بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1824.42 1819 1819 1819 1819 1819
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
نرخ بیکاری 7.70 11 11 11 9.5 9.5
نرخ تورم -2.40 -2 1.4 3 3.2 6.3
نرخ بهره 5.48 5.25 5.25 5.6 5.6 5.5
موازنه تجاری -85057.90 -100220 -100544 -100155 -100155 -100321
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.40 -9.3 -9.3 -9.3 -11.2 -11.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.40 16.3 16.3 16.3 17.1 17.1
بودجه دولت -8.80 -9.1 -9.1 -9.1 -9.7 -9.7
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
تولید ناخالص داخلی 3.48 4.1 4.1 4.1 4.3 4.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 212.55 217 217 217 219 219
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 702.23 740 740 740 750 750
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 7.70 11 11 11 9.5 9.5
هزینه زندگی خانواده 575800.00 595800 595800 595800 595800 595800
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200.00 136200 136200 136200 136200 136200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300.00 100300 100300 100300 100300 102300
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم -2.40 -2 1.4 3 3.2 6.3
تورم مواد غذایی -5.70 3.3 4.4 6 5.6 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.70 111 110 112 112 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.00 115 121 122 123 130
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 5.48 5.25 5.25 5.6 5.6 5.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -85057.90 -100220 -100544 -100155 -100155 -100321
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.40 -9.3 -9.3 -9.3 -11.2 -11.2
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.40 16.3 16.3 16.3 17.1 17.1
بودجه دولت -8.80 -9.1 -9.1 -9.1 -9.7 -9.7
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


بوروندی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.