بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 9535.60 28700 28700 28700 27100 25500
پول 565.52 570 572 575 578 583
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 1 1 1.4 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 2.5 2.6 2.4 2.6 3
نرخ بیکاری 11.40 11.2 11.4 11.5 11.5 11.4
نرخ تورم 1.52 1.8 2.3 2.6 2.8 2.8
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.5 2.5 2.75
موازنه تجاری -402.80 -340 -360 -315 -390 -370
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 68 68 68 68 65
بودجه دولت -5.90 -5 -5 -5 -5 -5.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 1 1 1.4 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 2.5 2.6 2.4 2.6 3
تولید ناخالص داخلی 60.13 62 62 62 62 63
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7242984.20 7261114 7284883 7277692 7378372 7599723
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1219723.20 1335002 1305044 1303755 1321791 1361445
تولید ناخالص داخلی سرانه 9892.64 10500 10500 10500 10500 10700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15684.57 16770 16770 16770 16770 16770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 350286.27 347029 346232 345890 350675 361195
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 270661.61 316314 307027 306724 310967 320296
تولید ناخالص داخلی از ساخت 858097.48 855551 865364 864510 876469 902763
تولید ناخالص داخلی از معادن 18903.21 19870 20053 20034 20311 20920
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 278279.63 282004 281586 281308 285200 293756
تولید ناخالص داخلی از خدمات 679452.42 687737 688292 687612 697125 718038
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 278116.37 281064 283022 282743 286654 295254
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 174562.19 179876 180864 180686 183185 188681
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 11.40 11.2 11.4 11.5 11.5 11.4
افراد بیکار 278108.00 276000 278500 282000 286000 280000
حداقل دستمزد 5241.05 5400 5400 5400 5400 5600
جمعیت 5.00 5.03 5.04 5.04 5.1 5.15
دستمزد 681398.00 688000 688000 688000 708000 708000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 748700.00 775600 775600 775600 790600 800000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 296600.00 326274 326274 326274 340351 362077
نرخ مشارکت نیروی کار 61.80 63 63.2 63.3 63.3 62.9
هزینه زندگی خانواده 331800.00 331800 331800 331800 375500 395500
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.52 1.8 2.3 2.6 2.8 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.11 106 108 109 109 112
قیمت تولید 115.59 114 114 114 115 115
انتظارات تورم 3.20 3.3 3.4 3.5 3.5 3.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.12 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
تورم مواد غذایی 0.47 2.1 2.1 2.3 2.6 2.6
CPI مسکن آب و برق 109.80 109 111 113 113 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.04 107 110 110 110 113
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.5 2.5 2.75
نرخ بهره سپرده 4.02 4.02 4.02 3.77 3.77 4.02
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -402.80 -340 -360 -315 -390 -370
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.8
واردات 1265.51 1430 1330 1215 1260 1270
صادرات 862.70 1090 970 900 870 900
بدهی خارجی 28932.50 29000 29350 29925 29000 29000
گردش سرمایه -301.02 -486 -451 -380 -380 -642
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 593.30 420 280 400 650 650
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 68 68 68 68 65
بودجه دولت -5.90 -5 -5 -5 -5 -5.3
ارزش بودجه دولت -1994012.90 -949997 -949997 -949997 -953625 -953287
هزینه های دولت 1203286.90 1200061 1191175 1189999 1206461 1242655
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 2.90 2.3 1.9 2.2 2.4 2.7
تولید صنعتی 3.10 2.5 2.7 2.5 2.3 2.9
شاخص اقتصادی مقدم 3.30 3.5 3.5 3.3 3.6 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.40 0.6 0.2 0.5 0.6 5
استخراج معدن -2.40 -1 0.3 0.6 1.2 1.6
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 4806910.00 4840701 4851038 4846249 4913292 5060691
قیمت گازوئیل 1.08 1.2 1.23 1.26 1.29 1.29
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز -11.50 -0.4 5 7 8 4


کاستاریکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.