بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 9225.00 9246 9267 9289 9310 9352
بازار سهام 586.37 567 549 531 514 480

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 0.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بیکاری 0.60 0.8 1 1 1 1
نرخ تورم 4.63 4.8 4 3.8 3.1 3.5
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 4
موازنه تجاری 20.37 -362 -362 -362 -362 -362
حساب جاری -349.83 -549 -549 -549 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -11.9 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 57 57.7 57.7 57.7 57.7
بودجه دولت -4.60 -6.2 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 0.5 5.5 5.5 5.5 5.5
تولید ناخالص داخلی 18.17 17.5 19.9 19.9 19.9 19.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 1840.50 1800 1875 1875 1875 1875
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7826.40 7240 7490 7490 7490 7490

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 0.60 0.8 1 1 1 1
جمعیت 6.70 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 4.63 4.8 4 3.8 3.1 3.5
تورم مواد غذایی 7.70 2.5 1.5 1.5 1.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.00 110 116 116 117 113

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 4
ذخایر ارزی 997.25 941 941 941 941 941

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 20.37 -362 -362 -362 -362 -362
حساب جاری -349.83 -549 -549 -549 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -11.9 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8
واردات 1446.94 1610 1610 1610 1610 1610
صادرات 1467.31 1248 1248 1248 1248 1248
ذخایر طلا 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 170.70 100 250 250 250 250

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 57 57.7 57.7 57.7 57.7
بودجه دولت -4.60 -6.2 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5لائوس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.