بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 20.67 20.88 21.09 21.3 21.52 21.96

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -10 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
نرخ بیکاری 13.40 16 16.8 16.8 16.8 16.8
نرخ تورم 10.10 9 8.6 7.5 7 7
نرخ بهره 9.00 9 8 8 8 8
موازنه تجاری -22.50 -31.19 -31.19 -31.2 -31.2 -32.33
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.10 120 75 75 75 75
بودجه دولت -1.90 -12 -10 -10 -10 -10

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -10 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
تولید ناخالص داخلی 0.43 0.24 0.28 0.28 0.28 0.28
تولید ناخالص داخلی سرانه 1303.60 1165 1250 1250 1250 1250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3963.78 3700 3800 3800 3800 3800

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 13.40 16 16.8 16.8 16.8 16.8
جمعیت 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 10.10 9 8.6 7.5 7 7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 1.2 0.7 0.4 0.4 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.06 146 148 151 151 156

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 9.00 9 8 8 8 8
ذخایر ارزی 158.19 160 158 163 165 160

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -22.50 -31.19 -31.19 -31.2 -31.2 -32.33
واردات 24.42 37.5 37.5 37.5 37.5 38
صادرات 1.91 6.3 6.3 6.3 6.3 5.7

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.10 120 75 75 75 75
بودجه دولت -1.90 -12 -10 -10 -10 -10


سائو تومه و پرینسیپ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.