بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 9497.90 9542 9567 9593 9619 9671
بازار سهام 584.57 587 573 559 545 519

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 4.5 4.5 4.8 4.8 4.8
نرخ بیکاری 1.00 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6
نرخ تورم 3.55 4.1 4.5 3.2 3 3.6
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 292.89 -362 -362 -362 -362 -362
حساب جاری 70.23 -549 -549 -549 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8 -10.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.66 57.7 57.7 57.7 57.7 58.2
بودجه دولت -5.22 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -8
نرخ مالیات شرکت 20.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 4.5 4.5 4.8 4.8 4.8
تولید ناخالص داخلی 19.14 19.9 19.9 19.9 19.9 20.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 1835.66 1875 1875 1875 1875 1920
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7805.80 7490 7490 7490 7490 7950

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 1.00 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6
جمعیت 7.30 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 3.55 4.1 4.5 3.2 3 3.6
تورم مواد غذایی 2.40 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.40 120 119 118 120 124

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
ذخایر ارزی خارجی 1254.27 941 941 941 941 941

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 292.89 -362 -362 -362 -362 -362
حساب جاری 70.23 -549 -549 -549 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8 -10.5
واردات 1704.22 1610 1610 1610 1610 1610
صادرات 1997.11 1248 1248 1248 1248 1248
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 339.78 250 250 250 250 250

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.66 57.7 57.7 57.7 57.7 58.2
بودجه دولت -5.22 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -8لائوس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.