09/04/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
ST
نرخ تورم (سالانه) FEB 9.0%
20/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
ST
نرخ تورم (سالانه) MAR


سائو تومه و پرینسیپ - تقویم - شاخص های اقتصادی

سائو تومه و پرینسیپ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.