بازارها گذشته مرجع
پول 1941 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-12
نرخ بیکاری 1.4 2019-12
نرخ تورم 9 2020-11
نرخ بهره 6 2020-05
موازنه تجاری -149008 2020-09
حساب جاری -349 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.2 2019-12
بودجه دولت -8.2 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 3.01 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 208 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 752 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.4 2019-12
جمعیت 11.51 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9 2020-11
تورم مواد غذایی 15.6 2020-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 2020-12
CPI مسکن آب و برق 128 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 2020-12
قیمت صادرات 136 2020-09
قیمت واردات 94.55 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 2.6 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 2020-05
عرضه پول M0 702346 2020-10
ترازنامه بانک 3375943 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 1659528 2020-10
ذخایر ارزی 140390 2020-09
عرضه پول M2 2348779 2020-09
عرضه پول M3 2562927 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -149008 2020-09
حساب جاری -349 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10 2019-12
صادرات 26216 2020-09
واردات 175223 2020-09
ذخایر طلا 0.03 2020-06
بدهی خارجی 1000018 2020-09
رابطه مبادله 143 2020-09
شاخص تروریسم 4.7 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.2 2019-12
بودجه دولت -8.2 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 92377 2020-05
ارزش بودجه دولت -131524 2020-09
درآمدهای دولت 85127 2020-05
مخارج نظامی 67 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 9.1 2020-05
سرعت اینترنت 2707 2017-03
آدرس های IP 1971 2017-03
شاخص رقابتی 40.25 2019-12
رتبه رقابتی 135 2019-12
شاخص فساد مالی 19 2020-12
رتبه فساد مالی 165 2020-12
آسانی کسب و کار 166 2019-12
تولید الکتریسیته 21.4 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوروندی - شاخص های اقتصادی.