بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1852.35 1848 1848 1848 1848 1848
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
نرخ بیکاری 1.50 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
نرخ تورم -0.60 -2.5 2 2.3 2.3 2.3
نرخ بهره 5.50 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2
موازنه تجاری -112153.30 -100155 -100155 -93000 -67500 -100321
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.40 -9.3 -11.2 -11.2 -11.2 -11.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.20 15 17 17 17 17
بودجه دولت -8.80 -9.1 -9.7 -9.7 -9.7 -9.7
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
تولید ناخالص داخلی 3.08 3.2 3.05 3.05 3.05 3.05
تولید ناخالص داخلی سرانه 210.80 217 219 219 219 219
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 660.30 685 705 705 705 705
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 1.50 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
هزینه زندگی خانواده 575800.00 595800 595800 595800 595800 595800
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200.00 136200 136200 136200 136200 136200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300.00 100300 100300 100300 100300 102300
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -0.60 -2.5 2 2.3 2.3 2.3
تورم مواد غذایی -2.90 -2 -1.6 0.9 1.2 1.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.40 106 111 111 113 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.00 116 121 120 122 118
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 5.50 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -112153.30 -100155 -100155 -93000 -67500 -100321
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.40 -9.3 -11.2 -11.2 -11.2 -11.2
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.20 15 17 17 17 17
بودجه دولت -8.80 -9.1 -9.7 -9.7 -9.7 -9.7
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


بوروندی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.