بازارها گذشته مرجع
پول 22.16 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
نرخ بیکاری 13.3 2018-12
نرخ تورم 8.2 2019-07
نرخ بهره 9 2019-08
موازنه تجاری -30.4 2019-06
حساب جاری -62.67 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.7 2015-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.5 2017-12
بودجه دولت -2.1 2017-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 0.42 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1297 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3033 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.3 2018-12
جمعیت 0.2 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.2 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2019-08
عرضه پول M0 1381 2019-07
نرخ بهره سپرده 3.37 2018-12
ذخایر ارزی 151 2019-02
عرضه پول M1 1910 2019-07
عرضه پول M2 2376 2019-07
عرضه پول M3 3073 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -30.4 2019-06
حساب جاری -62.67 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.7 2015-12
صادرات 2.56 2019-06
واردات 32.92 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.5 2017-12
بودجه دولت -2.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2687 2017-03
آدرس های IP 2079 2017-03
شاخص فساد مالی 46 2018-12
رتبه فساد مالی 64 2018-12
آسانی کسب و کار 170 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 1997 2018-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سائو تومه و پرینسیپ - شاخص های اقتصادی.