24/06/2019 واقعی قبلی
08:45 AM
ST
نرخ تورم (سالانه) MAY 9.0% 9.0%


سائو تومه و پرینسیپ - تقویم - شاخص های اقتصادی

سائو تومه و پرینسیپ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.