بازارها گذشته مرجع
پول 1894 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-12
نرخ بیکاری 1.5 2019-12
نرخ تورم 5.1 2020-01
نرخ بهره 5.63 2019-12
موازنه تجاری -118890 2019-12
حساب جاری -362 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.2 2018-12
بودجه دولت -8.8 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 3.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 211 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 660 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.5 2019-12
جمعیت 11.51 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.1 2020-01
تورم مواد غذایی 8.6 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2020-04
CPI مسکن آب و برق 130 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2020-04
قیمت صادرات 138 2019-12
قیمت واردات 96.04 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.63 2019-12
عرضه پول M0 716624 2020-02
ترازنامه بانک 2799773 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 1670124 2020-02
ذخایر ارزی 213444 2019-12
عرضه پول M2 1982951 2019-12
عرضه پول M3 2171040 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -118890 2019-12
حساب جاری -362 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10 2019-12
صادرات 20568 2019-12
واردات 139458 2019-12
ذخایر طلا 0.03 2019-06
بدهی خارجی 941851 2019-12
رابطه مبادله 143 2019-12
شاخص تروریسم 5.1 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.2 2018-12
بودجه دولت -8.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 87539 2019-12
ارزش بودجه دولت 10088 2019-12
درآمدهای دولت 97627 2019-12
مخارج نظامی 67 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 9.8 2019-12
سرعت اینترنت 2707 2017-03
آدرس های IP 1971 2017-03
شاخص رقابتی 40.25 2019-12
رتبه رقابتی 135 2019-12
شاخص فساد مالی 19 2019-12
رتبه فساد مالی 165 2019-12
آسانی کسب و کار 166 2019-12
تولید الکتریسیته 21.17 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوروندی - شاخص های اقتصادی.