بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بازار سهام 7469.92 7349 7237 7128 7019 6803
پول 612.65 613 616 619 622 628

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.30 1.3 1.1 0.8 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.70 7 5.7 3 2.4 3.2
نرخ بیکاری 20.00 22.5 18 16 15.1 13.8
نرخ تورم 0.47 0.8 1 1.3 1.2 2
نرخ بهره 0.75 0.75 1 1.25 1.5 1.75
موازنه تجاری -88.13 -430 -380 -430 -430 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 88 88 88 88 89
بودجه دولت -5.70 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -6.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.30 1.3 1.1 0.8 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.70 7 5.7 3 2.4 3.2
تولید ناخالص داخلی 61.77 60 60 60 60 61.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8864118.79 8662039 8633656 9130042 9076858 9422204
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1191396.10 1274794 1259306 1227138 1219990 1266406
تولید ناخالص داخلی سرانه 10046.95 9850 9850 9850 9850 9900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19642.42 19200 19200 19200 19200 19400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 388377.16 428689 410069 400028 397698 412829
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 315606.79 394173 330352 325075 323181 335477
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1196457.95 999769 1104471 1232352 1225173 1271787
تولید ناخالص داخلی از معادن 23677.64 22439 22090 24388 24246 25168
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 370481.50 298091 293572 381596 379373 393807
تولید ناخالص داخلی از خدمات 713204.73 604365 601911 734601 730322 758108
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 299780.05 204329 199662 308773 306975 318654
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 210041.31 179851 178171 216343 215082 223266

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 20.00 22.5 18 16 15.1 13.8
افراد بیکار 487675.00 286000 286000 280000 280000 280000
حداقل دستمزد 5399.18 5400 5400 5600 5600 5600
جمعیت 5.06 5.1 5.1 5.15 5.15 5.2
نرخ مشارکت نیروی کار 57.60 63 63 62.9 62.9 62.7
دستمزد 672054.00 708000 708000 708000 708000 708000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 0.47 0.8 1 1.3 1.2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.95 99.67 100 101 101 103
قیمت تولید 121.95 115 115 115 115 115
CPI مسکن آب و برق 99.43 102 102 101 100 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.27 98.8 102 101 105 103
تورم مواد غذایی 0.47 0.6 0.9 1.5 1.5 1.5
انتظارات تورم 2.90 3.1 3.2 3.3 3.3 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.03 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.75 0.75 1 1.25 1.5 1.75
نرخ بهره سپرده 4.64 4.64 4.89 5.14 5.39 5.39

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -88.13 -430 -380 -430 -430 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -4
واردات 1178.03 1450 1450 1270 1270 1290
صادرات 1089.90 1070 1070 900 900 900
بدهی خارجی 31823.20 29000 29000 29000 29000 29000
گردش سرمایه 466.72 -180 -425 -425 -425 -642
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 611.40 590 490 490 490 650

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 88 88 88 88 89
بودجه دولت -5.70 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -6.3
ارزش بودجه دولت -2906193.83 -953625 -953625 -953287 -953287 -953287
هزینه های دولت 1197723.20 1281564 1265993 1233655 1226469 1273132

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی -7.70 6.5 5 3 3 2.9
تولید صنعتی -4.10 3.5 3.7 3.3 3.3 3.1
شاخص اقتصادی مقدم -7.90 4 3.5 3.5 3.5 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40 0.5 0.5 0.8 0.8 0.7
استخراج معدن -15.50 13 10.5 6 6 3.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 4294167.90 4594760 4538935 4422993 4397228 4564529
قیمت گازوئیل 1.03 0.87 0.83 0.78 0.75 0.71

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
میزان ساخت و ساز -13.50 -5 -5 -1 -1 -1


کاستاریکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.