بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 20.12 20.32 20.53 20.74 20.95 21.37

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.40 3.1 3.1 3.1 5 5
نرخ بیکاری 13.40 16.8 16.8 16.8 15.9 15.9
نرخ تورم 9.10 8.5 8 8 7.5 7.8
نرخ بهره 9.00 8 8 8 8 8
موازنه تجاری -10.69 -31.19 -31.2 -32.33 -32.33 -32.33
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.70 75 75 75 75 70
بودجه دولت -2.40 -10 -10 -10 -10 -8

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.40 3.1 3.1 3.1 5 5
تولید ناخالص داخلی 0.43 0.28 0.28 0.28 0.28 0.34
تولید ناخالص داخلی سرانه 1303.60 1250 1250 1250 1250 1320
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3963.78 3800 3800 3800 3800 3850

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 13.40 16.8 16.8 16.8 15.9 15.9
جمعیت 0.21 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 9.10 8.5 8 8 7.5 7.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 148.43 152 154 158 160 171
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.4 0.4 1.2 1.2 1

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 9.00 8 8 8 8 8
ذخایر ارزی 129.18 163 165 160 160 170

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -10.69 -31.19 -31.2 -32.33 -32.33 -32.33
واردات 11.87 37.5 37.5 38 38 38
صادرات 1.18 6.3 6.3 5.7 5.7 5.7

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.70 75 75 75 75 70
بودجه دولت -2.40 -10 -10 -10 -10 -8


سائو تومه و پرینسیپ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.