بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.15
بازار سهام 1172.70 1148 1128 1108 1088 1050
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.13 0 0.01 0.01 0.02 0.02

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 3.4 1 0.9 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 3.5 5.5 7.5 6.3 3.5
نرخ بیکاری 7.70 8.5 9.1 9.5 9.2 8.7
نرخ تورم 2.00 1.5 1.8 1.7 1.5 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -226.88 -150 -90 -90 -90 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 7.2 7.2 6.8 6.8 6.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.80 81 81 81 81 82.5
بودجه دولت -8.40 -5.8 -5.8 -4.2 -4.2 -4.2
اطمینان کسب و کار 10.00 -2 -1 -1 -1 1
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.00 -21 -19 -19 -19 -14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 2 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ مالیات شرکت 19.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 3.4 1 0.9 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 3.5 5.5 7.5 6.3 3.5
تولید ناخالص داخلی 52.88 51 51 51 51 52.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10617.20 10567 11446 10972 11180 11356
تولید ناخالص ملی 46297.00 54152 49480 48843 49769 50553
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2206.60 2051 2230 2196 2238 2273
تولید ناخالص داخلی سرانه 25784.35 26000 26000 26000 26000 27000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36547.74 37500 37500 37500 37500 38800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 194.00 244 259 221 225 229
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 445.00 510 562 566 576 585
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2062.00 2131 2188 2343 2388 2425
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1541.40 1673 1683 1657 1689 1715
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1842.00 1866 2041 1957 1994 2025

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 7.70 8.5 9.1 9.5 9.2 8.7
هزینه های کار 132.20 119 122 122 122 122
دستمزد 2008.00 1843 2070 2059 2057 2121
دستمزد در تولید 1796.00 1762 1950 1913 1840 1998
حداقل دستمزد 1024.24 1024 1024 1100 1100 1100
جمعیت 2.10 2.05 2.07 2.07 2.07 2.07
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.00 1.5 1.8 1.7 1.5 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.10 -0.8 110 110 110 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.54 107 106 106 109 108
قیمت مصرف کننده اصلی 107.41 107 107 107 110 109
اندازه اصل تورم 0.10 1.2 1.7 2 2 2.2
قیمت تولید 109.98 110 108 109 112 111
تغییر قیمت تولید کننده 4.80 4.7 3.2 2.5 2 1.9
CPI مسکن آب و برق 114.63 113 112 113 115 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.75 93.08 94.01 97.36 99.07 95.99
تورم مواد غذایی -1.10 1.7 2 2 2 3.7

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -226.88 -150 -90 -90 -90 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 7.2 7.2 6.8 6.8 6.8
واردات 3419.37 2590 2710 2710 2710 2710
صادرات 3192.49 2440 2440 2440 2440 2440

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.80 81 81 81 81 82.5
بودجه دولت -8.40 -5.8 -5.8 -4.2 -4.2 -4.2
ارزش بودجه دولت -603.00 117 117 117 117 117
هزینه های دولت 1996.40 2184 2010 2106 2146 2180
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.00 46.8 46.8 46.8 46.8 44

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 19.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 10.00 -2 -1 -1 -1 1
تولید صنعتی 22.10 3.1 2.7 2.4 1.6 2.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.00 -21 -19 -19 -19 -14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 2 0.3 0.3 0.3 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.80 12 16.5 1.1 2.8 3
هزینه های مصرف کننده 5395.40 5321 5756 5116 5213 5295
تسهیلات اعتباری خریدار 2645.00 2871 2856 2869 2812 2956
نرخ وام بانکی 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
قیمت گازوئیل 1.50 1.43 1.35 1.29 1.22 1.16


اسلوونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.