخ تورم 2.10 0.7 1.5 1.8 1.7 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 263.66 -150 -150 -90 -90 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 7.2 7.2 7.2 6.8 6.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.80 81 81 81 81 82.5
بودجه دولت -8.40 -5.8 -5.8 -5.8 -4.2 -4.2
اطمینان کسب و کار 9.00 -3 -2 -1 -1 1
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.00 -23 -21 -19 -19 -14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.40 2 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ مالیات شرکت 19.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.00 1.5 4.4 1 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.50 12.8 5.1 4.5 4.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 53.74 51 51 51 51 52.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10400.00 10527 10585 11446 11023 11519
تولید ناخالص ملی 46297.00 48583 54152 49480 50167 52425
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2081.70 2096 2051 2230 2156 2253
تولید ناخالص داخلی سرانه 27152.10 26000 26000 26000 26000 27000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38688.80 37500 37500 37500 37500 38800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 209.30 197 235 259 211 221
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 536.10 442 510 562 528 551
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2221.30 2015 2130 2188 2159 2256
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1570.90 1553 1673 1683 1646 1720
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1854.80 1904 1873 2041 2120 2216

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 9.00 10.8 10.8 9.5 9.1 8.7
هزینه های کار 120.10 119 119 122 122 122
دستمزد 1946.00 1870 1900 1916 1916 1916
دستمزد در تولید 1870.00 1860 1874 1905 1905 1905
حداقل دستمزد 1024.24 1024 1024 1024 1100 1100
جمعیت 2.10 2.05 2.05 2.07 2.07 2.07
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 2.10 0.7 1.5 1.8 1.7 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.85 -0.8 107 110 110 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.50 106 107 106 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 104.71 106 108 108 107 109
اندازه اصل تورم -0.80 1.2 1.2 1.7 2 2.2
قیمت تولید 106.40 107 108 108 109 111
تغییر قیمت تولید کننده 2.00 2.6 3 3.2 2.5 1.9
CPI مسکن آب و برق 112.46 111 113 112 113 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.97 93.15 93.08 94.01 97.36 95.99
تورم مواد غذایی -0.40 0.7 1.7 2 2 3.7

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 263.66 -150 -150 -90 -90 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 7.2 7.2 7.2 6.8 6.8
واردات 2727.96 2590 2590 2710 2710 2710
صادرات 2991.62 2440 2440 2440 2440 2440

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.80 81 81 81 81 82.5
بودجه دولت -8.40 -5.8 -5.8 -5.8 -4.2 -4.2
ارزش بودجه دولت -608.00 117 117 117 117 117
هزینه های دولت 1996.50 2052 2184 2010 2077 2171
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.70 46.8 46.8 46.8 46.8 44

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 19.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 9.00 -3 -2 -1 -1 1
تولید صنعتی -1.50 8 3.1 2.7 2.4 2.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.00 -23 -21 -19 -19 -14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.40 2 0.3 0.3 0.3 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 24.00 4.5 4.5 5.5 5.5 3
هزینه های مصرف کننده 4849.50 5338 5321 5756 5916 6182
تسهیلات اعتباری خریدار 2669.00 2921 3165 2889 2829 2956
نرخ وام بانکی 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
قیمت گازوئیل 1.42 1.24 1.18 1.23 1.07 1.01


اسلوونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.