19/12/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
BI
نرخ تورم (سالانه) NOV 4.0%


بوروندی - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوروندی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.