بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.10 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 859.27 851 845 839 833 821
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.05 0.09 0.1 0.11 0.12 0.14
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.3 2.1 2.5 2.7 2.9
تولید ناخالص داخلی 54.24 59 59 62 62 62
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10701.30 10792 10838 10949 10990 11153
تولید ناخالص ملی 45948.00 43989 46913 47097 47189 48273
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2090.80 2047 2073 2167 2147 2133
تولید ناخالص داخلی سرانه 26758.90 27100 27100 28000 28000 28000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32742.51 33000 33000 33500 33500 33500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 219.90 222 215 200 226 221
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 486.70 510 521 431 500 536
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2220.10 2016 2098 1995 2280 2159
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1538.50 1550 1574 1567 1580 1620
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2052.40 2133 2135 1972 2108 2197
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 7.30 7 7.3 7.5 7.2 7.1
دستمزد 1718.00 1673 1825 1771 1771 1870
دستمزد در تولید 1637.00 1612 1815 1736 1736 1860
حداقل دستمزد 886.63 887 887 905 905 905
جمعیت 2.07 2.08 2.07 2.07 2.07 2.07
سن بازنشستگی زنان 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.30 2.2 2.3 2.1 1.9 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.57 106 106 106 108 108
قیمت مصرف کننده اصلی 105.49 105 105 104 105 106
قیمت تولید 103.45 103 104 106 105 106
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 0.1 0.7 2.1 1.9 2.2
CPI مسکن آب و برق 110.34 109 111 112 112 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.07 102 100 100 101 102
تورم مواد غذایی 2.90 2.8 3 3 3 3.7
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.41 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 937.05 60 -70 140 60 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 6.7 6.7 6.3 6.3 6.3
واردات 3024.85 2690 2450 2750 2890 2590
صادرات 3961.89 2750 2380 2890 2950 2440
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.10 66 66 62 62 62
بودجه دولت 0.70 0.5 0.5 1 1 1
هزینه های دولت 1939.50 1971 1989 2013 1992 2047
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.40 42.5 42.5 42.1 42.1 42.1
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 0.00 -3 1 3 5 7
تولید صنعتی 5.10 3.9 3.6 3.6 3.6 2.7
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00 -10 -12 -12 -16 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.30 3.8 1.8 2.5 2.5 4.5
هزینه های مصرف کننده 5585.40 5548 5653 5668 5736 5817
نرخ وام بانکی 2.25 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
قیمت گازوئیل 1.41 1.35 1.31 1.27 1.24 1.24


اسلوونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.