بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 246.70 247 247 247 247 247

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 1 1 1 1 3
نرخ بیکاری 13.42 20 20 20 18 18
نرخ بهره 27.00 27 27 20 20 20
موازنه تجاری -8693.91 -9228 -9228 -7478 -7478 -9228
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.70 79.5 79.5 79.5 79.5 75
بودجه دولت -4.40 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8 -6.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 1 1 1 1 3
تولید ناخالص داخلی 27.59 26.9 26.9 26.9 26.9 27.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 631.50 430 430 430 430 348

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 13.42 20 20 20 18 18
جمعیت 29.16 30.51 30.51 30.51 30.51 31.18

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 27.00 27 27 20 20 20

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -8693.91 -9228 -9228 -7478 -7478 -9228
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 2
واردات 4759.10 12733 12733 12733 12733 12733
صادرات 34.08 3505 3505 3505 3505 3505

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.70 79.5 79.5 79.5 79.5 75
بودجه دولت -4.40 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8 -6.5

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 25883314743.29 13130504659 13130504659 13130504659 13130504659 12732235340


یمن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.