بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1871.18 1864 1864 1864 1864 1864
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 1.8 1.8 1.8 1.8 2
نرخ بیکاری 1.50 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
نرخ تورم 4.90 4.4 3.2 2.7 2.5 3.1
نرخ بهره 5.35 5.4 5.3 5.3 5.2 5
موازنه تجاری -102939.80 -93000 -67500 -96000 -84000 -90000
حساب جاری -361.80 -340 -340 -340 -340 -380
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.40 -11.2 -11.2 -11.2 -11.2 -11.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.20 17 17 17 17 17.5
بودجه دولت -8.80 -9.7 -9.7 -9.7 -9.7 -9.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 1.8 1.8 1.8 1.8 2
تولید ناخالص داخلی 3.08 3.05 3.05 3.05 3.05 3.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 210.80 218 218 218 218 220
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 660.30 705 705 705 705 728
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 1.50 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
جمعیت 11.18 11.84 11.84 11.84 11.88 12.23
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300.00 100300 100300 100300 102300 105300
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.90 4.4 3.2 2.7 2.5 3.1
تورم مواد غذایی 8.80 7 5.8 4.6 5 6
نرخ تورم (ماهانه) 1.50 0.9 1.3 1.3 1.7 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.50 114 112 114 116 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.10 124 121 123 120 124
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.35 5.4 5.3 5.3 5.2 5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -102939.80 -93000 -67500 -96000 -84000 -90000
حساب جاری -361.80 -340 -340 -340 -340 -380
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.40 -11.2 -11.2 -11.2 -11.2 -11.5
صادرات 16097.60 34000 23000 27000 28000 30000
واردات 119037.40 127000 90500 123000 112000 120000
ذخایر طلا 0.03 38 38 38 38 38
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.20 17 17 17 17 17.5
بودجه دولت -8.80 -9.7 -9.7 -9.7 -9.7 -9.5
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 1.90 1 -3 -0.4 3 2.5


بوروندی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.