بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 120.02 121 122 122 123 124

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 -6 -6 3.5 3.5 3.5
نرخ بیکاری 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
نرخ تورم 5.80 6 6.5 7 7 8
نرخ بهره 6.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری -110703.10 -110382 -110773 -112582 -112582 -113337
حساب جاری -84708.20 -56500 -57000 -57000 -57000 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.70 -9.8 -9.8 -8.5 -8.5 -8.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.20 32.5 32.5 31.8 31.8 31.8
بودجه دولت -5.40 -10.5 -10.5 -11 -11 -11

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 -6 -6 3.5 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 29.00 31.3 31.3 32 32 32
تولید ناخالص داخلی سرانه 812.20 860 860 887 887 887
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2724.00 2690 2690 2690 2792 2874
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 247495.00 273909 232645 256157 256157 240788
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 971500.00 892893 913210 1005503 1005503 945172
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 274188.00 251488 257737 283785 283785 266758
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54499.00 51389 51229 56406 56406 53022
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55288.00 53176 51971 57223 57223 53790
تولید ناخالص داخلی از معادن 4210.00 3985 3957 4357 4357 4096
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 17918.00 15754 16843 18545 18545 17432
تولید ناخالص داخلی از خدمات 134385.00 123712 126322 139088 139088 130743
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87841.00 84642 82571 90915 90915 85461
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 26295.00 19199 24717 27215 27215 25582

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
جمعیت 28.34 29.01 29.01 29.47 29.47 29.47

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 5.80 6 6.5 7 7 8
تورم مواد غذایی 7.80 5.5 3.5 3 3 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.67 140 141 142 143 152

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 6.00 5 5 5 5 5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -110703.10 -110382 -110773 -112582 -112582 -113337
حساب جاری -84708.20 -56500 -57000 -57000 -57000 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.70 -9.8 -9.8 -8.5 -8.5 -8.5
صادرات 9936.70 10866 11431 10578 10578 12690
واردات 120639.80 121248 122204 123160 123160 126027
ذخایر طلا 6.40 6.44 6.49 6.49 6.49 6.49
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13064.80 11846 11846 14524 14524 14524

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.20 32.5 32.5 31.8 31.8 31.8
بودجه دولت -5.40 -10.5 -10.5 -11 -11 -11
مخارج نظامی 397.00 393 393 393 393 393
هزینه های دولت 114598.00 106408 107722 118609 118609 111492

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات موجودی انبار 320487.00 510000 510000 510000 510000 510000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 717453.00 647228 674406 742564 742564 698010


نپال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.