بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بازار سهام 8169.29 8045 7923 7802 7684 7447
پول 568.00 570 572 575 578 583

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 -3.4 -1.4 1.5 1.7 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 -3 -2 -1.5 0.6 3.5
نرخ بیکاری 12.50 12.5 12.8 13 12.5 12.1
نرخ تورم 0.89 1 1.7 1.8 1.9 2.3
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.75
موازنه تجاری -231.87 -360 -315 -430 -380 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -3.7 -3.7 -3.7 -3.8 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 87 87 87 88 88
بودجه دولت -5.70 -7.4 -7.4 -7.4 -6.5 -6.1
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 -3.4 -1.4 1.5 1.7 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 -3 -2 -1.5 0.6 3.5
تولید ناخالص داخلی 60.00 59.95 62 62 63 63
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7360288.38 7127672 7224826 7249884 7404450 7503630
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1259320.40 1239980 1234582 1240431 1266876 1283846
تولید ناخالص داخلی سرانه 9892.64 10500 10500 10500 10700 10000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15684.57 15400 16770 16770 15400 15855
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 345490.17 338317 341167 340308 347563 352219
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 285720.84 283792 276449 281435 287435 291285
تولید ناخالص داخلی از ساخت 860275.54 837504 847063 847371 865437 877029
تولید ناخالص داخلی از معادن 19176.56 19121 18971 18889 19292 19550
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 279338.37 274376 276126 275148 281014 284778
تولید ناخالص داخلی از خدمات 680432.46 666400 671180 670226 684515 693684
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 282021.16 274211 277434 277791 283713 287514
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 177972.10 176404 176427 175303 179040 181438

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 12.50 12.5 12.8 13 12.5 12.1
افراد بیکار 314153.00 278500 282000 286000 286000 280000
حداقل دستمزد 5376.28 5400 5400 5400 5400 5600
جمعیت 5.06 5.03 5.04 5.1 5.1 5.15
نرخ مشارکت نیروی کار 63.40 63.2 63.3 63.3 63 62.9
هزینه زندگی خانواده 331800.00 331800 331800 375500 375500 395500
دستمزد 678549.00 688000 688000 708000 708000 708000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 748700.00 775600 775600 790600 790600 800000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 0.89 1 1.7 1.8 1.9 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.03 107 108 108 109 110
قیمت تولید 115.89 114 114 115 115 115
انتظارات تورم 3.00 3 3.1 3.2 3.2 3.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.08 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1
تورم مواد غذایی 0.89 1.7 1.9 2.2 2.3 2.4
CPI مسکن آب و برق 111.37 110 112 112 114 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.16 109 109 108 108 110

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.75
نرخ بهره سپرده 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.27

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -231.87 -360 -315 -430 -380 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -3.7 -3.7 -3.7 -3.8 -3.8
واردات 1073.25 1330 1215 1260 1450 1270
صادرات 841.38 970 900 870 1070 900
بدهی خارجی 30655.20 29000 29350 29000 29000 29000
گردش سرمایه -2290.90 -451 -380 -380 -380 -642
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1090.80 280 400 650 650 650

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 87 87 87 88 88
بودجه دولت -5.70 -7.4 -7.4 -7.4 -6.5 -6.1
ارزش بودجه دولت -558283.26 -949997 -949997 -953625 -953625 -953287
هزینه های دولت 1222848.20 1179318 1196868 1204505 1230185 1246663

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی 2.70 -1.5 -0.5 1.3 2.3 2.7
تولید صنعتی 4.70 -2.7 -1.5 1.5 2.1 2.9
شاخص اقتصادی مقدم 3.40 -1 -0.5 1.3 1.8 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.00 -0.4 -0.1 0.1 0.3 0.8
استخراج معدن -0.20 -2 -1.5 0.5 0.7 1.1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 4879641.00 4757274 4800739 4806446 4908919 4974672
قیمت گازوئیل 0.98 0.9 0.86 0.82 0.77 0.74

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
میزان ساخت و ساز -14.70 -20 -14 -10 -7 -1


کاستاریکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.