18/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
ST
نرخ تورم (سالانه) MAR 12.1% 12.6%
ST
نرخ تورم (سالانه) APR 13.2%
ST
نرخ تورم (ماهانه) MAR 1.9% 1.7%
ST
نرخ تورم (ماهانه) APR 2%

سائو تومه و پرینسیپ - تقویم - شاخص های اقتصادی

سائو تومه و پرینسیپ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.