بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بازار سهام 7577.13 7532 7417 7305 7194 6972
پول 606.12 609 612 615 618 624

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.30 1.7 1.3 1.1 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.70 1.5 7 5.5 2.5 2.5
نرخ بیکاری 22.00 21 19 18 16 13.8
نرخ تورم 0.89 0.6 0.8 1 1.3 2
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 1 1.25 1.75
موازنه تجاری -193.81 -430 -380 -380 -430 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 88 88 88 88 89
بودجه دولت -5.70 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -6.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.30 1.7 1.3 1.1 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.70 1.5 7 5.5 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 61.77 60 60 60 60 61.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6813119.08 6994984 7336568 7088505 7743895 7169859
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1191396.10 1146948 1211885 1274794 1430507 1175622
تولید ناخالص داخلی سرانه 10046.95 9850 9850 9850 9850 9900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19642.42 19200 19200 19200 19200 19400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 338639.69 326703 347171 363229 378907 334870
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 254603.02 264264 280918 301368 345977 270871
تولید ناخالص داخلی از ساخت 840760.22 824939 893414 826806 917876 845563
تولید ناخالص داخلی از معادن 15612.64 18301 19576 15711 21268 18759
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 277741.04 265456 283412 298091 301633 272092
تولید ناخالص داخلی از خدمات 569452.60 640899 682306 604365 744519 656922
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 188895.23 265950 280207 204329 300783 272599
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 168562.96 169023 180970 179851 194937 173249

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 22.00 21 19 18 16 13.8
افراد بیکار 520237.00 286000 286000 286000 280000 280000
حداقل دستمزد 5376.28 5400 5400 5400 5600 5600
جمعیت 5.06 5.1 5.1 5.1 5.15 5.2
نرخ مشارکت نیروی کار 57.60 63 63 63 62.9 62.7
دستمزد 691807.00 708000 708000 708000 708000 708000

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.89 0.6 0.8 1 1.3 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.06 107 107 107 114 110
قیمت تولید 118.67 115 115 115 115 115
انتظارات تورم 2.90 3 3.1 3.2 3.3 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.53 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2
تورم مواد غذایی 3.76 0.2 0.6 0.9 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 109.96 112 112 112 116 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.20 106 105 109 117 111

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 1 1.25 1.75
نرخ بهره سپرده 4.64 3.04 4.64 4.64 2.79 2.79

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -193.81 -430 -380 -380 -430 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -4
واردات 1236.60 1450 1450 1450 1270 1290
صادرات 1042.80 1070 1070 1070 900 900
بدهی خارجی 31376.40 29000 29000 29000 29000 29000
گردش سرمایه -154.37 -180 -180 -425 -425 -642
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 256.90 530 590 490 490 650

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 88 88 88 88 89
بودجه دولت -5.70 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -6.3
ارزش بودجه دولت -2498665.82 -953625 -953625 -953625 -953287 -953287
هزینه های دولت 1197723.20 1140278 1216316 1281564 1221292 1168785

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -7.70 2.3 6.5 5 3 2.9
تولید صنعتی -4.10 2.1 3.5 3.7 3.3 3.1
شاخص اقتصادی مقدم -7.90 0.5 4 3.5 3.5 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40 0.3 0.5 0.5 0.8 0.7
استخراج معدن -15.50 -5.8 13 10.5 6 3.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 4294167.90 4623841 4944222 4594760 5179060 4739437
قیمت گازوئیل 0.91 0.83 0.87 0.82 0.78 0.78

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
میزان ساخت و ساز -13.50 -7 -5 -5 -1 -1


کاستاریکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.