بازارها گذشته مرجع
پول 247 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-12
نرخ بیکاری 12.8 2019-12
نرخ بهره 27 2020-12
موازنه تجاری -7409 2018-12
حساب جاری -579 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.2 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 27.59 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 633 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2285 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.8 2019-12
جمعیت 28.92 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 27 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -7409 2018-12
حساب جاری -579 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 2018-12
صادرات 451 2019-12
واردات 9343 2019-12
ذخایر طلا 1.56 2020-06
تولید نفت خام 66 2020-10
شاخص تروریسم 7.58 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.2 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 15

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 969 2017-03
آدرس های IP 113777 2017-03
شاخص رقابتی 35.5 2019-12
رتبه رقابتی 140 2019-12
شاخص فساد مالی 15 2020-12
رتبه فساد مالی 178 2020-12
آسانی کسب و کار 187 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 25883314743 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یمن - شاخص های اقتصادی.