بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 9490.00 28700 28700 28700 28700 27100
پول 570.75 583 585 588 591 597
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.3 1 1 1.4 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 2.3 2.5 2.6 2.4 2.6
نرخ بیکاری 11.40 11.3 11.2 11.4 11.5 11.5
نرخ تورم 2.07 3.1 3.1 2.8 2.9 3
نرخ بهره 3.25 3.5 3 3 3 3
موازنه تجاری -328.50 -429 -429 -340 -402 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.5 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 70 68 68 68 68
بودجه دولت -5.90 -5.7 -5 -5 -5 -5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.3 1 1 1.4 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 2.3 2.5 2.6 2.4 2.6
تولید ناخالص داخلی 60.13 60 62 62 62 62
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7191395.29 7289700 7350757 7378372 7363989 7479233
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1288295.80 1359150 1351483 1321791 1319215 1394488
تولید ناخالص داخلی سرانه 9892.64 10500 10700 10700 10700 10700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15684.57 16300 16770 16770 16770 16770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 341788.45 352183 351313 350675 349991 361340
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 303087.00 324591 320219 310967 310361 333030
تولید ناخالص داخلی از ساخت 854258.56 858317 866113 876469 874761 880633
تولید ناخالص داخلی از معادن 19796.07 20127 20116 20311 20271 20650
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 277972.56 283656 285486 285200 284644 291031
تولید ناخالص داخلی از خدمات 679458.81 695521 696228 697125 695766 713604
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 279389.99 282684 284534 286654 286095 290034
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 178543.05 179830 182097 183185 182828 184506
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 11.40 11.3 11.2 11.4 11.5 11.5
دستمزد 689593.00 688000 688000 688000 688000 708000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 748700.00 775600 775600 775600 775600 790600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 296600.00 326274 326274 326274 326274 340351
هزینه زندگی خانواده 331800.00 331800 331800 331800 331800 375500
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.07 3.1 3.1 2.8 2.9 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.01 108 108 108 109 111
قیمت تولید 116.10 114 114 114 114 115
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
تورم مواد غذایی 1.65 2 2.1 2.1 2.3 2.6
CPI مسکن آب و برق 109.50 109 110 112 113 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.17 110 108 111 110 113
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 3.25 3.5 3 3 3 3
نرخ بهره سپرده 4.02 3.77 3.27 3.27 3.27 3.27
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -328.50 -429 -429 -340 -402 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.5 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
بدهی خارجی 29205.80 29000 29350 29925 29954 29000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 404.50 580 420 280 400 650
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 70 68 68 68 68
بودجه دولت -5.90 -5.7 -5 -5 -5 -5
هزینه های دولت 1175888.30 1161749 1214877 1206461 1204110 1191954
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 1.50 2.1 2.3 1.9 2.2 2.4
تولید صنعتی 3.30 2.3 2.5 2.7 2.5 2.3
شاخص اقتصادی مقدم 3.90 3.5 3.5 3.5 3.3 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90 0.4 0.6 0.2 0.5 0.6
استخراج معدن -4.40 -1 -1 0.3 0.6 1.2
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 4788783.70 4865135 4900463 4913292 4903715 4991629
قیمت گازوئیل 1.02 0.92 0.9 0.87 0.85 0.79
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز -12.90 -3 -0.4 5 7 8


کاستاریکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.