بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بازار سهام 11895.13 25500 25500 5726 5006 3564
پول 676.06 675 677 680 682 687

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.90 5.2 3.2 2.8 2.8 3.1
نرخ بیکاری 15.60 15.1 15.1 13.8 13.8 11.5
نرخ تورم 7.14 8.24 8.51 7.24 5.33 2.5
نرخ بهره 2.50 2.75 3 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری -514.30 -432 -536 -627 -392 -652
حساب جاری -1183.20 -465 -465 -603 -603 -812
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.26 75 75 75 75 73
بودجه دولت -7.40 -7 -7 -7 -7 -6.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.90 5.2 3.2 2.8 2.8 3.1
تولید ناخالص داخلی 61.52 60 60 61.5 61.5 61.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9622326.42 9673889 9727162 9891752 9891752 10198396
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1701644.80 1648079 1649035 1673433 1749291 1725309
تولید ناخالص داخلی سرانه 11969.77 9900 9900 9900 9900 10150
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19679.29 19850 19850 19850 19850 20000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 433955.56 454061 447770 446106 446106 459936
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 380114.08 387228 392169 390757 390757 402871
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1278121.96 1321005 1315384 1313909 1313909 1354641
تولید ناخالص داخلی از معادن 25869.82 27373 26580 26594 26594 27419
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 368957.22 389197 380914 379288 379288 391046
تولید ناخالص داخلی از خدمات 830513.37 846651 842055 853768 853768 880235
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 424312.47 414451 425734 436193 436193 449715
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 236621.64 242668 240540 243247 243247 250788

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 15.60 15.1 15.1 13.8 13.8 11.5
افراد بیکار 330227.00 280000 280000 280000 280000 280000
حداقل دستمزد 5518.18 5600 5600 5600 5600 5600
جمعیت 5.16 5.15 5.15 5.2 5.2 5.2
نرخ مشارکت نیروی کار 59.60 62.9 62.9 62.7 62.7 62.7
دستمزد 755889.00 708000 708000 708000 708000 708000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.14 8.24 8.51 7.24 5.33 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.41 109 110 111 111 114
قیمت تولید 142.76 134 134 135 135 140
اندازه اصل تورم 3.73 2.5 2.1 1.8 1.5 1
CPI مسکن آب و برق 104.95 108 108 107 110 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.23 127 127 128 128 128
تورم مواد غذایی 9.60 10 8 6 4.5 3.4
انتظارات تورم 1.12 3.3 3.3 3.5 3.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.58 0.6 0.3 0.3 0.2 0.2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 2.50 2.75 3 3.5 3.5 3.5
نرخ بهره سپرده 2.58 2.83 3.08 3.58 3.58 3.58

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -514.30 -432 -536 -627 -392 -652
حساب جاری -1183.20 -465 -465 -603 -603 -812
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -3
صادرات 1160.80 1481 1390 1313 1561 1342
واردات 2046.60 1913 1926 1940 1953 1994
بدهی خارجی 33023.70 29000 29000 29000 29000 29000
گردش سرمایه 1.09 -425 -425 -425 -425 -642
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 635.40 490 490 490 490 650

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.26 75 75 75 75 73
بودجه دولت -7.40 -7 -7 -7 -7 -6.5
ارزش بودجه دولت -119376.11 -953287 -953287 -953287 -953287 -953287
هزینه های دولت 1583904.00 1527256 1557427 1592490 1628253 1641857

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 9.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 37.00 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.50 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 6.80 3 3 2.9 2.9 2.9
تولید صنعتی 6.70 3.3 3.3 3.1 3.1 3.1
شاخص اقتصادی مقدم 6.28 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.70 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
استخراج معدن -2.30 6 6 3.5 3.5 3.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 5633326.70 5926260 5813593 5791060 5791060 5970583
قیمت گازوئیل 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55 1.55

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
میزان ساخت و ساز 17.60 -1 -1 -1 -1 -1


کاستاریکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.