بازارها گذشته مرجع
پول 20.12 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.4 2020-12
نرخ بیکاری 13.4 2019-12
نرخ تورم 9.1 2021-03
نرخ بهره 9 2021-03
موازنه تجاری -10.31 2020-12
حساب جاری -58.57 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.7 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی 0.43 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1304 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3964 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.4 2019-12
جمعیت 0.21 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.1 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 148 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 4.44 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 9724 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2021-03
عرضه پول M0 1918 2021-01
ذخایر ارزی 129 2021-02
عرضه پول M1 2191 2021-01
عرضه پول M2 2572 2021-01
عرضه پول M3 3278 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -10.31 2020-12
حساب جاری -58.57 2020-12
صادرات 3.81 2020-12
واردات 10.69 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.7 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 15

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2687 2017-03
آدرس های IP 2079 2017-03
شاخص فساد مالی 47 2020-12
رتبه فساد مالی 63 2020-12
آسانی کسب و کار 170 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2067 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سائو تومه و پرینسیپ - شاخص های اقتصادی.