بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 22.07 22.16 22.38 22.61 22.83 23.3
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 3.5 3.5 3.5 3.5 3.7
نرخ بیکاری 13.30 13.4 13.4 13.4 13.4 13.7
نرخ تورم 6.70 4.4 6.3 5 5.4 5.2
نرخ بهره 9.00 9 8.5 8.5 8.5 8
موازنه تجاری -26.40 -35.3 -27.55 -29.55 -31.2 -32.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.60 74 74 74 74 73
بودجه دولت 0.30 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 3.5 3.5 3.5 3.5 3.7
تولید ناخالص داخلی 0.42 0.47 0.47 0.47 0.47 0.52
تولید ناخالص داخلی سرانه 1297.40 1350 1350 1350 1350 1380
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3033.40 3120 3120 3120 3120 3240
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 13.30 13.4 13.4 13.4 13.4 13.7
جمعیت 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 6.70 4.4 6.3 5 5.4 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.52 131 136 135 137 144
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 9.00 9 8.5 8.5 8.5 8
نرخ بهره سپرده 3.36 3.36 3.36 2.86 2.86 2.86
ذخایر ارزی 167.62 155 160 160 178 190
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -26.40 -35.3 -27.55 -29.55 -31.2 -32.3
واردات 27.48 36.4 30 32 37.5 38
صادرات 1.06 1.1 2.45 2.45 6.3 5.7
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.60 74 74 74 74 73
بودجه دولت 0.30 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9


سائو تومه و پرینسیپ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.