بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 22.16 22.36 22.59 22.82 23.06 23.53
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 4.4 4.4 3.7 3.7 3.7
نرخ بیکاری 13.30 13.3 13.3 13.4 13.4 13.4
نرخ تورم 8.20 8.3 8 7.6 7.3 7.4
نرخ بهره 9.00 9 9 9 8.5 8.5
موازنه تجاری -30.40 -31.7 -31.3 -33.1 -33.1 -31.19
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.70 -15 -15 -12 -12 -12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.50 95 95 97 97 97
بودجه دولت -2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 4.4 4.4 3.7 3.7 3.7
تولید ناخالص داخلی 0.42 0.4 0.4 0.46 0.46 0.46
تولید ناخالص داخلی سرانه 1297.40 1320 1320 1370 1370 1370
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3033.40 3050 3050 3120 3120 3120
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 13.30 13.3 13.3 13.4 13.4 13.4
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 8.20 8.3 8 7.6 7.3 7.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127.52 132 134 135 137 144
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 9.00 9 9 9 8.5 8.5
نرخ بهره سپرده 3.37 3.37 3.37 3.37 2.87 2.87
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -30.40 -31.7 -31.3 -33.1 -33.1 -31.19
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.70 -15 -15 -12 -12 -12
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.50 95 95 97 97 97
بودجه دولت -2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1


سائو تومه و پرینسیپ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.