بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 116.76 118 118 119 119 120

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بیکاری 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
نرخ تورم 2.93 5 6 6.3 6.5 7
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری -82215.30 -110773 -112582 -112582 -91900 -113337
حساب جاری -84708.20 -57000 -57000 -57000 -57000 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.60 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -6.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.20 42 42 42 42 45
بودجه دولت -5.40 -11 -11 -11 -11 -9.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 30.64 29.3 29.3 29.3 29.3 30.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 859.00 870 870 870 870 920
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3416.80 2690 2690 2690 2792 2874
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 247495.00 240070 258632 258632 318636 250873
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 971500.00 942355 1015218 1015218 1033481 984761
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 274188.00 265962 286526 286526 298481 277931
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54499.00 52864 56951 56951 59630 55243
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55288.00 53629 57776 57776 61423 56043
تولید ناخالص داخلی از معادن 4210.00 4084 4399 4399 4628 4267
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 17918.00 17380 18724 18724 19409 18163
تولید ناخالص داخلی از خدمات 134385.00 130353 140432 140432 131844 136219
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87841.00 85206 91794 91794 100541 89040
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 26295.00 25506 27478 27478 21178 26654

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
جمعیت 28.34 29.47 29.47 29.47 29.47 29.93

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 2.93 5 6 6.3 6.5 7
تورم مواد غذایی 5.40 3 3 3 3 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.39 138 139 142 148 146

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -82215.30 -110773 -112582 -112582 -91900 -113337
حساب جاری -84708.20 -57000 -57000 -57000 -57000 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.60 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -6.6
صادرات 10823.00 10578 10578 10578 12690 12949
واردات 93038.30 123160 123160 123160 126027 129849
ذخایر طلا 6.43 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13064.80 14524 14524 14524 14524 17202

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.20 42 42 42 42 45
بودجه دولت -5.40 -11 -11 -11 -11 -9.5
مخارج نظامی 397.00 393 393 393 393 393
هزینه های دولت 114598.00 111160 119755 119755 118594 116162

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات موجودی انبار 320487.00 510000 510000 510000 510000 510000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 717453.00 695929 749738 749738 794679 727246


نپال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.