بازارها گذشته مرجع
پول 1906 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-12
نرخ بیکاری 1.5 2019-12
نرخ تورم 9.2 2020-05
نرخ بهره 6 2020-02
موازنه تجاری -118890 2019-12
حساب جاری -362 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.6 2018-12
بودجه دولت -8.8 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 3.01 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 208 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 752 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.5 2019-12
جمعیت 11.51 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.2 2020-05
تورم مواد غذایی 15.2 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 2020-06
CPI مسکن آب و برق 126 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2020-06
قیمت صادرات 127 2020-03
قیمت واردات 92.6 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 2020-02
عرضه پول M0 643970 2020-03
ترازنامه بانک 3027422 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 1588987 2020-03
ذخایر ارزی 138552 2020-03
عرضه پول M2 2015902 2020-03
عرضه پول M3 2206587 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -118890 2019-12
حساب جاری -362 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10 2019-12
صادرات 20568 2019-12
واردات 139458 2019-12
ذخایر طلا 0.03 2019-06
بدهی خارجی 966322 2020-03
رابطه مبادله 137 2020-03
شاخص تروریسم 5.1 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.6 2018-12
بودجه دولت -8.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 118592 2020-03
ارزش بودجه دولت 5095 2020-03
درآمدهای دولت 123687 2020-03
مخارج نظامی 67 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 8.9 2020-03
سرعت اینترنت 2707 2017-03
آدرس های IP 1971 2017-03
شاخص رقابتی 40.25 2019-12
رتبه رقابتی 135 2019-12
شاخص فساد مالی 19 2019-12
رتبه فساد مالی 165 2019-12
آسانی کسب و کار 166 2019-12
تولید الکتریسیته 21.4 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوروندی - شاخص های اقتصادی.