بازارها گذشته مرجع
پول 9846 2021-09
بازار سهام 644 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2020-12
نرخ بیکاری 1 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 59.66 2021-09
نرخ تورم 4.7 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4402770 2021-09
نرخ بهره 3 2021-08
موازنه تجاری 173 2021-06
حساب جاری -46.52 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.66 2020-12
بودجه دولت -5.22 2020-12
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی 19.14 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1836 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7806 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 134720 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18404 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13661 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11986 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 8233 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8133 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 51783 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1888 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 17000 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1 2020-12
جمعیت 7.3 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 59.66 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4402770 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.7 2021-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 2021-07
تورم مواد غذایی 4.44 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.35 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 1168 2021-06
عرضه پول M0 12195 2020-12
عرضه پول M2 111895 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 173 2021-06
حساب جاری -46.52 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2020-12
صادرات 1782 2021-06
واردات 1609 2021-06
بدهی خارجی 10610 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 200 2021-06
شاخص تروریسم 0.44 2019-12
درآمد گردشگری 213 2020-12
ورود توریست 894776 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.66 2020-12
بودجه دولت -5.22 2020-12
ارزیابی اعتبار 20 2021-09
هزینه های مالی 30858 2020-12
ارزش بودجه دولت -9012 2020-12
درآمدهای دولت 21846 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 4031 2017-03
آدرس های IP 13805 2017-03
شاخص رقابتی 50.1 2019-12
رتبه رقابتی 113 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2020-12
رتبه فساد مالی 137 2020-12
آسانی کسب و کار 154 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لائوس - شاخص های اقتصادی.