بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 23.00 23.38 23.57 23.75 23.93 24.31

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.40 3 3 3 3.3 3.3
نرخ بیکاری 13.90 14 14 14 14 13.8
نرخ تورم 12.10 15 13 10 8 7
نرخ بهره 9.00 10 10 10 10 10
موازنه تجاری -11.18 -11.8 -12 -10.5 -11.9 -12.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.00 90 90 90 90 80
بودجه دولت -5.00 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.8

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.40 3 3 3 3.3 3.3
تولید ناخالص داخلی 0.47 0.28 0.28 0.34 0.34 0.34
تولید ناخالص داخلی سرانه 1692.22 1250 1250 1320 1320 1320
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4051.60 3800 3800 3850 3850 3850

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 13.90 14 14 14 14 13.8
جمعیت 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 12.10 15 13 10 8 7
نرخ تورم (ماهانه) 1.90 1.7 0.8 0.4 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 164.60 172 176 177 178 189

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 9.00 10 10 10 10 10
ذخایر ارزی خارجی 270.97 180 145 150 135 140

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -11.18 -11.8 -12 -10.5 -11.9 -12.2
واردات 13.31 14 12.7 13.5 13.8 14
صادرات 2.13 2 2.2 1.6 1.3 1.8

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.00 90 90 90 90 80
بودجه دولت -5.00 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.8


سائو تومه و پرینسیپ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.