بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بازار سهام 7430.90 7460 7346 7235 7125 6905
پول 584.00 587 590 592 595 601

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.60 -1.4 1.5 1.7 1.3 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 -6 -5 0.6 2.5 2.5
نرخ بیکاری 12.50 12.8 13 12.5 12.3 12.1
نرخ تورم 0.31 0.9 1.1 1.4 1.7 2.1
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.25
موازنه تجاری -250.90 -315 -390 -380 -380 -370
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -3.7 -3.7 -3.8 -3.8 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 87 87 88 88 88
بودجه دولت -5.70 -7.4 -7.4 -6.5 -6.5 -6.1
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.60 -1.4 1.5 1.7 1.3 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 -6 -5 0.6 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 61.77 58.5 58.5 60 60 60
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7246270.05 7078870 6992274 7404450 7544296 7167081
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1233793.80 1209641 1196354 1266876 1290803 1226263
تولید ناخالص داخلی سرانه 10046.95 9510 9510 9850 9850 9850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19642.42 18900 18900 19200 19200 19200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 350220.05 334275 328216 347563 354127 336421
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 271196.35 270865 271435 287435 292864 278221
تولید ناخالص داخلی از ساخت 881047.57 829950 817262 865437 881782 837693
تولید ناخالص داخلی از معادن 19274.68 18587 18218 19292 19656 18673
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 280380.78 270548 265371 281014 286322 272006
تولید ناخالص داخلی از خدمات 663783.01 657621 646411 684515 697443 662571
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 279021.64 271830 267920 283713 289072 274618
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 178282.49 172863 169073 179040 182421 173300

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 12.50 12.8 13 12.5 12.3 12.1
افراد بیکار 314153.00 282000 286000 286000 286000 280000
حداقل دستمزد 5376.28 5400 5400 5400 5400 5600
جمعیت 5.06 5.03 5.1 5.1 5.1 5.15
نرخ مشارکت نیروی کار 63.40 63.3 63.3 63 63 62.9
دستمزد 652351.00 688000 708000 708000 708000 708000

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.31 0.9 1.1 1.4 1.7 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.86 107 107 108 108 110
قیمت تولید 115.76 114 115 115 115 115
انتظارات تورم 3.20 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.02 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1
تورم مواد غذایی -0.54 0.6 0.8 1 1.2 1.5
CPI مسکن آب و برق 111.27 111 111 113 113 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.10 108 107 107 106 109

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.25
نرخ بهره سپرده 4.64 4.02 4.02 4.02 4.27 4.27

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -250.90 -315 -390 -380 -380 -370
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -3.7 -3.7 -3.8 -3.8 -3.8
واردات 1184.50 1215 1260 1450 1450 1270
صادرات 933.60 900 870 1070 1070 900
بدهی خارجی 29364.20 29000 29000 29000 29000 29000
گردش سرمایه 831.95 600 250 -180 -380 -642
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 502.40 400 530 650 590 650

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 87 87 88 88 88
بودجه دولت -5.70 -7.4 -7.4 -6.5 -6.5 -6.1
ارزش بودجه دولت -1049419.08 -949997 -953625 -953625 -953625 -953287
هزینه های دولت 1190126.40 1172689 1161706 1230185 1253419 1190748

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -7.50 -0.5 1.3 2.3 2.6 2.7
تولید صنعتی -7.40 -1.5 1.5 2.1 2.5 2.9
شاخص اقتصادی مقدم -9.30 -0.5 1.3 1.8 2.7 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.80 -0.1 0.1 0.3 0.5 0.8
استخراج معدن -27.10 -8 -3 0.7 7.5 3.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 4862470.00 4703754 4635659 4908919 5001632 4751550
قیمت گازوئیل 0.95 0.91 0.87 0.82 0.78 0.74

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز -1.40 -14 -10 -7 -5 -1


کاستاریکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.