بازارها گذشته مرجع
پول 21.69 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2019-12
نرخ بیکاری 13.4 2019-12
نرخ تورم 8.2 2020-03
نرخ بهره 9 2020-06
موازنه تجاری -27.2 2019-12
حساب جاری -62.67 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.1 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 0.42 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1304 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3964 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.4 2019-12
جمعیت 0.21 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.2 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده -31102 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2020-06
عرضه پول M0 1618 2020-04
ذخایر ارزی 136 2020-04
عرضه پول M1 1928 2020-04
عرضه پول M2 2407 2020-04
عرضه پول M3 3187 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -27.2 2019-12
حساب جاری -62.67 2018-12
صادرات 4.47 2019-12
واردات 31.65 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.1 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
ارزیابی اعتبار 15

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2687 2017-03
آدرس های IP 2079 2017-03
شاخص فساد مالی 46 2019-12
رتبه فساد مالی 64 2019-12
آسانی کسب و کار 170 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2165 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سائو تومه و پرینسیپ - شاخص های اقتصادی.