بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بازار سهام 11907.13 7493 25500 5726 5006 3564
پول 621.48 623 625 627 629 633

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 1.1 0.8 0.8 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.30 5.7 3 2.4 2.8 3.2
نرخ بیکاری 18.10 18 16 15.1 15.1 13.8
نرخ تورم 1.72 1.7 1.8 2.5 2.6 2
نرخ بهره 0.75 0.75 1 1.25 1.5 1.75
موازنه تجاری -269.85 -380 -430 -370 -370 -390
حساب جاری -467.08 -795 -795 -249 -465 -603
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.6 -2.6 -2.7 -2.7 -2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.26 88 88 88 88 89
بودجه دولت -7.40 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -6.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 1.1 0.8 0.8 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.30 5.7 3 2.4 2.8 3.2
تولید ناخالص داخلی 61.52 60 60 60 60 61.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8799920.22 8944151 8916117 9011118 9046318 9201433
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1395115.20 1550949 1430507 1428598 1434178 1523130
تولید ناخالص داخلی سرانه 9619.72 9850 9850 9850 9850 9900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19679.29 19200 19200 19200 19200 19400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 404679.23 426408 378907 414392 416010 429351
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 329727.29 359586 345977 337641 338960 351415
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1152492.66 1148039 917876 1180152 1184762 1209818
تولید ناخالص داخلی از معادن 24581.53 23869 21268 25171 25270 25152
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 369040.84 390730 301633 377898 379374 392624
تولید ناخالص داخلی از خدمات 784529.99 742404 744519 803359 806497 787230
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 311218.41 291672 300783 318688 319933 314706
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 221069.04 222945 194937 226375 227259 229385

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 18.10 18 16 15.1 15.1 13.8
افراد بیکار 434201.00 286000 280000 280000 280000 280000
حداقل دستمزد 5399.18 5400 5600 5600 5600 5600
جمعیت 5.16 5.1 5.15 5.15 5.15 5.2
نرخ مشارکت نیروی کار 59.50 63 62.9 62.9 62.9 62.7
دستمزد 693822.00 708000 708000 708000 708000 708000

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 1.72 1.7 1.8 2.5 2.6 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.83 101 102 102 103 104
قیمت تولید 128.64 115 115 115 115 115
CPI مسکن آب و برق 98.92 103 102 102 103 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.19 103 102 108 113 104
تورم مواد غذایی 1.12 0.9 1.5 1.5 1.5 1.5
انتظارات تورم 1.35 3.2 3.3 3.3 3.3 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.28 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.75 0.75 1 1.25 1.5 1.75
نرخ بهره سپرده 2.58 2.58 2.83 3.08 3.33 3.33

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -269.85 -380 -430 -370 -370 -390
حساب جاری -467.08 -795 -795 -249 -465 -603
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.6 -2.6 -2.7 -2.7 -2.7
واردات 1513.40 1450 1270 1270 1270 1290
صادرات 1243.57 1070 900 900 900 900
بدهی خارجی 32218.00 29000 29000 29000 29000 29000
گردش سرمایه -358.94 -425 -425 -425 -425 -642
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 629.00 490 490 490 490 650

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.26 88 88 88 88 89
بودجه دولت -7.40 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -6.3
ارزش بودجه دولت -744866.09 -953625 -953287 -953287 -953287 -953287
هزینه های دولت 1566628.41 1589768 1221292 1604227 1610494 1629932

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 9.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 37.00 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.50 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی 7.90 5 3 3 3 2.9
تولید صنعتی 17.30 3.7 3.3 3.3 3.3 3.1
شاخص اقتصادی مقدم 8.40 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30 0.5 0.8 0.8 0.8 0.7
استخراج معدن 18.00 10.5 6 6 6 3.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 5718665.10 5730259 5179060 5855913 5878788 6021026
قیمت گازوئیل 1.17 1.11 1.06 1 0.95 0.91

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
میزان ساخت و ساز 3.80 -3.7 -1 -1 -1 -1


کاستاریکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.