Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Jan/04 Day of King Amador
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
May/01 روز کارگر
Jul/12 روز استقلال
Sep/06 روز نیروهای مسلح
Sep/30 Agricultural Reform Day
Nov/01 همه روزهای مقدس
Dec/21 São Tomé Day
Dec/25 روز کریسمس
Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Jan/04 Day of King Amador
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
May/01 روز کارگر
Jul/12 روز استقلال
Sep/06 روز نیروهای مسلح
Sep/30 Agricultural Reform Day
Nov/01 همه روزهای مقدس