بازارها گذشته مرجع
پول 249 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.7 2018-12
نرخ بیکاری 12.9 2018-12
نرخ تورم 0.77 2017-06
نرخ بهره 27 2019-10
موازنه تجاری -7409 2018-12
حساب جاری -579 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.2 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 26.91 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 668 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2285 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.9 2018-12
جمعیت 28.5 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.77 2017-06
قیمت مصرف کننده اصلی 179 2014-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 27 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -7409 2018-12
حساب جاری -579 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 2018-12
صادرات 496 2018-12
واردات 7905 2018-12
ذخایر طلا 1.6 2019-09
تولید نفت خام 46 2019-08
شاخص تروریسم 7.26 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.2 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 969 2017-03
آدرس های IP 113777 2017-03
شاخص رقابتی 35.5 2019-12
رتبه رقابتی 140 2019-12
شاخص فساد مالی 14 2018-12
رتبه فساد مالی 176 2018-12
آسانی کسب و کار 187 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 23779030021 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یمن - شاخص های اقتصادی.