بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 117.79 118 119 119 120 121

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 -6 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ بیکاری 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
نرخ تورم 3.50 5.5 6 7 6.3 6.5
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری -69737.30 -91900 -110773 -112582 -112582 -91900
حساب جاری -84708.20 -57000 -57000 -57000 -57000 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.70 -9.8 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.20 32.5 31.8 31.8 31.8 31.8
بودجه دولت -5.40 -10.5 -11 -11 -11 -11

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 -6 3.5 3.5 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 30.64 27.5 29.3 29.3 29.3 29.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 859.00 830 870 870 870 870
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3416.80 2690 2690 2690 2792 2874
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 247495.00 302024 232645 256157 256157 318636
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 971500.00 979603 913210 1005503 1005503 1033481
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 274188.00 282920 257737 283785 283785 298481
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54499.00 56522 51229 56406 56406 59630
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55288.00 58221 51971 57223 57223 61423
تولید ناخالص داخلی از معادن 4210.00 4387 3957 4357 4357 4628
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 17918.00 18397 16843 18545 18545 19409
تولید ناخالص داخلی از خدمات 134385.00 124970 126322 139088 139088 131844
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87841.00 95300 82571 90915 90915 100541
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 26295.00 20074 24717 27215 27215 21178

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
جمعیت 28.34 29.01 29.47 29.47 29.47 29.47

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.50 5.5 6 7 6.3 6.5
تورم مواد غذایی 5.40 3.5 3 3 3 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137.62 140 140 140 143 148

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -69737.30 -91900 -110773 -112582 -112582 -91900
حساب جاری -84708.20 -57000 -57000 -57000 -57000 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.70 -9.8 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
صادرات 5938.30 11431 10578 10578 10578 12690
واردات 75675.60 122204 123160 123160 123160 126027
ذخایر طلا 6.40 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13064.80 11846 14524 14524 14524 14524

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.20 32.5 31.8 31.8 31.8 31.8
بودجه دولت -5.40 -10.5 -11 -11 -11 -11
مخارج نظامی 397.00 393 393 393 393 393
هزینه های دولت 114598.00 112411 107722 118609 118609 118594

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تغییرات موجودی انبار 320487.00 510000 510000 510000 510000 510000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 717453.00 753250 674406 742564 742564 794679


نپال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.