بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 9335.00 9355 9377 9398 9420 9463
بازار سهام 581.88 568 550 532 515 480

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 4.5 4.5 4.5 4.5 6.5
نرخ بیکاری 0.60 1 1 1 1 1.1
نرخ تورم 2.01 3.5 3.8 3.1 3.5 3.5
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 312.66 -362 -362 -362 -362 -362
حساب جاری 202.52 -549 -549 -549 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8 -10.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.64 57.7 57.7 57.7 57.7 58.2
بودجه دولت -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -8
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 4.5 4.5 4.5 4.5 6.5
تولید ناخالص داخلی 18.17 19.9 19.9 19.9 19.9 20.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 1840.50 1875 1875 1875 1875 1920
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7826.40 7490 7490 7490 7490 7950

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 0.60 1 1 1 1 1.1
جمعیت 6.70 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 2.01 3.5 3.8 3.1 3.5 3.5
تورم مواد غذایی 5.20 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.00 114 116 117 113 118

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
ذخایر ارزی 1351.94 941 941 941 941 941

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 312.66 -362 -362 -362 -362 -362
حساب جاری 202.52 -549 -549 -549 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8 -10.5
واردات 1245.96 1610 1610 1610 1610 1610
صادرات 1558.62 1248 1248 1248 1248 1248
ذخایر طلا 0.88 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 181.12 250 250 250 250 250

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.64 57.7 57.7 57.7 57.7 58.2
بودجه دولت -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -8لائوس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.