بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 8869.00 8873 8890 8908 8926 8962
بازار سهام 663.99 662 653 643 634 616
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ بیکاری 0.60 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
نرخ تورم 5.34 2.1 2 2.2 1.9 2
نرخ بهره 4.00 4 3.75 3.75 3.75 3.75
موازنه تجاری -163.95 -437 -437 -437 -437 -362
حساب جاری -22838.00 -526 -526 -526 -526 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.90 -9.3 -10.1 -10.1 -10.1 -10.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 56.7 57 57 57 57
بودجه دولت -4.60 -4.7 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5
تولید ناخالص داخلی 18.13 20.2 22.3 22.3 22.3 22.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1789.10 1936 2059 2059 2059 2059
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6614.50 6948 7244 7244 7244 7244
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 0.60 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
جمعیت 7.00 7.04 7.07 7.07 7.07 7.07
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 5.34 2.1 2 2.2 1.9 2
تورم مواد غذایی 8.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.67 107 107 107 109 110
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.00 4 3.75 3.75 3.75 3.75
ذخایر ارزی 869.27 956 956 956 956 941
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -163.95 -437 -437 -437 -437 -362
حساب جاری -22838.00 -526 -526 -526 -526 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.90 -9.3 -10.1 -10.1 -10.1 -10.1
واردات 1577.81 1596 1596 1596 1596 1610
صادرات 1413.86 1160 1160 1160 1160 1248
ذخایر طلا 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 113.92 546 546 546 546 560
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 56.7 57 57 57 57
بودجه دولت -4.60 -4.7 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8


لائوس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.