بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 113.53 115 116 116 117 118
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 6 6 6.2 6.2 6.2
نرخ بیکاری 3.20 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
نرخ تورم 6.00 4.5 4.8 5 5.2 5.4
نرخ بهره 6.00 6 5.5 6 6.5 6.5
موازنه تجاری -103928.80 -90700 -90400 -90400 -90400 -91900
حساب جاری -204431.60 -56100 -56500 -56500 -56500 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -9.1 -9.1 -8.3 -8.3 -8.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 28.3 28.3 28.5 28.5 28.5
بودجه دولت -8.90 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 6 6 6.2 6.2 6.2
تولید ناخالص داخلی 28.81 29 29 33.3 33.3 33.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 812.20 775 775 800 800 800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2724.00 2620 2620 2690 2690 2690
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317265.00 294232 336301 336935 336935 357152
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 950033.00 940702 1007035 1008935 1008935 1069471
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 267458.00 269953 283505 284040 284040 301083
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 55121.00 53631 58428 58539 58539 62051
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56018.00 56134 59379 59491 59491 63061
تولید ناخالص داخلی از معادن 4261.00 4126 4517 4525 4525 4797
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 16763.00 16833 17769 17802 17802 18870
تولید ناخالص داخلی از خدمات 131079.00 125296 138944 139206 139206 147558
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 90039.00 90120 95441 95621 95621 101359
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 21065.00 19865 22329 22371 22371 23713
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.20 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
جمعیت 28.09 29.8 29.62 29.94 29.94 29.94
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 6.00 4.5 4.8 5 5.2 5.4
تورم مواد غذایی 6.30 2.7 3.2 3.2 3.2 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128.55 130 130 130 134 137
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 6.00 6 5.5 6 6.5 6.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -103928.80 -90700 -90400 -90400 -90400 -91900
حساب جاری -204431.60 -56100 -56500 -56500 -56500 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -9.1 -9.1 -8.3 -8.3 -8.3
صادرات 8598.10 8200 8700 8700 8700 9100
واردات 112526.80 98900 99100 99100 99100 101000
ذخایر طلا 6.43 6.44 6.44 6.44 6.44 6.49
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17512.80 11758 11758 11000 11000 11000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 28.3 28.3 28.5 28.5 28.5
بودجه دولت -8.90 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
هزینه های دولت 113731.00 111288 120555 120782 120782 128029
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 13 13 13 13 13
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات موجودی انبار 377968.00 450000 450000 510000 510000 510000
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 689298.00 685915 730656 732034 732034 775957
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالکیت مسکن 85.26 82 82 80 80 80


نپال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.