بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 10155.30 10144 10180 10217 10254 10328
بازار سهام 610.07 621 605 589 573 544

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 3.5 4.8 4.8 4.5 4.8
نرخ بیکاری 1.00 1.8 1.6 1.6 1.5 1.6
نرخ تورم 3.81 4.5 3.2 3 3.5 3.6
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 172.71 -362 -362 -362 -362 -362
حساب جاری -46.52 -549 -549 -549 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.66 57.7 58.2 58.2 58.2 58.2
بودجه دولت -5.22 -7.5 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
نرخ مالیات شرکت 20.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 3.5 4.8 4.8 4.5 4.8
تولید ناخالص داخلی 19.14 19.9 19.9 19.9 19.9 20.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 1835.66 1875 1920 1920 1920 1920
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7805.80 7490 7950 7950 7950 7950

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 1.00 1.8 1.6 1.6 1.5 1.6
جمعیت 7.30 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 3.81 4.5 3.2 3 3.5 3.6
تورم مواد غذایی 4.44 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.21 119 118 120 123 124

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
ذخایر ارزی خارجی 1167.63 941 941 941 941 941

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 172.71 -362 -362 -362 -362 -362
حساب جاری -46.52 -549 -549 -549 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
واردات 1609.23 1610 1610 1610 1610 1610
صادرات 1781.94 1248 1248 1248 1248 1248
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199.61 250 250 250 250 250

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.66 57.7 58.2 58.2 58.2 58.2
بودجه دولت -5.22 -7.5 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3لائوس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.