بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بازار سهام 7933.70 7884 7764 7646 7530 7298
پول 602.15 605 608 611 614 620

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.60 1.5 1.7 1.3 1.1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.60 -5 1.5 7 5.5 2.5
نرخ بیکاری 23.20 23 21 19 18 16
نرخ تورم 0.30 0.4 0.6 0.8 1 1.3
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.25
موازنه تجاری -187.19 -430 -430 -380 -380 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -3.7 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 87 88 88 88 88
بودجه دولت -5.70 -8.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.60 1.5 1.7 1.3 1.1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.60 -5 1.5 7 5.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 61.77 58.5 60 60 60 60
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6624770.82 6994984 7336568 7088505 6989133 7169859
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1191396.10 1146948 1211885 1274794 1256923 1175622
تولید ناخالص داخلی سرانه 10046.95 9510 9850 9850 9850 9850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19642.42 18900 19200 19200 19200 19200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 339466.00 326703 347171 363229 358137 334870
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 281651.96 264264 280918 301368 297143 270871
تولید ناخالص داخلی از ساخت 772715.70 824939 893414 826806 815215 845563
تولید ناخالص داخلی از معادن 14683.20 18301 19576 15711 15491 18759
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 278589.53 265456 283412 298091 293912 272092
تولید ناخالص داخلی از خدمات 564826.65 640899 682306 604365 595892 656922
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 190961.52 265950 280207 204329 201464 272599
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 168084.97 169023 180970 179851 177330 173249

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 23.20 23 21 19 18 16
افراد بیکار 551373.00 286000 286000 286000 286000 280000
حداقل دستمزد 5376.28 5400 5400 5400 5400 5600
جمعیت 5.06 5.1 5.1 5.1 5.1 5.15
نرخ مشارکت نیروی کار 63.40 63.3 63 63 63 62.9
دستمزد 653164.00 708000 708000 708000 708000 708000

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.30 0.4 0.6 0.8 1 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.41 111 107 107 107 114
قیمت تولید 116.91 115 115 115 115 115
انتظارات تورم 3.00 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.27 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1
تورم مواد غذایی -0.33 -0.3 0.2 0.6 0.9 1.5
CPI مسکن آب و برق 110.99 113 110 112 112 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.45 113 106 106 105 117

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.25
نرخ بهره سپرده 4.64 3.04 4.64 4.64 4.64 2.79

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -187.19 -430 -430 -380 -380 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -3.7 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
واردات 1169.08 1260 1450 1450 1450 1270
صادرات 981.89 870 1070 1070 1070 900
بدهی خارجی 30667.00 29000 29000 29000 29000 29000
گردش سرمایه -555.10 250 -180 -180 -425 -642
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 502.40 530 530 590 490 650

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 87 88 88 88 88
بودجه دولت -5.70 -8.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
ارزش بودجه دولت -2007062.75 -953625 -953625 -953625 -953625 -953287
هزینه های دولت 1197723.20 1140278 1216316 1281564 1263598 1168785

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -7.40 1.3 2.3 2.6 2.6 2.7
تولید صنعتی -7.20 1.5 2.1 2.5 2.5 2.9
شاخص اقتصادی مقدم -8.10 -0.8 0.5 4 3.5 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.50 0.1 0.3 0.5 0.5 0.8
استخراج معدن -21.50 -3 0.7 7.5 5.5 3.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 4294167.90 4623841 4944222 4594760 4530347 4739437
قیمت گازوئیل 0.95 0.83 0.87 0.82 0.78 0.78

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
میزان ساخت و ساز -0.30 -10 -7 -5 -5 -1


کاستاریکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.