بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 245.79 246 246 246 246 246

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 -3.5 6 6 6 6
نرخ بیکاری 12.80 13 13 13 13 13
نرخ بهره 27.00 25 25 25 20 20
موازنه تجاری -7409.45 -9228 -9228 -9228 -9228 -9228
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 1.5 0.1 0.1 0.1 0.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.20 81 79.5 79.5 79.5 79.5
بودجه دولت -4.40 -8.5 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 -3.5 6 6 6 6
تولید ناخالص داخلی 27.59 24.8 26.9 26.9 26.9 26.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 632.90 513 430 430 430 430
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2285.00 980 980 980 2328 2534

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 12.80 13 13 13 13 13
جمعیت 28.92 29.84 30.51 30.51 30.51 30.51

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 27.00 25 25 25 20 20

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -7409.45 -9228 -9228 -9228 -9228 -9228
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 1.5 0.1 0.1 0.1 0.1
واردات 9343.07 12733 12733 12733 12733 12733
صادرات 450.84 3505 3505 3505 3505 3505

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.20 81 79.5 79.5 79.5 79.5
بودجه دولت -4.40 -8.5 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 23779030020.82 13130504659 13130504659 13130504659 13130504659 12732235340


یمن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.