بازارها گذشته مرجع
پول 581 2020-07
بازار سهام 6490 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2020-03
نرخ بیکاری 12.5 2020-03
نرخ تورم 0.31 2020-06
نرخ بهره 0.75 2020-06
موازنه تجاری -179 2020-05
حساب جاری 40.15 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 2019-12
بودجه دولت -5.7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 6485 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 26 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 2110 2020-07
تخت بیمارستان 1.13 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 61.77 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7246270 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1233794 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10047 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19642 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 350220 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 271196 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 881048 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 19275 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 280381 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 663783 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 279022 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 178282 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.5 2020-03
افراد بیکار 314153 2020-03
حداقل دستمزد 5376 2020-06
جمعیت 5.06 2019-12
افراد شاغل 2208175 2020-03
نرخ اشتغال 55.5 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 63.4 2020-03
دستمزد 678549 2020-01

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.31 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-06
قیمت تولید 116 2020-06
CPI مسکن آب و برق 111 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-06
تورم مواد غذایی -0.54 2020-06
انتظارات تورم 3.2 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.02 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2020-06
عرضه پول M2 12434256 2020-06
ذخایر ارزی 8652 2020-07
نرخ بهره سپرده 4.02 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -179 2020-05
حساب جاری 40.15 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2019-12
صادرات 856 2020-05
واردات 1035 2020-05
بدهی خارجی 29364 2020-03
گردش سرمایه 832 2020-03
حواله 104 2020-03
ذخایر طلا 0 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 502 2020-03
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 2019-12
بودجه دولت -5.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -786352 2020-04
هزینه های دولت 1190126 2020-03
درآمدهای دولت 1672913 2020-04
هزینه های مالی 2459265 2020-04
ارزیابی اعتبار 31 2020-07

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 36.67 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.34 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 2.7 2020-02
تولید صنعتی 4.7 2020-02
تغییرات موجودی انبار 121308 2020-03
شاخص اقتصادی مقدم -9.3 2020-04
سرعت اینترنت 4092 2017-03
آدرس های IP 531033 2017-03
شاخص رقابتی 62.01 2019-12
رتبه رقابتی 62 2019-12
شاخص فساد مالی 56 2019-12
رتبه فساد مالی 44 2019-12
آسانی کسب و کار 74 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 2020-02
استخراج معدن -0.2 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4862470 2020-03
قیمت گازوئیل 0.96 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -14.7 2020-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 6485 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 26 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 2110 2020-07
تخت بیمارستان 1.13 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کاستاریکا - شاخص های اقتصادی.