بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1973.85 1974 1974 1974 1974 1974

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.30 3 3 5 5 5
نرخ بیکاری 0.80 1 1 1.2 1.2 1.2
نرخ تورم 10.47 10.2 7 6.5 6.3 6
نرخ بهره 6.79 7 7 7 7.5 7.5
موازنه تجاری -154174.20 -118000 -100330 -132000 -135000 -135000
حساب جاری -315.80 -340 -340 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.10 -20 -20 -17 -17 -17
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.20 25 25 26 26 26
بودجه دولت -8.80 -8.3 -8.3 -7.8 -7.8 -7.8

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.30 3 3 5 5 5
تولید ناخالص داخلی 3.26 3.1 3.1 3 3 3
تولید ناخالص داخلی سرانه 202.37 195 195 195 195 210
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 731.06 665 665 665 665 665

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 0.80 1 1 1.2 1.2 1.2
جمعیت 11.89 12.15 12.23 12.23 12.23 12.58

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 10.47 10.2 7 6.5 6.3 6
تورم مواد غذایی 12.90 10 9.5 8.7 8.5 8.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 -0.2 1.2 0.8 1.3 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.80 130 132 135 137 140
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.70 129 124 128 129 132

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 6.79 7 7 7 7.5 7.5
ترازنامه بانک 3517190.70 2980000 2980000 2980000 2980000 2990000
ترازنامه بانک مرکزی 1641100.90 1660000 1665000 1665000 1665000 1670000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -154174.20 -118000 -100330 -132000 -135000 -135000
حساب جاری -315.80 -340 -340 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.10 -20 -20 -17 -17 -17
صادرات 21050.90 32000 25000 25000 27000 30000
واردات 175225.00 150000 160000 157000 162000 165000
ذخایر طلا 0.03 38 38 38 38 38

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.20 25 25 26 26 26
بودجه دولت -8.80 -8.3 -8.3 -7.8 -7.8 -7.8

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی 18.20 3 2.5 2.5 2.5 2.5


بوروندی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.