بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 114.12 115 116 116 117 118
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 6.2 6.2 6.2 6.2 5.6
نرخ بیکاری 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
نرخ تورم 6.60 6.5 6 5.5 6 5.8
نرخ بهره 6.00 6 6.5 6.5 6.5 5.5
موازنه تجاری -103928.80 -90400 -90400 -90400 -91900 -91900
حساب جاری -265365.90 -56500 -56500 -56500 -57000 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8 -8.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 28.5 28.5 28.5 28.5 29
بودجه دولت -8.90 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.6
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 6.2 6.2 6.2 6.2 5.6
تولید ناخالص داخلی 28.81 33.3 33.3 33.3 33.3 35
تولید ناخالص داخلی سرانه 812.20 860 860 860 860 887
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2724.00 2690 2690 2690 2690 2690
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317265.00 336935 336935 336935 336935 355804
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 950033.00 1008935 1008935 1008935 1008935 1065435
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 267458.00 284040 284040 284040 284040 299947
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 55121.00 58539 58539 58539 58539 61817
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56018.00 59491 59491 59491 59491 62823
تولید ناخالص داخلی از معادن 4261.00 4525 4525 4525 4525 4779
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 16763.00 17802 17802 17802 17802 18799
تولید ناخالص داخلی از خدمات 131079.00 139206 139206 139206 139206 147001
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 90039.00 95621 95621 95621 95621 100976
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 21065.00 22371 22371 22371 22371 23624
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
جمعیت 28.09 29.01 29.01 29.01 29.01 29.47
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 6.60 6.5 6 5.5 6 5.8
تورم مواد غذایی 6.60 4.5 3.8 3.5 3.4 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.51 132 135 139 140 149
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.00 6 6.5 6.5 6.5 5.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -103928.80 -90400 -90400 -90400 -91900 -91900
حساب جاری -265365.90 -56500 -56500 -56500 -57000 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8 -8.5
صادرات 8598.10 8700 8700 8700 9100 9100
واردات 112526.80 99100 99100 99100 101000 101000
ذخایر طلا 6.43 6.44 6.44 6.44 6.49 6.49
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17512.80 11000 11000 11000 11000 11000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 28.5 28.5 28.5 28.5 29
بودجه دولت -8.90 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.6
مخارج نظامی 397.00 393 393 393 393 393
هزینه های دولت 113731.00 120782 120782 120782 120782 127546
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات موجودی انبار 377968.00 510000 510000 510000 510000 510000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 689298.00 732034 732034 732034 732034 773028
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالکیت مسکن 85.26 80 80 80 80 80


نپال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.