بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 8972.02 8993 9013 9034 9055 9096
بازار سهام 562.30 544 527 510 493 460

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 0.5 0.5 0.5 5.5 5.5
نرخ بیکاری 0.60 0.8 0.8 0.8 1 1
نرخ تورم 6.14 3 3 3.5 3.5 3.5
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 4
موازنه تجاری 20.37 -437 -437 -362 -362 -362
حساب جاری -349.83 -526 -526 -549 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -11.9 -11.9 -11.9 -10.8 -10.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 57 57 57 57.7 57.7
بودجه دولت -4.60 -6.2 -6.2 -6.2 -7.5 -7.5
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 0.5 0.5 0.5 5.5 5.5
تولید ناخالص داخلی 20.20 20.5 20.5 20.5 21.9 21.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 1789.10 1952 1952 1952 2034 2034
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6614.50 6828 7244 7244 6828 7096

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 0.60 0.8 0.8 0.8 1 1
جمعیت 6.70 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 6.14 3 3 3.5 3.5 3.5
تورم مواد غذایی 9.90 3 2.5 2.5 1.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.10 110 113 115 115 119

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 4
ذخایر ارزی 997.25 956 956 941 941 941

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 20.37 -437 -437 -362 -362 -362
حساب جاری -349.83 -526 -526 -549 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -11.9 -11.9 -11.9 -10.8 -10.8
واردات 1446.94 1596 1596 1610 1610 1610
صادرات 1467.31 1160 1160 1248 1248 1248
ذخایر طلا 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 170.70 100 100 100 250 250

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 57 57 57 57.7 57.7
بودجه دولت -4.60 -6.2 -6.2 -6.2 -7.5 -7.5لائوس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.