بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 9043.88 9065 9085 9106 9127 9169
بازار سهام 578.08 562 544 526 509 475

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 0.5 0.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بیکاری 0.60 0.8 0.8 1 1 1
نرخ تورم 5.46 5.9 5.7 4 3.8 3.5
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 4
موازنه تجاری 20.37 -437 -362 -362 -362 -362
حساب جاری -349.83 -526 -549 -549 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -11.9 -11.9 -10.8 -10.8 -10.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 57 57 57.7 57.7 57.7
بودجه دولت -4.60 -6.2 -6.2 -7.5 -7.5 -7.5
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 0.5 0.5 5.5 5.5 5.5
تولید ناخالص داخلی 18.17 17.5 17.5 19.9 19.9 19.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 1840.50 1800 1800 1875 1875 1875
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7826.40 7240 7240 7490 7490 7490

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 0.60 0.8 0.8 1 1 1
جمعیت 6.70 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 5.46 5.9 5.7 4 3.8 3.5
تورم مواد غذایی 10.80 2.5 2.5 1.5 1.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.40 116 117 116 117 121

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 4
ذخایر ارزی 997.25 956 941 941 941 941

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 20.37 -437 -362 -362 -362 -362
حساب جاری -349.83 -526 -549 -549 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -11.9 -11.9 -10.8 -10.8 -10.8
واردات 1446.94 1596 1610 1610 1610 1610
صادرات 1467.31 1160 1248 1248 1248 1248
ذخایر طلا 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 170.70 100 100 250 250 250

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 57 57 57.7 57.7 57.7
بودجه دولت -4.60 -6.2 -6.2 -7.5 -7.5 -7.5لائوس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.