بازارها گذشته مرجع
پول 21.04 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.4 2020-12
نرخ بیکاری 13.9 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 46.44 2021-10
نرخ تورم 8.8 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 103720 2021-10
نرخ بهره 9 2021-08
موازنه تجاری -12.16 2021-08
حساب جاری -58.57 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2020-12
بودجه دولت -5 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی 0.47 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1316 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4052 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.9 2020-12
جمعیت 0.21 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 46.44 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 103720 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.8 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 154 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 2 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2021-08
عرضه پول M0 1920 2021-03
ذخایر ارزی خارجی 211 2021-03
عرضه پول M1 2051 2021-03
عرضه پول M2 2431 2021-03
عرضه پول M3 3265 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -12.16 2021-08
حساب جاری -58.57 2020-12
صادرات 1.56 2021-08
واردات 13.72 2021-08

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2020-12
بودجه دولت -5 2020-12
ارزیابی اعتبار 15

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2687 2017-03
آدرس های IP 2079 2017-03
شاخص فساد مالی 47 2020-12
رتبه فساد مالی 63 2020-12
آسانی کسب و کار 170 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2009 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سائو تومه و پرینسیپ - شاخص های اقتصادی.