24/01/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
ST
نرخ تورم (سالانه) DEC 6.7%
30/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
ST
موازنه تجاری Q4


سائو تومه و پرینسیپ - تقویم - شاخص های اقتصادی

سائو تومه و پرینسیپ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.