بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 9587.57 32747 28700 28700 28700 27100
پول 575.50 577 580 582 585 591
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 -0.3 1.3 1 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2.5 2.3 2.5 2.6 2.6
نرخ بیکاری 11.90 11.5 11.3 11.2 11.4 11.5
نرخ تورم 2.86 2.8 3.1 3.1 2.8 3
نرخ بهره 4.00 3.75 3.5 3 3 3
موازنه تجاری -423.40 -428 -429 -429 -429 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.5 -3.5 -3.7 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 70 70 68 68 68
بودجه دولت -5.90 -5.7 -5.7 -5 -5 -5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 -0.3 1.3 1 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2.5 2.3 2.5 2.6 2.6
تولید ناخالص داخلی 60.13 60 60 62 62 62
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7180489.00 7275365 7296933 7360001 7367182 7486653
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1303919.10 1339237 1333655 1336517 1337821 1368330
تولید ناخالص داخلی سرانه 9892.64 10500 10500 10700 10700 10700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15684.57 16300 16300 16770 16770 16770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 346044.00 356189 354273 354695 355041 363484
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 319196.30 327571 322767 327176 327495 331159
تولید ناخالص داخلی از ساخت 845377.40 859247 862284 866512 867357 884703
تولید ناخالص داخلی از معادن 19252.39 20463 19867 19734 19753 20383
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 279296.40 283922 284285 286279 286558 291676
تولید ناخالص داخلی از خدمات 680751.30 700641 698449 697770 698451 716609
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 279227.50 281668 283394 286208 286487 290763
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 181830.00 183305 183919 186376 186558 188700
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 11.90 11.5 11.3 11.2 11.4 11.5
دستمزد 657101.00 636291 688000 688000 688000 708000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 748700.00 743257 775600 775600 775600 790600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 296600.00 316368 326274 326274 326274 340351
هزینه زندگی خانواده 331800.00 331800 331800 331800 331800 375500
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.86 2.8 3.1 3.1 2.8 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.20 106 108 108 108 111
قیمت تولید 115.79 114 114 114 114 115
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1
تورم مواد غذایی 2.21 2.5 2 2.1 2.1 2.6
CPI مسکن آب و برق 109.73 109 109 110 112 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.67 108 110 108 111 113
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 4.00 3.75 3.5 3 3 3
نرخ بهره سپرده 4.02 3.77 3.52 3.02 3.02 3.02
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -423.40 -428 -429 -429 -429 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.5 -3.5 -3.7 -3.7 -3.7
بدهی خارجی 29194.80 29065 29350 29925 29954 30113
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 383.70 250 580 420 280 650
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 70 70 68 68 68
بودجه دولت -5.90 -5.7 -5.7 -5 -5 -5
هزینه های دولت 1180444.30 1175117 1161140 1209955 1211136 1191330
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 1.50 1.7 2.1 2.3 1.9 2.4
تولید صنعتی -6.40 0.5 1.3 3.2 -2.5 1.5
شاخص اقتصادی مقدم 0.30 3.7 3.5 3.5 3.5 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90 -1.4 0.4 0.6 0.2 0.6
استخراج معدن -6.40 -2.3 -1 -0.7 0.3 1.2
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 4791141.60 4862062 4877757 4910920 4915711 5004578
قیمت گازوئیل 1.07 1.02 0.99 0.97 0.94 0.94
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز -14.30 -9 -3 -0.4 5 8


کاستاریکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.