بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 249.95 250 251 252 253 254

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 1 3 3 3 3
نرخ بیکاری 13.42 20 18 18 18 18
نرخ بهره 27.00 20 20 20 20 20
موازنه تجاری -8693.91 -7478 -7478 -7478 -7478 -9228
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.70 79.5 79.5 79.5 71 75
بودجه دولت -4.40 -9.8 -9.8 -9.8 -6.5 -6.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 1 3 3 3 3
تولید ناخالص داخلی 23.49 26.9 26.9 26.9 26.9 27.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 631.50 430 430 430 500 348

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 13.42 20 18 18 18 18
جمعیت 29.82 30.51 30.51 30.51 30.51 31.18

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 27.00 20 20 20 20 20

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -8693.91 -7478 -7478 -7478 -7478 -9228
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 2
واردات 4759.10 12733 12733 12733 12733 12733
صادرات 34.08 3505 3505 3505 3505 3505

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.70 79.5 79.5 79.5 71 75
بودجه دولت -4.40 -9.8 -9.8 -9.8 -6.5 -6.5

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
هزینه های مصرف کننده 25883314743.29 13130504659 13130504659 13130504659 13130504659 12732235340


یمن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.