بازارها گذشته مرجع
پول 1972 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.3 2020-12
نرخ بیکاری 0.8 2020-12
نرخ تورم 10.47 2021-08
نرخ بهره 6.79 2021-03
موازنه تجاری -154174 2021-03
حساب جاری -316 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.2 2019-12
بودجه دولت -8.8 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.3 2020-12
تولید ناخالص داخلی 3.26 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 202 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 731 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.8 2020-12
جمعیت 11.89 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.47 2021-08
تورم مواد غذایی 12.9 2021-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 2021-08
CPI مسکن آب و برق 139 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2021-08
قیمت صادرات 114 2021-03
قیمت واردات 89.23 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.79 2021-03
عرضه پول M0 695389 2021-03
ترازنامه بانک 3517191 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 1641101 2021-03
ذخایر ارزی خارجی 148859 2021-03
عرضه پول M2 2596470 2021-03
عرضه پول M3 2820489 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -154174 2021-03
حساب جاری -316 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.1 2020-12
صادرات 21051 2021-03
واردات 175225 2021-03
ذخایر طلا 0.03 2021-06
بدهی خارجی 1037111 2021-03
رابطه مبادله 128 2021-03
شاخص تروریسم 4.7 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.2 2019-12
بودجه دولت -8.8 2020-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 135732 2021-03
ارزش بودجه دولت 6694 2021-03
درآمدهای دولت 142426 2021-03
مخارج نظامی 65.2 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 18.2 2021-04
سرعت اینترنت 2707 2017-03
آدرس های IP 1971 2017-03
شاخص رقابتی 40.25 2019-12
رتبه رقابتی 135 2019-12
شاخص فساد مالی 19 2020-12
رتبه فساد مالی 165 2020-12
آسانی کسب و کار 166 2019-12
تولید الکتریسیته 20.93 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوروندی - شاخص های اقتصادی.