بازارها گذشته مرجع
پول 22.09 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
نرخ بیکاری 13.3 2018-12
نرخ تورم 6.7 2019-11
نرخ بهره 9 2019-12
موازنه تجاری -26.4 2019-09
حساب جاری -62.67 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.6 2018-12
بودجه دولت 0.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 0.42 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1297 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3033 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.3 2018-12
جمعیت 0.21 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.7 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 1.5 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2019-12
عرضه پول M0 1375 2019-10
نرخ بهره سپرده 3.36 2019-06
ذخایر ارزی 168 2019-09
عرضه پول M1 1757 2019-10
عرضه پول M2 2226 2019-10
عرضه پول M3 2949 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -26.4 2019-09
حساب جاری -62.67 2018-12
صادرات 1.06 2019-09
واردات 27.48 2019-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.6 2018-12
بودجه دولت 0.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2687 2017-03
آدرس های IP 2079 2017-03
شاخص فساد مالی 46 2019-12
رتبه فساد مالی 64 2019-12
آسانی کسب و کار 170 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2120 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سائو تومه و پرینسیپ - شاخص های اقتصادی.