ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - اسلوونی - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
S&PA+ Positive Jun 15 2018
TE72 Stable Jun 15 2018
TE72 Stable Jun 15 2018
DBRSA Stable Nov 17 2017
TE71 Stable Nov 17 2017
TE71 Stable Nov 17 2017
Moody'sBaa1 Stable Sep 08 2017
TE68 Stable Sep 08 2017
TE68 Stable Sep 08 2017
S&PA+ Stable Jun 16 2017
TE66 Positive Jun 16 2017
TE66 Positive Jun 16 2017
S&PA Positive Dec 16 2016
TE66 Stable Dec 16 2016
TE66 Stable Dec 16 2016
FitchA- Stable Sep 23 2016
TE65 Stable Sep 23 2016
TE65 Stable Sep 23 2016
Moody'sBaa3 Positive Sep 16 2016
TE65 Stable Sep 16 2016
TE65 Stable Sep 16 2016
S&PA Stable Jun 17 2016
TE63 Positive Jun 17 2016
TE63 Positive Jun 17 2016
TE63 Positive Apr 16 2016
TE61 Stable Apr 16 2016
TE63 Positive Apr 16 2016
FitchBBB+ Positive Sep 25 2015
TE63 Positive Sep 25 2015
TE63 Positive Sep 25 2015
S&PA- Positive Jun 19 2015
TE63 Stable Jun 19 2015
TE63 Stable Jun 19 2015
Moody'sBaa3 Stable Jan 23 2015
TE61 Stable Jan 23 2015
TE61 Stable Jan 23 2015
S&PA- Stable Dec 19 2014
TE61 Negative Dec 19 2014
TE61 Negative Dec 19 2014
S&PA- Negative Jun 27 2014
TE61 Stable Jun 27 2014
TE61 Stable Jun 27 2014
FitchBBB+ Stable May 02 2014
TE61 Stable May 02 2014
TE61 Stable May 02 2014
TE61 Stable Apr 22 2014
TE61 Stable Apr 22 2014
TE61 Stable Mar 21 2014
TE61 Stable Mar 21 2014
Moody'sBa1 Stable Jan 24 2014
TE61 Stable Jan 24 2014
TE61 Stable Jan 24 2014
TE61 Stable Oct 15 2013
TE61 Stable Oct 15 2013
TE61 Stable Jul 18 2013
TE61 Stable Jul 18 2013
TE61 Stable Jun 10 2013
TE61 Stable Jun 10 2013
FitchBBB+ Negative May 17 2013
TE63 Stable May 17 2013
TE63 Stable May 17 2013
TE66 Stable Apr 30 2013
Moody'sBa1 Negative Apr 30 2013
TE66 Stable Apr 30 2013
S&PA- Stable Feb 12 2013
TE68 Negative Watch Feb 12 2013
TE68 Negative Watch Feb 12 2013
TE68 Negative Nov 06 2012
S&PA Negative Watch Nov 06 2012
TE68 Negative Nov 06 2012
FitchA- Negative Aug 08 2012
TE70 Negative Aug 08 2012
TE70 Negative Aug 08 2012
TE71 Negative Aug 03 2012
S&PA Negative Aug 03 2012
TE71 Negative Aug 03 2012
Moody'sBaa2 Negative Aug 02 2012
TE76 Negative Aug 02 2012
TE76 Negative Aug 02 2012
TE78 Negative Feb 13 2012
Moody'sA2 Negative Feb 13 2012
TE78 Negative Feb 13 2012
FitchA Negative Jan 27 2012
TE81 Negative Jan 27 2012
TE81 Negative Jan 27 2012
S&PA+ Negative Jan 13 2012
TE83 Negative Watch Jan 13 2012
TE83 Negative Watch Jan 13 2012
TE85 Negative Watch Dec 22 2011
Moody'sA1 Negative Dec 22 2011
TE85 Negative Watch Dec 22 2011
FitchAA- Negative Watch Dec 16 2011
TE85 Negative Watch Dec 16 2011
TE85 Negative Watch Dec 16 2011
TE85 Stable Dec 05 2011
S&PAA- Negative Watch Dec 05 2011
TE85 Stable Dec 05 2011
TE85 Stable Nov 28 2011
TE85 Stable Nov 28 2011
S&PAA- Stable Oct 19 2011


 S&Pچشم اندازMoody'sچشم اندازFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 30
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B1 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


اسلوونی - ارزیابی اعتبار