بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 20.20 20.37 20.58 20.79 21 21.42

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 3.1 3.1 3.1 3.1 4
نرخ بیکاری 13.40 16.8 16.8 16.8 16.8 17.7
نرخ تورم 10.80 9.6 8.5 8 8 7.8
نرخ بهره 9.00 8 8 8 8 8
موازنه تجاری -13.30 -31.19 -31.2 -31.2 -32.33 -32.33
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.10 75 75 75 75 70
بودجه دولت -1.90 -10 -10 -10 -10 -8

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 3.1 3.1 3.1 3.1 4
تولید ناخالص داخلی 0.43 0.28 0.28 0.28 0.28 0.34
تولید ناخالص داخلی سرانه 1303.60 1250 1250 1250 1250 1320
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3963.78 3800 3800 3800 3800 3850

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 13.40 16.8 16.8 16.8 16.8 17.7
جمعیت 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 10.80 9.6 8.5 8 8 7.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.7 0.4 0.4 1.2 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 145.76 149 152 154 144 166

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 9.00 8 8 8 8 8
ذخایر ارزی 140.18 158 163 165 160 170

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -13.30 -31.19 -31.2 -31.2 -32.33 -32.33
واردات 24.42 37.5 37.5 37.5 38 38
صادرات 1.91 6.3 6.3 6.3 5.7 5.7

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.10 75 75 75 75 70
بودجه دولت -1.90 -10 -10 -10 -10 -8


سائو تومه و پرینسیپ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.