بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1905.00 1914 1914 1914 1914 1914

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 1.3 1.3 2.4 2.4 2.4
نرخ بیکاری 1.40 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
نرخ تورم 7.70 6.3 6 5.8 6.1 6.3
نرخ بهره 6.00 5.3 5.2 5.1 5 5
موازنه تجاری -118890.00 -96000 -84000 -84000 -84000 -90000
حساب جاری -361.80 -340 -340 -340 -340 -380
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -8 -8 -9.3 -9.3 -9.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.60 18 18 16 16 16
بودجه دولت -8.80 -9.7 -9.7 -9.5 -9.5 -9.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 1.3 1.3 2.4 2.4 2.4
تولید ناخالص داخلی 3.01 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 208.10 202 202 195 195 195
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 751.70 705 705 665 665 665

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 1.40 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
جمعیت 11.51 11.84 11.88 12.15 12.15 12.23

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 7.70 6.3 6 5.8 6.1 6.3
تورم مواد غذایی 12.40 12 9 8.7 8.4 8.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 1.3 1.6 1.8 2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.60 118 121 124 129 129
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.90 127 124 123 124 132

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 6.00 5.3 5.2 5.1 5 5
ترازنامه بانک 3027421.80 2920000 2950000 2970000 2980000 2980000
ترازنامه بانک مرکزی 1634637.30 1670000 1675000 1655000 1660000 1665000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -118890.00 -96000 -84000 -84000 -84000 -90000
حساب جاری -361.80 -340 -340 -340 -340 -380
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -8 -8 -9.3 -9.3 -9.3
صادرات 20568.20 27000 28000 28000 28000 30000
واردات 139458.20 123000 112000 112000 112000 120000
ذخایر طلا 0.03 38 38 38 38 38

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.60 18 18 16 16 16
بودجه دولت -8.80 -9.7 -9.7 -9.5 -9.5 -9.5

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی 8.90 -0.4 3 3 3 2.5


بوروندی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.