بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 13197.00 12836 12897 12960 13021 13146
بازار سهام 585.21 563 544 525 506 472

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 4.8 4.5 4.8 4.8 5
نرخ بیکاری 1.00 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6
نرخ تورم 9.90 6.6 5.5 5 4.2 3.2
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 311.01 -362 -362 -362 -362 -362
حساب جاری 71.96 -549 -549 -549 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.66 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2
بودجه دولت -5.22 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5
نرخ مالیات شرکت 20.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 4.8 4.5 4.8 4.8 5
تولید ناخالص داخلی 19.14 19.9 19.9 20.4 20.4 20.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 2546.45 1920 1920 1920 1920 1920
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7805.80 7950 7950 7950 7950 7950

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 1.00 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6
جمعیت 7.30 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 9.90 6.6 5.5 5 4.2 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.23 125 126 126 129 130
تورم مواد غذایی 6.10 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
ذخایر ارزی خارجی 1262.51 941 941 941 941 941

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 311.01 -362 -362 -362 -362 -362
حساب جاری 71.96 -549 -549 -549 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -8
واردات 1566.20 1610 1610 1610 1610 1610
صادرات 1877.25 1248 1248 1248 1248 1248
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 208.09 250 250 250 250 250

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.66 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2
بودجه دولت -5.22 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5لائوس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.