بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1940.11 1940 1940 1940 1940 1940

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 2.6 2.6 2.6 2.6 3.4
نرخ بیکاری 1.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
نرخ تورم 9.00 5.8 6.1 6.3 6.3 6.5
نرخ بهره 6.00 5.1 5 5 5 5
موازنه تجاری -149007.60 -98500 -102000 -108000 -100330 -113000
حساب جاری -349.00 -340 -340 -340 -380 -380
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -9.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.20 20 20 20 20 22
بودجه دولت -8.20 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3 -8

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 2.6 2.6 2.6 2.6 3.4
تولید ناخالص داخلی 3.01 2.7 2.7 2.7 2.7 3
تولید ناخالص داخلی سرانه 208.10 195 195 195 195 210
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 751.70 665 665 665 665 665

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 1.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
جمعیت 11.51 12.15 12.15 12.15 12.23 12.58

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 9.00 5.8 6.1 6.3 6.3 6.5
تورم مواد غذایی 15.60 12 9.4 8.8 8.5 7
نرخ تورم (ماهانه) 2.60 1.8 2 1.7 2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123.10 124 124 125 127 132
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.30 126 123 124 139 134

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 6.00 5.1 5 5 5 5
ترازنامه بانک 3375943.30 2970000 2980000 2980000 2980000 2990000
ترازنامه بانک مرکزی 1659527.80 1655000 1660000 1660000 1665000 1670000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -149007.60 -98500 -102000 -108000 -100330 -113000
حساب جاری -349.00 -340 -340 -340 -380 -380
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -9.5
صادرات 26215.60 18000 22000 40000 25000 40000
واردات 175223.20 120000 130000 140000 138000 145000
ذخایر طلا 0.03 38 38 38 38 38

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.20 20 20 20 20 22
بودجه دولت -8.20 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3 -8

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی 9.10 3 3 3 2.5 2.5


بوروندی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.