بازارها گذشته مرجع
پول 572 2020-02
بازار سهام 9535 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-09
نرخ بیکاری 12.4 2019-12
نرخ تورم 1.58 2020-01
نرخ بهره 2.25 2020-01
موازنه تجاری -403 2019-12
حساب جاری -420 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 2018-12
بودجه دولت -5.9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 60.13 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7242984 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1219723 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 9893 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15685 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 350286 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 270662 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 858097 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 18903 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 278280 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 679452 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 278116 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 174562 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.4 2019-12
افراد بیکار 309465 2019-12
حداقل دستمزد 5376 2020-01
جمعیت 5 2018-12
افراد شاغل 2182818 2019-12
نرخ اشتغال 55.1 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 2019-12
هزینه زندگی خانواده 331800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 209000 2018-12
دستمزد 681398 2019-10
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 748700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 296600 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.58 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-01
قیمت تولید 116 2020-01
CPI مسکن آب و برق 111 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2020-01
تورم مواد غذایی -0.34 2020-01
انتظارات تورم 3.2 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 2020-01
عرضه پول M2 11745304 2020-01
ذخایر ارزی 8146 2020-01
نرخ بهره سپرده 4.02 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -403 2019-12
حساب جاری -420 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
صادرات 863 2019-12
واردات 1266 2019-12
بدهی خارجی 28932 2019-09
گردش سرمایه -301 2019-09
حواله 135 2019-09
ذخایر طلا 0 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 593 2019-09
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 2018-12
بودجه دولت -5.9 2018-12
ارزش بودجه دولت -2524255 2019-12
هزینه های دولت 1203287 2019-09
درآمدهای دولت 5356148 2019-12
هزینه های مالی 7880404 2019-12
ارزیابی اعتبار 35 2020-02

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 36.67 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.34 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 2.9 2019-12
تولید صنعتی 3.5 2019-12
تغییرات موجودی انبار 197246 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 3.2 2019-12
سرعت اینترنت 4092 2017-03
آدرس های IP 531033 2017-03
شاخص رقابتی 62.01 2019-12
رتبه رقابتی 62 2019-12
شاخص فساد مالی 56 2019-12
رتبه فساد مالی 44 2019-12
آسانی کسب و کار 74 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2019-12
استخراج معدن -2.6 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4806910 2019-09
قیمت گازوئیل 1.06 2020-01

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -11.9 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کاستاریکا - شاخص های اقتصادی.