20/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
ST
نرخ تورم (سالانه) AUG 8.2%


سائو تومه و پرینسیپ - تقویم - شاخص های اقتصادی

سائو تومه و پرینسیپ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.