بازارها گذشته مرجع
پول 1849 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2018-12
نرخ بیکاری 1.5 2018-12
نرخ تورم -0.6 2019-08
نرخ بهره 5.5 2019-06
موازنه تجاری -112153 2019-06
حساب جاری -362 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.2 2018-12
بودجه دولت -8.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 3.08 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 211 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 660 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.5 2018-12
جمعیت 11.18 2018-12
هزینه زندگی خانواده 575800 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 234400 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.6 2019-08
تورم مواد غذایی -2.9 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2019-08
CPI مسکن آب و برق 120 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 2019-08
قیمت صادرات 96.2 2019-06
قیمت واردات 93.59 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 2019-06
عرضه پول M0 657960 2019-06
ترازنامه بانک 2653320 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 1473264 2019-06
ذخایر ارزی 139486 2019-06
عرضه پول M2 1771347 2019-05
عرضه پول M3 2007139 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -112153 2019-06
حساب جاری -362 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 2018-12
صادرات 17617 2019-06
واردات 129770 2019-06
ذخایر طلا 0.03 2019-06
بدهی خارجی 874569 2019-06
رابطه مبادله 103 2019-06
شاخص تروریسم 5.32 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.2 2018-12
بودجه دولت -8.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 115909 2019-06
ارزش بودجه دولت 15520 2019-06
درآمدهای دولت 131428 2019-06
مخارج نظامی 67 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 3.9 2019-06
سرعت اینترنت 2707 2017-03
آدرس های IP 1971 2017-03
شاخص رقابتی 40.25 2019-12
رتبه رقابتی 135 2019-12
شاخص فساد مالی 17 2018-12
رتبه فساد مالی 170 2018-12
آسانی کسب و کار 168 2018-12
تولید الکتریسیته 21.03 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوروندی - شاخص های اقتصادی.