بازارها گذشته مرجع
پول 1868 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2018-12
نرخ بیکاری 1.5 2018-12
نرخ تورم 4.9 2019-12
نرخ بهره 5.35 2019-08
موازنه تجاری -102940 2019-08
حساب جاری -362 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.2 2018-12
بودجه دولت -8.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 3.08 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 211 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 660 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.5 2018-12
جمعیت 11.18 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.9 2019-12
تورم مواد غذایی 8.8 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2019-12
CPI مسکن آب و برق 123 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2019-12
قیمت صادرات 96.2 2019-06
قیمت واردات 93.59 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.5 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.35 2019-08
عرضه پول M0 644436 2019-09
ترازنامه بانک 2697895 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 1537488 2019-09
ذخایر ارزی 112743 2019-08
عرضه پول M2 1828883 2019-06
عرضه پول M3 2068536 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -102940 2019-08
حساب جاری -362 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 2018-12
صادرات 16098 2019-08
واردات 119037 2019-08
ذخایر طلا 0.03 2019-06
بدهی خارجی 929375 2019-08
رابطه مبادله 103 2019-06
شاخص تروریسم 5.1 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.2 2018-12
بودجه دولت -8.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 104348 2019-08
ارزش بودجه دولت -907 2019-08
درآمدهای دولت 103441 2019-08
مخارج نظامی 67 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 1.9 2019-09
سرعت اینترنت 2707 2017-03
آدرس های IP 1971 2017-03
شاخص رقابتی 40.25 2019-12
رتبه رقابتی 135 2019-12
شاخص فساد مالی 19 2019-12
رتبه فساد مالی 165 2019-12
آسانی کسب و کار 166 2019-12
تولید الکتریسیته 21.03 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوروندی - شاخص های اقتصادی.