بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 22.58 22.58 22.81 23.04 23.28 23.75

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -25 -25 -25 2.7 2.7
نرخ بیکاری 13.40 16 16 16 16.8 16.8
نرخ تورم 9.00 7.3 8 7.4 8.3 7
نرخ بهره 9.00 8.5 8.5 8.5 8.5 8
موازنه تجاری -27.20 -27.55 -29.55 -31.2 -31.2 -32.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.60 120 120 120 75 75
بودجه دولت 0.30 -20 -20 -20 -15 -15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -25 -25 -25 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 0.42 0.47 0.47 0.47 0.52 0.52
تولید ناخالص داخلی سرانه 1297.40 1350 1350 1350 1380 1380
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3033.40 3120 3120 3120 3025 3240

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 13.40 16 16 16 16.8 16.8
جمعیت 0.21 0.22 0.22 0.21 0.22 0.21

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 9.00 7.3 8 7.4 8.3 7
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.8 1.4 1.6 0.7 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135.17 137 139 144 146 154

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 9.00 8.5 8.5 8.5 8.5 8
نرخ بهره سپرده 3.36 3.36 2.86 2.86 2.86 2.36
ذخایر ارزی 134.97 160 160 178 178 190

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -27.20 -27.55 -29.55 -31.2 -31.2 -32.3
واردات 31.65 30 32 37.5 37.5 38
صادرات 4.47 2.45 2.45 6.3 6.3 5.7

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.60 120 120 120 75 75
بودجه دولت 0.30 -20 -20 -20 -15 -15


سائو تومه و پرینسیپ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.