بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 126.88 127 128 129 130 132

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بیکاری 4.44 3 3 3 3 3
نرخ تورم 7.87 7.5 6.1 5 4.5 5.4
نرخ بهره 7.00 8 10 9 9 5
موازنه تجاری -145004.00 -113337 -113337 -116900 -116900 -116900
حساب جاری -333671.90 -57000 -57000 -57000 -57000 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 42 45 45 45 45
بودجه دولت -4.30 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 33.66 29.3 30.9 30.9 30.9 30.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 1028.46 920 920 920 920 920
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3800.07 4020 4020 4020 4020 4020
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 815592.00 835982 835982 835982 835982 856881
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2382707.65 2442275 2442275 2442275 2442275 2503332
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 644585.77 660700 660700 660700 660700 677218
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 153253.39 157085 157085 157085 157085 161012
تولید ناخالص داخلی از ساخت 118119.70 121073 121073 121073 121073 124100
تولید ناخالص داخلی از معادن 15905.47 16303 16303 16303 16303 16711
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 105144.00 107773 107773 107773 107773 110467
تولید ناخالص داخلی از خدمات 331114.98 339393 339393 339393 339393 347878
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 117549.26 120488 120488 120488 120488 123500
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 31954.99 32754 32754 32754 32754 33573

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 4.44 3 3 3 3 3
جمعیت 29.13 29.47 29.93 29.93 29.93 29.93

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 7.87 7.5 6.1 5 4.5 5.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 149.44 151 153 155 153 163
تورم مواد غذایی 7.40 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 7.00 8 10 9 9 5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -145004.00 -113337 -113337 -116900 -116900 -116900
حساب جاری -333671.90 -57000 -57000 -57000 -57000 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4
صادرات 15930.40 12690 12949 12949 12949 12949
واردات 160934.50 126027 129849 129849 129849 129849
ذخایر طلا 7.98 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19478.70 14524 17202 17202 17202 17202

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 42 45 45 45 45
بودجه دولت -4.30 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5
مخارج نظامی 425.00 393 393 393 393 393
هزینه های دولت 192474.00 197286 197286 197286 197286 202218

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات بر فروش 15.00 13 13 13 13 13

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
تغییرات موجودی انبار 104637.00 510000 510000 510000 510000 510000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
هزینه های مصرف کننده 1910005.00 1957755 1957755 1957755 1957755 2006699


نپال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.