بازارها گذشته مرجع
پول 114 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 2018-12
نرخ بیکاری 3.2 2017-12
نرخ تورم 6.2 2019-10
نرخ بهره 6 2019-10
موازنه تجاری -103929 2019-03
حساب جاری -265366 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -8.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 28.81 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 812 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2724 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 950033 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 267458 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 55121 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56018 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4261 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 16763 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 131079 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 90039 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 21065 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317265 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2017-12
جمعیت 28.09 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.2 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 2019-11
قیمت صادرات 100 2019-10
تورم مواد غذایی 7 2019-10
قیمت واردات 98.7 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -103929 2019-03
حساب جاری -265366 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.2 2018-12
صادرات 8598 2019-03
واردات 112527 2019-03
ذخایر طلا 6.43 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17513 2018-12
رابطه مبادله 102 2019-10
شاخص تروریسم 5.09 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -8.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 113731 2018-12
مخارج نظامی 397 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3369 2017-03
آدرس های IP 181620 2017-03
تغییرات موجودی انبار 377968 2018-12
شاخص رقابتی 51.57 2019-12
رتبه رقابتی 108 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2018-12
رتبه فساد مالی 124 2018-12
آسانی کسب و کار 94 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 689298 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 85.26 2011-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نپال - شاخص های اقتصادی.