بازارها گذشته مرجع
پول 613 2021-04
بازار سهام 7462 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.3 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.7 2020-12
نرخ بیکاری 20 2020-12
نرخ تورم 0.47 2021-03
نرخ بهره 0.75 2021-03
موازنه تجاری -88.13 2021-02
حساب جاری -778 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 2019-12
بودجه دولت -5.7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 228577 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 3071 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 196974 2021-04
تخت بیمارستان 1.13 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.3 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.7 2020-12
تولید ناخالص داخلی 61.77 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8864119 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1191396 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10047 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19642 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 388377 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 315607 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1196458 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 23678 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 370482 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 713205 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 299780 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 210041 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 20 2020-12
افراد بیکار 487675 2020-12
حداقل دستمزد 5399 2021-03
جمعیت 5.06 2019-12
افراد شاغل 1953151 2020-12
نرخ اشتغال 48.66 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 57.6 2020-06
دستمزد 672054 2020-11

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.47 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.95 2021-03
قیمت تولید 122 2021-03
CPI مسکن آب و برق 99.43 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2021-03
تورم مواد غذایی 0.47 2021-03
انتظارات تورم 2.9 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.03 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2021-03
عرضه پول M2 13103290 2021-03
ذخایر ارزی 7280 2021-03
نرخ بهره سپرده 4.64 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -88.13 2021-02
حساب جاری -778 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2019-12
صادرات 1090 2021-02
واردات 1178 2021-02
بدهی خارجی 31823 2020-12
گردش سرمایه 467 2020-12
حواله 134 2020-12
ذخایر طلا 0 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 611 2020-12
شاخص تروریسم 1.07 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 2019-12
بودجه دولت -5.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -2906194 2020-12
هزینه های دولت 1197723 2020-06
درآمدهای دولت 4776053 2020-12
هزینه های مالی 7682246 2020-12
ارزیابی اعتبار 31 2021-04

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 36.67 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.34 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -7.7 2020-08
تولید صنعتی -4.1 2020-08
تغییرات موجودی انبار 109899 2020-12
شاخص اقتصادی مقدم -7.9 2020-08
سرعت اینترنت 4092 2017-03
آدرس های IP 531033 2017-03
شاخص رقابتی 62.01 2019-12
رتبه رقابتی 62 2019-12
شاخص فساد مالی 57 2020-12
رتبه فساد مالی 42 2020-12
آسانی کسب و کار 74 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 2020-08
استخراج معدن -15.5 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4294168 2020-06
قیمت گازوئیل 1.03 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -13.5 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 228577 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 3071 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 196974 2021-04
تخت بیمارستان 1.13 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کاستاریکا - شاخص های اقتصادی.