بازارها گذشته مرجع
پول 9453 2021-06
بازار سهام 570 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2020-12
نرخ بیکاری 1 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 15.23 2021-06
نرخ تورم 3.23 2021-04
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1108388 2021-06
نرخ بهره 3 2021-04
موازنه تجاری 313 2020-09
حساب جاری 203 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.64 2019-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 18.17 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1840 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7826 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 129726 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18194 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11936 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10622 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 9885 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7695 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 52409 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1944 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 14150 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1 2020-12
جمعیت 7.12 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 15.23 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1108388 2021-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.23 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2021-04
تورم مواد غذایی 2.4 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.21 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2021-04
ذخایر ارزی 1319 2020-12
عرضه پول M0 10990 2019-12
عرضه پول M2 96186 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 313 2020-09
حساب جاری 203 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 2019-12
صادرات 1559 2020-09
واردات 1246 2020-09
بدهی خارجی 9936 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 181 2020-09
شاخص تروریسم 0.44 2019-12
درآمد گردشگری 935 2019-12
ورود توریست 4791065 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.64 2019-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
ارزیابی اعتبار 20 2021-06
هزینه های مالی 30624 2019-12
ارزش بودجه دولت -5295 2019-12
درآمدهای دولت 25329 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 4031 2017-03
آدرس های IP 13805 2017-03
شاخص رقابتی 50.1 2019-12
رتبه رقابتی 113 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2020-12
رتبه فساد مالی 137 2020-12
آسانی کسب و کار 154 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لائوس - شاخص های اقتصادی.