ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کاستاریکا - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
S&PB Negative Jun 09 2020
Moody'sB2 Negative Jun 02 2020
FitchB Negative May 08 2020
Moody'sB2 Stable Feb 10 2020
FitchB+ Negative Jan 15 2019
S&PB+ Negative Dec 21 2018
Moody'sB1 Negative Dec 05 2018
FitchBB Negative Watch Nov 15 2018
Moody'sBa2 Negative Watch Oct 18 2018
FitchBB Negative Jan 19 2018
Moody'sBa2 Negative Feb 10 2017
FitchBB Stable Jan 19 2017
S&PBB- Negative Feb 25 2016
Moody'sBa1 Negative Feb 08 2016
FitchBB+ Negative Jan 22 2015
Moody'sBa1 Stable Sep 16 2014
Moody'sBaa3 Negative Sep 23 2013
FitchBB+ Stable Nov 21 2011
FitchBB+ Stable Mar 04 2011
Moody'sBaa3 Stable Sep 09 2010
S&PBB Stable Oct 10 2008
Moody'sBa1 Positive Aug 12 2008
S&PBB Positive Jul 14 2008
FitchBB Stable Oct 04 2006
Moody'sBa1 Stable Jun 27 2006
S&PBB Stable Jun 10 2005
FitchBB Negative Apr 28 2003
Moody'sBa1 Negative Apr 16 2003
S&PBB Negative Apr 04 2003
Moody'sBa1 Positive Dec 10 2002
S&PBB Stable Jan 02 2002
FitchBB Stable Sep 21 2000
S&PBB Positive Jul 27 2000
FitchBB N/A May 11 1998
S&PBB Stable Jul 16 1997
Moody'sBa1 Stable May 08 1997

 S&PMoody'sFitchDBRSTE
B+ B1 35
BBB BBB+ 62
CCC+ B3 CCC 20
CCC+ Ca CCC CCC 15
B+ Ba3 B+ 14
BBB BB 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 48
BB- Ba3 42
B+ B2 B+ 33
BB- Ba3 BB- 40
B- Caa1 22
B B3 B 28
AA Aa3 AA- AA (high) 86
SD Caa3 9
B+ B1 B 31
A+ A2 N/A 78
B+ B2 B 31
B B3 27
BBB+ A3 67
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB Baa1 BBB 61
B 25
N/A B2 30
B- B2 B 28
AAA Aaa AA+ AAA 100
B- B- 27
Aa3 85
A A1 A- N/A 76
A+ A1 A+ A (high) 80
BB+ Baa2 BB+ BBB (low) 55
CCC+ Caa1 20
B B2 B 31
BBB- Ba1 BBB- 51
Caa2 15
BBB- Ba1 BBB- BBB (low) 51
AA- Aa3 AA- 83
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 40
B- Caa3 B- 20
B B2 B+ 30
B- Caa1 B- 25
AA- A1 AA- AA (low) 83
CCC+ Caa1 CCC 21
AA Aaa AAA AAA 98
B+ B1 37
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AA (high) 92
N/A Caa1 B- 23
BB Ba2 BB 45
AAA Aaa AAA AAA 100
B- B3 B 22
BB Ba3 BB BB 40
SD
BB- Ba1 BB- 43
BB- B1 35
AA+ Aa3 AA- 90
BBB Baa2 BBB 58
A A2 A 75
BBB- Baa3 BBB- BBB (low) 56
BBB Baa2 BBB 60
B- Caa1 B- 23
AA- A2 A+ A (high) 78
N/A Aa3 90
AA- A1 A+ 81
BBB Baa3 BBB- BBB (high) 61
BB- Ba3 BB- 38
B+ B2 B+ 33
A+ A1 A A (high) 77
B+ B1 BB- 36
BBB- Baa2 BBB 56
B B2 B+ 33
A+ A1 AA 85
NR B2 30
Caa2 CCC 20
A+ A3 A- A (low) 73
D C RD 11
B 30
AAA 100
A+ A2 A A 76
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 87
BB- BB+ 45
A- A3 BBB+ 70
Caa1 CCC 22
Caa1 20
A- A2 A+ A (high) 75
Baa2 65
BBB Baa1 BBB- BBB 60
B3 25
B B3 B 28
B B1 35
BBB- 55
BB+ Ba1 BB+ 51
CCC+ Caa2 CCC 14
Ba3 BB 45
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aaa AA 93
B- B3 B- 25
B3
B- B2 B 28
AAA Aaa AAA AAA 99
B+ Ba3 BB- 38
B- B3 B- 25
BBB Baa2 BBB- 58
B- B2 27
BB Ba1 BB+ 46
BBB+ Baa1 BBB N/A 62
BBB+ Baa2 BBB 61
A- A2 A- A 71
BBB Baa2 BBB BBB (high) 71
D 0
AA- Aa3 AA- 85
CCC+ Caa2 CCC 20
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Baa3 BBB 55
B+ B2 B+ 33
BB+ 50
A- A1 A 75
B+ Ba3 37
BB+ Ba2 BB+ 46
B 35
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A A (high) 76
AA- A3 A A (high) 75
Caa1 25
BB- Ba2 BB- 45
AA Aa2 AA- 86
A Baa1 A- A 71
CCC+ Caa1 CCC 20
B3 25
SD Caa3 RD 15
B3 30
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aa3 AA 86
B- B3 25
B2 35
BBB+ Baa1 BBB+ 65
B B3 30
BBB- Ba1 52
N/A Caa1 B- 26
B+ B2 BB- BB (high) 35
B+
B B2 B+ 31
B B3 B 28
AA Aa2 AA- 90
AA Aa3 AA- AA (high) 90
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
BB- B1 BB- 38
N/A C RD 11
BB Ba3 BB 43
SD Ca RD 30