بازارها گذشته مرجع
پول 22.35 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2019-12
نرخ بیکاری 13.4 2019-12
نرخ تورم 9 2020-01
نرخ بهره 9 2020-02
موازنه تجاری -27.2 2019-12
حساب جاری -62.67 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.6 2018-12
بودجه دولت 0.3 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 0.42 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1297 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3033 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.4 2019-12
جمعیت 0.21 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2020-02
عرضه پول M0 1385 2019-12
نرخ بهره سپرده 3.36 2019-06
ذخایر ارزی 135 2019-11
عرضه پول M1 1907 2019-12
عرضه پول M2 2337 2019-12
عرضه پول M3 3042 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -27.2 2019-12
حساب جاری -62.67 2018-12
صادرات 4.47 2019-12
واردات 31.65 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.6 2018-12
بودجه دولت 0.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 15

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2687 2017-03
آدرس های IP 2079 2017-03
شاخص فساد مالی 46 2019-12
رتبه فساد مالی 64 2019-12
آسانی کسب و کار 170 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2162 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سائو تومه و پرینسیپ - شاخص های اقتصادی.