بازارها گذشته مرجع
پول 9240 2020-10
بازار سهام 575 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2019-12
نرخ بیکاری 0.6 2019-12
نرخ تورم 4.63 2020-09
نرخ بهره 3 2020-09
موازنه تجاری 20.37 2019-09
حساب جاری -350 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 2018-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی 18.17 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1840 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7826 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 129726 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18195 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9808 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9817 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 10549 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7630 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 49385 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1818 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 13890 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.6 2019-12
جمعیت 6.7 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.63 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2020-09
تورم مواد غذایی 7.7 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2020-09
ذخایر ارزی 997 2019-12
عرضه پول M0 9200 2018-12
عرضه پول M2 80950 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 20.37 2019-09
حساب جاری -350 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 2019-12
صادرات 1467 2019-09
واردات 1447 2019-09
ذخایر طلا 0.9 2019-06
بدهی خارجی 9762 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 171 2019-12
شاخص تروریسم 1.03 2018-12
درآمد گردشگری 786 2018-12
ورود توریست 4457675 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 2018-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 20 2020-10
هزینه های مالی 31003 2018-12
ارزش بودجه دولت -9207 2018-12
درآمدهای دولت 23944 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 4031 2017-03
آدرس های IP 13805 2017-03
شاخص رقابتی 50.1 2019-12
رتبه رقابتی 113 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2019-12
رتبه فساد مالی 130 2019-12
آسانی کسب و کار 154 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لائوس - شاخص های اقتصادی.