بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 249.15 249 249 249 249 249
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.70 2 2 2 2 13.5
نرخ بیکاری 12.90 13 13 13 13 13
نرخ تورم 0.77 13 11 9 8 6
نرخ بهره 27.00 27 27 27 25 20
موازنه تجاری -7409.45 -9771 -9228 -9228 -9500 -9228
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 1.5 1.5 1.5 1.5 0.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.20 45 45 45 45 59
بودجه دولت -4.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.70 2 2 2 2 13.5
تولید ناخالص داخلی 26.91 28 28 28 28 32
تولید ناخالص داخلی سرانه 667.90 513 513 513 513 430
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2285.00 980 980 980 980 980
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 12.90 13 13 13 13 13
جمعیت 28.50 29.84 29.84 29.84 29.84 30.51
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.77 13 11 9 8 6
قیمت مصرف کننده اصلی 179.15 175 175 175 175 174
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 27.00 27 27 27 25 20
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -7409.45 -9771 -9228 -9228 -9500 -9228
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 1.5 1.5 1.5 1.5 0.1
صادرات 495.65 1091 3505 3505 3505 3505
واردات 7905.10 10863 12733 12733 12733 12733
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.20 45 45 45 45 59
بودجه دولت -4.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 23779030020.82 13130504659 13130504659 13130504659 13130504659 12732235340


یمن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.