بازارها گذشته مرجع
پول 120 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-12
نرخ بیکاری 3.2 2017-12
نرخ تورم 5.8 2020-05
نرخ بهره 5 2020-06
موازنه تجاری -110703 2020-02
حساب جاری -84708 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.2 2019-12
بودجه دولت -5.4 2019-12
موارد کروناویروس 22214 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 70 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 15814 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 30.64 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 859 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3417 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 971500 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 274188 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54499 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55288 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4210 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 17918 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 134385 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87841 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 26295 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 247495 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2017-12
جمعیت 28.34 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.8 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 2020-06
قیمت صادرات 99.9 2020-03
تورم مواد غذایی 7.8 2020-04
قیمت واردات 98.3 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -110703 2020-02
حساب جاری -84708 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2019-12
صادرات 9937 2020-02
واردات 120640 2020-02
ذخایر طلا 6.4 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13065 2019-12
رابطه مبادله 102 2020-03
شاخص تروریسم 5.09 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.2 2019-12
بودجه دولت -5.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 114598 2019-12
مخارج نظامی 397 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3369 2017-03
آدرس های IP 181620 2017-03
تغییرات موجودی انبار 320487 2019-12
شاخص رقابتی 51.57 2019-12
رتبه رقابتی 108 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 94 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 717453 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 22214 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 70 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 15814 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نپال - شاخص های اقتصادی.