06/04/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
CR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 2.9% 2.3% ®
07/04/2020 واقعی قبلی
05:30 PM
CR
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.91% 1.79%
05:30 PM
CR
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.37% 0.40%
14/04/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
CR
حساب جاری Q4 $-420M
21/04/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
CR
موازنه تجاری MAR $-247.4


کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.