بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1925.17 1925 1925 1925 1925 1925

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 -5.8 2.6 2.6 -5.8 2.6
نرخ بیکاری 1.40 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
نرخ تورم 6.40 6 5.8 6.1 6.3 6.3
نرخ بهره 6.00 5.2 5.1 5 5 5
موازنه تجاری -107651.10 -98500 -102000 -108000 -100000 -113000
حساب جاری -349.00 -340 -340 -340 -340 -380
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -11.5 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.20 25 18 18 18 18
بودجه دولت -8.20 -9.7 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 -5.8 2.6 2.6 -5.8 2.6
تولید ناخالص داخلی 3.01 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 208.10 202 195 195 195 195
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 751.70 705 665 665 665 665

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 1.40 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
جمعیت 11.51 11.88 12.15 12.15 12.15 12.23

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 6.40 6 5.8 6.1 6.3 6.3
تورم مواد غذایی 10.40 9 8.7 8.4 8.5 8.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 1.6 1.8 2 1.7 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.50 119 121 124 125 127
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.00 130 124 123 124 139

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 6.00 5.2 5.1 5 5 5
ترازنامه بانک 3122982.80 2950000 2970000 2980000 2980000 2980000
ترازنامه بانک مرکزی 1710877.80 1675000 1655000 1660000 1660000 1665000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -107651.10 -98500 -102000 -108000 -100000 -113000
حساب جاری -349.00 -340 -340 -340 -340 -380
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -11.5 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8
صادرات 6663.90 16500 18000 22000 40000 25000
واردات 114315.00 115000 120000 130000 140000 138000
ذخایر طلا 0.03 38 38 38 38 38

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.20 25 18 18 18 18
بودجه دولت -8.20 -9.7 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی 9.10 3 3 3 3 2.5


بوروندی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.