23/10/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
BI
نرخ تورم (سالانه) SEP -0.6%
15/11/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
BI
نرخ تورم (سالانه) OCT


بوروندی - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوروندی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.