بازارها گذشته مرجع
پول 1925 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-12
نرخ بیکاری 1.4 2019-12
نرخ تورم 6.4 2020-08
نرخ بهره 6 2020-05
موازنه تجاری -107651 2020-05
حساب جاری -349 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.2 2019-12
بودجه دولت -8.2 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 3.01 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 208 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 752 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.4 2019-12
جمعیت 11.51 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.4 2020-08
تورم مواد غذایی 10.4 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2020-10
CPI مسکن آب و برق 129 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2020-10
قیمت صادرات 137 2020-06
قیمت واردات 96.61 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 2020-05
عرضه پول M0 702112 2020-08
ترازنامه بانک 3122983 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 1710878 2020-08
ذخایر ارزی 112148 2020-05
عرضه پول M2 2078841 2020-05
عرضه پول M3 2271508 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -107651 2020-05
حساب جاری -349 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10 2019-12
صادرات 6664 2020-05
واردات 114315 2020-05
ذخایر طلا 0.03 2020-06
بدهی خارجی 965285 2020-05
رابطه مبادله 142 2020-06
شاخص تروریسم 5.1 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.2 2019-12
بودجه دولت -8.2 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 92377 2020-05
ارزش بودجه دولت -7250 2020-05
درآمدهای دولت 85127 2020-05
مخارج نظامی 67 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 9.1 2020-05
سرعت اینترنت 2707 2017-03
آدرس های IP 1971 2017-03
شاخص رقابتی 40.25 2019-12
رتبه رقابتی 135 2019-12
شاخص فساد مالی 19 2019-12
رتبه فساد مالی 165 2019-12
آسانی کسب و کار 166 2019-12
تولید الکتریسیته 21.4 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوروندی - شاخص های اقتصادی.