بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 21.62 21.86 22.09 22.31 22.54 22.99

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -25 -25 4 4 4
نرخ بیکاری 13.40 16 16 16.8 16.8 16.8
نرخ تورم 8.20 8 7.4 8.3 7.5 7
نرخ بهره 9.00 8.5 8.5 8.5 8 8
موازنه تجاری -27.20 -29.55 -31.2 -31.2 -31.2 -32.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.10 120 120 75 75 75
بودجه دولت -1.90 -20 -20 -15 -15 -15

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -25 -25 4 4 4
تولید ناخالص داخلی 0.42 0.24 0.24 0.28 0.28 0.28
تولید ناخالص داخلی سرانه 1303.60 1165 1165 1250 1250 1250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3963.78 3700 3700 3800 3800 3800

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 13.40 16 16 16.8 16.8 16.8
جمعیت 0.21 0.22 0.21 0.22 0.22 0.21

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 8.20 8 7.4 8.3 7.5 7
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 1 1.2 0.7 0.4 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.03 139 144 -33683 -33434 154

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 9.00 8.5 8.5 8.5 8 8
ذخایر ارزی 135.87 145 150 160 165 160

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -27.20 -29.55 -31.2 -31.2 -31.2 -32.3
واردات 31.65 32 37.5 37.5 37.5 38
صادرات 4.47 2.45 6.3 6.3 6.3 5.7

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.10 120 120 75 75 75
بودجه دولت -1.90 -20 -20 -15 -15 -15


سائو تومه و پرینسیپ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.