10/05/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
ST
موازنه تجاری JAN $-10.3M
11:00 AM
ST
موازنه تجاری FEB
31/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
ST
موازنه تجاری MAR


سائو تومه و پرینسیپ - تقویم - شاخص های اقتصادی

سائو تومه و پرینسیپ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.