بازارها گذشته مرجع
پول 246 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2020-12
نرخ بیکاری 13.42 2020-12
نرخ بهره 27 2021-04
موازنه تجاری -8694 2019-12
حساب جاری -900 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.7 2020-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2021-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2020-12
تولید ناخالص داخلی 27.59 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 632 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.42 2020-12
جمعیت 29.16 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 27 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -8694 2019-12
حساب جاری -900 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 2018-12
صادرات 34.08 2020-12
واردات 4759 2020-12
ذخایر طلا 1.6 2021-03
تولید نفت خام 66 2021-01
شاخص تروریسم 7.58 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.7 2020-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 15

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 969 2017-03
آدرس های IP 113777 2017-03
شاخص رقابتی 35.5 2019-12
رتبه رقابتی 140 2019-12
شاخص فساد مالی 15 2020-12
رتبه فساد مالی 178 2020-12
آسانی کسب و کار 187 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 25883314743 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یمن - شاخص های اقتصادی.