بازارها گذشته مرجع
پول 571 2020-04
بازار سهام 8680 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-12
نرخ بیکاری 12.4 2019-12
نرخ تورم 1.91 2020-03
نرخ بهره 1.25 2020-03
موازنه تجاری -247 2020-02
حساب جاری -864 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 2018-12
بودجه دولت -5.9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 483 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 2 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 24 2020-04
تخت بیمارستان 1.13 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی 60 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7360288 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1259320 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9893 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15685 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 345490 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 285721 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 860276 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 19177 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 279338 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 680432 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 282021 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 177972 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.4 2019-12
افراد بیکار 309465 2019-12
حداقل دستمزد 5376 2020-02
جمعیت 5.06 2019-12
افراد شاغل 2182818 2019-12
نرخ اشتغال 55.1 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 2019-12
هزینه زندگی خانواده 331800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 209000 2018-12
دستمزد 675625 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 748700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 296600 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.91 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-03
قیمت تولید 116 2020-02
CPI مسکن آب و برق 111 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2020-03
تورم مواد غذایی 1.84 2020-03
انتظارات تورم 3.2 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.37 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.25 2020-03
عرضه پول M2 11672974 2020-02
ذخایر ارزی 8157 2020-03
نرخ بهره سپرده 4.02 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -247 2020-02
حساب جاری -864 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
صادرات 1015 2020-02
واردات 1262 2020-02
بدهی خارجی 30655 2019-12
گردش سرمایه -2291 2019-12
حواله 135 2019-12
ذخایر طلا 0 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 593 2019-09
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 2018-12
بودجه دولت -5.9 2018-12
ارزش بودجه دولت -163667 2020-01
هزینه های دولت 1222848 2019-12
درآمدهای دولت 454165 2020-01
هزینه های مالی 617831 2020-01
ارزیابی اعتبار 35 2020-04

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 36.67 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.34 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 2.9 2019-12
تولید صنعتی 3.5 2019-12
تغییرات موجودی انبار 152718 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 2 2020-01
سرعت اینترنت 4092 2017-03
آدرس های IP 531033 2017-03
شاخص رقابتی 62.01 2019-12
رتبه رقابتی 62 2019-12
شاخص فساد مالی 56 2019-12
رتبه فساد مالی 44 2019-12
آسانی کسب و کار 74 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2019-12
استخراج معدن -2.6 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4879641 2019-12
قیمت گازوئیل 0.95 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -11.9 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 483 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 2 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 24 2020-04
تخت بیمارستان 1.13 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کاستاریکا - شاخص های اقتصادی.