بازارها گذشته مرجع
پول 8869 2019-12
بازار سهام 664 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2018-12
نرخ بیکاری 0.6 2018-12
نرخ تورم 5.34 2019-10
نرخ بهره 4 2019-10
موازنه تجاری -164 2019-06
حساب جاری -22838 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 2018-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 18.13 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1789 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6614 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 123903 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18195 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9808 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9817 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 10549 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7630 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 49385 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1818 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 13890 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.6 2018-12
جمعیت 7 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.34 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-10
تورم مواد غذایی 8.8 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2019-10
ذخایر ارزی 869 2019-06
عرضه پول M0 9200 2018-12
عرضه پول M2 80950 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -164 2019-06
حساب جاری -22838 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.9 2018-12
صادرات 1414 2019-06
واردات 1578 2019-06
ذخایر طلا 0.9 2019-06
بدهی خارجی 9762 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 114 2019-06
شاخص تروریسم 1.03 2018-12
درآمد گردشگری 786 2018-12
ورود توریست 4457675 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 2018-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 31003 2018-12
ارزش بودجه دولت -9207 2018-12
درآمدهای دولت 23944 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 4031 2017-03
آدرس های IP 13805 2017-03
شاخص رقابتی 50.1 2019-12
رتبه رقابتی 113 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 154 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لائوس - شاخص های اقتصادی.