بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 2022.75 2010 2010 2010 2010 2010

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3
نرخ بیکاری 1.80 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7
نرخ تورم 12.80 15 10 8 6 6
نرخ بهره 6.88 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
موازنه تجاری -165405.10 -138500 -133500 -141500 -123400 -135000
حساب جاری -315.80 -360 -360 -360 -360 -355
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.40 -11 -11 -11 -12 -12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.90 15.8 15.8 15.8 15.8 15.6
بودجه دولت -8.80 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3
تولید ناخالص داخلی 3.26 3 3 3 3 3
تولید ناخالص داخلی سرانه 270.69 240 240 240 240 250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 731.06 665 665 665 665 665

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 1.80 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7
جمعیت 11.89 12.23 12.23 12.58 12.58 12.58

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 12.80 15 10 8 6 6
تورم مواد غذایی 16.20 20 18 15 12 10
نرخ تورم (ماهانه) 1.80 1.7 1.5 1.3 1 1.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.90 148 144 146 150 155
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.70 131 133 135 136 138

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 6.88 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
ترازنامه بانک 4598049.60 4680000 4750000 4900000 4820000 4950000
ذخایر ارزی خارجی 534875.80 625000 640000 650000 685000 720000
ترازنامه بانک مرکزی 2350741.40 3250000 3450000 3500000 3300000 3400000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -165405.10 -138500 -133500 -141500 -123400 -135000
حساب جاری -315.80 -360 -360 -360 -360 -355
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.40 -11 -11 -11 -12 -12
صادرات 23650.60 20000 25000 23500 21600 25000
واردات 189055.60 158500 158500 165000 145000 160000
ذخایر طلا 0.03 38 38 38 38 38

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.90 15.8 15.8 15.8 15.8 15.6
بودجه دولت -8.80 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 21.50 3.2 12 10 5 6
تولید الکتریسیته 22.06 21.7 22 24 22 22


بوروندی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.